Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Calligaris Giuseppe - Uczen Czarownika

Calligaris Giuseppe - Uczen Czarownika

Ratings:
(0)
|Views: 347|Likes:
Published by pasniczek

More info:

Published by: pasniczek on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

 
\TCKC@
P mvh}go jtu`gof pcfbw
ő
pghzcpof pgoko c}ýd p moku vh|cibgobgh c dov}ob}cpbwmn jvgh
ń
hbghmn|ckgzwaýp g pcf}acpwmn cthv vbhkovgobgh }mntcbgobgh p fhagi
ő
pwightvo+ p fhagi ic
Ż
bh dw dw
ń
c fo}vmvo pgotvw
Ā
p mc
ő
phtzc
ő
mgcpo`c+ zpctvw
ń
c `tu|w+ azýto gbzoto}cph
ń
w }g
ė
fojbcmvo
ő
bgo zoctg
ď 
 |
ń
h}agof Vgoig g objc}eotwmvbc
ő
mg+ ukzthehbg
ď 
_dhkhgo`c+ pgvfhig ng|otegvwmvbwig Oiiw Zojo}mng gIhtgc Dthbjgo`c+ nhkkokg}ioi O" H" Ztummc+ fha týpbgo
Ż
dhjhbghig Mhkkg`htg}h" Zo }|gtwzuhkg}zwmvbozoctgo |tvw`czcph
ń
w vdgctcp
ď 
 
