Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tafsir Surah Quraisy

Tafsir Surah Quraisy

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 1,105|Likes:
Published by Abu Bakar Daud
Tafsir Fi Zilalil Quran - Syed Qutb - terjemahan Bahasa Malaysia
Tafsir Fi Zilalil Quran - Syed Qutb - terjemahan Bahasa Malaysia

More info:

Published by: Abu Bakar Daud on Aug 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Tafsir Surah Al-Quraisy_______________________________________________________________ Tafsir Fi Zilalil Quran
1
ﺔﻟﺰﻟﺰﻟﺍ
 
ﺓﺭﻮﺳ
 SURAH AL-QURAISY
Surah Suku QuraisySurah (106) - Makkiyah - 4 ayat
ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟﺍ
 
ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟﺍ
 
ِﻪﹼﻠﻟﺍ
 
ِﻢْﺴِﺑ
Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih.
ٍﺶْ ﻳﺮﹸﻗ
 
ِﻑﺎﹶﻠﻳِﺈِﻟ
)1( 
1.
 
Kerana (mengenangkan ni'mat) kebiasaan kaum Quraisy.
ِﺇِﻒْﻴﱠﺼﻟﺍﻭ
 
ﺀﺎﺘﱢﺸﻟﺍ
 
ﹶﺔﹶﻠْﺣِﺭ
 
ْﻢِﻬِﻓﺎﹶﻠﻳ
)2( 
2.
 
Iaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan pada musimsejuk dan panas.
ِﺖْﻴﺒﹾﻟﺍ
 
ﺍﹶﺬﻫ
 
ﺏﺭ
 
ﺍﻭُﺪُﺒْﻌﻴﹾﻠﹶﻓ
)3( 
3.
 
Maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Ka'abahini.
ﻤﻌﹾﻃﹶﺃ
 
ﻱِﺬﻟﺍٍﻑْﻮﺧ
 
ْﻦﱢﻣ
 
ﻢُﻬﻨﻣﺁﻭ
 
ٍﻉﻮُﺟ
 
ﻦﱢﻣ
 
ﻢُﻬ 
)4( 
4.
 
Yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka darikelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Allah 'Azzawajalla telah memperkenankan doa kekasih-Nya Nabi Ibrahimapabila beliau berdoa kepada-Nya selepas selesai membina rumah Ka'abahdan membersihkannya.
 
Tafsir Surah Al-Quraisy_______________________________________________________________ Tafsir Fi Zilalil Quran
2
 
ﻢُﻬْﻨِﻣ
 
ﻦﻣﺁ
 
ْﻦﻣ
 
ِﺕﺍﺮﻤﺜﻟﺍ
 
ﻦِﻣ
 
ُﻪﹶﻠْﻫﹶﺃ
 
ْﻕُﺯْﺭﺍﻭ
 
ﺎًﻨِﻣﺁ
 
ﺍًﺪﹶﻠﺑ
 
ﺍﹶﺬَﻫ
 
ﹾﻞﻌْﺟﺍ
 
ﺏﺭ
 
ُﻢﻴِﻫﺍﺮْﺑِﺇ
 
ﹶﻝﺎﹶﻗ
 
ﹾﺫِﺇﻭ ﻢﹸﺛ
 
ﹰﻼﻴِﻠﹶﻗ
 
ُﻪُﻌﱢﺘﻣﹸﺄﹶﻓ
 
ﺮﹶﻔﹶﻛ
 
ﻦﻣﻭ
 
ﹶﻝﺎﹶﻗ
 
ِﺮِﺧﻵﺍ
 
ِﻡْﻮﻴﹾﻟﺍﻭ
 
ِﻪﹼﻠﻟﺎِﺑﺲﹾﺌِﺑﻭ
 
ِﺭﺎﱠﻨﻟﺍ
 
ِﺏﺍﹶﺬﻋ
 
ﻰﹶﻟِﺇ
 
ُﻩﱡﺮﹶﻄْﺿﹶﺃ
 
ُﲑِﺼﻤﹾﻟﺍ
)126(
126. "Ya Tuhanku! Jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosadan kurniakanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya."
(Al-Baqarah)Lalu Allah jadikan negeri ini aman sentosa dan bebas dari kuasapemerintah-pemerintah yang zalim. Juga Dia jadikan orang-orang yangtinggal di sana aman sentosa walaupun negeri-negeri di sekelilingnyasentiasa diancam ketakutan sehingga sampai kepada zaman penduduk-penduduknya menyeleweng dari agama yang benar dan melakukan syirikterhadap Allah dengan menyembah berhala-berhala.Ini semua dilakukan Allah kerana satu hikmat yang dikehendaki-Nyaterhadap rumah suci itu. Apabila bala tentera bergajah datang untukmerobohkannya, mereka telah menerima akibat yang menghancurkanmereka sebagaimana yang diterangkan dalam Surah Al-Fil. Allah telahmemelihara keamanan dan kesentosaan rumah ini dan menjagakehormatannya sebagaimana yang diterangkan Allah.
ْﻭﺮ ﻳ
 
