Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5495, 20.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5495, 20.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 447|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
SARAJEVO
Brajlovi}anapali ioteli vozilo
OCJENE
Intervju prof. dr. Envera Imamovi}a
Mi nemamo prvaka koji su na visini svog zadatka
Danas smou procesu gdje nas svi tretiraju i posmatraju
 Zetra: Blizu 15.000 posjetilaca u`ivalo do zore
(Foto: S. Jordamovi})
Unutra{njost Centra: U na{u zemlju ilegalno poku{avaju u}i osobe iz Afganistana, Iraka, Palestine, Pakistana
Eksplozija odu{evljenja
 J
edan od najzna~ajnijih bh.histori~ara i intelektualaca,prof. dr. Enver Imamovi} sFilozofskog fakulteta uSarajevu u intervjuu za „Avaz“upozorava da su Bo{njaci u „u`a-snoj stagnaciji koja }e nas eko-nomski i politi~ki puno stajati“.- Ovakva stagnacija u svimsegmentima imat }e dugotrajneposljedice. ^injenica je da }e dje-ca i unuci generacije koja je iza-{la iz rata trpjeti posljedice lo{epolitike na{ih nesposobnih poli-ti~ara - ka`e Imamovi}.
 5. strana
$10,#%+57
77 #501,
56#)0#%+,+
Imovina:Zahtjev iz RS nadle`noj komisiji
52%+8.#&+-#)4+)14+,'<#8.#&#6'64'$+0,'/
Prognoze:Dok snijeg blokira Evropu
$H*1'-7,'$.#)1<#612.,'0,'
Spe k  ta k  l i
Iza kulisa nastupa Dejvida Gete„Avaz“ u obilasku Imigracionog centra u Lukavici
9. strana
   1   5 .  s   t  r .
7. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 20. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5495
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
22
Pos je te
 Vrhunski smje{taj za 60 KM
9. strana
   2   4 .  s   t  r  a  n  a
 Jedna od soba: ^isto i uredno
 (  F   o t   o :   S . S  a l   e t   o i   }   )  
Nova Almina bitka
   3 .  s   t  r  a  n  a
 Almine nana Azra, tetka Elvira i teti~na Mirela u Biha}u: Molitve za oporavak 
(Foto: I. N. [.)
Lije~enje:Bi{}anka savladala operacije
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,20. decembar/prosinac 2010.
2
Inicijativa Dru{tva zaugro`ene narode BiH da pr-edmet su|enja Srebreni~ani-ma Ahmi Harba{u, Ned`aduHasi}u i Behudinu Husi}u iznadle`nosti pravosu|a RSbude prenesen na Sud BiHistovremeno je pokrenula ipitanje nezakonitog pomilo-vanja trojice osu|enih ra-tnih zlo~inaca koji su svoje-vremeno iz zatvora u Zenici,u zamjenu za premje{tanjeove trojice Srebreni~ana izbijeljinskog u tuzlanski za-tvor, poslani na izdr`avanjekazne u RS.
Premje{taj u Tuzlu
Rije~ je o Savi Ivanovi}u,Milanu Hrva~evi}u i Du{kuPa{ali}u, osu|enima na 15,12 i deset godina zatvora zaratni zlo~in po~injen nad ci-vilima Sarajeva.- Ivanovi}, Hrva~evi} iPa{ali} tada su iz zatvora uZenici poslani na izdr`avanjekazne u RS, {to je bio uslovda se Srebreni~ani Husi},Harba{ i Hasi} premjeste uTuzlu. I dok je pravosu|e RSnastavilo progon Srebre-ni~ana, tada{nji predsjednikRS Nikola Popla{en odmahje Ivanovi}a, Hrva~evi}a iPa{ali}a pomilovao i pustioku}ama, iako na to nije imaozakonsko pravo.Pravo pomilovanja, naime,imao je samo organ dr`ave,odnosno entiteta u kojem imje izre~ena pravosna`na pre-suda, a to je predsjednik Fe-deracije BiH - kazala nam jeFadila Memi{evi}, predsje-dnica Dru{tva za ugro`ene na-rode BiH.Memi{evi} navodi da }eDru{tvo za ugro`ene narodeuputiti inicijativu predsje-dnici FBiH Borjani Kri{toda ona, s obzirom na to da jepredsjednik Federacije je-dini ovla{ten izvr{iti akt po-milovanja osoba koje su osu-dili sudovi u FBiH, zatra`iobrazlo`enje aktuelnog pre-dsjednika RS na osnovu ~egasu pomilovana trojica ratnihzlo~inaca Savo Ivanovi}, Mi-lan Hrva~evi} i Du{koPa{ali}.
Poni{titi pomilovanja
Od predsjednice Federa-cije BiH tra`it }e i da podu-zme mjere radi poni{tenjapomilovanja ovoj trojici ra-tnih zlo~inaca.