ő
pghjcic
őĀ
vhtýpbc jc vfhpg}a _EC g |tvo|cpgojbg eh
ń
}vwpwmn|tctcaýp+ fha g tvuzcph
ń
w
ő
pghjcic
őĀ
gbjwpgjuhkb
ď 
zha jhkoac jc |tvcju+ hdw ic
Ż
bh dw
ń
c gbzugmwfbgopwmvuph
Ā
‛zc+ mc ih }g
ė
pwjhtvw
Ā
$"P jvgopg
ė
zbh}zu a}g
ďŻ
ahmn Mhkkg`htg}h vbhfjuf
ď 
}g
ė
p
ń
h
ő
bgo zo jhbo+ azýto ” c}mwkuf
ď 
m ig
ė
jvwbhua
ď 
h gbectihmfhig ehbzh}zwmvbcbhuacpwig ” ic`
ń
w vhjcpckg
Ā
p}vw}zago zoctgo+ fhago }g
ė
pýpmvh}ecticph
ń
w" Kujvgo dwkg fojbha vdwz tcvzht`bgobg+ hdw mvwzh
Ā
`tudo zciw Mhkkg`htg}h" P
ő
týj zwmn c}ýddwkg g zhmw+ azýtvw fojbcmvwkg }g
ė
mokoi vbhkovgobgh ectiu
ń
|cvphkhf
ď 
mwmn bh tcvpg
ď 
vwphbgopw}z
ė
|uf
ď 
mwmn |tcdkoiýp g |cacbhbgo pgokagof+ pmg
ďŻ
fo}vmvo p}vomnp
ń
hjbgo |hbuf
ď 
mof+ `
ń
u|czwkujvagof"P
ő
týj zwmn kujvg dw
ń
gb
Ż
" Mhtkc Mutzg .8>>:)87?4+ zocvce g ih}cb+ azýtw fu
Ż
|tvoj pgoku khzw iw
ő
kh
ń
 c vh
ń
c
Ż
obgu
Ŗ
pghzcpo`c Tumnu _bgzhtw}zwmvbo`c H_I .Hvgcbo _bgzhtgh Icbjghko" Gjoh zo`c Tumnuvc}zh
ń
h p jbgu 85 kg}zc|hjh 87=? tcau |tvoj}zhpgcbh+ komv dov |cpcjvobgh+ p
ń
hjvci |ckgzwmvbwi]vphfmhtgg" P
ő
týj c}ýd+ azýto |c|ht 
ń
w zob Tumn+ vigotvhf
ď 
mw jc tcvpg
ď 
vwphbgh |tcdkoiýp kujvac}'mgp }|c}ýd bhuacpw g zomnbgmvbw+ dw
ń
zha
Ż
o |tceo}ct @gu}o||o Mhkkg`htg}"\c vhac
Ŋ
mvobgu pcfbw gb
Ż
" Mutzg ptýmg
ń
jc zo`c hidgzbo`c |tcfoazu+ h zocvcecpgo |cic`kg iu p|tvoj}zhpgobgu `c p
ń
hjvci kgmv
ď 
mwmn }g
ė
pýpmvh} athfýp+ komv ” thv fo}vmvo )fo`c |tc|cvwmfh ztheg
ń
hp |tý
Ż
bgo" Hdukgh+ bgovtcvuigobgo+ bgoaci|ozobmfh g `
ń
u|czh kujvah |c}atcig
ń
w zo p}vw}zago pw}g
ń
ag"Fojwbgo Hidh}hjh V]TT p Dtbgo jh
ń
h cj|cpgoj
Ŷ
" \tvw twi |c|tc}vcbc+ hdw mh
ń
w ihzotgh
ń
jczwmv
ď 
mw|tcfoazu H_I vc}zh
ń
|tvoj}zhpgcbw p fo
Ż
wau ethbmu}agi+ h vp
ń
h}vmvh zh fo`c mv
ėőĀ
+ azýth cjbc}g
ń
h }g
ė
 jc CIHTMHZC .ct`hbgvhmfh |h
Ŋ
}zpcph g icbozw KHDCT" \ckomcbc ig+ hdwi ujh
ń
}g
ė
jc Dtbh g|tvoj}zhpg
ń
hzzhmno$ aukzuthkboiu hidh}hjw thjvgomagof mh
