Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
November 2010: Centenary Edition

November 2010: Centenary Edition

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Aamader Malda
FRONT PAGE

* Medical College at coming session
* Indian History Congress at Malda
* Huge Tax dues at English Bazar Municipality

EDITORIAL PAGE

* Aamader Dairy
* Chirasree'r Chirkut
* Third i on Women in Celluloid by Ritwik Ghatak.
* Child Literature: Pagla Dashu to Tintin

SPECIAL PAGE

* Retrospective of Aamader Malda 100 issues
* Reprint of 1st Edition: Ancient Cinema Hall Lachmi Ghar
* Look Back 2002 - 2010 & Aamader Malda in your eyes.

BACK PAGE

* Neel Kalom
* Quintessence of Aghrahayana, bengali month is it really related with Yadidang Hridayang Toba or Tonsillitis or Melancholia of having no Monte Carlo.
FRONT PAGE

* Medical College at coming session
* Indian History Congress at Malda
* Huge Tax dues at English Bazar Municipality

EDITORIAL PAGE

* Aamader Dairy
* Chirasree'r Chirkut
* Third i on Women in Celluloid by Ritwik Ghatak.
* Child Literature: Pagla Dashu to Tintin

SPECIAL PAGE

* Retrospective of Aamader Malda 100 issues
* Reprint of 1st Edition: Ancient Cinema Hall Lachmi Ghar
* Look Back 2002 - 2010 & Aamader Malda in your eyes.

BACK PAGE

* Neel Kalom
* Quintessence of Aghrahayana, bengali month is it really related with Yadidang Hridayang Toba or Tonsillitis or Melancholia of having no Monte Carlo.

More info:

Published by: Aamader Malda on Dec 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
85ì100
 Õ±á±÷Ï ¿ú±õËø¸Ç Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ 
 Õ±á±÷Ï ¿ú±õø¸Ç ÎïËßÂý×÷±ùð±ûþä±ùÅ ýËBå Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ/ ÷±ùð± Îæù± ý±üÂó±î±ù äÂQËõþ Ûý× ßÂËùæ ä±ùÅ ýËBå/ ÛõþæòÉ Ã›¶Ëûþ±æòÏûþöÂõò  Ý ¿õ¿öÂi§ Âó¿õþß±ê±Ë÷±õþÂó¿õþõîÇÂò ßÂõþ ± q ýËûþ Ëå/ ëÂÐ Îðõ±¿úü¸ öÂA±ä±ûÇÉ  õîÇÂ÷±Ëò Ûý× Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþÕñÉ ¿òûÅ  M ýËûþ Ëåò/ Ûý× Î÷¿ëÂßÂɱù  ßÂËùæ ¿ò÷DZí ýËù ÷ñÉõ˼õþ Û¶±ûþ ¿îÂò¿é Îæù±üý Û¶¿îÂËõúÏ õþ±æÉ ÝÛ¶¿îÂËõúÏ ÎðËúõþ÷±òÅ  ø¸  Ý ëÂ×ÂóßÔÂî ýËõò/
 ÷±ùð±ûþ ö±õþ îÂÏûþ ý× ¿îÂý±ü ßÂÑËáèü
71îÂ÷ ö±õþ îÂÏûþ ý× ¿îÂý±ü ßÂÑËáèËüõþÕ±üõþÛõ±õþ õüËå ÷±ùð± úýËõþ/  Õ±á±÷Ï 2011 ý×ÑËõþ¿æ õËø¸  Çõþ11-13 ÎôèÂõè nûþ±¿õþ Ûý× üË¥œùò ÕòÅ  ¿‡Âî ýËõ  ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþÛ¶±¼Ëò/ Îðú-¿õËðËúõþÛ¶±ûþ 1500 ý× ¿îÂý±ü¿õðÄ Ûý×  üõÇ  ö±õþ îÂÏûþ ý× ¿îÂý±ü ßÂÑËáèËü Îû±á ÎðËõò/ 2000 ü±Ëùõþ ÂóõþÂó¿}Â÷õ˼   Õ±õ±õþ Ûý× ßÂÑËáè Ëüõþ Õ¿ñËõúò ýËBå îÂËõ Ûõ±õþ ÛËÂËS ¦š±Ëòõþ õÉ¿îÂS÷ âËéÂËå/ ¿õ¿öÂi§õþ ±ËæÉõþõþ ±æñ±òÏ úýËõþõþõðËù Ûß¿é ý× ¿îÂý±ü Û¶¿üX Îæù±  úýËõþÛý× õ±õþÛ¶ï÷ Ûý× ñõþËíõþ üË¥œùËòõþÕ±Ëûþ±æò ßÂõþ ± ýËûþËå/
 ü£Ó˚ G˛úÑ˛
 ß±¿îÇß óÅËæ± Î÷ù±õþ ¿öëÿ
12 Õáèý±ûþí 1417 Îü±÷õ±õþ
 õø¸  Ç 8 üÑàɱ 7
29 òËöÂ¥¤õþþ, 2010
8 ó±î±
 ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ß±ûDZùû 
  þ
03512 - 220522
response@aamadermalda.in
 ßÂõþ ôÒ±¿ßÂõþ ôÒ±Ëð 
 qö±¿úü Îüò 
 ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÎÂóÌõþ üö± ÷±ùð± Îæù±õþ ðÅ  ¿é ÎÂóÌõþüö±õþÕòÉîÂ÷ Ûß¿éÂ/ Ûý× ÎÂóÌõþüö±¿é õþ±ËæÉõþ ÕòÉîÂ÷ Ûß¿é Û¶±äÂÏò ÎÂóÌõþ üö±/ ›¶ïË÷ ÷±S ä±õþ ¿é Ýûþ ±ëÇ Â  ¿òËûþÆî¿õþ ýËùÝ Âóõþ õîÇ ÂÏËî òîÅ Âò òîÅ Âò æòõü¿î áËh Ýê±ûþ Ûý×ÎÂóÌõþ üö±õþ  Õ±ûþîÂò Ý ßÂ÷Çß±` õÔ¿X ÎÂóËûþËå/ õîÇÂ÷±Ëò 25¿é Ýûþ±ëÇ ü¥¤¿ùî Ûý×ÎÂóÌõþüö±õþ Õ±ûþîÂò 13.25 õáÇ  ¿ßÂËù±¿÷é±õþ/ 2001 ü±Ëùõþ æòáíò± ÕòÅ  ü±ËõþÛý×ÎÂóÌõþüö±õþæòüÑàɱ Û¶±ûþ 1 ù 62 ý±æ±õþ•õîÇ Â÷±Ëò 2 ùËÂõþ Ý Îõ¿ú— ÛõÑ æòâòQ Û¶¿î õáÇ  ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþ 15 ý±æ±õþ43 æò/ ¦š±òÏûþ ¦¤±ûþQú±üËòõþ ¿òûþ÷ ÕòÅû±ûþÏ  úýËõþõþ ò±á¿õþßÂËðõþ ¿õ¿öÂi§Âó¿õþËø¸õ±÷Óùß ß±Ëæõþ ð±¿ûþQ õîDZûþ ¦š  ±òÏûþÎÂóÌõþ üö±õþ ëÂ×Âóõþ/ Û&¿ùõþ ÷ËñÉ  ÕòÉîÂ÷, ÎÂóÌõþ Ûù±ß±õþ õþ±™¦¸±â±éÂ,ÂóûþЛ¶í±ùÏ, Âóïõ±¿îÂ, ÎúÌä±ùûþ, æ?