ْﻢﹶﻟﻭﹶﺃﹶﻥﻮُﻨِﻣْﺆُ ﻳ
 
ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟﺎِﺒﹶﻓﹶﺃ
 
ْﻢِﻬِﻟْﻮﺣ
 
ْﻦِﻣ
 
ُﺱﺎﱠﻨﻟﺍ
 
ُﻒﻄﺨﺘُ ﻳﻭ
 
ﺎًﻨِﻣﺁ
 
ﺎًﻣﺮﺣ
 
ﺎﻨﹾﻠﻌﺟ
 
ﺎﱠﻧﹶﺃ
 
ﺍﹶﻥﻭُﺮﹸﻔﹾﻜ ﻳ
 
ِﻪﻠﻟﺍ
 
ِﺔﻤْﻌِﻨِﺑﻭ
)67(
67. "Tidakkah mereka melihat kami jadikan (negeri mereka) tanah suciyang aman sentosa, sedangkan manusia (di negeri-negeri) di sekeliling mereka rompak-merompak."
(An-'Ankabut)Peristiwa serangan bala Tentera Bergajah memberi kesan yang amatbesar menambahkan kehormatan rumah Ka'abah di seluruh pelosokSemenanjung Tanah Arab juga meninggikan darjat penduduknya dan parapenjaganya dari kaum Quraisy. Ini menolong mereka dapat menjelajah kenegeri-negeri lain dengan aman, kerana di mana sahaja mereka pergi, merekadihormati dan dilayani dengan baik. Ini juga menggalakkan merekamengadakan perjalanan perniagaan dua hala yang besar dengan angkatan-angkatan kafilah iaitu perjalanan ke Yaman di Selatan dan perjalanan keSyam di Utara serta mengatur dua angkatan perniagaan yang besar, iaitupertama kafilah perniagaan yang menuju ke Yaman pada musim sejuk, yangkedua angkatan kafilah perniagaan yang menuju ke Syam pada musimpanas.Walaupun keamanan jalan-jalan bukit di Semenanjung Tanah Arabdalam keadaan yang buruk dan penuh dengan kejadian samun-menyamun,
 
Tafsir Surah Al-Quraisy_______________________________________________________________ Tafsir Fi Zilalil Quran
3
tetapi kehormatan Baitullah yang dirasakan di seluruh pelosok SemenanjungTanah Arab telah menjamin keamanan dan keselamatan kepada penduduk-penduduknya dalam kegiatan-kegiatan perniagaan mereka. Kaum Quraisytelah diberikan suatu keistimewaan. Pintu-pintu rezeki dibuka luas dihadapan mereka dan mereka dapat berniaga dalam keadaan aman sentosa.Mereka amat tertarik dengan dua perjalanan perniagaan yangmenguntungkan itu sehingga kedua-duanya menjadi 'adat atau tradisi dalamkehidupan mereka. Inilah ni'mat kehidupan yang Allah peringatkan kaumQuraisy selepas kebangkitan Rasulullah sebagaimana Ia peringatkan merekadengan peristiwa serangan bala Tentera Bergajah dalam Surah Al-Fil. Inilahni'mat kebiasaan mereka melakukan dua perjalanan perniagaan pada musimdingin dan pada musim panas.Itulah ni'mat rezeki yang mewah hasil dari dua perjalanan perniagaanitu, sedangkan negeri mereka kering-kontang. Mereka dapat hidup selesa dansenang dari limpah kurnia Allah. Itulah ni'mat keamanan dari ketakutansama ada di kampung halaman mereka sendiri di sekitar Baitullah ataudalam perjalanan-perjalanan mereka ke negeri-negeri lain. Mereka selama-lamanya berada dalam lindungan kehormatan rumah suci Ka'abah yangdipelihara Allah dari segala pencerobohan.Allah mengingatkan kaum Quraisy dengan ni'mat-ni'mat itu supayamereka merasa malu kerana menyembah yang lain dari Allah, sedangkanAllah itulah penaung rumah suci itu, mereka hidup aman sentosa dandengan nama rumah suci itu mereka diberi layanan yang baik dalamperjalanan-perjalanan mereka dan mereka dapat pulang kembali denganselamat.Allah berfirman kepada kaum Quraisy: Kerana mengenangkan ni'matkebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan perniagaan padamusim sejuk dan musim panas, maka sudah sewajarnya mereka menyembahAllah penaung rumah suci itu yang telah mengurniakan ni'mat keamanankepada mereka; yang telah menjadikan mereka begitu biasa dan selesadengan perjalanan-perjalanan perniagaan itu dan dari perniagaan-perniagaaninilah mereka memperoleh hasil keuntungan yang mewah.Kerana itu:
ِﺖْﻴﺒﹾﻟﺍ
 
ﺍﹶﺬﻫ
 
ﺏﺭ
 
ﺍﻭُﺪُﺒْﻌﻴﹾﻠﹶﻓ
)3( 
3. Maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Ka'abahini.
ٍﻑْﻮﺧ
 
ْﻦﱢﻣ
 
ﻢُﻬﻨﻣﺁﻭ
 
ٍﻉﻮُﺟ
 
ﻦﱢﻣ
 
ﻢُﻬﻤﻌﹾﻃﹶﺃ
 
ﻱِﺬﻟﺍ
)4( 
4. Yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka darikelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Risna El Wafa liked this
Muhammad Anwar liked this
Ummu Aiman liked this
Nad Ann liked this
achmad_fauzan_4 liked this
Umie WahiEda liked this
joga30 liked this
Jiyah Yaakub liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->