Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
istoria româniei1

istoria româniei1

Ratings:
(0)
|Views: 55|Likes:
Published by radullo

More info:

Published by: radullo on Dec 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
ACADEMIA
REPUBLICIIPOPULAREROMÎNE
ISTORIAROMINIEI
i
COMUNA PRIMITIVĂ ♦ SCLAVAGISMUL ♦ PERIOADA DETRECERE LA FEUDALISM
Comitetul
de redacţie a
volumului : acad. C. DAICOVICIU,
redactor 
responsabil ; acad. EM. CONDURACHI, I. NESTOR, membrucorespondent al Academiei R.P.R.,GH. ŞTEFAN, membru corespondent alAcademiei R.P.R., redactori responsabili
adjuncţi. Secretar:
M. D. MATEI.
ID
ITUR 
A
 
ACADEMXE
: uminu
POPULARE
 
ROMÎHE
1960Lucrările tehnico-ştiinţifice au fost efectuate de
I. I. RUSSU, B. COMŞA şi A. MATROSENCO
 
CUVÎNT ÎNAINTERevoluţia culturală din patria noastră, parte integrantă a procesului de
construire a
socialismului, care se desfăşoară sub conducerea Partidului Munci-toresc Romîn, a determinat un mare avînt în dezvoltarea activităţii ştiinţifice.Istoriografia marxist-leninistă din ţara noastră a reuşit într-un timp
relativ
scurt să efectueze studii şi lucrări ştiinţifice asupra diferitelor etapeşi evenimente din trecutul poporului romîn, să lămurească o serie de feno-mene şi evenimente din istoria Romîniei insuficient studiate, ignorate sauînfăţişate denaturat de istoriografia burgheză.Succesele obţinute de noua istoriografie romînească au făcut cu putinţă
trecerea
la întocmirea unei mari sinteze, cu adevărat ştiinţifice, a
 Istoriei Romî-niei.
Congresul al Il-lea al Partidului Muncitoresc Romîn a subliniat că în faţaistoricilor noştri stă sarcina de mare răspundere « de a elabora, cu forţele unui
larg
colectiv de cercetători ştiinţifici,
o
Istorie
a
Romîniei care să sintetizeze,de pe poziţiile învăţăturii marxist-leniniste, tot ce s-a realizat la noi pe tărîmul
ştiinţei
istorice şi să însemne un pas înainte în dezvoltarea acestei ştiinţe,îndeosebi în soluţionarea unor probleme de bază ale istoriei noastre — probleme
ale
 procesului de formare a poporului romîn, ale istoriei contemporane, ale periodizării istoriei».Istoriografia romînească
a
 parcurs un drum lung şi complex. începuturilesale datează încă din epoca feudală, fiind reprezentate prin cronici şi letopiseţe.Pe lîngă meritul de a servi ca izvoare interne autentice, operele unor cronicarica Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce conţin unele idei valoroase ca:originea comună a romînilor din cele trei ţări romîne, unitatea lor de limbăşi cultură, însemnătatea luptei împotriva cotropitorilor.în istoriografia romînească din epoca feudală un loc deosebit îl ocupăDimitrie Cantemir, erudit de faimă europeană. Lucrările sale:
 Descrierea \loldovei, Hronicul vechimii
a
romino-moldovlahilor 
şi altele depăşesc modul
descriptiv
dea înfăţişa evenimentele istorice, caracteristic cronicarilor.La sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, lucrările
lui
Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, exponenţi ai
Şcolii Ardelene,
V
 
aduc o contribuţie însemnată la cercetarea trecutului patriei. Ei pun accentul pe originea latină a poporului romîn şi încadrează istoria romînilor înansamblul istoriei popoarelor vecine. Şcoala Ardeleană, în ciuda anumitor exagerări, a jucat un rol important în formarea conştiinţei naţionale a poporu-lui romîn.Dezvoltarea gîndirii istorice premarxiste din ţara noastră atinge apogeulîn perioada de avînt a luptei antifeudale, care culminează cu revoluţia din 1848şi cu înfăptuirea Unirii Principatelor. în
Cuvîntul pentru deschiderea cursuluide istorie naţională în Academia Mihâileană,
rostit în 24 noiembrie 1843,Kogălniceanu considera drept «o greşală de căpetenie » reducerea istoriei la« biografia domnilor » şi punea accentul pe rolul poporului — izvor al tuturor faptelor de seamă din trecutul ţării.Cel mai însemnat reprezentant al gîndirii istorice progresiste din secolulal XlX-lea a fost democratul revoluţionar Nicolae Bălcescu. Partizan al răstur-nării pe cale revoluţionară a regimului feudal-iobăgist, el a imprimat lucrărilor sale un caracter militant, făcînd din cercetarea istoriei o armă de luptă împo-triva forţelor sociale reacţionare. N. Bălcescu a formulat idei valoroase privindstructura socială a ţării, situaţia economică şi politică a diferitelor clase, faptcare 1-a ajutat să se apropie de înţelegerea rolului maselor populare în istorie,al luptei de clasă, reuşind astfel să scoată în relief — pentru prima dată în isto-riografia ţării, în lucrarea sa
Mersul revoluţiei în istoria romînilor 
 — însemnă-tatea istorică a revoluţiei. în
Magazinul istoric pentru Dacia,
 Nicolae Bălcescua iniţiat publicarea de documente din istoria social-economică şi politică a poporului romîn.Istoriografia romînească din a doua jumătate a secolului al XlX-lea şiînceputul secolului al XX-lea este dominată de activitatea laborioasă a unor istorici ca B. P. Hasdeu, Al. Odobescu, Al. Papiu Ilarian, Gh. Bariţ, Gr.Toci-lescu, A. D. Xenopol, N. Iorga, I. Bogdan, D. Onciul, R. Rosetti, C. Giurescuşi V. Pârvan, dintre care unii (A. D. Xenopol, N. Iorga, V. Pârvan) s-au bucuratde un renume mondial. Această pleiadă de istorici are incontestabilul meritde a fi elaborat o serie de studii şi monografii ample, privind în special istoriavieţii publice, istoria culturii, examinînd, în acelaşi timp, şi o seamă de aspectesocial-economice ale istoriei patriei. Preocuparea acestor istorici s-a concentratcu precădere asupra problemelor evului mediu şi epocii antice din istoria ţării,în această perioadă au fost scrise lucrări de sinteză, în care istoria Romîniei afost privită în strînsă legătură cu istoria ţărilor vecine. De asemenea s-a depuso susţinută activitate de culegere şi publicare de documente, cronici şidiferite alte izvoare şi s-a acordat însemnătate dezvoltării ştiinţelor auxiliareale istoriei.Trebuie subliniat în acelaşi timp că istoriografia burgheză din Romîniaa apărat interesele de clasă ale burgheziei şi moşierimii şi a avut la bazăconcepţii idealist-metafizice. Mai ales în perioada crizei generale a capitalismului,ea a recurs uneori intenţionat la ascunderea şi falsificarea adevărului istoric.Ignorarea legilor obiective care guvernează dezvoltarea societăţii, exagerareaimportanţei eroilor şi a personalităţilor, minimalizarea, adeseori negarea roluluimaselor populare în înfăptuirea istoriei, precum şi insuficienta preocupare, uneorineglijarea studierii epocii moderne şi mai ales contemporane sînt principalelevicii şi neajunsuri ale istoriografiei burgheze romîneşti. Astfel, realizările obţi-nute de vechea istoriografie n-au putut fi folosite la elaborarea ştiinţifică a istoriei patriei decît reconsiderate pe baza materialismului istoric.
VI