Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hermes Trismegistos - Corpus Hermetic Um

Hermes Trismegistos - Corpus Hermetic Um

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by traveller8

More info:

Published by: traveller8 on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Priredio i komentare u napomenama i zagradama dodaoIvan Anti
ć
 
Tabula smaragdina
 
/.
Verum, sine mendatio, certum et verissimum.
 
- Istina, bez laži, pouzdana i iskrena.
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad  perpetranda miracula rei unius.
 
- Ono što je dole odgovara onome što je gore, a što je gore odgovara onome što je dole kako bi seizvršila
č 
udesna operacija sjedinjenja.
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re,adaptatione.
 
- Kao što su sve stvari potekle od jednog, od jedine misli, tako su sve stvari nastale od ove jedne stvari, prilago
đ 
avanjem.
4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.
 
- Otac njegov je Sunce, majka njegova je Mesec, Vetar ga je nosio u svojoj utrobi, Zemlja jenjegova hraniteljka.
5.
 Pater omnis thelesmi tolius mundi est hic.
 
- On je Otac svake telesme, tvorac celog sveta.
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.
 
- Njegova snaga je potpuna ako ce ponovo okrene zemlji.
7.
Separabis terram ab igne, subtile a spisso suaviter, cum magno ingenio.
 
- Odvoji 
ć 
eš Zemlju od Vatre, lako od teškog, postepeno s velikim znanjem.
8. Ascendit 
а
terra in coelum, interumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas.
 
- Sa zemlje ce uzdiže na nebo, zatim se ponovo spušta na zemlju, upija snagu gornjeg i donjeg  sveta. Tako
ć 
eš zadobiti vladavinu nad celim svetom. Zbog toga
ć 
e od tebe pobe
ć 
i svaka tama.
9. Hic est tolius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem,
отпет
q
ие
solidam penetrabit.
 
- To je sila sile u svakoj sili, budu
ć 
i da prožima sve nežno i savla
đ 
uje sve nepobedivo.
10. Sic mundus cratus est.
 
- Tako je stvoren svet.
11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic.
 
- Odavde
ć 
e pote
ć 
č 
arolija prilago
đ 
avanja,
č 
iji je ovo na
č 
in.
12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi
 
- Zato me nazivaju Hermes Trismegistos jer mi pripadaju sva tri znanja sveta.
13. Completum est quod dixi de operatio solis.
 
- Ispunjeno je ono što sam rekao o operacijama Sunca.
 
 Sadržina
Tabule smaragdine
 je slede
ć
a. Ako
č
ovek ho
ć
e da izvrši operaciju
č
udesnogsjedinjenja (Jednog), ono što je dole i ono što je gore odgovaraju jedno drugom u njegovojoperaciji. Jer kao što svaka stvar poti
č
e iz misli Jednoga, tako isto, naravno - istina uz prenos - sve je nastalo iz Jednog.Kako je poteklo i kako nastalo?Tvorac je Sunce. Majka je Mesec. Vazduh je nosi u materici i Zemlja hrani. Jer je on(telesma) tvorac celog sveta. Njegova snaga dostiže najve
ć
i stepen ako pristigne na zemlju i odatlese vrati nazad. A to je teorija operacije, recimo, to je bila teorija znanja.Sada sledi prakti
č
no uputstvo. Šta treba u
č
initi? Treba odvojiti vatreno od zemlje i lako od teškog.U odvajanju je znanje isto toliko važno kao i strast. Diferencirati i diferencirati. To je najvažnije.Usred ove operacije uzdiže se (telesma), zatim spušta kako bi upila u sebe snagu gornjeg idonjeg sveta Na ovakav na
č
in
č
ovek zadobija mo
ć
nad stvarima. A tama se raspršuje.
Č
ovek dolaziu posed takve mo
ć
i kojom i vazdušasto može da uhvati i da ga pobedi, i da prožima
č
vrstu materiju.Svet je na taj na
č
in stvoren i to je i na
č
in prenosa. A sve to nije ništa drugo do operacijaSunca.Paracelzus uz
Tabulu smaragdinu
daje opasku da su tih trinaest re
č
enica univerzalni recept po kojem se stvari mogu postaviti u njihovo prirodno ili savršeno stanje. Nema razlike izme
đ
uzemaljskih, mineralnih, biljnih, životinjskih, psihi
č
kih, duhovnih krugova, na svaki od njih se može podjednako primeniti.Prva misao koju treba razumeti jeste šta zna
č
i izvršiti operaciju
č
arolije Jedan. (Premaarapskom tekstu:
 Jedan je delo
č 
arolije.
Paracelzus:
auszurichten die Wunder eines einzigen. Dinges. Art perpetranda miracula rei unis.)
 Ovo je operacija:1.
Č
oveku daje mo
ć
nad stvarima.2. I svet je stvoren na takav na
č
in.3. To zapravo nije ništa drugo do operacija Sunca.Bilo koliko da ju je teško nau
č
iti i praktikovati, ipak vredi. Ona obe
ć
ava mo
ć
nad stvarima(ne samovolju!). Vazdušasto može biti pobe
đ
eno (
č
ovek leti!), i teška materija bi
ć
e prozirna (kao srendgenskim zracima). Arapski tekst kaže: to je kao što je stvaranje sveta.Kako treba po
č
eti? Na taj na
č
in što
č
ovek diferencira. Odvaja lako od teškog. Primer 
ć
e odmahrazjasniti: apostol Pavle piše da
č
ovek može da živi po telu i po duhu. Opet on na drugom mestu pravi trostruko razlikovanje izme
đ
u telesnog, duševnog i duhovnog. A isti apostol Pavle je u
č
io orazlikovanju prirodnog i duhovnog
č
oveka. Na ovakav na
č
in treba shvatiti odvajanje u
Tabuli smaragdini.
To je osnovna operacijaunutarnje hemije: diferencirati. Odvojiti stvari jedne od drugih i držati ih odvojeno i imenovati ih isvaku od njih posebno upoznati. Prvi korak je diferenciranje vatrenih i zemnih elemenata. U svometelu - kaže Pavle - vidim druk 
č
iji zakon kojem se suprotstavlja moj razum.Zna
č
i, ono
č
emu nas u
č
i
Tabula smaragdina
 jeste analiti
č
ki metod unutarnje hemije. Jednavrsta posve
ć
ivanja po kojoj
č
ovek stvari, ali u prvom redu samog sebe, kao što kaže Paracelzus,stavlja u stanje savršenstva. To je takva transmutacija (preobražaj) koja se može primeniti na sve postoje
ć
e.Šta je znak raspoznavanja ovog preostvarivanja? Isto je kao ono koje vrši Sunce kadasvojom svetloš
ć
u i toplotom i drugim životvornim svojstvima svojih zraka podsti
č
e i neguje život. Neka nikome ne pada na um da pomisli kako je ovo pore
đ
enje otrcana metafora. Izme
đ
u operacijaduha i Sunca postoji analogija, i analogija nije pore
đ
enje, nego jedna vrsta logike. O tome
ć
e još bitimnogo re
č
i.
Tabula smaragdina
kaže da istu tu zra
č
e
ć
u, životvornu toplu svetlost kojom Sunce plavi prirodu,
č
ovek može da ostvari u samom sebi, i to zra
č
enje može da na
č
ini sadržinom svoga života.Ali istim ovim zra
č
enjem može prožeti stvari. To je operacija koja je kasnije nazvana alhemija.
 
