Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mathematical and Scientific Symbols

Mathematical and Scientific Symbols

Ratings: (0)|Views: 324 |Likes:
Published by Hoang-Hiep Le

More info:

Published by: Hoang-Hiep Le on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
Mathematical and scientificsymbols
Common pronunciations of mathematical and scientific symbols aregiven in the list below.(all the pages in this section need a unicode font installed - e.g. ArialUnicode MS, Doulos SIL Unicode, Lucida Sans Unicode - see: TheInternational Phonetic Alphabet in Unicode).
Symbols
+plus
 
/'plʌs/-minus/'maɪn
ə
s/±plus or minus/'plʌs ɔ: 'maɪn
ə
s/xmultiplied by/'mʌltɪplaɪd baɪ//over; divided by/'
ə
ʊv
ə
/ /dɪ'vaɪd
ə
d/÷divided/dɪ'vaɪd
ə
d/=equals/'ɪ:kw
ə
lz/
approximately, similar/
ə
'prɒksɪm
ə
tlɪ/ /'sɪmɪl
ə
tʊ/equivalent to; identical/ɪk'wɪv
ə
l
ə
nt tʊ/ /aɪ'dentɪkl tʊ/not equal to/'nɒt 'iːkw
ə
l tʊ/> greater than/'greɪt
ə
ð
ə
n/< less than/'les ð
ə
n/
greater than or equal to/'grt
ə
ð
ə
n
ə
r 'iːkw
ə
l tʊ/
less than or equal to/'les ð
ə
n
ə
r' iːkw
ə
l tʊ/not greater than/'nɒt 'greɪt
ə
ð
ə
n/not less than/'nɒt 'les ð
ə
n/much greater than/'mʌʧ 'greɪt
ə
ð
ə
n/much less than/'mʌʧ 'les ð
ə
n/perpendicular to/pɜːp
ə
n'dɪkjʊl
ə
tʊ/parallel to/'pær
ə
lel tʊ/not equivalent to, not /'nɒt ɪk'wɪv
ə
l
ə
nt tʊ/ /'nɒt
 
identical toaɪ'dentɪkl tʊ/not similar to/'nɒt 'sɪmɪl
ə
tʊ/²squared/'skwe
ə
d/³cubed/'kju:bd/
4
to the fourth; to thepower four/t
ə
ð
ə
'fɔːθ/ /te ð
ə
'pɑʊə fɔː/
n
to the n; to the nth; tothe power n/t
ə
ðɪ en; t
ə
dɪ enθ; t
ə
ð
ə
pɑʊəren/root; square root/ru:t/ /skwe
ə
ru:t/cube root/kju:b ru:t/fourth root /fɔːθ ruːt/!factorial/fæk'tɔːrɪəl/%percent/p
ə
'sent/infinity/ɪn'fɪn
ə
tɪ/varies as; proportional to/'vɛərɪz/ /pr
ə
'pɔːʃən
ə
l/˙dot/dɒt/¨double dot/dʌbl dɒt/:is to, ratio of/reɪʃɪəʊ/f(x) fxf; function/ef/ /'fʌ
ŋ
kʃən/F '(x)f dash; derivative /dæʃ/ /dɪ'rɪv
ə
tɪv/f''xf double-dash; secondderivative/'dʌbl dæʃ/ /'sek
ə
nd dɪ'rɪv
ə
tɪv/f'''(x)f triple-dash; f treble-dash; third derivative/'trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:ddɪ'rɪv
ə
tɪv/
(4)
f four; fourth derivative /fɔːθ dɪ'rɪv
ə
tɪv/
 partial derivative, delta/pʃəl 'rɪv
ə
tɪv/ /delt
ə
/integral/'ɪntɪgr
ə
l/
sum/sʌm/w.r.t.with respect to/wɪð 'rɪspekt/loglog /lɒg/log
xlog to the base 2 of x/lɒg t
ə
ð
ə
beɪs tu:
ə
v eks/therefore/'ðɛəfɔː/because/bɪ'kɒz/gives, leads to,approaches/gɪvz/ /li:dz tʊ/ /
ə
pr
ə
ʊʧəz//per/pɜ:/
 
belongs to; a member of;an element of /bɪ'lɒ
ŋ
z/ /'memb
ə
/ /'elɪm
ə
nt/does not belong to; is nota member of; is not anelement of /nɒt bɪ'lɒ
ŋ
/ /nɒt
ə
'memb
ə
/ /nɒt
ə
n 'elɪm
ə
nt/contained in; a propersubset of /k
ə
n'teɪnd ɪn/ /'prɒp
ə
'sʌbset/contained in; subset /'sʌbset/intersection/'ɪnt
ə
sekʃən/union/'juːnɪən/for all/
ə
rɔ:l/cos xcos x; cosine x/kɒz/sin xsine x/saɪn/tan xtangent x/tan/cosec xcosec x/'k
ə
ʊsek/sinh xshine x/'ʃaɪn/cosh xcosh x/'kɒʃ/tanh x than x/θæn/|x|mod x; modulus x/mɒd/ /'mɒdjʊl
ə
s/degrees Centigrade/dɪ'gri:z 'sentɪgreɪd/degrees Fahrenheit/dɪ'gri:z 'fær
ə
nhaɪt/°Kdegrees Kelvin/dɪ'gri:z 'kelvɪn/0°K, –273.15 °Cabsolute zero/abs
ə
lu:t zi:r
ə
ʊ/mmmillimetre/'mɪlɪmiːt
ə
/cmcentimetre/'sentɪmiːt
ə
/cc, cm³cubic centimetre,centimetre cubed/'kjuːbɪk'sentɪmiːt
ə
/ /'sentɪmiːt
ə
'kju:bd/mmetre/'miːt
ə
/kmkilometre/kɪ'lɒmɪt
ə
/mgmilligram'/mɪlɪgræm/ggram/græm/kgkilogram/'kɪl
ə
græm/ACA.C./eɪ si:/DCD.C./di: si:/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->