±ù ü±ô±ý×, Âó±òÏûþæËùõþüõþ õõþ ±ý, Û¶±ï¿÷ß  ¦¤ ±¦šÉ Ý æò¿ú±/ Û&¿ùõþ õþ+Âóð±Ëòõþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æò ýûþ Û¶Ëûþ ±æòÏûþÎÂóÌõþßÂ÷Ç   Ï   Ý ÕïÇ/ ÷Ó  ùîÂÐ ÎÂóÌõþ üö±&¿ùõþ ¿õ¿öÂi§ ëÂ×i§ûþò÷Ó  ùßÂ Ý Âó¿õþËø¸  õ±÷Óùß ß±Ëæõþ æòÉ Îû ÕËïÇõþ Û¶Ëûþ±æò ýûþ î±õþ úîÂßÂõþ ± 99 úî±Ñú Õ±Ëü ÎÂóÌõþ üö±õþ ¿õ¿öÂi§ü¥ó¿M ßÂõþ ÎïËßÂ/ Ûý× ü¥ó¿MßÂõþËß ձõ±õþ ÂóÒ±ä¿é Î|¿íËî ö±á ßÂõþ± ýûþ/ Ûõþ ÷ËñÉ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ÕñÏò¦š¸ ðlõþ Ý üѦš±&¿ùÎïËß Û¶±l Âó¿õþËø¸õ± q{¨ •ßÂɱËéÂá¿õþ -Û —, õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ÕñÏò¦š ¿õ¿öÂi§ ðlõþ Ý üѦš±&¿ù ÎïËß Û¶±l ü¥ó¿M  ßÂõþ •ßÂɱËéÂá¿õþ- ¿õ— ÛõÑ ¿õ¿öÂi§Îõüõþß±¿õþ üѦš± õ± õ±¿hÂõþü¥ó¿M ßÂõþ •ßÂɱËéÂá¿õþ - ý×— Õ±ð±ûþßÂËõþ ïËß  ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþÎÂóÌõþüö±/ ðÅ  õÇ  ù ÛõÑ õg ¿úŠæ±î ü¥ó¿M •ßÂɱËéÂá¿õþ- ¿ü— ÛõÑ ñ÷Ç   Ïûþ Ý Õ±ý×òáî ¿õõ±ð÷±ò ü¥ó¿M •ßÂɱËéÂá¿õþ - ¿ë— ÎïËß ÎÂóÌõþüö±õþÎß±òÝ Õ±ûþ ýûþ ò±/ õîÇÂ÷±Ëò ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÎÂóÌõþüö±õþ Õ™LÃáÇî ü¥ó¿MõþÂó¿õþ ÷±í •Îý±¿‹Ñ ò¥¤ õþ— ýù 33 ý±æ±õþ 221¿éÂ/ Ûõþ ÷ËñÉ 29 ý±æ±õþ474¿é  ü¥ó¿Mõþ •Îý±¿‹Ñ ò¥¤ õþ— ü¥ó¿M ßÂõþÕïõ± Âó¿õþ Ëø¸  õ± q{¨ ¿òñÇ  ±õþí ßÂõþ ± ýËûþ Ëå/  õ±¿ß ü¥ó¿M&¿ùõþÎÂËS Õ±ý×òáî æ¿éÂùî± õ± ¿õ¿öÂi§ñ÷Ç   Ïûþ ß±õþ Ëí î± ßÂõþ ±  üyÂõ ýûþ ¿ò/ Ûý× Âó¿õþ ÷±í ü¥ó¿M ÎïËß ßÂõþõ±õð ÎÂóÌõþ üö± õåËõþ ö±ù Õ±ûþ  ßÂõþËî üyÂõ, ¿ßÂc äÂù¿î õåËõþõþ 31 ÷±äÇ ÂóûÇ  ™Là ÎÂóÌõþ üö±õþ ßÂõþ Õ±ð±ËûþõþÂó¿õþ ÷±í qòËù Õõ±ß ýËî ýûþ/2009-10 ÕïÇ  õËø¸Ç ÂóÓËõÇ õ¿íÇ  î ¿îÂò ßÂɱËéÂá¿õþ ü¥ó¿M ßÂõþ ÎïËß ÎÂóÌõþüö±õþ  õËßÂûþ ±õþÂó¿õþ÷±í õåËõþ7 Îß±¿é 37 ù 53 ý±æ±õþ158 é±ß±/ Ûõþ ÷ËñÉ ÂóÓ  ËõÇ  õþ¿õ¿öÂi§õËßÂûþ ± 5 Îß±¿é 92 ù 71 ý±æ±õþ869 é±ß± Ý üõÇ  Ëúø¸ Õ±¿ïÇ  ß  õåËõþ õþ•2009-10— õËßÂûþ± 1 Îß±¿é 44 ù 81 ý±æ±õþ289 é±ß±/ Õïä ÎÂóÌõþüö± ü¥ó¿M ßÂõþ Ý Âó¿õþ Ëø¸õ± q{¨ õ±õð Õ±ð±ûþ ßÂõþ Ëî ÎÂóËõþ Ëå ÷±S 1 Îß±¿é 31 ù 51 ý±æ±õþ261 é±ß± û±õþ÷ËñÉ ÂóÓ  õÇîÂò ¿õ¿öÂi§ õËßÂûþ± õ±õð  50 ù 35 ý±æ±õþ415 é±ß± ÛõÑ üõÇ  Ëúø¸ Õ±¿ïÇß õåËõþ õþ •2009-10— ÎÂËS 81 ù 15 ý±æ±õþ846 é±ß±/Ûý×õËßÂûþ ± ü¥ó¿M ßÂõþÕïõ± Âó¿õþËø¸õ±  qË{¨õþ ÷ËñÉ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ðlõþ&¿ù ÎïËß ÎÂóÌõþüö±õþ õËßÂûþ±Âó¿õþËø¸õ± q{¨ 3 Îß±¿é 44 ù 77 