 A. H.
^lanica Vanjskopoli-ti~kog odbora Sabora Hrva-tske Vesna Pusi} ju~er je uSplitu, odgovaraju}i na novi-narska pitanja, izjavila dasu Hrvati najugro`eniji nar-od u BiH, a da je slu`benahrvatska politika prema BiHod 2004. godine „nikakva“.- Hrvati su najugro`eni-ji u BiH, jednim dijelom ikao rezultat politike Hrva-tske prema BiH u devedese-tim godinama, a onda i kaorezultat mnogih drugih po-litika i tragedija koje su se ta-mo dogodile. Bez Hrvata uBiH te{ko da ta zemlja mo`eopstati - rekla je Pusi}.Prema njenim rije~ima,nakon izbora sljede}e godi-ne, na kojima }e, kako sma-tra, do}i do promjene vlasti,Hrvatska treba „krenuti sregionalnom inicijativom zaBiH“. Ona je dodala da jecjelovita BiH nu`na za stabi-lnost ove zemlje.Poslanik SNSD-au Predstavni~kom do-mu Parlamenta BiHSlavko Jovi~i} izjavioje da nikakve peticijeniti bilo kakvi pritiscinevladinih organiza-cija iz FBiH (FBiH)za njihovo uklju~iva-nje u promjene Usta-va BiH ne mogu bitiobavezuju}e za posla-nike iz RS.- Da takozvane organiza-cije civilnog dru{tva izFBiH razumiju demokra-tiju i da im je stalo do bilokakvog dijaloga, prvo bitra`ile da razgovaraju s iza-branim predstavnicima unajvi{em zakonodavnom or-ganu ove zemlje, Pa-rlamentu BiH - re-kao je Jovi~i} Srni.Prema njegovimrije~ima, to je demo-kratski put, a ne pri-jetnje peticijom, kojanije obavezuju}a, ilibilo kakvim pritisci-ma naru~enim iz Sa-rajeva.U organizacijiAsocijacije za demokratskeinicijative prekju~er jepo~elo potpisivanje peticijeza uklju~ivanje gra|ana i or-ganizacija civilnog dru{tva udijalog o izmjenama UstavaBiH, koja }e biti upu}ena Pa-rlamentu, Vije}u ministara iPredsjedni{tvu BiH.
 Harba{, Hasi} i Husi}: Srebreni~ani odgovaraju u RS
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 Memi{evi}: Pravo po zakonu
Kadefa Muhi}, sestraBehudina Husi}a, skupa socem Ned`ada Hasi}a zapomo} se obratila Dru{tvuza ugro`ene narode.- Agoniju u kojoj od da-na pada Srebrenice do da-nas `ive moj brat i drugadvojica s njim uhap{enihSrebreni~ana proizveli sukako pravosu|e RS tako inadle`ne institucije FBiH,posebno Ministarstvo pra-vde FBiH. Ne mogu vjero-vati da 15 godina nakon pa-da Srebrenice moj brat, ko-ji je tada bio dijete, jo{ nemo`e slobodno hodatiovom zemljom - ka`e Mu-hi}.
Krive su institucije
 @eljezni~ka stanica u Biha}u: Bez ka{njenja
(Foto: S. Tuli})
Sa sesije: Tri hipoteke koje BiH treba skinuti 
(Foto: S. Saletovi})
Putnici se uvjerili u obustavu saobra}aja
Vozovi redovniu cijeloj FBiH
Saobra}aj prema jugu usporen zbogremonta pruge u okolini Konjica
@eljezni~ki saobra}aj usvim dijelovima FederacijeBiH ve} drugi dan odvija sebez problema i po ustalje-nom voznom redu. U Infor-mativnoj slu`bi @eljezni~kestanice u Sarajevu kazali sunam da ih putnici zovu itra`e potvrdu da je {estod-nevna obustava `eljezni~kogsaobra}aja zaista zavr{ena.Dodaju da ka{njenja vo-zova nije bilo, osim onih s ju-ga zemlje, jer je saobra}ajusporen zbog remonta pru-ge u okolini Konjica.Redovni saobra}aj usposta-vljen je i na unskoj pruzi, a na@eljezni~koj stanici u Biha}ukazali su nam da ka{njenja vo-zova nema iako je snje`ni po-kriva~ visok.