ń
w zob }aci|kgacphbw |tcfoaz jczwmv
ď 
mwH_I" Bgo |tvw|cigbhi }cdgo bhvpg}ah zo`c Tc}fhbgbh+ hko |hig
ė
zhi fo`c pgoka
ď 
mgot|kgpc
őĀ
pj
ďŻ
obgu jc vtcvuigobgh uzc|gfbof ” g dw
Ā
ic
Ż
o bgoic
Ż
kgpof jc tohkgvhmfg ” gjog gb
Ż
" Mutzgo`c" ÝpTc}fhbgb cdgomh
ń
ig+
Ż
o ah
Ż
o |tvoz
ń
uihmvw
Ā
zob ihzotgh
ń
bh f
ė
vwa tc}wf}ag g |tvo
ő
ko `c jc Ic}apwpthv v `ct 
ď 
mwi |g}ioi |ckomhf
ď 
mwi+ hko fojbcmvo
ő
bgo |tc}g
ń
ibgo+ hdwi p vhighb vh zc |ciý`
ń
iuvbhko
ŶĀ
p}vw}zago a}g
ďŻ
ag g jvgo
ń
h Mhkkg`htg}h+ |cahvuf
ď 
m ig |g}ih v vh|wzhbghig jpýmn ju
Ż
wmntc}wf}agmn ubgpot}wzozýp6 _bgpot}wzozu
ň
cicbc}cph p Ic}apgo g _bgpot}wzozu p Zh}vagobmgo"P zob }|c}ýd a}g
ďŻ
ag Mhkkg`htg}h+ pýpmvh} |thpgo bgovbhbo g bgo jc cjbhkovgobgh po P
ń
c}vomn+vc}zh
ń
w |tvoz
ń
uihmvcbo g }zh
ń
w }g
ė
|tvojigczoi }zujgýp p V]TT+ azýtw vbhfjufo }g
ė
zothv p mvc
ń
ýpmoathfýp vhfiuf
ď 
mwmn }g
ė
dhjhbgoi zof tvomvwpg}zc
ő
mg+ azýtof jvgh
ń
hbgo |tvoathmvh pwight Mvh}u g\tvo}ztvobg+ h pg
ė
m tvomvwpg}zc
ő
mg+ azýth atwfo fo}vmvo pgoko zhfoibgm |tvoj bhua
ď 
"Jw|kcihzýp v hidh}hjw V]TT p Dtbgo pwigobgcbc g bg`jw fu
Ż
bgm bgo jcpgojvgokg
ő
iw }g
ė
c tohamfgTc}fhb bh |tcfoaz H_I+ hko fo}vmvo |tvov agkah khz |tvwmncjvg
ń
w kg}zw cj dhjhmvw tc}wf}agmn ”vp
ń
h}vmvh v ubgpot}wzozýp p Hvfg
Ŗ
tcjacpof ” azýtvw |tc}gkg ibgo c gbectihmfo cjbc
ő
bgo dhjh
Ŋ
 |tcphjvcbwmn |tvov Mhkkg`htg}h" G zc p
ń
h
ő
bgo }|cpcjcph
ń
c+
Ż
o dkg
Ż
of vhgbzoto}cph
ń
oi }g
ė
zwibcpcmvo}bwi ‛umvbgoi mvhtcpbgah$+ fha Mhkkg`htg} }hi }g
ė
cato
ő
kg
ń
p fojbwi vo }pcgmn kg}zýp jc|opbo`c ethbmu}ago`c bhuacpmh"\gcbgot}ago dhjhbgh @gu}o||o Mhkkg`htg}h vc}zhb
ď 
cmobgcbo g vtcvuighbo jc|gotc pýpmvh}+ `jwmv
ń
cpgoa c}g
ď 
`bgo bcpw |cvgci
ő
pghjcic
ő
mg" P}vw}zac fo}z obot`g
ď 
g pgdthmf
ď 
po P}vomn
ő
pgomgo+ h|tvoighbh dgcobot`ozwmvbh+ }zhko cjdwphf
ď 
mh }g
ė
p f
ď 
jtvo aciýtag+ tcvpgfh }zc|bgcpc bh}v
ď 
 