ý±æ±õþ 366 é±ß± û±õþ ÷ËñÉ ÂóÓ  õÇîÂò ¿õ¿öÂi§ õËßÂûþ± 3 Îß±¿é 26 ù 9 ý±æ±õþ954 é±ß± ÛõÑ üõÇËúø¸ Õ±¿ïÇ  ß õåËõþ õþ •2009-10— õËßÂûþ ± 18 ùÂ67 ý±æ±õþ412 é±ß±/ Îû üßÂù ÎßÂfÏûþ üõþß±¿õþ ðlõþ Ý üѦš±õþ õËßÂûþ±Âó¿õþ Ëø¸õ± q{¨ õ±¿ßÂ Îü&¿ùõþ ÕòÉîÂ÷ ýù ö±õþîÂÏûþ Îõþù/ î±Ëðõþ õËßÂûþ±õþÂó¿õþ ÷±í 3 Îß±¿é 27 ù 80 ý±æ±õþ716 é±ß±/ ö±õþîÂÏûþ ë±ß ¿õö±Ëáõþ ß±Ëå ÎÂóÌõþüö±õþ õËßÂûþ± 2 ù 43 ý±æ±õþ65 é±ß±/ ¿õ Ûü Ûò Ûù-Ûõþ õËßÂûþ±õþÂó¿õþ÷±ò 10 ù 30 ý±æ±õþ86 é±ß±/ Ûå±h± ÎßÂfÏûþ üѦš± ¿ë¿öÂúò±ù ý׿?¿òûþ±õþ •Î÷ýòËéÂËòk ÷±ý×ËS±ÝËûþöÂ-Ûõþ ß±Ëå ÎïËßÂÎÂóÌõþ üö±õþõËßÂûþ± 1 ù 70 ý±æ±õþ187 é±ß±/ 2009-10 Õ±¿ïÇ  ß õåËõþÎßÂfÏûþ üѦš±&¿ùõþ ß±å ÎïËß ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþÎÂóÌõþüö± ÂóÓõÇ  îÂò ¿õ¿öÂi§ õËßÂûþ± Ý üõÇËúø¸ Õ±¿ïÇß õåËõþõþ•2009-10— õËßÂûþ± õ±õð Âó¿õþËø¸õ± q{¨ Õ±ð±ûþ ßÂËõþËå ÷±S 80 ý±æ±õþ905 é±ß± û± ‘ßÂɱËéÂá¿õþ- Û’ Î|¿íõþ Âó¿õþËø¸õ± qË{¨õþ õËßÂûþ±õþ ÷±S ä±õþ úî±Ñú/Ûõ±õþÎðà± û±ßÂ, õþ ±æÉ üõþ ß±ËõþõþÕñÏò¦š ðlõþ Ý üѦš  ±&¿ùõþ ü¥ó¿M   ßÂËõþ õþ ¿ýü±õ/ ÛËÂËS ÎÂóÌõþ üö±õþõËßÂûþ ± •ÂóÓõÇ  îÂò Ý üõÇ  Ëúø¸ Õ±¿ïÇ  ß õåõþ 2009-10— 3 Îß±¿é 15 ù 19 ý±æ±õþ975 é±ß±/ Ûý×õËßÂûþ ±õþùß±ûþ  ëÂ×Ë{¡ àËû±áÉ üѦš  ± õ± ðlõþ&¿ùõþ ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷ ýù ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ¿òûþ¿Laî õ±æ±õþü¿÷¿î û±ËðõþõËßÂûþ±õþ Âó¿õþ÷±í 50 ù 457 é±ß±/ ÂóÅ  ¿ùú ¿õö±Ëáõþ  õËßÂûþ ± Û¶±ûþ33 ù é±ß±/ ÂóÓ  îÇ Â ðlËõþ õþ õËßÂûþ ±õþÂó¿õþ÷±í 18 ù 41 ý±æ±õþ 684 é±ß±/ Îæù± ý±üÂó±î±Ëùõþ ß±å ÎïËß ÎÂóÌõþ üö±õþõËßÂûþ ± 11 ù 35  ý±æ±õþé±ß±/ ÷Å àÉ ¦¤ ±¦šÉ Õ±¿ñß±¿õþ ËßÂõþ¿õö±Ëáõþ õËßÂûþ ± Âó±Ýò± 1 ù 29  ý±æ±õþ é±ß±/ Îæù± Û¶±ï¿÷ß ¿ú± üÑüËðõþ õËßÂûþ ±õþ Âó¿õþ÷±ò 5 ù 46 ý±æ±õþ734 é±ß±/
ÛõþÂóõþðÅ ËûþõþÂó±î±ûþ
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
ŒÚ±øȬ¸ 
 æ¿÷¿õSû 
  þ
Âóh±Ëî ä±ý×
 Sê˚˛ øıSê˚˛
 Õ¿ôÂü 
 øıSê˚˛ ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±òßÂò
92327 90070
! πK y ôò
 ø˙é± 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
Îü±÷õ±õþ
29 òËöÂ¥¤  õþ,2010
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™L×ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