 M. A.
Re{id Hafizovi} na sesiji „Kruga 99“
Nad Bosnom treperitrougao prokletstva
Ovonedjeljna sesija „Kr-uga 99“ bila je posve}enatemi „BiH izme|u islama,kr{}anstva i hri{}anstva“, nakojoj je akademik Re{id Ha-fizovi} kazao da nad Bo-snom ve} dugo treperi „tro-ugao prokletstva, „tri nevje-rovatne hipoteke koje namnekako valja skinuti“.Prema njegovim rije~ima,prva stranica ili prva hipote-ka je da najrelevantniji centripoliti~ke mo}i u zapadnojEvropi Bosnu i dalje videkao muslimansku zemlju naBalkanu. Dodao je da drugastranica tog zlokobnog „tr-ougla prokletstva“ jeste ~in-jenica da Bosna danas ima po-liti~ko potomstvo „koje jevrlo kratkog pam}enja“.- Tre}a stranica „trouglaprokletstva“ koja se i dalje pr-omi~e, pogotovo me|u ze-mljama EU, a sam epicentarodakle dolazi je Vatikan, ko-ji u cijeloj ovoj pri~i o kreir-anju Ustava EU ima svoje tvr-doglave zahtjeve ili pozivanjeda se Evropa mora vratitiiskonskim i jedinim kr{}an-skim korijenima - kazao jeHafizovi}, javila je Fena.
Aparati poplavljenim podru~jima
Republi~ka direkcija za robne rezerve predala je bijelji-nskoj Slu`bi civilne za{tite 50 aparata za isu{ivanje obje-kata, koji }e biti podijeljeni mjesnim zajednicama pogo|e-nim nedavnim poplavama, saop}eno je ju~er, javlja Srna.
UPOZORENJA
Dru{tvo za ugro`ene narode BiH o Srebreni~anima
Dokle }e trajati progon
Husi}a, Harba{a i Hasi}a?
Zlo~ince Savu Ivanovi}a, Milana Hrva~evi}a i Du{ka Pa{ali}a prije 11 godinapomilovao Nikola Popla{en nakon {to su preba~eni u bijeljinski zatvor
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 BiH digla ruke od bogatstva te- {kog nekoliko milijardi KM!
- Svi su oni uvezani - mafija. Osta-lo nam je da gledamo, ruke uko~ene,jezik otvrdnuo, mozak ispran, nogeklizave... „^opajte“, „~opajte“, ne}eteni vi biti vje~no na vlasti.
(Luciano Pavaroti)
PORTAL - komentar dana
 Pusi}: Cjelovita BiH nu`na
Vesna Pusi} kritizira vlasti
Hrvatska politikaprema BiH je nikakva
Hrvati su najugro`eniji u BiH
 Jovi~i}: Pritisci  iz Sarajeva
Slavko Jovi~i} o pokrenutoj inicijativi
Peticije NVO iz FBiHneobavezne za RS
To su takozvane organizacije civilnog dru{tva
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,20. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Koalicija zaprobleme
S novom federalnom koalicijom na svoje bimogli do}i oni koji ve} dugo tvrde da praviproblem BiH nije onaj izme|u dva entiteta
^etiri stranke, predvo|ene SDP-om, danas }e javnosti predstavitisvoju politi~ku platformu, na osnovu koje su stvorili koaliciju koja u na-rednom ~etverogodi{njem mandatu treba da vlada federalnim dijelomBosne i Hercegovine. Ne treba sumnjati da }emo od njihovih lidera ~utisladunjavu pri~u punu obe}anja i uvjeravanja da nam slijede lijepi dani.Objektivno, me|utim, i politi~kim laicima je jasno da }eudru`ivanjem SDP-a, SDA, Narodne stranke Radom za boljitak iHSP-a biti stvoren surogat narodne volje izra`ene na oktobarskimizborima. Posebno }e biti razo~arani poklonici Lagumd`ijine stra-nke, koji sigurno nisu glasali za savez sa Tihi}evom partijom. Oni sumislili upravo obratno - da }e svojim glasovima prekinuti osmogo-di{nju katastrofalnu vladavinu SDA i tako otvoriti proces istinskihreformi i prave brige za unesre}eni bosanskohercegova~ki narod.[to se ti~e odabira hrvatskih stranaka - saveznica, to }e mo`daizazvati manje negativnih reakcija, ali bi upravo taj koalicioni paktmogao biti generator najve}ih problema. Htio - ne htio, SDP jeignorisanjem vode}ih stranaka sa hrvatskim nacionalnim pre-dznakom otvorio dodatno polje sukoba. O njemu najbolje svjedo~e`estoke reakcije koje dolaze iz ^ovi}eve i Ljubi}eve stranke, kojese osje}aju poni`eno i prevareno, a preko njih i 90 odsto hrvatskihglasa~a koji su svoje povjerenje poklonili ovim strankama.U ovakvoj situaciji, ma koliko se nova koalicija trudila da fokuspreusmjeri na rje{avanje problema, dominantni je utisak da je to,ustvari, koalicija za - probleme.Nema nikakve sumne da }emo u narednom periodu, umjestorje{avanja nesuglasica na relaciji Federacija BiH - Republika Srpska,biti suo~eni s novom nevoljom. Na svoje }e, naime, do}i oni koji ve}dugo tvrde da pravi problem Bosne i Hercegovine nije onaj izme|udva entiteta, nego onaj koji tinja u ve}em od njih - u Federaciji!Dobre vijesti koje su mnogi o~ekivali nakon oktobarskih izborana ovaj na~in izvrgnu}e se u svoju suprotnost. Potvrdi}e to vrijemekoje je pred nama, vrijeme koje }e, umjesto rje{avanja starih, Bosnii Hercegovini donijeti nove probleme.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 154.198 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: O~ekujete li da }e budu}a izvr{na vlastna svim nivoima zapo~eti proces smjene direktora u javnim preduze}ima iinstitucijama?
