Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
erkekler neden aldatır-A.Açan

erkekler neden aldatır-A.Açan

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by sakinnx
aldatmtma'ya evrimsel bakış...
aldatmtma'ya evrimsel bakış...

More info:

Published by: sakinnx on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

 
Erkekler Neden Aldatr?
 Gerçek u ki cinsellikten, cinsel kimliinden uzaklaan erkek tipi evrimin daha ileri bir aamasntemsil etmektedir. Daha gelimi bir türdür. Sonuç olarak erkein kar cinse kar dürüst olmamasda, yalan söylemesi de, aldatmas da aslnda öyle programland içindir. Ancak bu program amay baarabilenler insan olma yolunda daha ileri bir aamada yer almaktadrlar.(Filogenetik/Soyoluçu bir Bak)
³Sadakat, seçenekleri snrl olanlarda rastlanan bir erdemdir.´
(Mehmet Erolu, Yüz:1981)Son dönemlerde gerek evlilik programlarnda gerekse internetteki forumlarda yukardaki balktakikadim soru sürekli tekrarlanr oldu. Bu tekrarn yanna erkekler kar cinse ayn zamanda neden yalansöyler ya da onlara neden dürüst deildir sorular da eklenebilir. Soyoluçu bak sorunun çözümünüöylesine net ortaya koyuyor ki sorunun çözümüyle ilgili anl anl evlilik uzmanlar ya da psikologlarn sradan yorumlar beni böylesine bir yazy yazmaya itti. Bu ülke hem de -en iddialuzmanyla- evrimci baktan nasl bu kadar uzak olabilir?Soruna ciddi yant ilk kez bir etolog ±hayvan davran bilimcisi- gibi yaklaarak böcekleri dikkatleinceleyen bir Alman filozof yant verdi: Arthur Schopenhauer.
³Akn Metafizii´
kitab yalnzca ogüne kadar Ak üzerine bir felsefecinin yazd tek kitap deil ayn zamanda tezlerinin büyük çounluu ±filozof bir tek ecinsellik meselesinde yanlmtr- bugün bilimsel olarak da dorulanan da bir çalmadr. Neredeyse son noktay koymutu Alman filozof:
³Her eyden önce, erkein doas gerei akta vefaszla, kadnn ise sürekli sadakate eilimliolduu gerçei vardr. Erkein ak, doyum bulduu andan itibaren belirgin bir biçimde azalr:Hemen hemen bütün öteki kadnlar onu, sahip olmu olduu kadndan daha fazla çekerler:Erkek deiiklik özler. Kadnn ak ise, özellikle o andan sonra artmaya balar. Bu, türükoruyup onun varln sürdürmeye, bu bakmdan da olabildiince fazla çoalmaya yönelik doann amacnn bir sonucudur. Bildiimiz gibi erkek, kendisine yeterince kadn sunulduutakdirde, kolayca ylda yüz çocuk meydana getirebilir: kadn ise, istedii kadar çok erkee sahipolsun, ikiz ihtimalini hesaba katmazsak, ylda sadece bir çocuk dünyaya getirebilir. Bu nedenleerkein gözü hep baka kadnlardadr; kadn ise buna karlk tek bir erkee smsk sarlr:Çünkü doa onu içgüdüleri gerei ve hiç düünmeden, gelecekteki doumun besleyicisi vekoruyucusunu yannda tutup korumaya sürükler. Bundan ötürü erkein eine sadakatiyapaydr, kadnn ki doaldr; dolaysyla da, kadnn ihaneti, nesnel olarak, sonuçlarbakmndan olduu kadar, öznel olarak doaya aykrl bakmndan da erkeinkinden çok daha az balanabilir bir ihanettir.´
(sf.38-39)Bu sözler ilk bakta çok fazla erkek egemen görünmektedir. Hatta pek çok kadn filozofu bu iidoallatrmaya çalarak erkein aldatma eylemini merulatrdn iddia edebilir. Doal olan iyi yada hakl olan mdr sorusunu bu makalenin snrlar içinde daha sonra ele alacaz; ancak filozofumuzhaklyd. Henüz daha genlerin bilinmedii bir çada Schopenhauer türün varln sürdürmeamacndan söz eder. Schopenhauer¶u kendisinden yaklak 2 asr sonra bir etolog/biyolog ilk kitabyla bilimsel olarak dorulayacaktr. Bu kii Richard Dawkins¶di. Kitab ise
³Gen Bencildir´
 
