Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Ratings: (0)|Views: 13,268 |Likes:
Published by vănđộ

More info:

Published by: vănđộ on Dec 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
PHI
ẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VI
ÊN CH
ỨC NĂM 2010
 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 178/HD
-
SNV ngày 09 tháng 12 năm 2010 của
S
ở Nội vụ tỉnh Bắc Giang)
 
H
ọ v
à tên : H
ồ Văn Độ
 
Đơn vị công tác
: Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện Lục Ngạn
 Ch
ức vụ
: Cán b
ộ hợp đồng
 Nhi
ệm vụ được phân công :
T
ổ công tác giúp việc
 I. T
Ự NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG R 
ÈN LUY
ỆN
 1. Ph
ẩm chất chính trị (15 điểm)
 a) L
ập trường tư tưởng chính trị vững
vàng, ch
ấp h
ành t
ốt chủ trương, đường lối củaĐảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước (5 điểm):
 -
Ưu điểm
:
-
Quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối v
ào
đường lối sự l
ãnh
đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
-
Luôn ch
ấp h
ành t
ốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng v
à pháplu
ật của Nhà nước
 - T
ự chấm điểm: 5 điểm
.b) Tinh th
ần học tập nâng cao tr 
 ình
đạo (5 điểm)
 -
Ưu điểm:
Không ng
ừng học tập để nâng cao tr 
 ình
độ chuy
ên môn nghi
ệp vụ.
Có ý chí c
ầu tiến, biết t
 ìm tòi h
ọc hỏi các đồng chí, đồng nghiệp của m
 ình
để ho
ànthành t
ốt mọi nhiệm vụ được giao.
- T
ự chấm điểm: 5 điểm
.
c) Tinh th
ần xây dựng mối đo
àn k
ết thống nhất, quan hệ trong công tác, tinh thầnthái độ phục vụ nhân dân tốt (5 điểm)
 -
Ưu điểm:
Có ý th
ức, trách nhiệm t
rong vi
ệc xây dựng mối đo
àn k
ết trong v
à
ngoài cơ quan, tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức. Tại địa phương chấp h
ànht
ốt nội quy dân thôn.
 
Có thái độ ho
à nhã, khiêm t
ốn, chân t
 ình, th
ẳn thắng với nhân dân
khi giao ti
ếp công việc có li
ên quan. L
ắng n
ghe ý ki
ến đóng góp của nhân dân để h
ành
động đúng trong cách ứng xử v
à giao ti
ếp công việc.
- T
ự chấm điểm: 5 điểm.
 
2. Đạo đức, lối sống (30 điểm)
 a) Gi
ữ g
 ìn
đạo đức, quan hệ, lối sống l
ành m
ạnh (10 điểm)
 -
Ưu điểm:
Luôn có ph
ẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong
sáng. Th
ực h
ành ti
ết kiệm, chống l
ãng phí trong gia
đ
 ình, b
ản thân v
à t
ại nơi cơ quan
mình công tác. Có tính k
ỷ luật v
à ý th
ức kỷ luật cao trong công việc, chấp h
ành n
ội
quy, quy ch
ế của cơ 
quan, nghiêm ch
ỉnh chấp h
ành gi
l
àm vi
ệc của Nhà nước quyđịnh. Chấp h
ành t
ốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.
- T
ự chấm điểm: 10 điểm.
 b) Tinh th
ần chống quan li
êu, tham nh
ũng, láng phí (5 điểm)
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Boy Cool liked this
Thủy Nguyễn liked this
Cao Đông liked this
Quanghuy Phamhuu liked this
Mã Tự Bền liked this
Dongbin LeVan liked this
Thanh Hau liked this
Van Anh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->