Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kt nuoi ca loc

kt nuoi ca loc

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Huỳnh Xuân Hiếu on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2010

pdf

text

original

 
 
thu
t nuôi cá qu
(cá lóc)
(T
p chí khoa h
c và công ngh
thu
s
n - 1/2001)
1. Ð
c
 
m sinh h
c và sinh s
n
Cá qu
th

ng g
p và phân b
 
r
ng có 2 loài là :
Ophiocephalus maculatus
Ophiocephalus arbus
, nh
 
ng
 
i t

ng nuôi quan tr
ng nh
 
t là loài
O.maculatus
thu
c B
cá qu
, h
cá qu
, gi
 
ng cá qu
.
1.1 Ð
c
 
m hình thái :
Vây l
 
ng có 40 - 46 vây; vây h
u môn có 28 - 30 tia vây, v
y

ng bên 41 -55 cái. Ð
 
u cá qu
O.maculatus có

ng vân gi
 
ng nh
 
ch
 
"nh
 
t" và 2 ch
 
bát còn

u cá O.arbus t

ng
 
i nh
n và dài gi
 
ng nh

u r
n.
1.2 T
p tính sinh h
c :
Thích s
 
ng
vùng n

c

c có nhi
 
u rong c
, th

ng n
m ph
c
d

i
áyvùng n

c nông có nhi
 
u c
. Tính thích nghi v
i môi tr

ng xung quanh r
 
t

nh, nh
có c
quan hô h
 
p ph
nên nó có th
hít th

c O
2
trong khôngkhí.
vùng n

c hàm l

ng O
2
th
 
p c
ng v
n s
 
ng

c, có khi không c
 
n n

cch
c
 
n da và mang cá có

m nh
 
t

nh v
n có th
s
 
ng

c th
i gian khálâu.
1.3 Tính
n :
Cá qu
thu
c lo
i cá d
 
. Th
 
c
n là chân chèo và râu ngành; thân dài 3 - 8cm
n côn trùng, cá con và tôm con; thân dài trên 8cm
n cá con. Khi tr
ng l

ng

ng 0,5 kg có th

n 100 - g cá. Trong

u ki
n nuôi nó c
ng
n th
 
c
n ch
 
bi
 
n. Mùa
ông không b
t m
 
i.
1.4 Sinh tr
 
ng :

ng
 
i nhanh. Con l
n nh
 
t
 
n 5 kg, nhìn chung cá 1 tu
i thân dài 19 -39cm n
ng 95 - 760g; Cá 2 tu
i thân dài 38,5-40cm, n
ng 625 - 1.395g; cá 3tu
i thân dài 45-59cm, n
ng 1.467 - 2.031g (con
 