 Nazivaju je pravljenjem zlata jer je zlato metal koji odgovara Suncu i kada
č
ovek sebe prožmesvetloš
ć
u i toplotom, on sam sebe pretvara u Sunce, odnosno u zlato.Alhemija kaže da se bi
ć
a i stvari mogu preobražavati. Pogotovu što na
č
in na koji bi
ć
a i stvari živeovde na zemlji nije ni prirodan ni savršen.Ali postoji postupak kojim
č
ovek može sebe sasvim usavršiti, a taj postupak je istovetanonom kojim se usavršavaju i stvari. Alhemija je ono znanje koje u
č
i o mogu
ć
nosti preobražajasvojstava i elemenata na taj na
č
in što polazi od postavke: postoje
ć
i svet oko nas nije izvorna priroda, nego njen iskvareni oblik. Ovaj kvarež treba ukloniti i izvornu prirodu ponovo uspostaviti.Jezikom analogije se to izražava da se elementi mogu pretvoriti u zlato.Prema tome,
Tabula smaragdina
nije ništa drugo do recept za onu operaciju prema kojoj sesvet (
č
ovek, svojstvo, stvar, elemenat, metal itd.) može ponovo vaspostaviti u svom izvornom i pravom stanju. Takva operacija postoji. Operacija se zapravo i kona
č
no može izraziti u jednoj jedinoj re
č
enici. Ovu formulu alhemija je jezikom analogija nazvala
 Kamen mudrosti.
Kamenom ganaziva jer je on fundamentalna osnova svake misli i operacije.Bela Hamvaš’Tabula smaragdina’
 SEDAM HERMETI 
Č 
 KIH PRINCIPA (AXIOMA-ZAKONA)
 
I. Princip mentalnosti
"Sve je Um; Svemir je Mentalan, ili projekcija Uma"
II. Princip saglasnosti
 "Kako je gore, tako je dole; kako je dole, tako je gore."
III. Princip vibracija
 "Ništa ne stoji; sve se kre
ć
e; sve vibrira"
IV. Princip polarnosti
 "Sve je Dvojno; sve ima polarnost; sve ima suprotnost polova; istovetno i razli
č
ito je jednako;suprotnosti su po prirodi iste, ali druga
č
ije po stepenu; krajnosti se susre
ć
u; sve su istine poluistine;svi se paradoksi mogu pomiriti."
V. Princip ritma
 "Sve se kre
ć
e gore-dole; sve ima svoje plime i oseke; sve se stvari uzdižu i padaju; njihanje klatnase odražava u svemu; koli
č
ina njihanja udesno jednaka je koli
č
ini njihanja ulevo; ritam sveizjedna
č
ava."
VI. Princip uzroka i posledice
 "Svaki uzrok ima svoju posledicu; sve se dešava skladno Zakonu; slu
č
ajnost je ime neotkrivenogzakona; postoje mnogi nivoi uzro
č
nosti, ali ništa ne može izbe
ć
i Zakonu."
VII. Princip pola
 "Pol je u svemu; sve ima svoje muške i ženske principe; pol se manifestuje na svim nivoima."
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->