Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novi Zakon o ZPIZ

Novi Zakon o ZPIZ

Ratings:
(0)
|Views: 888|Likes:
Published by Socialni demokrati
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki so ga poslanci z 49 glasovi ZA potrdili v Državnem zboru
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki so ga poslanci z 49 glasovi ZA potrdili v Državnem zboru

More info:

Published by: Socialni demokrati on Dec 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2010

pdf

text

original

 
REPUBLIKA SLOVENIJADR
Ž
AVNI ZBOR
Š
tevilka: 172-01/10-36/389EPA 1300-VDatum: 14. december 2010DR
Ž
AVNI ZBOR JE NA SEJI DNE 14. 12. 2010 SPREJEL ZAKON OPOKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2) V NASLEDNJEMBESEDILU:
Z A K O NO POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)
PRVI DELSPLO
Š
NE DOLO
BE1.
len(vsebina in podro
 je zakona)(1) S tem zakonom se ureja sistem obveznega pokojninskega ininvalidskega zavarovanja, sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanjain sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.(2) S tem zakonom se v slovenski pravni red prena
š
ata Direktiva Sveta98/49/ES z dne 29. junija 1998 o za
š
iti pravic iz dodatnega pokojninskegazavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L
š
t.209 z dne 15. julija 1998, str. 46) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta2003/41/ES z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicnopokojninsko zavarovanje (UL L
š
t. 235 z dne 23. septembra 2003, str. 10) zadnji
 spremenjena z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o za
etkuopravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)(UL L
š
t. 335 z dne 17. 12. 2009, str. 1).2.
len(temeljna na
ela in obseg zavarovanja)(1) Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagimedgeneracijske solidarnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje) obsegaobvezno in prostovoljno vklju
itev v obvezno zavarovanje ter pravice in obveznosti izobveznega zavarovanja za primer starosti, invalidnosti in smrti, dolo
ene na podlagidela, prispevkov, ter po na
elih vzajemnosti in solidarnosti. Obvezno zavarovanje
 
temelji na odgovornosti Republike Slovenije, delodajalk ali delodajalcev (vnadaljnjem besedilu: delodajalec) in na osebni odgovornosti zavarovank alizavarovancev (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) za izvajanje zavarovanja.(2) Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu:poklicno zavarovanje) obsega obvezno vklju
itev v poklicno zavarovanje ter pravicein obveznosti iz zavarovanja za primer starosti in smrti, dolo
ene na podlagi vpla
il vto obliko zavarovanja.(3) Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu:dodatno zavarovanje) obsega vklju
itev v kolektivno in individualno dodatnozavarovanje ter pravice in obveznosti iz zavarovanja za primer starosti in smrti,dolo
ene na podlagi vpla
il v to obliko zavarovanja.(4) Poklicno zavarovanje in dodatno zavarovanje iz drugega in tretjegaodstavka tega
lena temeljita na odgovornosti Republike Slovenije, upravljavcev,delodajalcev in na osebni odgovornosti zavarovancev in var
evalk ali var
evalcev (vnadaljnjem besedilu: var
evalec).3.
len(pravice)(1) Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo pravice do pokojnine, pravicena podlagi invalidnosti, pravica do letnega dodatka in pravica do dodatka za pomo
 in postre
ž
bo.(2) S poklicnim zavarovanjem se zagotavlja pravica do poklicne pokojnine.(3) Z dodatnim zavarovanjem se zagotavljata pravica do dodatne starostnepokojnine ter pravica do pred
asne dodatne pokojnine v obliki pokojninske rente.4.
len(zna
ilnosti pravic)(1) Pravice iz obveznega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jihni mogo
e prenesti na drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih denarnihzneskov, ki niso bili izpla
ani do smrti u
ž
ivalke ali u
ž
ivalci (v nadaljnjem besedilu:u
ž
ivalec).(2) Pravice iz obveznega zavarovanja ne zastarajo, z izjemo dospelihneizpla
anih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov v primerih, dolo
enih stem zakonom.(3) Pravic iz obveznega zavarovanja ni mogo
e odvzeti, zmanj
š
ati aliomejiti, razen v primerih, ki jih dolo
a ta zakon.(4) Pravice iz poklicnega zavarovanja ter dodatnega zavarovanja soneodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogo
e prenesti na drugega in ne podedovati,
 
razen pravice do izpla
ila odkupne vrednosti premo
ž
enja po smrti
lana.5.
len(naloge Republike Slovenije)(1) Republika Slovenija zagotavlja delovanje obveznega zavarovanja zdolo
anjem stopnje prispevkov, obveznosti pla
evanja prispevkov delodajalcev inzavarovancev, s pravili, ki urejajo obveznost prijave v zavarovanje, z na
inomodmere, pla
ila in izterjave prispevkov, pogojev za priznanje, odmero in u
ž
ivanjepravic, z urejanjem sistema mati
ne evidence in nadzorom nad zagotavljanjemindividualnih pravic.(2) Republika Slovenija zagotavlja upravi
enkam ali upravi
encem (vnadaljnjem besedilu: upravi
enec) izpla
evanje pokojnin in drugih prejemkov izobveznega zavarovanja po tem zakonu tudi v primeru, ko odhodki Zavoda zapokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod)presegajo prihodke od prispevkov za obvezno zavarovanje. V tem primeru se razlikapokrije iz dr
ž
avnega prora
una oziroma iz drugih virov.(3) Republika Slovenija zagotavlja delovanje poklicnega pokojninskegazavarovanja ter dodatnega zavarovanja in nadzoruje poslovanje nosilcev te oblikezavarovanja.6.
len(obveznost zavarovanja)(1) V obvezno zavarovanje so vklju
ene osebe ob izpolnjevanju pogojev, ki jih dolo
a ta zakon ali mednarodna pogodba.(2) Zavarovalno razmerje nastane na podlagi tega zakona z vzpostavitvijopravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu:zavarovalna podlaga).(3) Nastanek in prenehanje pravnega razmerja iz prej
š
njega odstavkasporo
i delodajalec ali drug zavezanec za prijavo nosilcu zavarovanja z obveznoprijavo ali odjavo v zavarovanje.(4) Zavarovanci in delodajalci so dol
ž
ni dav
nemu organu sporo
atipodatke, ki so potrebni za odmero oziroma obra
un in pla
ilo prispevkov ter zanadzor nad pla
evanjem in izterjavo prispevkov. Evidence, vzpostavljene za nadzornad pla
evanjem javnih dajatev, tvorijo enoten sistem.(5)
e ta zakon ne dolo
a druga
e, so pravice iz obveznega zavarovanjasorazmerne zavarovan
evi pla
i ali drugim dohodkom in vpla
anim prispevkom.7.
len(pomen izrazov)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->