Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Galovic_Filipovic[1]

Galovic_Filipovic[1]

Ratings:
(0)
|Views: 524|Likes:
Published by adddis
Heraldry
Heraldry

More info:

Categories:Types, Research
Published by: adddis on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
T. Galovi
ć
, E. O. Filipovi
ć
, Prilog bibliografiji radova o heraldici(s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 161-226
 161
Tomislav Galovi
ć
 
Filozofski fakultet Sveu
č
ilišta u ZagrebuOdsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijestIvana Lu
č
i
ć
a 3Zagreb
Emir O. Filipovi
ć
 
Filozofski fakultet Univerziteta u SarajevuOdsjek za historijuFranje Ra
č
koga 1Sarajevo, Bosna i Hercegovina
PRILOG BIBLIOGRAFIJI RADOVA O HERALDICI(S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU IBOSNU I HERCEGOVINU)
UDK 929.6(497.5:497.6)(01) Pregledni rad
 Heraldika u hrvatskoj i bosansko-hercegova
č 
koj povijesnoj znanosti zauzima va- žno, ali, ipak, ne i sustavno prou
č 
avano i vrednovano podru
č 
 je. Naime, za heraldikukao pomo
ć
nu povijesnu znanost u ovim historiografijama nije zamjetljiv kontinuiraninteres, kako od strane povjesni
č 
ara tako i znanstvenika drugih podru
č 
 ja, ali i ama-tera, nego su upravo vrlo zamjetljive oscilacije u njezinom znanstveno-stru
č 
nom prou-
č 
avanju. Unato
č 
tome, a poglavito naporima zaslužnih pojedinaca, heraldika je u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz cijelo vrijeme svoga postojanja, ipak, pokazivala svoju prisutnost (bilo objavljivanjem novih radova ili, pak, pretiskavanjem onih sta-rih). Stoga autori u
č 
lanku donose iscrpnu bibliografiju radova o heraldici, s poseb-nim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao prilog jednoj budu
ć
oj i sveobu-hvatnoj heraldi
č 
koj bibliografiji tih povijesnih podru
č 
 ja, a s ciljem prezentiranja na jednom mjestu onoga što je do sada, u znanstveno-stru
č 
nom smislu relevantno i kori- sno, publicirano na polju heraldike. Time bi se, ako ništa drugo, kvantitativnim putemmoglo vrednovati ove prinose kao preduvjet za kvalitativnu analizu. Popisani su i oniradovi iz op
ć
e heraldike, odnosno susjednih i okolnih historiografija, koji se koristeme
đ 
u istraživa
č 
ima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tako
đ 
er su navedeni i odre
đ 
eniradovi iz numizmatike, sfragistike, genealogije, veksilologije i uop
ć
e povijesti, a sve sosnovnom nakanom da se zainteresiranim heraldi
č 
arima i povjesni
č 
arima pruži boljiuvid i što šire istraživa
č 
ko polje.
 Klju
č 
ne rije
č 
i:
heraldika (grboslovlje), grb, grbovnica, numizmatika, sfragisti-ka, veksilologija, plemstvo, bibliografija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina
 