ő
pghjcic
őĀ
h
Ż
jc |tvomnpwmobgh zof mvw}zof gbzokg`obmfg+ azýth jvgh
ń
h bh |cvgcigo mv
ď 
}zoa|cjhzcicpwmn" Zc zob p
ń
h
ő
bgo |tcmo} cato
ő
kh zc+ mc jvg
ő
bhvwphiw opckumf
ď 
" Vbhiw }auzag+ komv bgovbhiw |tvwmvwb"Dotbhtjgbc jok Dcmh
 
Tcvjvgh
ń
G\tczh`cbg}zh
C}aht 
Ż
cboiu |cpgojvghbc+ hdw p}voj
ń
"Fo`c atcag tcvko`h
ń
w }g
ė
p mgmnof }hkg" Cmvw }
ė
jvgýp dw
ń
w }agotcphbo bh bgo`c g |tvw`k
ď 
jh
ń
w iu }g
ė
 uph
Ż
bgo+ vu|o
ń
bgo zha+ fha `jwdw mnmghbc vtcvuigo
Ā
|cpýj+ azýtw jc|tcphjvg
ń
`c jc }ectiu
ń
cphbghzha }zth}vkgpof notovfg" ” Mvw |hb ” vhmv
ďń
fojob v bgmn+ vh|opbo agotcpbga ” vjhfo }cdgo mh
ń
acpgmgo }|thp
ė
vo}|tvomvbc
ő
mg+ fhago pw}z
ė
|uf
ď 
p zwi+ mc |hb u|ctmvwpgo |cpzhtvh
ń
p }pcgmn jvgo
ń
hmn3 Dw
ń
|hbi
ń
cjwi+ cdgomuf
ď 
mwi mv
ń
cpgoagoi1 iojwmwbh |tvwf
ėń
h |hbh fha }wbh+ h |hb f
ď 
vjthjvg
ń
+ |cvdhpg
ń
 jcdtof c|gbgg+ vbgo}
ń
hpg
ń
" \h
Ŋ
}ago jvgo
ń
h }
ď 
|cph
Ż
bwi vhihmnoi bh ztph
ń
c
őĀ
dujcpkg+ azýth }zcg cjpgoaýp" Mc}' zhago`c6 p|tcphjvh
Ā
jc bhuag O}aukh|h |tcmo}w ih`gmvbo+ vfhpg}ah bhj|tvwtcjvcbo+c}vu}zph""" Bgomn }g
ė
|hb c|hig
ė
zh+ bgomn }g
ė
|hb pw|tvo+ |ýag fo}z fo}vmvo mvh}" ” \tvomgo
Ż
icfo zoctgo ” cj|cpghjh c}aht 
Ż
cbw v tcv|hmv
ď 
p `
ń
c}go ” }
ď 
dhtjvc
ń
hzpo jc}|thpjvobgh+ ic
Ż
oiw zc bhpoz vtcdg
Ā
p zof mnpgkg" Pwbgag+ fhago uvw}ah
ń
oi+ |cvpck
ď 
bhumo umvwbg
Ā
 ju
Ż
w |c}z
ė
| g ah
Ż
jw ic
Ż
o fo }|thpjvg
Ā
+ fha zc vto}vz
ď 
jcdtvo pgomgo |c |tvomvwzhbgu icgmn a}g
ďŻ
oa" ” \hb
Ż
htzufo ” |hjh dovkgzc}bh cj|cpgoj
Ŷ
gbapgvwzctýp )mvw |hb iw
ő
kg+
Ż
o ihiw mvh}+ hdwmvwzwph
Ā
|g
ėĀ
}oz}ztcbgmcpo jvgo
ń
h+ agojw zc+ mc cbo `
ń
c}v
ď 
+ fo}z opgjobzbgo hd}utjhkbo+ |cbgoph
Ż
 }|tvomvbo v vh}hjhig cegmfhkbof bhuag3Bh |tý
Ż
bc c}aht 
Ż
cbw }zhth }g
ė
fo}vmvo |tvoacbh
Ā
}
ė
jvgýp+ hdw |tvo|tcphjvgkg mnc
Ā
fojbc vzw}g
ė
mw dhjh
Ŋ
}u`otcphbwmn |tvov bgo`c+ hko ujotvh p iut hd}ckuzbof cdcf
ė
zbc
ő
mg"Pwtca vc}zhfo c`
ń
c}vcbw6 jvgo
ń
h Mhkkg`htg}h bhko
Ż
w uvbh
Ā
vh notovf
ė
+ uigo
ő
mg
Ā
bh gbjoa}go"C}aht 
Ż
cbw zthmg týpbgo
Ż
ahzojt 
ė
ubgpot}wzoma
ď 
" Fhag
ő
mvh} |czoi ” bgo |cztheg
ď 
m vh|cibgo
Ā
c zofbhfpg
ė
a}vof zth`ojgg }po`c
Ż
wmgh ” uigoth bh hzha }otmh"\cbhj ztvwjvgo
ő
mg khz |c
ő
pg
ė
mcbwmn bh jca
ń
hjbo c|thmcpwphbgo g mgot|kgpo |tcphjvobgo dhjh
Ŋ
 vc}zh
ń
c |tvoato
ő
kcbo jomwvf
ď 
c}ýd+ azýto bgo |cztheg
ń
w vbhko
ŶĀ
bhpoz `cjvgbw mvh}u bh jc`
ńė
dbo|cvbhbgo fojbo`c zwkac v zoihzýp |tvov bgo`c c|thmcphbwmn"Bh }vmv
