Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kreatív német haladó könyv 1 - 6. lecke

Kreatív német haladó könyv 1 - 6. lecke

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 13,786|Likes:
Published by rkryszta

More info:

Published by: rkryszta on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

 
MI A KREAT|VNYELVTANULAS?miafo kUlonbs6g"hagyomanyos"nyelvtanul6siodszereksazNyelvtanul6sozott,iszenakozelj6vobennis ezzelamodszerrelogNos, aKreativ Nyelvtanul6s,nev6hez hiven-a nyelvtanulotasszivhallgatoboltanul6sifolyamataktiv r6s-ztvevoj6v6,r6nyitojdv6,oszereplojeveeszi.S nemcsakazdltal,hogy magav6lasztjameg a tanul6s'ielyet,dejet,empoj6t,anemaz idegennyelvhezaloviszonyas teljesenmegv6ltozik.Nem olvasmdnyok,zavak, zab6lyokasszivbefogadoja,anemalkoto,reatlv6sztvevozelsopillanattolkezdve. A megadott-szavakbol6snyelvtaniszab6lyokboliindulvaszobansajatmondatr6szeket,ondatokat lkot,agyismegszolal, eszelazdegennyelven!Smindezt magabiztosan,iszen azonnalellenorizhetis mag6t:igen,otmondtam,.helyesav6laszom, agy-: zt m6gmeg kelln6znemlEzzela modszerrelzembervalobansaj6tkez6beveszi anul6s6t!Ekozbennem marad egyedUl,iszenegy r6szletesenidolgozottananyag6llrendelkez6s6re.szokincs6s a nyelvtaniematrkahosszti 6vekmunk6j6nakeredm6nye,alapelve:eloszlraleggyakrabb zavbkkal,azalapvetonyelvtannallinditaniabesz6det,dem6rkezdettologvahelyesen),a szokincset sakutanaboviteni,anyelvtaniinoms6gokatsakkesobbvenni.Ahaladoanyagm6r kibovUlt zokincsresr6szletesebbyelvtanrapUl.Mi6rta besz6da legfontosabb,i6rt ontosabb,mintazert6s,r6s,olvasds?Az6rt,mert amit az-emberzobanmeg tudfogalmazni,zt megis 6rti,e tudjarni,eltudjaolvasni!Fordltva z mAregy6ltal6nem biztos:H6nyszormondjiizember:6rtem,amitmond,denem tudoknekivdrlaszolni.lyenkormondj6k,hogyaz illetonekasszlvnyelvtud6sa.AY(reativ"nyelvtanulonakir6rkezdettoll'iogvaktivnyelvtud6saan, mivelazonnalcelnye.lvenszolalmeg 5 tanul6sfolyam6n.A rendszeresenllehorzottelyesmegold5sokiker6lm6nyt,eg6szs6getonbizalmat'adnak,amelyekolyannyiraszuks6gedekazidegennyelvenvalomegszolal6shoz!Gyakori6rd6s.mennyido alattehetmegtanulnigynyelvet?T5rm6szetesennyeivtud6sUlonbozozintuehei,6n az 6ltal6nosem6krololytatottoly6konyt6rsalg6steszemalapul,zt a c6ltugyaniselt6tlenUll6rimindenki, kielsaiatitia.ez.tlTnya.got.Teh6t-akibarmetyikoldalbermetyikmondatr6sz6t,mondat6tpontosan6sgyorsane tudjaorditaniszobannemetre, nnaknemogprobl6m6tkoznia besz6dlHogyezt ki mennyido alatt6ri el,az term6szetesendltozhat,e aKreatlvNyelvtanuldssalrreatliyezoreisjoval'nagyobbefolydsunkan,mivel anul6sunkempoja!nlagulfszabjukmeg,gytoltinkUgg,hikor erUhf azanyagv6g6re.Az 6llandoonkontrollehetos6geiztositja,ogynemtudjuk ecsapnimagunkat!Elo'szorassdn orditsunk, epontosan,ha m6rpontos,kkorgyorsitsukellAz 6r6skb.k6t ecke,teh6tamikora negyedikontos,kkorkella m6sodiknakesz6dtempobanennie.gyakorlatokatterm6szetesenib-sbans elv6gezhetjUk,aahelyesirdsunkatkarjukfejleszteni,esetlegpihen6sk6ppenlavasolom,ogy-nekezdjUnkj oldal,amig elnem 6rtUka 7O-80%-oszintetazaktu6lisyakorloapon.nem 6llltja,ogyez agyors,hat6kony,6lratoroyelvtanul6sihozzagyUmdlCseit.eazt s tudjuk,hogy"k6nnyen,gyorsan"KedvesNyelvtanulolOnvaloszinuleg lv6ncsi,6ltalamifejlesztett reatlvn6metUlanulni.Ha elf6radunk,ihenjUnk!enkimodszer5rads6g,unkanelkUlsemmitnemehetmegtanulni!V6gezetUl zeretn6mmegkOszdnninyanyelviektoromnak,irodaloman6rdnakondos,recizmunk6jdt.Mindeneendokreativ"nyelvtanulonakagyon ok sikert[v6naszerzo.EvaWernernek,n6metnyelv6sfnfo: minden kedden6s csUtortcikon6lel6tt9-12orAig20 I 5811980Ga6lOtto
 