 
T. Galovi
ć
, E. O. Filipovi
ć
, Prilog bibliografiji radova o heraldici(s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 161-226
 162
Uvod
Heraldika, kao jedna od pomo
ć
nih povijesnih znanosti, prou
č
ava vrijeme iokolnosti nastanka grbova, pravila njihove izrade i sam povijesni i povijesno-umjet-ni
č
ki razvitak grbova. Termin heraldika dolazi iz srednjovjekovlja, tj. od frana
č
kerije
č
i heriwald (heri, vojska; wald, zapovjednik), koja je pak kasnije dala francuskurije
č
héraldique,
1
odnosno od germanske rije
č
i Herald u zna
č
enju nižeg službenika iglasnika feudalaca.
2
Na hrvatski jezik heraldika se prevodi kao grboslovlje, za razli-ku od termina stematografija koju možemo prevesti kao grbopis(je).Grbovi se prvi put javljaju koncem 11. stolje
ć
a, u vrijeme križarskih ratova i toiz prakti
č
nih razloga kako bi se vojnici na bojnome polju mogli što brže i bolje ras- poznavati. U po
č
etku su to bili grbovi jednostavnih oblika i simbola, a tek se u 14.stolje
ć
u uvode na grbove višebojni elementi. Iz takve upotrebe vremenom su seustalila pravila o tome koje boje mogu biti upotrijebljene u grbu i koja je njihovasimbolika. Kraljevska, odnosno vladarska isprava kojom se dodjeljuje grb naziva searmales (litterae armales).
3
 U Hrvatskoj se prvi grbovi javljaju u 13. stolje
ć
u, a u Bosni tijekom 14., odno-sno u Hercegovini kroz 15. stolje
ć
e, tj. uglavnom dok Osmansko carstvo nije zau-zelo ta podru
č
 ja.U svom po
č
etnom stupnju razvoja heraldika je blazonirala – opisivala grbove(od franc. blason, grbovni štit), a tek je kasnije njezinim potpunim formiranjem kao povijesne discipline preuzela istraživanje historijata samih grbova i pravila njihovogsastavljanja. Tako se za prvi, do sada poznati heraldi
č
ki rad smatra djelo Konradavon Murea pod naslovom
Clipeus Theutonicorum
(
Teutonski /tj. njema
č 
ki/ štit 
) izsredine 13. stolje
ć
a. Spomenimo da se uz istoga autora vežu i po
č
etci prou
č
avanjasfragistike. No, tek u 14. stolje
ć
u imamo djelo za koje možemo kazati da ima znan-stvenu i teorijsku vrijednost za heraldiku. Rije
č
je o knjizi talijanskog pravnikaBartola da Sassoferrata (lat. Bartholus de Saxoferrato) pod naslovom
 De insigniis et armis
(
O znakovima i grbovima
), napisanom oko 1350. godine. Iz naslova ovogadjela dobivamo dva važna heraldi
č
ka termina. Prvi je op
ć
epoznati naziv, a drugivišezna
č
ni. No, tek stotinjak godina kasnije imamo definirana heraldi
č
ka pravilakoja je u svojoj
 Raspravi o grbu
(
Traité du blason
) iz 1465. izradio francuski heral-di
č
ar Clément Prinsault. Stoga ne treba
č
uditi da se upravo na podru
č
 ju zapadneEurope (poglavito francuskom, njema
č
kom, talijanskom i engleskom) heraldikanajja
č
e razvija, a posebice u Francuskoj koja se, pak, zbog toga smatra klasi
č
nomzemljom heraldike.
1
Usp.
 Hrvatski enciklopedijski rje
č 
nik 
, sv. 4 (Gra - J), ur. R. Matasovi
ć
, Zagreb: EPH i Novi Liber,2004. (s. v. heràldika)
2
Zmaji
ć
, B.,
 Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rje
č 
nik heraldi
č 
kog nazivlja
, Zagreb:Golden marketing, 1996., 13. Ina
č
e, u literaturi postoji nekoliko razli
č
itih tuma
č
enja ovog termina.
3
Laszowski, E., Armales,
 Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica
, sv. I., Zagreb: NakladaKonzorcija Hrvatske Enciklopedije, 1941., s. v.
 