Readers are recommendedto make appropriate en-quires and seek appropriateadvice before sendingmoney incurring any ex-penses, acting on medicalrecommendations or enter-ing into any commitment inrelation to any advertise-ment published in this pub-lication. The Newspaperdoes not vouch for anyclaims made by the Adver-tisers of products and serv-ices. The Printer, Publisher,Editor and Owner of the Aa-mader Malda shall not beheld liable for any conse-quences, in the event suchclaims are not honored bythe Advertisers.
Œı˛ ˘ 
 ’Ú≈  ¸g¬±Ú 
131“266000
 øı˛ Ê±Àˆ« ¬˙Ú 
138“266944
 ı±¸ 
¬Û±ıø˘fl¬
252032
¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 
252700“252295
 ’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛ À¯∏ı± 
¬Û≈  ø˘˙ 
100“252001/
 ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ 
 üðõþ252947“252099Îõþ ùÝËûþ•266004/
 ’ø'ÀÊÚ 
ÎúŒ±õþÕô ÷±ùð± 94341 54314 ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/
 ıv ±Î¬ ı…±Ç¬
221427/
 ı˛ ±ÀÓ¬ı˛›¯∏≈ Ò 
 ¿ßÂÝõþ250923“221630 Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
 ’…±•§≈  À˘k 
102“252947/
 ù¨˙±Ú 
248393/
 Ê˘ ¸±õ≠±˝ 
   ×252560/
 ı˛ ±iß  ±ı˛·…±¸ 
 ø¸È≈ ¬ ·…±¸ 
266181
 ’ø˜Ó¬ ·…±¸ 
266999
 ˜± ·…±¸ 
255359
 Î¬◊ Mı˛Ì·…±¸ 
268896
 Ê˚˛¿ ·…±¸ 
256958
ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±· 
198“252911“266111
 ˜fl¬˘ 
 ˜±˘± 
101“252054,
 ‰¬“  ±‰¬˘ 
03513-255101
 ˝◊À˘fl¬øȬ™ ø¸øȬ
 ˜fl¬˜¬Û≈  ı˛
252055
 Ù≈ ¬˘ı±øh¬
266520
 ı˛Ôı±øh¬
266099
 øÚ˜±˝◊ ¸ı˛ ± 
266376
 ˜±˘± 
•Û.ý×— 253455
 Ú±ı˛ ±˚˛Ú¬Û≈  ı˛
260157
 ›ã ˜±˘± 
260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬
266238
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272324
õ∂˙±¸Ú 
 øά. ¤˜ 
252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó
252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó
253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó
252733
¤¸.øά.›  ¬±‰¬˘ó
253362
 øά. ø¬Û. ¤˘. ›
252083
¤¸. ø¬Û 
252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛ Mêó
252661
 øά.¤¸.ø¬Û 
252148
 ø¸.’±˝◊ï¸ı˛ó
252018
 ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó
252224
 ø¸.’±˝◊ï·±Àʱ˘ó
235338
 øά.’±˝◊.›
252349
 Û≈  ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 
252001“252951
 Û≈  ø˘˙ ˘±˝◊Ú 
252386
¬ Û≈  ø˘˙ ›˚˛ ±ı˛ À˘¸ 
252310
Œ˜±ı±˝◊ ˘ ¬Û≈  ø˘˙ 
94342 06708
¬Û≈  ø˘˙ Œà¬˙Ú 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