³Gen Bencildir´
kitab piyasaya 70¶lerin 2. yarsnda çktnda büyük gürültü koparmt. Hayvandavran biliminin duayenlerinden Avusturyal bilimci Konrad Lorenz ve onun manifestosu kabuledilen
³Saldrganln Doas Üzerine´
kitabyla daha ilk satrlarda polemie giren Dawkins özetleunu savunuyordu: Doa/Evrim iddia edildii gibi türlerin çkarn kollamaz. Her bir gen doadayalnz banadr ve rakiplerine kar üstünlük salamaya çalr. Ksaca
³Gen Bencildir.´
 
 
Bu
³gen´
merkezli kitabn en ilginç iddias evrendeki tüm canllarn içinde bulunduklar bedenleringenlerin
³yaam kalm´
makineleri olduu iddiasyd. Genler geçici olarak bu bedenleri kendileriniçoaltmak için kullanmaktayd.
³DNA canllar yararlansn diye var deil, DNA yararlansn diye canl organizmalar var. («)Birey ömürlerinin zaman ölçeinden bakldnda, DNA moleküllerinin içerdii iletilerin ömrüneredeyse sonsuzdur. DNA iletilerinin ömrü (birkaç mutasyonu bir kenara brakrsak)milyonlarca ylla, yüzmilyonlarca ylla ölçülür. («) Her organizma, DNA iletilerinin jeolojik ömürlerinin ufack bir ksmn geçirdii bir araç olarak görülmelidir.´
Sf: 161-162, Kör Saatçi(Richard Dawkins)
Peki Bu Noktaya Nasl Gelindi?
 Dünyann ilk koullarnda henüz bir açlk krizi ve buna bal bir seçilim basks yokken, canllar kendikendilerine bölünerek (eeysiz) çoalyordu ve bu bir sorun yaratmyordu. Ancak çevre koullarnndeimesi, canlln devam ve çevreye uyum için daha karmak türlerin gereklilii ilk eeylihücreleri ortaya çkard. Balangçta tüm eey hücrelerinin kabaca ayn büyüklükte ve karlkldeiebilir olduu tahmin ediliyor. Yani herkes herkesle hücrelerini dei toku ederek üreyebiliyordu.Öte yandan mutlaka bunlardan bir ksm dierlerine göre birazck daha büyük olmalyd. Büyük olanlarn dierlerine göre bir avantaj olacakt çünkü dölütüne daha büyük miktarda yiyecek verecekti.Canllarda hem balangçta hem de halen pek çok yerde
³dii yatrm´
