Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CPSF_465

CPSF_465

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by pascalaugeorge

More info:

Published by: pascalaugeorge on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
1
0VIDIU PÃUN
S-a nãscut la 30 ianuarie 1913, la Bucureºti. Esteabsolvent al Facultãþii de drept din Capitalã. A îndrãgit dela o vîrstã toarte fragedã literatura, iar din 1955 este unconsecvent cititor al colecþiei S.F. ºi al tuturor cãrþilor deanticipaþie publicate la noi. Din 1963 colaboreazã frecventcu diverse articole la Viaþa studenþeascã, InformaþiaBucureºtiului, Steagul roºu, Scînteia tineretului etc.Actualmente este redactor la ziarul Scînteia tineretului.În 1969 îi apar în revista ieºeanã Cronica primeleîncercãri literare, schiþele Homer ºi Scurt circuit. Adefinitivat recent un volum de schiþe ºi povestiri pe care l-a predat Editurii Albatrossub titlul Cum am rãmas corijent la religie. Lucreazã la romanul poliþist Ucigaºulcedeazã regina ºi la un ciclu de nuvele inspirate din viaþa muncitorilor de pe ºantiere.Mai are în pregãtire o culegere de povestiri ºtiinþifico-fantastice, Extraordinareleaventuri ale lui Petrache Petrescu, una dintre acestea fiind prezentatã în numãrulde faþã al Colecþiei.
Mesajul lui Paganini
de 0VIDIU PÃUN
Capitolul IÎn care Petrache Petrescu are prilejul sã scape de plictisealã
Robotul-fotograf zumzãia încetiºor, trebãluind prin camera crimei. PetrachePetrescu, un bãrbat înalt, adus de spate, purtînd cu jenã vizibilã o bãrbuþã firavã ºi ochelie farã speranþe, privea.Era încã nãuc.În zorii zilei, cînd þi-e somnul mai dulce, toate jigodiile de roboþi de alarmã se porniserã sã þiuie, sã sfîrîie, sã clipeascã ºi sã-l pipãie cu degetele lor boante ºiîncãrcate de electricitate. Se trezise ºi se îmbrãcase maºinal. Era frînt de obosealã.Jucase ºah pînã dupã miezul nopþii cu o venusianã drãguþã coz, aflatã în carantinã lamarele hotel interplanetar din Calafat.Desigur, prin video. Ei, ºi dupã ce schimbi atîtea priviri galeºe, bezele ºi tot tacîmul  cum ziceau strãmoºii  e ºi normal cã nu-þi prea vine sã te duci la culcare. Aºa seface cã Petrache Petrescu, inspectorul regional pentru fapte antisociale, aþipise cugreu ºi numai cu sprijinul robotului de adormit, pe care îl concepuse, îl construiseºi-l programase de unul singur. Asta pentru cã, în calitatea lui de coborîtor dintr-oveche familie de olteni, avea un dispreþ suveran faþã de somnifere ºi de orice alte pilule, indiferent de efectul lor.
 
2
Dar, veþi întreba, de ce o fi avut nevoie Petrache Petrescu de un robot caresã-l ajute la adormit?Doar, dupã cîte aþi înþeles, omul era un soi de detectiv, mã rog, un tip care, oricum,ar fi trebuit sã aibã de lucru pînã peste cap.Ei bine, greºiþi! Petrache Petrescu murea de plictisealã! Petrache Petrescu ºoma, pur ºi simplu! În zona imensã de a cãrei liniºte era direct rãspunzãtor, în aºa-numitul parc natural al Olteniei, faptele antisociale erau încã de pe atunci ceva mai raredecît eclipsele de soare. Petrache Petrescu, bãrbat încã tînãr  abia trecuse deoptzeci de ani  fost pilot de aeronavã ºi vestit jucãtor de tenis, nu se putea împãcaneam cu sedentarismul.Mai clocea el la cîte-o invenþie mãruntã, mai se aduna la cîte o partidã de dublumixt cu doctorul Gîrbea ºi cele douã asistente de la centrul de carantinã, se mai juca uneori de-a scufundãtorul în apele de lacrimã ale marelui fluviu
*
, dar, în restnimic interesant, nimic care sã poatã captiva pe un om care se simþea încã îndeplinãtatea puterilor sale.De aceea întocmise nenumãrate rapoarte cãtre Consiliul Forþelor Umane cerîndo muncã mai activã, mai dificilã. De aceea, pentru a scãpa de insomniile care-imãcinau nervii, nãscocise roboþelul acela de adormit. ªi tot de aceea cãzuse în extazîn faþa gîgîlicei celeia de venusiene, cu ochii ca douã guri de cãlimarã, cum spuneanu mai ºtiu care poet din veacurile trecute.În ochii imenºi ai fetiºcanei acesteia venite sã picteze tocmai aici, în România, burlacul înrãit care era Petrache Petrescu întrezãrise posibilitatea aventurii, a evadãriidin plictiseala celor douã sau trei amenzi de inactivare
**
date cine ºtie cãror aerobuziºtineatenþi, amenzi care erau singurele rezultate ale muncii lui de un an întreg.Gemu încetiºor. Sunetul rãsunã straniu în încãperea cu pereþii de sticlã. PetrachePetrescu tresãri. κi dãdu seama, surprins, cã adormise.  Mhrr! fãcu el cãtre robotul-fotograf, care, terminîndu-ºi treburile, se aºezaseîn poziþie de drepþi ºi stãtea neclintit, aºteptînd ordine.Dar namila nu-i rãspunse.  Sã ºtii cã inactivitatea asta m-a îndobitocit de tot, spuse ca pentru sineinspectorul. De-atîta plictisealã am ajuns un somnoros plîngãreþ ºi sentimental. Amºi eu un caz mai de doamne-ajutã ºi tocmai acum m-a lovit somnul! Stau aici, cuvictima lîngã mine, peste o orã trebuie sã raportez la centru ce s-a întîmplat ºi cemãsuri am luat, iar mie-mi arde de vise ºi de melancolie. Pfui!Cu gesturi hotãrîte se dezbrãcã, scoþînd la ivealã un trup uscãþiv, pe care semnelevîrstei puteau fi cu greu descoperite. Apãsã pe butonul camerei etanºe, intrã ºi dãdu
*
Este vorba de Dunãre, pe care oamenii reuºiserã s-o salveze de la poluare încã din ultimiiani ai celui de-al doilea mileniu.
**
Pentru oamenii din epoca despre care vorbim, singura raþiune de a exista era munca,activitatea creatoare. În mod firesc, sancþiunile constau în interdicþia de a munci.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->