HASZNALATITMUTATOHALADOTANANYAGHOZA leck6ka SZOLAP-palezdodnek, melyenz Oj szavakkalsmerkedhetunkeg.AltaldbanUl6nszerepelnekfonev6k,mell6knevek,gek stb.,a konnyebbtt_ekinthetosegegett.Agyakorlatokszoanyagafolegaz elsohat szolaprapUl,atematikuszogytijtemelyg[,.alamint7-12.eckeszolapjaina16lh-atoemzetkozizavaka fakultativzokicsbovlt6stzolg6lj6k.Ezt koveti a SZOLAPMAGYARAZAT,amelykUlonkit6r azokraa szavakra,melyekhasznSlatamagyartol lt6r, sigyprobl6m6tkozhat.Ezen a lapona.szomagyar.Azaloksz6lap.sorren"djetko\ietik,megpediga-bdtetsosarokbolhaladunkjobbalsosarokel6.Erdemesa..szolapots aszolapmalyar6Zatot egyszerretanulm6nyozni.Ezenalapon csakaprobl6m6sszavakszerepelnek-,fennmaradokaszn6lataltaldbanem okozgondotAz ezutAnkdvetkez6NYELVTANap amotorjaazeg1szleck6nek,azitt elsaj6titottzab6lyokkaltudunkmajdhelyesn6metmondatot6peznitov6bbiyakorlatokolyam6n.A GYAKORLO6s aVEGYES GYAKORLOapok alkotjdrkzanyag0lnyomo6sz6t.EzekenaNyelvtan apokonszereplonyelvielensegeketudjukbegyakorolni..Ezt3geltszo.lg6lja,ogymindenmondatk6t nyelvendihato,-egpediggyenesonalbanepelve.Ez lehetov6eszi,hogyonmagunkandraieh'essUnk,iszenbarmelyikh-aletakarhato,meggyozodhetUnkegold6sunkhelyess6g6rol,lletve ddigyakorolhatjuk,.amigib6tlanem esz'Az' etso-hatteck6ben-6;6GYAKORLOlapokt6bbnyireazadottleckenyetytqllanyag6tgyakorottatj6k.VEGYESGYAKORLOosszefoglaloellegu,ittkUlonfeleipustrkifejezesek,ilondatokveltakoznak,ppen0gy,mintaz 6lony-elvben.2anyagm6sodikel6bencsakilyenlapokat alSlunk,zzels mineljobbanmegk6zelitvebesz6ltyelvielyzeteket.Anyelvtanul6semehaladoszintj6negyrgtdbbsz6rtal6lkozunkolyan..y91$1tok,f,qtst<itele'zbseffet,melyekelentdstartalmarihr6rnemadh.ato.igszqgyszeruUkdrfordit6ssal,illetve,rogy egymohdat'fordit6s6n6lobbhelyesmegold6ssl6tezhet.Az6rdekeselt6r6seket6rdemest'egjEgyezni,otfeljegyezni,gy nyelvtanul6sdzbenkialakul.egyrtelmez6zemlelet,amely ezeni'sZntenm6rminbdnfepp<Iviinatos.ot