daha verimli sonuçlar dourduundan, sadece diilik ile bile hayat devam edebilir ve etmektedir de. Böylelikle doal seçilim büyük gametler (yani diiler) lehine geliti, onlar çoald. Ancak bir bit yenii ortaya çkt.Ortalamadan daha küçük gamet üreten bireyler (erkekler) küçük ve hzl hareket edebildikleri içinkolayca büyük gametlerle (diilerle) birleebildiler ve doal seçilim ayn zamanda küçük olan ve birlemek için etkin bir biçimde büyük hücreleri arayan eey hücreleri lehine de gelimi oldu.Böylece iki ayr cinsel strateji evrimlemiti.
³Birincisi büyük yatrm stratejisi, yani
µ
dürüst¶ stratejiydi. Bu, otomatik olarak, sömürgenküçük yatrm stratejisine, yani ¶sinsi¶ stratejiye kap aralad. Bir kez iki strateji arasndafarkllama baladktan sonra, ara hzla açlmaya balad. Orta boy eey hücrelericezalandrlm olmalyd, çünkü daha ar olan bu iki stratejinin nimetlerindenyararlanamyorlard. Sinsiler gittikçe daha küçüldü ve hzlandlar. Dürüstler ise yatrmlarngittikçe azaltan sinsilerin brakt boluu kapatmak için gittikçe daha büyüdüler vehareketsizletiler, çünkü sinsiler onlar zaten etkin bir biçimde kovalayacakt. Dürüstler bakabir dürüstle birlemeyi µtercih¶ ederlerdi elbet. Ancak, sinsileri oyundan çkartmaya yönelik seçilim basnc sinsileri baarl olmaya iten basnçtan daha zayf olmalyd: Sinsilerinkaybedecek daha çok eyleri vard ve bu yüzden de evrim savan kazandlar. Dürüstleryumurta oldular, sinsilerde sperm«´
ayn sf:237Schopenhauer¶n iddiasn bilimsel olarak böyle temellendirir Dawkins. Bu yalnzca erkeklerinaldatmaya eilimini göstermez, ayn zamanda erkekler kar cinsi etkilemek için yalan da söylerler.Kar cinsi elde etmek için her ey mubahtr yani. Hayvanlar bata olmak üzere istisnasz tüm canltürlerinde iler böyle yürür. Tüm erkekler her an kadnlar aldatmak, onlar etkilemek için programlanmtr. Kadnlar ise bu gerçei genetik olarak bilir ve çocuunun babas olacak kiidesadakat ve güven arar.
³Dürüst insanlar, kötülüklerini hem bakalarndan hem kendilerinden gizleyenlerdir´.
LaRochefoucauldAncak 
³homo´
türünün dünya sahnesine girmesinden sonra iler birazck karacaktr. Bir kere
 ³homo´
türünün bebei olmas gerekenden en az 9 ay erken domaktadr ki bu bebein tüm dier canllara kyasla hayatta kalmas için youn bakmn gerektirir. Bu ise annenin tek bana üstündenkalkabilecei bir yük deildir. te tam da buralarda rakip genlerin çatmas balar. Bir tarafta yalnz
 
