Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Thien Than

Quan Thien Than

Ratings: (0)|Views: 518|Likes:
Published by Nguyễn Đảm
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Nguyễn Đảm on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/10/2011

pdf

text

original

 
QUAÁN THIÏN THÊÌN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
 
Comtesse de Sgur 2
http://ebooks.vdcmedia.com
1. HAI ÀÛÁA TREÃ BÕ BOÃ RÚI.
Trúâi töëi vaâlaånh. Mûa mau haåt. Dûúái göëc cêy sïn giaâ, rêåm raåp bïn lïìàûúâng, coáhai àûáa treãàang nùçm nguã. Àûáa nhoãba tuöíi, nùçm daâi trïn àöëng laá; àûáa lúán saáu tuöíi, nùçm êëp lïn chên àûáa nhoãàïí  êëm cho noá. Àûáa nhoãmùåc quêìn o len thûúâng nhûng àuãêëm, trïn ngûúâi àùæp chiïëc aáo veát cuãa àûáa lúán. Thùçng anh nùçm reát run. Chöëc chöëc, laâm toaân thên noárun lïn. Noáchó mùåc coáchiïëc sú mi vaâchiïëc quêìn àaämuåc. Neát mùåt coáveãàau khöí, nhûäng gioåt nûúác mùæt coân àoång trïn àöi maágêìy guöåc. Tuy thïënoávêîn nguãsay sûa. Möåt tay noánùæm chiïëc huên chûúng buöåc súåi dêy maâu àen quaâng qua cöí, tay kia nùæm tay àûáa beáàïítay àûáa beákhoãi laånh. Hai àûáa treãgiöëng nhau, chùæc laâanh em, nhûng àûáa beátröng tûúi tónh, hai maácùng troân. Noákhöng phaãi chõu àoái reát nhû anh. Saáng ra, luác hai àûáa treãcoân àang nguã, möåt ngûúâi àaân öng ài qua àûúâng, theo sau laâmöåt con choágiöëng vuâng nuái Saint Bernard. Ngûúâi àaân öng coádaáng nhaâbinh, vûâa ài vûâa huyát saáo, khöng nhòn ngang nhòn ngûãa. Con choáthuãng thùèng chaåy theo. Àïën gêìn chöîhai àûáa treã àang nguã, noánghïëch mùæt, doãng tai, röìi lao àïën nhûng khöng suãa. Noánhòn hai àûáa treã, àaánh húi, liïëm tay, kheägûâ  àïígoåi chuã, nhûng khöng laâm chuáng thûác dêåy. Ngûúâi àaân öng àûáng laåi, ngoaái nhòn vaâgoåi: "Capitaine, ài naâo!"Con choávêîn àûáng im, chó gêìm gûâ, lêìn naây to hún, daâi hún. Ngûúâi ài àûúâng àoaán coáchuyïån gò bêët thûúâng, anh ta laåi gêìn con choávaângaåc nhiïn khi nhòn thêëy hai àûáa treãbõ boãrúi. Thêëy chuáng bêët àöång, anh àaätûúãng chuáng chïët, nhûng cuái xuöëng nghe, thêëy vêîn coân thúã. Súâvaâo tay vaâo maáàûáa beá, thêëy khöng laånh lùæm; nhûng tay vaâmaáàûáa lúán thò laånh cûáng. Nhiïìu gioåt nûúác mûa tûâ  keälaárúi xuöëng àêìu, xuöëng vai noá.
 
QUAÁN THIÏN THÊÌN 3
http://ebooks.vdcmedia.com
"Töåi nghiïåp! - Anh lêím bêím möåt mònh - Khöng kheáo chuáng chïët mêët, quanh chuáng chùèng thêëy thûác ùn, àöìmùåc gò caã. Ai laåi boã  chuáng trïn àûúâng thïënaây? Laâm thïënaâo bêy giúâ? Àïíchuáng úãàêy cuäng tûác laâàïícho chuáng chïët. Maâàem theo mònh thò àûúâng coân xa lùæm, laåi ài böå, chuáng theo sao àûúåc."Trong khi anh àang suy nghô thò con choáböìn chöìn bùæt àêìu suãa. Nghe tiïëng, thùçng lúán thûác dêåy. Noámúãmùæt nhòn anh ta, vûâa ngúängaâng vûâa cêìu khêín, röìi laåi nhòn con choá, vuöët ve noávaânoái: "Thöi àûâng suãa nûäa! Àïícho em tao nguã. Noáàang êëm chöî, tao phaãi uãmaäi cho noáàêëy". - Thïëthò sao? Chaáu cuäng laånh lùæm àêëy chûá! - Ngûúâi ài àûúâng hoãi.Àûáa treã: Chaáu thò khöng hïìgò. Chaáu lúán, chaáu khoãe; noáthò khaác, noábeá, hïîàoái reát laânoákhoác. Ngûúâi ài àûúâng: Sao caác chaáu chó coámöåt mònh úãàêy? Àûáa treã: Vò meåchaáu chïët, böëchaáu bõ caãnh saát bùæt, chuáng chaáu khöng coánhaâcûãa, chuáng chaáu chó coámöåt mònh. Ngûúâi ài àûúâng: Caãnh sùæt bùæt böëchaáu ài laâm gò ? Àûáa treã: Chaáu khöng biïët, coáleäàïícho böëchaáu baánh, böëchaáu hïët baánh röìi. Ngûúâi ài àûúâng: Ai cho caác chaáu ùn? Àûáa treã: Ai cho thò chuáng chaáu ùn. Ngûúâi ài àûúâng: Coáàuãùn khöng? Àûáa treã: Coákhi àuã, coákhi khöng. Nhûng em chaáu thò cûáphaãi cho noáùn àuã.Ngûúâi ài àûúâng: Vêåy laâcoánhûäng ngaây chaáu nhõn àoái. Àûáa treã: Khöng sao aå. Vò chaáu lúán. Nghe àûáa treãnoái, ngûúâi ài àûúâng rêët caãm àöång vïìloâng hiïëu thaão cuãa noávaâquyïët àõnh àûa hai anh em noávïìlaâng gêìn àêëy.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->