252071
 ı˛Ôı±øh¬
266223
 ˜±˘± 
260222
 Δı¯ûıÚ·ı˛
224530
 ı±˜ÚÀ·±˘± 
266324
 ‰“¬±‰¬˘ 
252256
·±Àʱ˘ 
235327
Œ·±˘±¬Û·?
242660
 ˝øıı¬Û≈  ı˛ 
252664
 ˝øı˛ }¬f¬Û≈ı˛
255215
 fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬
244310
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬
248655
ŒÊ˘± ¬Ûøı˛ ¯∏ 
255038“258725
 ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252684
 ¸˝ ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252683
¬Û≈  ı˛ ¸ˆ¬± 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 252324 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 252029
 ›ã ˜±˘± 
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 260235 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 260643
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
03512 220522
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý×ò¥¤ Ëõþ/
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþÎóó±õþýß±õþ õgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±/
 ò±õþ ±ûþíÂóÅ  Ëõþ ß±÷=Á Î÷Ìæ±ûþ
 õþ±™¦¸  ±õþÂó±Ëú 10 ¿õâ± æ¿÷ ¿õSûþ / ý×BåÅß õÉ¿MáíÎû±á±Ëû±á ßÂò 9163073839/ ð±ù±ù ¿ò©xËûþ ±æò/
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ 
 ˜±S 35Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝ Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉß ݠÆõõ±¿ýßÂ
 ÷±ùð± õ±üˆÂɱ` üÑù¢Ÿ 
 Õ¿ôÂü“õÉõü±¿ûþß Îõþ¿ëÂ1000 ý±æ±õþ Φ¨±Ð ôÅÂРæ±ûþá± üMWõþ¿õSûþ
ì
 ùÏæ/98513 44390,94345 10570
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±ËõþéÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± ÕÂó±Ëõþ éÂõþÂä±ý×/ õ±Ñù± é±ý×Âó •üîÂÉ¿æÈ Îù-Õ±ëÂ× é— æ±ò± ï±ßÂËù Õáè ±¿ñß±õþ/
 ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸Ç íÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35 õåõþ, áèɱæÅ  Ëûþé ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
Â
 óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡à ßÂËõþ å¿õ Ý õ±Ëûþ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ÷±ùð± 732101
 ý× -Î÷ù
aamadermalda@gmail.com
 úýËõþ õþ÷ËñÉ 2¿é ÎõëÂ÷ 
 üý ü¥óÓ íÇ ÎüÂó±Ëõþé õ±¿h ö±h± ä±ý×/ Îô±ò Ð89728 57568
 ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦
 ¸  ¿õø¸  ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþ õ±Ñù±-ý× ¿îÂý±ü-öÓ ÂËá±ù àÅ  õ   ûP üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/Îû±á±Ëû±á Ð üÅ  õè î ÎäÂÌñÅ  õþÏ, Û÷. Û •ý× ¿îÂý±ü— 9333995724
 ı±øh¬
¬
 øıSê˚   ˛
 ß±¿òõþ Î÷±ËhÂõþ ß±Ëå  ÷ò¦¨±÷ò± Îõþ ±Ëë õ±¿h ¿õ¿S ¿òËä ¿ßÂÑõ± ëÂ×ÂóËõþ/ Îû±á±Ëû±á Ð94346 82663“90931 98761
IRCMD Computer Centre Opening
Ûõþ æòÉ
Franchise
 ä±ý×/
Franchise
 ¿ðËî ý×BåÅßÂ
English Bazar, OldMalda, Gazole, Ba-mongola, Habibpur,Kaliachak- 1, Kali-achak- 2, Kaliachak-3, Harishchandrapur.
Îû±á±Ëû±á Ð
9836369300, 98514 41377
Urgently required,
Counselor and B.EFresher can apply.Contact NIIT, MaldaCentre,RamkrishnaPally, Ph- 03512-284102.
›¶¿î¿‡Âî Îð±ß±Ëò  ÷±ËßÇ¿éÂÑ 
ÎüùüÄ÷ɱòÛ¶Ëûþ±æò/ Îû±á±Ëû±á Рú÷Ç  ± ý±ëÇÂÝûþɱõþ, Ûò. Ûý× äÂ34, ÷¼ùõ±hÂÏ, ÷±ùð±/Îô±ò 260342/ õ±Ëûþ ±ë±é± æ÷± Îðõ±õþÎúø¸  î±¿õþà 11“12“2010
ÛßÂæò 
Computer 
Hardware
 æ±ò± ûÅ  õßÂ,ÛßÂæò
Xerox MachineOperator 
ÛõÑ ÛßÂæò
DTP Operator 
Û¶Ëûþ±æò/ üMW õþ Îû±á±Ëû±á Ð
Net Club, BibigramRoad, Malda. M-90029 09353Internet Cafe
 - Îî õÉõý+î ü÷™¦¸ 
Computer 
 üQõþ ¿õSûþ ýý×Ëõ/Îû±á±Ëû±á-
Net Club15, Bibigram Road,Near Raj Hotel,Malda. Mob. - 9002909353
Â
 óÓõÇõ/Ïûþ ÆõðÉ, 30 õåõþ
 õûþüÏ, 5
´
6
´´
, Û÷ ¿ü Û,Û¶¿î¿‡ÂîÂ, Îõüõþß±¿õþÛ¶¿î‡±Ëò ßÂ÷Çõþî Âó±ËSõþ æòÉ üѦԨ¿îÂ÷ò¦¨ üÅ|Ï  âËõþ±ûþ± Âó±SÏ ä±ý×/Îû±á±Ëû±á Ð 9733156537
›¶ï÷ Âó±î±õþ Âóõþ
 õþõÏföÂõËòõþ õËßÂûþ±õþ Âó¿õþ ÷±í 5 ù 87 ý±æ±õþ 452 é±ß± 50 Âóûþü±/ ß±Ëùß¿éÂö Îß±ßÅÂò Âó±õþËäÂæÿ ß¿÷¿éÂõþÎÂËS ü¥ó¿M ßÂËõþ õþõËßÂûþ ±õþÂó¿õþ ÷±í 1 ù 60 ý±æ±õþ 804 é±ß±/ Ûå±h± ÂóÅ  òõÇ  ±üò ¿úŠ ¿òáË÷õþ ß±å ÎïËßÂÎÂóÌõþüö±õþ õËßÂûþ± Âó±Ýò±õþ Âó¿õþ÷±í 5 ù é±ß±/ æò¦¤ ±¦šÉ ß±¿õþá¿õþ ¿õö±ËáõþÎÂËS Ûý× Âó¿õþ ÷±í 3 ù 50 ý±æ±õþ é±ß± ÛõÑ Ã›¶ßŠ Õ±¿ñß±¿õþß Îæù± ü÷±æßÂùÉ±í ¿õö±Ëáõþ ÎÂËS Ûý× õËßÂûþ ±õþ Âó¿õþ÷±í 1 ù 12 ý±æ±õþé±ß±/ ÛîÂüõ õËßÂûþ ±õþ÷ËñÉ ÎÂóÌõþ üö±  Õ±ð±ûþ ßÂõþËî ÎÂóËõþËå ÷±S 68 ù 382 é±ß± û±‘ßÂɱËéÂá¿õþ- ¿õ ü¥ó¿M ßÂËõþõþ÷±S 21.57 úî±Ñú/Û Îî± Îáù üõþ ß±¿õþüѦš  ± õ± ðlõþ &¿ùõþõËßÂûþ ±/ Ûõ±õþÎðËà ÎòÝûþ ± û±ßÂ, Îõüõþ ß±¿õþ÷±¿ùß±ò±õþü¥ó¿Mõþ  ßÂËõþ õþÂó¿õþ÷±í/ ÛËÂËS ÎÂóÌõþüö±õþ õËßÂûþ±õþ Âó¿õþ ÷±í Î÷±é 77 ù 55 ý±æ±õþ 817 é±ß±/ û±õþ÷ËñÉ 62 ùÂ69 ý±æ±õþ 974 é±ß± ý׿îÂ÷ËñÉ Õ±ð±ûþ ýËûþËå û±‘ßÂɱËéÂá¿õþ- ý×’ ü¥ó¿M ßÂËõþõþÛ¶±ûþ 80.84 úî±Ñú/ÎÂóÌõþ üö±õþßÂîǠ±õÉ¿MËðõþÕ¿öÂ÷îÂ, Ûý׿õÂóÅ  ù Âó¿õþ÷±í  