A) DA 40%B) NE 55%C) Ne znam 5%
CA
Nema smjena direktora u javnimpreduze}ima i institucijama
LIJE^ENJE
Bi{}anka uspje{no savladala operacije
Nova Almina bitka
Stanje stabilno i nepromijenjeno
Potrebno je jo{ mnogoulaganja i pa`nje, ka`e dr. Ceri}
Zdravstveno stanje 18-godi{-nje Alme Had`i} nakon transpa-ntacije srca i dva operativna za-hvata koja su uslijedla nakon kr-varenja u predjelu glave, ju~er jebilo stabilno i nepromijenjeno.Upravo to je i `elja ljekara na kli-nici u Be~u.
Savr{ena njega
- Ostane li ovakvo stanje, Al-ma }e biti bolje. Ona je prvi koraku ovom lije~enju izvrsno podnije-la, prihvatila donirano srce, vrlobrzo je vratila svoj duh, jer je na-zvala roditelje i pozvala ih u po-sjetu i to je savr{en odgovor na ta-ko ogroman zahvat. Me|utim, pr-omjenom srca promijenila se i si-tuacija u prokrvljenosti, {to je ibio cilj cijelog lije~enja. U nekoli-ko navrata se dogodilo da su senajosjetljiviji krvni sudovi, a tosu oni u glavi koji vode krv premamozgu, popustili.Pali su i faktori zgru{avanja kr-vi i do{lo je do krvarenja u po-dru~ju mozga. Reagirano je veomabrzo, odstranjen je veliki ugru{akiz lubanje i poku{ava se smanjitiedem mozga, a time omogu}iti Al-mi da se oporavlja. U subotu jedo{lo do jo{ jednog krvarenje iizveden je manji operativni zahvats desne strane lubanje, koji je Al-ma tako|er dobro podnijela - ka-zala nam je ju~er dugogodi{nji lje-kar mlade Bi{}anke dr. KatmerkaCeri}, koja je sve vrijeme davalaneizmjernu podr{ku porodiciHad`i}.Prema njenim rije~ima, dje-voj~ica ne trpi bol i ima savr{enunjegu i 24-satni nadzor. Dnevnose rade magnetne rezonance mo-zga i prati se stanje kako bismo, uslu~aju novog krvarenja, na vrije-me reagirali.
Zabrinuta tetka
- Uz svu njenu snagu i energi-ju, oporavak je jo{ neizvjestan.Potrebno je jo{ mnogo ulaganja ipa`nje. Njeni roditelji su sve vri-jeme uz nju - kazala nam je dr.Ceri}.Sa strahom i nestrpljenjem uBiha}u su razvoj Alminog opora-vka pratile nana Azra, tetka Elvi-ra, za koju je Alma jako vezana ikojoj je prvoj javila da odlazi naoperaciju, te teti~na Mirela.U stalnom su kontaktu s rodi-teljima Rejhanom i Elvirom. Iakosu sve njihove misli i molitveusmjerene ka Alminom opora-vku, nadaju se, kao i svi gra|aniBiH, da }e Alma dobiti i ovu `iv-otnu bitku, i uskoro im se vratitinasmije{ena.- Vjerujemo u dragog Boga iznamo da na{e molitve ~uje i On ina{a Almica - ka`e tetka Elvira.
 I. NUSPAHI]-[ILJAK 
 Almine nana Azra, tetka Elvira i teti~na Mirela u Biha}u: Molitve za oporavak 
Odbacivanjeorgana
Nadaju}i se u {to skorijiAlmin oporavak, dr. Ceri} do-daje da }e Almi, ali i njenimroditeljima, trebati jo{ mnogosnage za daljnji tok lije~enja.Prije svega, Alma }e zbognovog srca morati redovno uzi-mati odre|enu terapiju koja po-ma`e da s vremenom ne do|edo odbacivanja organa. Prvi ko-raci koji }e uslijediti nakon {toAlmi budu sanirana krvarenjabit }e dugotrajna rehabilitacija.
Osnovni detalji dosada{nje borbe za ozdravljenje
(Foto: I. N. [. )
 Alma sa dr. Ceri}: Potrebna pa`nja

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->