ve yalnz çoalmak isteyen ve bunun içinde erkei her türlü kadnla yatmaya zorlayan genler ±budoann en bandan beri sürdürdüü kararl haldir- dier yandan da yeni genler memleri oluturarak ± Freudçu psikanalizde bu üst benlik ya da toplumsal benlik/süper ego¶dur - dier genlerle bir savahaline girer. (Mem sözcüü Dawkins¶in ilk kez
³Gen Bencildir´
kitabnda uydurduu bir sözcüktür.Yunanca Mimeme sözcüünden türetmitir. En küçük kültürel iletim birimidir. Burada artk kopyalama düünceyle ve onun arac dille olmaktadr.) Memler, din ve ahlak sistemleri oluturarak doann bu en ilk ama en güçlü kararl haliyle yeni bir kararl hal oluturmaya çalr. KonradLorenz¶e göre tüm bu din ve ahlak sistemleri evrim tarafndan ortaya konulmu birer sosyal engelmekanizmalardr.Genele fayda salayan, türe yararl, hatta vazgeçilmez olan dürtü deitirilmeksizin braklrken,zararl olabilecei özel durumlar önlemek için bir sosyal engel mekanizmas ortayaçkar. (Saldrganln Doas Üzerine sf. 188)Eylemimin (ahlaki) ilkesini bir doa yasas düzeyine yükseltebilir miyim? diye sorduumda, bu(içgüdüsel davran) zaten bir doa yasas olduu için, alacam cevap açk ve kesindir. (ayn sf: 403)Aslnda Lorenz ve Dawkins biri evrim/doal seçilim tür lehine dieri de gen lehine çalr demeklefarkl eyleri söylemi olmuyorlar. Birey bencildir dense ortada bir çeliki olurdu ama bir geningelecekteki çkar için içinde yaad bedeni kendisiyle beraber feda etmekten kaçnmamas ±bir annenin çocuu için yaamn feda edebilmesi gibi- bunu türün lehine yapt eklinde yorumlamamzayol açabilir. Genin kendi yararna çalmas sonuçta türün de lehinedir aslnda. Ama tabi bu her zamantürün lehine olmak zorunda da deildir. (Bu tartma ayr bir yaznn konusudur)Ön beynin gelimesiyle birlikte artk orta beyindeki hazr paket programlara ihtiyac kalmayan ya daonlar sorgulayan insanolu, hayvandan çok çok daha gelimi örenebilen bir canl haline gelmitir.Bu bir bilgisayar programcsnn satranç örenebilmesi için bir yapay zekay programlamasna benzer.Satranç sonuçta 8¶e 8 kapal bir sistem ve sonlu olaslklar olan bir oyundur. Buna ramen bilgisayar  programcsnn tüm olaslklar ±olaslklar sonsuza yakndr- bilgisayara yüklemesi olanak ddr.Yükleyemez de zaten. Kurallar yüklendikten sonra yapay zeka kendi banadr. Artk hangi hamleyiseçeceini programcs dahil kimse bilemez. Aslnda bizde bir tür bilgisayar programlaryz.Programlar DNA üzerindeki genlere yazlmtr. Program yapan ise doal-birikimli seçilimdir.(Dawkins
³Kör Saatçi´
de bunun nasl gerçekletiini ayrntl anlatr.)Her birimiz yaklak 25 bin genle (bu 25 binin genin tamam kullanlr deildir. Ciddi bir ksm hiçbir ie yaramaz. Bazlar ise öylesine önemlidir ki tek bir gen deiiminin bile çok büyük sonuçlarolabilir. nsan ve empanze gen dizilim sras %98.7 ayndr) bu dünyaya gözlerimizi açyoruz.Bundan sonra içimize yazlm hazr paket programlar yani genler ve memlerle babaayzdr. Özne,genler ve memler arasnda kalmtr.Doa¶da bizim dmzda baka hiçbir canlda iyi, kötü, dürüst vb gibi kavramlar yok. Bu kavramlarçkaran doann bu türe özgü çkard sosyal engel mekanizmalar olan din ve ahlak sistemleridir.Dikkatli bakldnda ise neredeyse tüm
³kötü´
diye nitelenen kavramlarn ilkel benlikle ilintiliolduunu görürüz. Doa balangçta kendisi için yararl olan eyi bugün ±bu ekilde- ya denetlemeyeya da tasfiye etmeye çalmaktadr. Öte yandan memlerde insanln geliimiyle eskimekte ve evrimselgeliimin gerisinde kalmaktadr.Ancak burada görülmesi gereken udur: Memlerin kurduu bu sistemler ±din ve ahlak sistemleri vb-uygarla aittir. Yani bu kurallara uyan kiinin aslnda daha uygar olduunu öne sürebiliriz çünkü bunlar bir tür gelimilik göstergeleridir. Burada doaya uygun sözcüünün ne kadar göreli olduunugörüyoruz. Asl sorulmas gereken soru doann hangi aamasna uygun olmaldr. Çünkü doa her aamada oluturmu olduu canl türünün hayatta kalabilme yüzdesine göre bir seçim gerçekletiriyor ve bu hiç durmadan da deiiyor. Bu seçimi mutasyon ve doal seçilim yapyor. Doa/evrim hep enfazla hayatta kalabilenlerle ilerliyor. Bu noktada yalnzca insan türünde bulunan
³evlilii´
de doayauygun kabul etmek zorundayz çünkü Homo Sapiens türünde hamilelik süresi uzam olmasna

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->