eppeneza.szemleletegitiatanulotahhoz,hogy'ak6sobbiekbenak6rhallott,li6rolv_asotteredetizovegeketrteni,rtelmezntudi-on...JaV6solom,ogyeloszdra magyareszt.Jdkarjuke, s miut6nmar-1Ot.Ieg.ymagyarraorditis,akkor akarjuke a n6metet,spi6baljuka:rnagyarzovegetdmetreorditanilei,gylnii'-vegCet,iszenhb ezt rirargyoriin,konny5d6nesszUk,g-yunkatesz6dhezasonlorefteitikhezszo-ktatiut<lindekozbenSrztos6maszunkaletakartordit6s,mivel..nemehetf<etiegUnt(,ajonoimondtunk-e?fentemlltettelemzomodszerrelgylapm6sodik-harmadikolvasjtamAr6izto3iindulopontlap c6lnyelvrealohelyesordit6s6ban.K6t 6pcsobenaladjunk,loszorontosan,azutlneg.yleyorsabban orditsunk!Ha nemoa megold6s,eressUkisszaa hibaok6ta-'Nyelvtan".lapgl,Yagya,,Szolap.Magyara2at"-on.'Biztosaneglts6gUnkreesznek,mivel agyakorlatok,cs.aknemizArolagezentapSkyelvi nyag6thaszndrlj6-k.i. alolan ugyanneh6nyiv6tel,e azokat6ltal5banUl6nelzemvistag'betfivdl."Ezenkivui gyjel6loknehihyn6metlyglvrg.ellemzo,yakori,,de,a,,m1gy?rnyutuf'"as.nilattOtlt6roifejez6st.'Mivelalado'szintenObotleg.sokan,6sa tulsokkiemel6ssi6ttoredezn6az anyagoi,saj6tigenyszerintikiemel6sek-6sjegyzetel6seksegithetikanyelvtanul6sunkat.ivegso c6l,hogy barmelyikaprolbarmetyikmondatotpontosan6sgyorsane tudjuk.Ugya"nisa'me!'szerezzikezi ak6szs69et,akkoregyilyen,..vagyehhezhasonlomegfogalmaz6sa-p6ldAulzutc6ns6tdlvaemogprobl6m6tkozni!forditani.mondatAgyakorlatokgy r6szeegym6stolUggetlenmondatokegym6s.ut6.nja..6sikresze-6sszefUggo,egi61-shozapclolodomoiilatok,ameTytketkoznapiesielgetesekeszleteikents felfoghatoak'dz' kivAlo alkblmatny0jt az eV5nyeivsokszorisonkamondatainakbemutatlsAra-spont6nbesz6dhelyzetekben.s2erzogyeke2ettgymin6leletszerrjbb,..besz6ltyelvmodernordulatait-nem ritk6nhumorralelitvevisszaadomondatanyagsszedllit6s6ra.A CD-naz elsohat eckeszolapjaselso2gyakorloapjahallhato6metnyelven.Sok sikertklv6nekreativnyelvtanul6shozszerz6fnfo:minden kedden6s csi.itortcikdn6lel6tt9-126rAig20 I 5811980Ga6lOtto
 