c và cái chênh l
ch l
n); khinhi
t

trên 20
o
C sinh tr

ng nhanh, d

i 15
o
C sinh tr

ng ch
m.
1.5 T
p tính sinh s
n :
Mùa v

tr
 
ng t
 
tháng 4 - 7, r
nh
 
t trung tu
 
n tháng 4 - 5. Cá tròn 1 tu
i,thân dài 20cm n
ng 130g
ã thành th
c

tr
 
ng. S
 
l

ng tr
 
ng tu
theo c
th
to nh
mà thay

i. Cá n
ng 0,5 kg s
 
l

ng tr
 
ng 8.000 - 10.000 cái, cá

ng 0,25 kg, s
 
l

ng tr
 
ng 4.000 - 6.000 cái.a) Ð
t
 
nhiên : Di
n tích ao

t
 
190 - 200m
2
. Ðáy ao chia làm 2 ph
 
n : Ph
 
nsâu 1m, ph
 
n nông 0,3m. Trong ao nên tr
 
ng m
t ít cây th
 
c v
t thu
sinh nh
 
rong, bèo b
ao

m n
n ch
t và c

cho c
m
c t
 
nhiên. Xung quanh ao ràocao 30 - 40cm

phòng cá phóng ra ngoài. Th
 
c
n là cá con, l

ng cho
n25g/con, h
ng ngày cho
n 1 l
 
n, không nên cho
n quá nhi
 
u phòng cá quábéo. M
i m
3
n

c th
1 con
 
c và 2 - 3 con cái. Nh
 
ng con cá
 
c thành th
cthì thân d

i có màu tím h
 
ng, b
ng béo m
 
m, l
sinh d
c có màu ph
 
n h
 
ng.Con cái thành th
c có b
ng to, ph
 
n ng
 
c c
ng tròn v
y tr
ng, m
 
m h
i vàng,

sinh d
c to và l
 
i ra có hình tam giác.
ch
có nhi
 
u rong c
cá cái dùng c
 
làm
, sau
ó cá cái và cá
 
c kéo
 
n

tr
 
ng và th
tinh

ây (

tr
 
ng vàosáng s
m). Ð
xong c
con
 
c và cái không r
i kh
i
mà n
m ph
c d

i
áy

o v
tr
 
ng cho
 
n khi n
thành con m
i r
i
và d
n
àn con
i ki
 
m
n, lúcnày c
ng là lúc mà cá b
 
m

n c
th
t nh
 
ng con cá con khác
ã tách
àn , chonên
 
n mùa sinh s
n sáng s
m th
m ao h
phát hi
n th
 
y có cá con là v
t
em

ng sang ao khác.b) Sinh s
n nhân t
o : Dùng não thu
cá chép, cá mè và prolan B

tiêm chocá. S
 
l

ng thu
 
c tiêm là 14 não cá mè/kg cá m
(1 não cá chép b
ng 2,7 - 3não mè). Tiêm l
 
n th
 
nh
 
t 2/5 s
 
l

ng, l
 
n th
 
2 tiêm s
 
còn l
i. Dùng prolanB thì 1.600 - 2.000 UI/kg cá m
, tiêm l
 
n 1 là 1/3 s
 
thu
 
c, l
 
n 2 : s
 
còn l
i.
 
c tiêm b
ng 1/2 cá cái.Tiêm xong ghép cá cái và
 
c vào b

, sau 14 ti
 
ng cá

ng h
n và

tr
 
ng,tr
 
ng th
tinh m
i

u chìm d

i
áy b
sau khi hút n

c tr

ng lên n
i l
l
 
ngtrong n

c.

t tr
 
ng th
tinh cho vào bình
 
p ho
c b
 
p. D
ng c
 
p tr

c khi cho
 
p ph
itiêu

c b
ng 0,1 ppm xanhmêtylen, tiêu

c xong l
 
y n

c vào m
t

u,

ukia tháo n

c ra gi
 
m
 
c n

c không thay

i, trong th
i gian
 
p gi
 
nhi
t

c ít thay

i, biên

thay

i ch
d

i 2
o
C n
 
u không s

nh h

ng
 
n t
l

. Nhi
t

n

c 25
o
C th
i gian
 
p n
là 36 ti
 
ng, nhi
t

26 - 27
o
C th
i gian25 ti
 
ng.
2. Ph
 
ng pháp nuôi
2.1 Nuôi cá b
t và gi
 
ng :

ng gi
 
ng nh

ng nuôi các loài cá b
t khác, tr

c khi th
cá ph
i t
y d
n ao

ch, gây nuôi th
 
c
n t
 
nhiên s
n trong ao. M
t

nuôi 5 - 10 v
n/666m
2
,thông th

ng là 6 - 7 v
n. Trong 7 - 8 ngày

u ch
 
a c
 
n cho
n, sau
ó v
 
acho
n v
 
a bón phân, m
i v
n cá b
t cho
n 3 - 4kg t
o tr
 
n, nuôi nh
 
v
y 18 -20 ngày khi toàn thân cá bi
 
n thành màu vàng b
t

u xu
 
t hi
n v
y, sau
óbi
 
n thành màu
en, thân dài 3 - 6 cm, t
l
s
 
ng 60 - 65%. Nuôi ti
 
p 20 ngày
 
a, thân dài 6 cm, lúc này có th
cho
n cá con, tôm con ho
c th
 
c
n ch
 
bi
 
n giàu

m. Sau 2 tháng nuôi cá

t 9 - 12cm, lúc này có th
th
vào ao to

nuôi thành cá th
t.
2.2 Nuôi cá th
  
t :
a) Nuôi thô : Nuôi ghép trong các ao cá khác

t
n d
ng h
 
t ti
m n
ng c
a v
 
c

c và l
i d
ng cá qu

tiêu di
t các loài cá t
p khác c
nh tranh th
 
c
n,không gian và d

ng khí làm cho cá nuôi phát tri
n t
 
t. Ao có nuôi ghép cá qu

ph
i cao h
n m
t n

c 30 - 40 cm, không có l
rò. M
i ao 666 m
2
nuôi ghép50 - 300 cá qu
c
t
 
3 cm ho
c c
12cm. Sau 5 - 6 tháng nuôi cá l
n

c 0,2- 0,6 kg, t
l
s
 
ng 80%.b) Nuôi tinh (nuôi

n) :- Ao nuôi : Di
n tích ao 600 - 1.300m
2

d
qu
n lý. Xung quanh ao th
bèotây ho
c bèo cái, dùng tre, n
 
a ch
n gi
 
cá qu
không nh
y ra ngoài ao,

ngth
i c
ng t
o

c n
i ngh
ng
i kín
áo cho cá. Ao sâu 2 - 1,5m, ngu
 
n n

cphong phú.
 
