Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Cong Thuc Vat Ly 12 Co Ban Giup Giai Toan Nhanh_dothadung

He Thong Cong Thuc Vat Ly 12 Co Ban Giup Giai Toan Nhanh_dothadung

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Published by dung_nhi

More info:

Published by: dung_nhi on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2015

pdf

text

original

 
@
 Hệ thống công thức Vật l 
 ý 12 C 
ơ bản – 
 
 giúp giải toán nhanh
@
 Hòa Cường Nam
 
0982094749 Trang
1
11
 
NỘI DUNG
 
I. DAO
ĐỘNG CƠ 
 
1.
 Dao động điều hòa
 
Li độ: x = Acos(
t +
).
Vận tốc: v = x’ =
-
Asin(
t +
) =
Acos(
t +
+
2
 
); v
max
=
A.
Vận tốc sớm
pha
2
 
 
so với li độ.
 
Gia tốc: a = v’ =
-
2
Acos(
t +
) = -
2
x; a
max
=
2
A.G
ia tốc ngược pha với li độ (sớm
pha
2
 
so
với vận tốc
).
Liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số
:
=
 
2
= 2
f.
Công thức độc lập
: A
2
= x
2
+
2
    
 
v
.
Ở vị trí cân bằng
: x = 0 thì |v| = v
max
=
A và a = 0.
Ở vị trí biên
: x =
A thì v = 0 và |a| = a
max
=
2
A.
Trong một chu kì, vật dao động điều hòa đi được quãng
 
đường 4A. Trong nữa chu kì, vậtđi được quãng đường 2A. Trong một phần tư chu kì tính từ vị trí biên hoặc vị trí cân bằng,vật đi được quãng đường A, còn tính từ vị trí khác thì vật đi được quãng đường khác A.
 
Quãng đường dài nhất vật đi được trong một phần tư chu kì là
2
A, quãng đường ngắnnhất vật đi được trong một phần tư chu kì là (2
-
2
)A.
Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian
 
0 <
t <
2
:
v
ật cóvận tốc lớn nhất khi đi qua vị trí cân bằng và nhỏ nhất khi đi qua vị trí biên nên trong cùngmột khoảng thời gian quãng đường đi càng lớn khi vật càng ở gần vị trí cân bằng và càngnhỏ khi càng gần vị trí biên. Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển độngtròn đều
ta coù:

=

t; S
max
= 2Asin
2
 
; S
min
= 2A(1 - cos
2
 
).
Để tính vận tốc trung bình của vật dao động điều hòa trong khoảng thời gian
t nào đó taxác định góc quay được trong thời gian này trên đường tròn từ đó tính quãng đường
s điđược trong thời gian đó và tính vân tốc trung bình theo công thức v
tb
=
s
.
 
Phương trình động lực học của dao động điều hòa: x’’ +
m
x = 0.
 2.
Con lắc lò xo
 
Phương trình dao động
: x = Acos(
t +
).
Với
:
=
m
; A =
2020
    
 
v x
; cos
=
 A x
o
(lấy nghiệm
"-" khi v
0
 
> 0; lấy nghiệm
"+" khiv
0
 
< 0) ; (với
x
0
và v
0
 
là li độ và vận tốc tại thời điểm ban đầu
t = 0).
Thế năng
: W
t
=
21
kx
2
=
21
kA
2
cos
2
(
+
).
Động năng
: W
đ
=
21
mv
2
=
21
m
2
A
2
sin
2
(
+
) =
21
kA
2
sin
2
(
+
).
pdf
 
@
 Hệ thống công thức Vật l 
 ý 12 C 
ơ bản – 
 
 giúp giải toán nhanh
@
 Hòa Cường Nam
 
0982094749 Trang
2
11
 
Thế năng và động năng của vật dao động điều hòa biến
 
thiên điều hòa với tần số góc
’ =
2
, với tần số f’ = 2f và với chu kì T’ =
2
.
Trong một chu kì có 4 lần động năng và thế năng bằng nhau nên khoảng thời gian giữa hailần liên tiếp động năng và thế năng bằng nhau là
 
4
.
Động năng và thế năng của vật daođộng điều hòa bằng nhau tại vị trí có li độ x =
 
2
 A
.
Cơ năng
: W = W
t
+ W
đ
=
21
kx
2
+
21
mv
2
=
21
kA
2
=
21
m
2
A
2
.
Lực đàn hồi của lò
xo: F = k(
l
 
 – 
 
l
o
) = k 
l.
Con lắc lò xo treo thẳng đứng
:
l
o
=
mg
;
=
o
lg
.
Chiều dài cực đại của lò
xo: l
max
= l
0
+
l
0
+ A.
Chiều dài cực tiểu của
xo: l
min
= l
0
+
l
0
 