ėő
mgo fojbha |cmncjbgh+ azýt 
ď 
vh|hkg
ń
fo`c `obgu}v+ vc}zh
ń
h |tvof
ė
zh |c jtu`gof }ztcbgo Hk| g|
ń
cbgo zhi jc jvg
ő
jbgh"Bgo dw
ń
zc bgo}zozw |tcmo}
ő
tojbgcpgomvbof gbapgvwmfg+ komv ehaz+ azýtw igh
ń
igof}mo cac
ń
c =< khz zoiup Tvwigo"]
ė
jvgcpgo+ pmncjv
ď 
mw p }a
ń
hj acig}fg+ azýth igh
ń
h cmobg
Ā
jvgo
ń
h @gu}o||o Mhkkg`htg}h ”pwa
ń
hjcpmw boutc|hzckc`gg bh Atýkop}agi _bgpot}wzomgo p Tvwigo ” |thpjc|cjcdbgo p `
ńė
dg ju}vwvhp}vo mgot|gokg bh }auzoa d
ńė
jýp gbapgvwzctýp" Ic
Ż
o zo
Ż
pvg
ė
kg vh pvýt cjph
Ż
b
ď 
g dcnhzot}a
ď 
|c}zh
Ā
 @gctjhbh Dtubc"""+ bh azýto`c }zc}go }zhko |cj}wmhkg c`go
Ŋ
" @gctjhbc Dtubc |hkg }g
ė
pmg
ďŻ
fo}vmvo gd
ė
jvgo }g
ė
|hkg
ń
zha j
ń
u`c+ fha j
ń
u`c vjhtvh
Ā
}g
ė
d
ė
j
ď 
zhago |tcmo}w+ fha zob pw
Ż
of c|g}hbw+ g fha j
ń
u`cdhjhmv+ cato
ő
kcbw |tvov umvcbwmn ethbmu}agmn+ thjvgomagmn g hiotwah
Ŋ
}agmn fhac bhfpg
ė
a}vw `obgu}v^^ pgoau+ ic
Ż
o dw
Ā
‛pwac
Ŋ
mvcbw$+ |cbgoph
Ż
fo`c zoctgo }
ď 
‛hd}utjhkbo$"Hd}utjhkbo p gig
ė
mvo`c3 Bhuag+ azýth pwdth
ń
h Ahtzovfu}vh bh }pcfo`c ig}ztvh+ vh|cigbhf
ď 
m fojbha c |cj}zhpcpof vh}hjvgo zoctgg ahtzovfh
Ŋ
}agof6 iozcjwmvbwi |cp
ď 
z|gophbgu+ azýto pwih`hpwvpckobgh }g
ė
cj p}vokago`c |tvo}
ď 
ju |tvoj |tvw}z
ď 
|gobgoi jc cmobw mvo`c
ő
bcpo`c"Cato}+ p azýtwi
Ż
wfoiw+ fo}z cato}oi `
ńė
dcago`c
ő
tojbgcpgomvh" ]zpgotjvobgo zc mv
ė
}zc }
ń
w}vw }g
ė
 v pgoku }ztcb" C}g
ď 
`bg
ė
mgh bhuacpo+ v azýtwmn fo}zo
ő
iw zha juibg+ }
ď 
zwkac }wbzozwmvbwi|tvozpctvobgoi fu
Ż
|c}ghjhbwmn jhbwmn" @obgu}vo+ azýtvw |cztheg
ď 
tvomvwpg
ő
mgo |mnb
ďĀ
iw
ő
k kujva
ď 
 p agotubau `
ńė
d}vo`c |cvbhbgh P}vomn
ő
pghzh+ vjhtvhf
ď 
}g
ė
ju
Ż
c tvhjvgof bg
Ż
}g
ė
zc pwjhfo"Ogb}zogb ” bh |tvwa
ń
hj ” |tvw c|thmcpwphbgu zoctgg pv`k
ė
jbc
ő
mg c|ht 
ń
}g
ė
bh týpbhbghmn }
ń
hpbo`cegvwah Ih~pokkh"Mc }g
ė
}zh
ń
c v `obgu}vhig zof ightw+ mc Kocbhtjc jh Ugbmg+ \gzh`cth}+ mvw zo
Ż
bgovbhbwigdujcpbgmvwig |gthigj+ azýtvw vh}zc}cphkg zomnbckc`go jczwmnmvh} bgovtohkgvcphbo3Pgoa bh}v bgo fo}z pgoagoi bhuag+ komv zomnbgag" Tý
Ż
bgmh |cf
ėĀ
bgo fo}z zha ih
ń
c vbhmv
ď 
mh+ fhadw }g
ė
 ic`
ń
c vjhph
Ā
"Tcvpýf zomnbgag+ h
ő
pghjmv
ď 
c zwi p
ń
h
ő
bgo jvgo
ń
h Mhkkg`htg}h+ cjzphtvh zwkac ptcjvcbo vjckbc
ő
mgmv
ń
cpgoah+ azýto zc vjckbc
ő
mg p
ń
h
ő
bgo jkhzo`c vhbgahf
ď 
"

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mmm7777mmm liked this
Role liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->