õËßÂûþ± ßÂËõþõþ ôÂËù ¿õ¿öÂi§ ëÂ×i§ûþò ÕËòß±ÑËú õÉýî ýËBå/ Õ±¿ïÇ  ß Õö±Ëõõþß±õþËí ßÂ÷Ç   Ï ¿òËûþ±á üyÂõ ýËBå   ò±, ôÂËù õɱýî ýËBå ò±á¿õþ ß Âó¿õþËø¸  õ±/ ü¥x¿î õþ±æÉ üõþ ß±õþý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÎÂóÌõþ üö±Ëß ‘Ýûþ±ý×’ ÕïÇ  ±È ¿ZîÂÏûþ Î|¿íõþ ÎÂóÌõþüö±õþ ÷ûÇ  ±ð± ¿ðËûþËå ôÂËù ¿òûþ÷ ÕòÅû±ûþÏ ÎÂóÌõþ üö±õþßÂ÷ÇÏüÑàɱ ýËî ýËõ 1337 æò û±õþ÷ËñÉ 674 æò ýËõò ¦š  ±ûþÏ ÛõÑ õ±¿ß 663 æò Õ¦š  ±ûþÏ ßÂ÷ÇÏ/ ¿ßÂc õîÇ Â÷±Ëò ¦š±ûþÏ Ý Õ¦š±ûþÏ ¿÷Ëù ßÂ÷Ç   ÏüÑàɱ ÷±S 405 æò/ ý׿îÂ÷ËñÉ õþ±æÉ õ± ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ÎÂóÌõþüö±Ëß ¿õ¿öÂi§ ÎÂËS ¿ßÂåÅ Õ±¿ïÇß üý±ûþî± ¿ðËûþËå/ Û&¿ùõþ ÷ËñÉ ‘Âó¿}Â÷õ¼ úýõþÎõþ±æá±õþ۶ߊ’ ÎïËß ÕòÅ  Ë÷±ðò  ßÂõþ± ýËûþ Ëå 2 Îß±¿é 18 ù 14 ý±æ±õþ é±ß± û±õþ 50 úî±Ñú ý× ¿îÂ÷ËñÉ Âó±Ýûþ ± ¿áËûþ Ëå/ ‘õþ ±æÉ ÕïÇ ß¿÷úËòõþ  ÕòÅ  Ë÷±ðò 82 ù 9 ý±æ±õþé±ß±õþ50 úî±Ñú ý× ¿îÂ÷ËñÉ  õõþ±V ßÂõþ± ýËûþËå/ ‘ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ 13 îÂ÷ ÕïÇ  ß¿÷úËòõþ’ ÕòÅ  Ë÷±ðò ÷±S 65 ù 62 ý±æ±õþé±ß± •50  úî±Ñú ý× ¿îÂ÷ËñÉ õõþ±V— Ûå±h± Îß ý× ëÂ×Ûü ¿Âó ÎïËß 10 ý±æ±õþ é±ß± üý±ûþî± ¿÷ËùËå/ ¿õ¿öÂi§õ±¿í¿æÉß ßÂõþÎïËß üÑáÔ ýÏî õþ ±æÉ üõþß±Ëõþ õþõõþ ±ËVõþÂó¿õþ ÷±í 4 ù 80 ý±æ±õþ é±ß± Ý ¿õ¿öÂi§ û±òõ±ýËòõþ ßÂõþ õ±õð 11 ù 55 ý±æ±õþ é±ß± ÎÂóËûþ Ëå ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÎÂóÌõþ üö±/  ¿ßÂc Ûý× ü±÷±òÉ üõþß±¿õþ ÕòÅð±Ëò ÎÂóÌõþüö±õþ ÂóË ò±á¿õþ ßÂËðõþÂó¿õþËø¸  õ± ÎðÝûþ± üyÂõ òûþ, ß±õþí üõþ ß±¿õþ  ÕòÅ  ð±ò&¿ù ÎßÂõù ¿õËúø¸ ¿õËúø¸ Û¶ßÂËŠõþ æòÉý×õõþ ±V   ßÂõþ± ýûþ/ Ûý×Û¶ßÂËŠõþ é±ß± ÕòÉà±Ëî àõþä ßÂõþ± û±ûþò±/ ôÂËù Ûù±ß±õþëÂ× i§¿îÂõþ æòÉ ÎÂóÌõþüö±Ëß Âó¿õþËø¸õ± q{¨  õ± ü¥ó¿M ßÂËõþõþëÂ×Âóõþü¥óÓ íÇö±Ëõ ¿òöÇ Âõþ ßÂõþ Ëî ýûþ/  Õ±õþÛà±Ëòý×ýËBå ÕüÅ¿õñ±/ ÎÂóÌõþüö±õþ ßÂîDZõÉ¿MËðõþ õMõÉ Ûý×õËßÂûþ ± üÑS±™Là ¿õø¸Ëûþî±õþ± Îæù±ú±üßÂËß  ¿õ™¦¸±¿õþî 汿òËûþËåò ÛõÑ üÑ¿  ©† õËßÂûþ±ß±õþÏËðõþÝ Õõ¿ýî ßÂËõþ Ëåò ¿ßÂc î± üËMW Ý õËßÂûþ ±ß±õþ  Ïõþ ± î±Ëðõþ  õËßÂûþ ± Âó¿õþËú±ñ ßÂõþ±õþ Û¶¿î ÎîÂ÷ò Õ±áè ý Îðà±ò ¿ò/Ûàòý× û¿ð îÂÒ±õþ± õËßÂûþ± ßÂõþ ò± Î÷é±ò, î±ýËù ýûþî ö¿õø¸ÉËî ÎÂóÌõþüö±Ëß ձý×Ëòõþ Z±õþ¦š ýËî ýËõ/ ÕïDZö±Ëõ ëÂ×i§ ûþò õg ßÂõþ± å±hÂþ ± ÎÂóÌõþ üö±õþß±Ëå Õ±õþ Îß±òÝ ¿õߊ Âóï ï±ßÂËõ ò± õËùý×÷Ëò ßÂËõþËåò ßÂîDZõÉ¿Mõþ ±/
 ßÂõþ ôÒ±¿ß ...
 
3
Îü±÷õ±õþ
29 òËöÂ¥¤  õþ,2010
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->