 – 
A.
Lực đàn hồi cực đại
: F
max
= k(A +
l
0
).
Lực đàn hồi cực tiểu
: F
min
 
= 0 nếu
A
 
l
0
; F
min
= k(
l
0
 – 
 
 
A) nếu
A <
l
0
.
Độ lớn của lực đ
à
n hồi tại vị trí có li độ
x:F
đh
= k|
l
0
+ x|
với chiều dương hướng xuống
.F
đh
= k|
l
0
-
x| với chiều dương hướng lên
.
Lực kéo về
: F = - kx.
Lò xo ghép nối tiếp
:
...111
21
. Độ cứng giảm, tần số giảm
.Lò xo ghép song song: k = k 
1
+ k 
2
+ ... .
Độ cứng tăng, tần số tăng
.
3. Con lắc đơn
 
Phương trình dao động
: s = S
o
cos(
t +
) hay
=
0
cos(
t +
); với
s =
.l ; S
0
=
0
.l(
với
 
0
tính ra rad).
Tần số góc, chu kì, tần số
:
=
lg
; T = 2
gl
; f =
lg
 
21
.
Động năng
: W
đ
=
21
mv
2
= mgl(cos
 
- cos
0
).
Thế năng
: W
t
= mgl(1 - cos
).
Cơ năng
: W = mgl(1 - cos
0
).
 Nếu
 
o
 
10
0
thì: W
t
=
21
mgl
2
; W
đ
=
21
mgl(
20
-
2
); W =
21
mgl
20
;
 
o
tính ra rad.
Cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa
: W = W
d
+ W
t
= mgl(1 - cos
o
) =
21
mgl
20
.
Vận tốc khi đi qua vị trí có li độ góc
 
: v =
)cos(cos2
0
  
gl
.
Vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng
(
= 0): |v| = v
max
=
)cos1(2
0
 
gl
.
 Nếu
 
o
 
10
0
thì: v =
)(
220
  
gl
; v
max
=
o
gl
;
 
o
tính ra rad.
Sức căng của sợi dây khi đi qua vị trí có li độ góc
 
:T
= mgcos
+
lmv
2
= mg(3cos
- 2cos
0
).
 
@
 Hệ thống công thức Vật l 
 ý 12 C 
ơ bản – 
 
 giúp giải toán nhanh
@
 Hòa Cường Nam
 
0982094749 Trang
3
11
 
T
VTCB
= T
max
= mg(3 - 2cos
0
); T
biên
= T
min
= mg cos
0
.
 Nếu
 
o
 
10
0
: T = 1 +
20
-
23
2
; T
max
= mg(1 +
20
); T
min
= mg(1 -
2
2
o
 
).
Con lắc đơn có chu kì T ở độ cao
h
, nhiệt độ
t. Khi
đưa tới độ cao
h
’, nhiệt độ
t
thì ta có :
2
 Rh
 
; với
 
T = T
- T, R = 6400
km là bán kính Trái Đất
,
h = h
- h,
t = t
- t,
 
là hệ số nở dài của
thanh treo con
lắc
.
Với đồng hồ
 
đếm dây sử dụng con lắc đơn
:
Khi
T >
0 thì đồng hồ chạy chậm
,
T < 0 thì đồng hồ chạy nhanh. Thời gian chạy sai trongmột
ng
ày đêm (24 giờ 
):
t =
'86400.
.
 Con laéc ñôn chòu theâm caùc löïc khaùc ngoaøi troïng löïc :Troïng löïc bieåu kieán:
'
P
=
P
+
 Gia toác rôi töï do bieåu kieán:
'
g
=
g
+
m
. Khi ñoù: T = 2
 
'
gl
.Thöôøng gaëp: Löïc ñieän tröôøng
= q
 E 
; löïc quaùn tính:
= - m
a
.Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:
 
coù phöông ngang thì g’ =
22
)(
mg
. Khi ñoù vò trí caân baèng môùi leäch vôùi phöôngthaèng ñöùng goùc
coù: tan
=
P
.
 
coù phöông thaúng ñöùng höôùng leân thì g’ = g
-
m
.
coù phöông thaúng ñöùng höôùng xuoáng thì g
’ = g +
m
.Chu kì cuûa con laéc ñôn treo trong thang maùy:Khi thang maùy ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : T = 2
gl
.Khi thang maùy ñi leân nhanh daàn ñeàu hoaëc ñi xuoáng chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác coù ñoälôùn laø a (
a
höôùng leân): T = 2
agl
.Khi thang maùy ñi leân chaäm daàn ñeàu hoaëc ñi xuoáng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác coù ñoä lôùnlaø a (
a
höôùng xuoáng): T = 2
agl
.
 4. Dao ñoäng cöôûng böùc, coäng höôûng
Con laéc loø xo dao ñoäng taét daàn vôùi bieân ñoä ban ñaàu laø A, heä soá ma saùt
:Quaûng ñöôøng vaät ñi ñöôïc ñeán luùc döøng laïi: S =
g AmgkA
   
22
222
.Ñoä giaûm bieân ñoä sau moãi chu kì:
A =
mg
 
4
=
2
4
  
g
.Soá dao ñoäng thöïc hieän ñöôïc: N =
mg Amg Ak  A A
   
44
2
.Hieän töôïng coâng höôûng xaûy ra khi f = f 
0
hay
=
0
hay T = T
0
.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
abkaban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->