- M
t

nuôi : C
 
n d
 
a vào ngu
 
n th
 
c
n và ch
 
t n

c

quy
 
t

nh, nhìnchung th
10 con/m
2
(cá 3 cm), sau
ó xem tình hình sinh tr

ng c
a cá, dùng

i
ánh b
t nh
 
ng con sinh tr

ng quá nhanh

tránh tình tr
ng cá l
n nu
 
tcá bé, m
t

cu
 
i cùng là 2 - 3 con/m
2
, n
 
u ngu
 
n n

c phong phú c
ng cóth
t
ng thêm m
t

. N
 
u th
cá c
12 - 18 cm nuôi
 
n cu
 
i n
m có th

t0,6 kg/con. Ngoài ra có th
th
ghép vào m
t ít cá mè

kh
 
ng ch
 
ch
 
t n

c.- Luy
n cho
n : Th
 
c
n s
 
ng và th
 
c
n ch
 
bi
 
n cá

u có th

n

c. Th
 
c
n s
 
ng g
 
m : t
o tr
 
n, cá rôphi con, tôm con, giun, dòiKhi cho
n cá con c
 
n kh
 
ng ch
 
l

ng th
 
c
n, quá nhi
 
u d
sinh ra hi
n t

ng

i

u. N
 
u cho
n th
 
c
n ch
 
bi
 
n ph
i luy
n ngay t
 
nh
(c
2 cm) t
 
t nh
 
tnuôi trong ao xi m
ng có n

c ch
y, m
i m
2
th
500 con, b
t

u cho
n giun ít

, th
 
c
n cho vào sàn

t cách m
t n

c 10 cm khi cá
ã quen
n r
 
i d
 
n d
 
ngi
m s
 
l

ng giun ít t
t
ng s
 
l

ng cá t
p nghi
 
n nát cho
 
n khi cá qu
quen v
i th
 
c
n ch
 
bi
 
n thì thôi, lúc này cá
ã

t 4 - 5 cm (t
l
s
 
ng 20%).Không

c
ang luy
n cho
n th
 
c
n ch
 
bi
 
n l
i cho th
 
c
n s
 
ng.Th
 
c
n ch
 
bi
 
n th

ng dùng 70% cá t
p nghi
 
n nát; b
t

u t

ng hay bánhkhô d
 
u 20%, men tiêu hoá 5%, m
t ít vi l

ng và ch
 
t kháng sinh, vitamin.

i ngày cho
n 2 l
 
n vào sáng và t
 
i. S
 
l

ng cho
n 5 - 7% tr
ng l

ngthân. Mùa sinh tr

ng nhanh c
ng không cho
n quá 10%. Nuôi 1 n
m cá

t0,5 kg/con, s
n l

ng 300 kg/666m
2
.- Qu
n lý ch
m sóc : Cá qu
có kh
n
ng nh
y phóng r
 
t cao (nh
y cao kh
i

t n

c 1,5m); n
 
u n

c
ngoài ao th
 
p h
n n

c trong ao thì cá nh
y quaao có n

c th
 
p, n

c ch
y ho
c tr
i m
 
a càng kích thích cá qu
nh
y
i. Vì v
ynh
 
t là khi có m
 
a rào ph
i th
m ao. Cá qu
c
 
n th
 
c
n ph
i t

i và s
ch, chonên tr

c khi cho
n ph
i d
n r
 
a sàn
n. Tuy cá qu
có kh
n
ng ch
u

cmôi tr

ng n

c kém 0
2
, nh
 
ng không ph
i vì th
 

n

c b
n. Ph
i th

ngxuyên b
sung thêm n

c m
i, b
o

m n

c trong s
ch, t
 
t nh
 
t có giòngch
y.
Minh Dung
Chú ý khi nuôi cá lóc con và cá lóc th
t(NTNN, 31/10/2003 & 6/11/2003)

n c
 
vào tính
n c
a cá lóc có th
nuôi ghép v
i cá nuôi nh
 
cá mè, trôi,chép, tr
m c
, rô phi, di
 
c

kh
 
ng ch
 
m
t

c
a nh
 
ng loài cá t
p và nh
 
ngcá sinh

nhi
 
u nh
 
cá rô phi, cá di
 
c nh
m

m b
o th
 
c
n cho các loài cákinh t
 
ch
y
 
u, c
i t
o và nâng cao s
 
c s
n xu
 
t các vùng n

c. Tuy v
y, khinuôi, c
 
n tính c
n tr
ng chú ý t
l
, m
t

, kích c
cá th
.
Nuôi cá lóc con
Tr

c khi nuôi cá lóc ph
i d
n t
y ao s
ch s

cho sinh v
t phù du phát tri
n

nh m
i th
cá b
t vào ao. M
t

ng 5-10 v
n con/m
u. Sau khi th
7-8ngày ch
 
a c
 
n cho cá
n, sau
ó m
t m
t v
 
a bón phân vào ao, m
t khác v
t

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->