I. SZOLAPmegismerkedni.s.ennen ulernenn6t1en........'.'unverheiratetfelismerni..........zurkennenvalodi...........echtmegbesz6lni......zubesprechenme|y.......,.....tiefgyrilOlni............2uassenlelki..............seelischel6ruln.............2uerratenterhes...........schwageremliteni............2u rwdhnen0jszulOtt........neugeboreneml6keztetni......zurinnernid6s..............a1tf6lreerteni.........zuissverstehenbolcs............weisemeggondolni.....zuberlegenhihetetlen.....unglaublichfelt6telezn........an2uehmenelviselhetetlen.uertrdgichelindulni.........abzufahenkiv6lo.........hervorragendmeg6rkezni.....anzukommenvicces........witzignyaralni..........Urlaubumachenlusta...........faullabd6zni..........Ballu spielentipikus.........typischteniszezni.......Tennisu spielenlevert..........niedergeschlagenmegism6telni..zuiederholenvad.............wi|deve2ni.............2uuderncsendes......stillvitorldrzni.........zuegelngyenged......zdrtlichpenztolteni...Gelduszugeb'en6rz6keny.....empfindlichidot olteni....'Zeitu verbringenvolt,egykori'ex-sielni..............Schizuaufenjolsmert....'.wohlbekanntkorcsolydzni.Schlittschuhulauf. bUszke.....'."stolzsz6nkozni......Schlittenufahrenhi[....'....'."..eitelugrani.............2upringenszereny.'.',*;.bescheidenm6s2ni............2uletternbek1pzel.t.i:;'"eingebildetki6ltani............zuufennigy....;!."'neidischsikitani............zuchreienfeltekeny.....'eiferstichtigsuttogni...........zuliisternonz6...'.""'eigensinnigszorakozni......sichu vergntigenOnzetlen....'.selbstlosrajzolni............zueichnen0nfel6ldozo"aufopferndbeleszeretni.......sichuverliebeneljegyezni.........2uerlobenfeles6gUlenni...zu eiratenteherbe sni..schwangeruwerdens2U1ni................2uebdrenfelnevelni.........2u rziehenfeln6ni...............aufzuwachsenmegbocs6tan....zuerzeihenosszeh6zasodni.s.u verheiratene1v61ni...............sichcheidenlassenkinaln,felaj6nan ..anzuietent0nkreteni...........2uerstorenmegbiznik.ben...zuertrauenel/kOltOzni............umzuziehenaggodni...sichorgenu machentor6dnim.vel....sichuklimmernt01e1ni.................2uberlebentartaniidoben)....2uauernszimtanr..........zuechnen6r0kbeogadni....zudoptierenhrba,6tek..........eSchuld,encrgaretta.............eZigarette,nhr-1............,...treuh itlen.......untreutonkrement..pleitebolond.......verrUcktmer6s2.........iihnizgalmas......aufregendunalmas.......langweiligmeghato.......riiendturelmes.......geduldigtUrelmetlen...ngeduldigk6pzett.......gebildete16re...........vorwdrtsekOzben.....inzwischen6l andoa....st?idgszok6sosan.gew6hichkivUl16l.......auswendigugyanakkor.gleichzeitigfelel6ss69...Verantwortugforgalom.....rVerkehr,eetel.............sEssen,borton........sGefdngnis,seookol..........eHolle,n
v1
apos.........Schwiegervter,'"anyos.......eSchwiegermtter,"v6.............rSchwiegersohn,"emeny........eSchwiegertochter,"sogor........rSchwager,"sogorn6....eSchwdgerin,nenunokatestv6r.rKusin,s,eKusineunoka6cs....rNeffe,nunokahIg....eNichte,niker.............rZwilling,eozvegyasszony...eWitwe,nOzvegyemer.....Witwer,6rva.................../eWaise,nmostohaapa.......Stiefvater,"mostohaanya.....eStiefmtter,"keresztapa..........rTaufpate,nkeresztanya.......eTaufpatin,nenfeln6tt.................rErwachsene,nmostohagyermek.sStiefkind,erf6ltestv6r.............rHalbbruder,"gener6cio........eGeneration,enelod,s............rVorfahre,nutod.................rNachfahre,nv6n16ny...........alteungfer,nagglegeny........rJunggeselle,nhdrzassdg.........eEhe,nh6zaspdr..........sEhePaar,ehdrzast6rs........Gatte,Gattinv6leg6ny.........rBrdutigam,emenyasszony..eBraut,"eeskUv6..........eHochzeit,enn6sz0t.........eHochzeitsreise,ns16c..............Kerl,ecsecsem6.....sBaby,skisdi6k..........Schiiler,kamasz.........rFlegel,ifj0,fiatal........rJiingling,eterhess6g......eSchwangerschaftszUl6s...........eGeburt,envdldrs.............eScheidung,enhang/hangzdts..rKlang,"elogika..............eLogikizl zl6s............rGeschack,'"eteny................rFakt,envagyon...........sVermogen,H0sv6t...........Osterna1ak................eFi9ur,entapasztalat.....eErfahun9,-9nhangulat.........eStimmung,enes6ly..............eChance,nkornyek..........eUmgebung,enf6n0k..............rChef,s
Minden1ogenntartvaltananyagzerzoijogvedelemlandll, mAsoldsadrven)'tert.Az ebbolad6d6erkdlcsill. anyagi6r megteritdsdreszerzomindenesetbengdnytart.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
seoria4 liked this
László Tolnai liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Gábor Simkó liked this
Gábor Simkó liked this
Gábor Simkó liked this
Fülöp Csilla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->