T. Galovi
ć
, E. O. Filipovi
ć
, Prilog bibliografiji radova o heraldici(s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 161-226
 163Hrvatska heraldika baštini nekoliko vrijednih radova koji nas dostojno prezen-tiraju u korpusu europske heraldike. Otprilike iz 16. stolje
ć
a datira prvi hrvatskigrbovnik koji je ujedno i rodoslovlje:
 Zbornik grbova kraljevina i odli
č 
nih obitelji Ilirskoga Carstva
(»Ilirski grbovnik«) – poznat kao i Ohmu
č
evi
ć
ev grbovnik (poje-dini heraldi
č
ari smatraju ga zagubljenim, a neki da nije uop
ć
e sa
č
uvan), odnosnoKor(j)eni
ć
-Neori
ć
ev grbovnik, Palini
ć
ev grbovnik, Fojni
č
ki grbovnik, Sarakin gr- bovnik, Bosni
ć
ev grbovnik samo su neki od naziva kasnijih prijepisa navedenogzbornika.
4
Mavro Orbini u svome djelu
 Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamentedetti Schiavoni
(
 Kraljevstvo Slavena danas iskvareno zvanih Skjavoni
, Pesaro 1601.)donosi reprodukcije nekoliko grbova iz spomenutog zbornika pa se stoga oni drže prvim tiskanim grbovima unutar naše heraldike.
5
 Svojim radom posebno mjesto u hrvatskoj heraldici zauzima Pavao Ritter Vite-zovi
ć
(1652.-1713.) koji je, spomenimo samo to, prvo 1701. u Be
č
u tiskao djelo
Stemmatographia sive armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio
(
Ste-matografija ili nacrt, opis i obnova ilirskih grbova
), a potom 1702. drugo izdanje uZagrebu. Njega
ć
e kasnije u svome, doduše, više politi
č
kom nego heraldi
č
kom radu posebno koristiti Ljudevit Gaj.Važni su tako
đ
er i
Trogirski grbovnik 
i
 Paški grbovnik 
. Prvom je autor JerolimBufalis (1725.-potkraj 18. st.), a drugome Marko Lauro Rui
ć
(1736.-1808.). Tu je, pak, i tiskani šibenski grbovnik pod naslovom
 Il Re d'armi di Sebenico
(
 Ilustriraniopis grbova grada Šibenika
. sv. I-II, Venecija 1885.) Fridrika Antuna Galvanija(1822.-1890.). Uz spomenute grbovnike poznati su i neki mla
đ
i kao što je to
 Blaso-nario istriano
(
 Istarski grbovnik 
), ili
 Libro d'oro dell'Istria
(
 Zlatna knjiga Istre
), koji je izradio Carlo Baxa (1875.-1951.), te za rije
č
ke porodice tzv.
 Blasonario fiumano
 (
 Rije
č 
ki grbovnik 
) Riccarda Gigantea (1881.-1945.).Ina
č
e, prvi heraldi
č
ki udžbenik u Hrvatskoj – 
 Artis heraldicae notitia brevis
 (
 Kratka zabilješka o heraldi
č 
kom umije
ć
u
) – napisao je Ivan Vorši
ć
1772. godine.
6
 U drugoj polovici 19. stolje
ć
a te u prvoj polovici 20. stolje
ć
a, posebno mjestozauzimaju Ivan Kukuljevi
ć
Sakcinski (1816.-1889.) rukopisnim djelom
Gerbovi porodicah hervatskih
(I-II), odnosno Ivan Bojni
č
i
ć
Kninski (1858.-1925.) kapital-nim djelom
 Der Adel von Kroatien und Slavonien
(
 Plemstvo Hrvatske i Slavonije
. Nürnberg, 1899.) izra
đ
enom na temelju rukopisnog grbovnika hrvatskoga plemstvakoji je u prvoj polovici 19. stolje
ć
a sastavio Ivan Nepomuk Labaš (1783.-1849.).
7
 
4
Tralji
ć
, S. M., Palini
ć
ev bosanski zbornik,
 Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije
 (Zagreb) 1 (1954), 170-173.
5
Usp. novo hrvatsko izdanje Orbini, M.,
 Kraljevstvo Slavena
, prev. Snježana Husi
ć
, Zagreb: Goldenmarketing – Narodne novine (Biblioteka Povijest hrvatskih politi
č
kih ideja, kolo 1., knjiga 2.), 1999., posebno str. 307, 338, 344, 349, 373, 405, 440, 450, 454, 458.
6
Usp. Laszowski, E., Artis heraldicae notitia brevis, cui privata institutione in seminario Zagrabiensi S.Josephi operam dedit, et que vertente anno scholastico publice respondit probus ac ingennusadolescens Joannes Worsich, Styrus Luttembergensis, rhetoricae auditor, ejusdem seminarii alumnus,musicus. Zagrabiae. Typis Joannis Antonii Jandera 1772.,
Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva
(Zagreb) 3 (1901), 149-150.
7
Zmaji
ć
, B., Razvitak heraldike u banskoj Hrvatskoj,
Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva
(Zagreb) XI(1945), 54.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hercegpress liked this
Thomas Ivanović Zarganov liked this
Thomas Ivanović Zarganov liked this
skutorka59 liked this
zeljanknjige liked this
Adem Ado Mehmedovic liked this
Beba Vejzovic liked this
Matej Podgornik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->