Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5501, 26.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5501, 26.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 221|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,26. decembar/prosinac 2010.
2
BE^
U subotu ujutro prestalo kucati srce Alme Had`i}
Oti{la je princeza zelenih o~iju
Vjerujete, mo`da govorim previ{e pod emocijama, ali volio bih da sam ja umro umjesto Alme, ka`e Almir ^ehaji} Batko
Osim majkeRejhane, koja je sve vrijeme bila uz Almu, ovog vikenda u Be~u su bili tata Elvir i njena dugogodi{nja doktorica iz Biha}a Katmerka Ceri}
Na be~koj klinici AKH usubotu u pet sati prestalo jekucati srce Alme Had`i},princeze zelenih o~iju, kojaje svojim osmijehom i vo-ljom za `ivotom zarobila sr-ca brojnih ljudi.I nebo je ju~er plakalo iz-nad Biha}a. Tuga je prema-la i prejednostavna rije~ da seopi{e ono {to su svi osje}ali,ono {to su osje}ale porodiceHad`i} i Alagi}, svi Bi{}ani,svi bh. gra|ani iz svih grado-va, dijele}i istu bol bez obzi-ra na to iz kojeg entiteta do-lazili.
Svi su se molili
Osam godina trajala jeborba s koronarnom bole{}u,godinu je trajala najve}a hu-manitarna akcija kojom seprikupljao novac da AlmaHad`i} ode u Austriju na tr-ansplantaciju srca, {to joj jebila jedina nada da nastavisvoj mladi `ivot.Do~ekala je to bez obzi-ra na svu administraciju,dozvole i garancije koje sunjeni roditelji Rejhana iElvir morali osigurati, jerBiH nije ~lanica Eurotra-nsplanta. Deset dana trajalaje bitka za `ivot. Obavljenaje transplantacija, koju jeAlma izvrsno podnijela, sr-ce je kucalo kao da je cijelog`ivota bilo njeno. Ali, orga-nizam nije izdr`ao. Krvnisudovi o{te}eni dugotrajnombole{}u nisu mogli izdr`ati.Do`ivjela je dva mo`danaudara, ura|ene su bile jo{dvije operacije na mozgu.Iako su prognoze bile nei-zvjesne, ogromna je bila na-da da }e Alma Had`i} uspje-ti iza}i kao pobjednica izove borbe. Molili su se svi,svako na svoj na~in, s je-dnom `eljom, da Alma ozdr-avi i vrati se svojoj porodici,prijateljima, u {kolske klupei svom Biha}u.Osim majke Rejhane, ko-ja je sve vrijeme bila uzAlmu, ovog vikenda u Be~usu bili tata Elvir i njena du-gogodi{nja doktorica iz Bi-ha}a Katmerka Ceri}.Suze i tugu ju~er nije mo-gao sakriti ni Almir ^ehaji}Batko, koji je proteklog vike-nda boravio u Be~u i na Inte-nzivnom odjelu posjetioAlmu. Vijest o njenoj prera-noj smrti doznao je od dr. Ce-ri}, a za bol koju je osjetioka`e da je bila ravna onoj ka-da mu je umrla k}erka Edna.
[ok i nevjerica
- Kada smo se u petak~uli, dr. Ceri} mi je rekla daje bila ljubomorna na menezato {to sam pro{log vikendaja bio s Almom. Bila je veo-ma raspolo`ena i upravo jetrebao biti ura|en kontrolniCT kako bi se pristupilo pr-ocesu bu|enja na{e princeze.I u rano jutro dolazi ova vi-jest. [ok. Kratko sam se ~uoi s njenim ocem. Iskreno,stojim mirno pred onakvimljudima. To je najpo{teniji inajhrabriji ~ovjek kojeg samupoznao, koji je po odjeluAKH klinike {epaju}i, jer jei sam imao 20 operacija,obla~io one uniforme i bor-io se za `ivot najljep{e k}er-ke na svijetu. Sve {to mi jeuspio re}i je: „Batko, ne}e tivratiti igra~ku koju si jojdao“, a obe}ala mi je. U tommomentu, ne znam vi{e ko-ji su centri u organizmu ko-ji mogu neke stvari podnije-ti - opisao je svoju bol Batko.Nakon toga, u saraje-vskom studiju Radija „Ka-meleon“ podijelio je svojubol sa slu{aocima iz cijeleBiH i nije bilo grada iz ko-jeg ga nisu zvali da demanti-ra ovu informaciju. Na`alo-st, ona je istinita.Sva ona pri~a u kojojka`u „ona }e `ivjeti una{im srcima“, dodaje Ba-tko, stoji, ali vi{e nemaAlme, ona }e se iz Be~a vr-atiti u kov~egu i da Bog dada svi oni koji su na nekina~in suodgovorni, a jesu,odgovaraju za ovo.
Proklete vize
- [to }e nam proklete vizei sve u `ivotu ako smo mi iznu-tra nesposobni idioti koji nemisle na klince i djecu? Zbog~ega da `ivimo? Zbog ~ega ne-go zbog onog najljep{eg na svi-jetu, a to je mladost.Vjerujte, mo`da govor-im previ{e pod emocijama,ali volio bih da sam ja umrou pet ujutro umjesto Alme. Jedne prilike rekla mi je da}e, ~im do|e u Biha}, oti}i umati~ni ured i promijenitiime u Edna. Toliko mi jete{ko i mislim da nema smi-sla davati {ansu i nadu djecikoja su ve} izgubljena. Mihodamo, `ivimo, ali smo ve}mnogi odavno umrli. Oko 65djece i ljudi je spa{eno i di-vni su povraci, ali Alma namse ne}e vratiti. Umjesto dado|em u Biha} i zagrlim tonajdra`e bi}e na svijetu, sva-kog ~ovjeka u Biha}u, ja }udo}i na njenu d`enazu - ka-zao je Batko kroz suze.
 I. NURSPAHI]-[ILJAK 
 Alma s Batkom: Beskrajna tuga
Iz Be~a u Biha} ju~er uposlijepodnevnim satima sAlminim roditeljima je sti-gla i dr. Katmerka Ceri}.Shrvana bolom, kazala namje da je u Be~ oti{la da po-mogne Almi da se probudi,a bila je od koristi jedinonjenim roditeljima da sevrate u Biha}.- Da se radilo o iskrvar-enju u mozak zbog toga {toje prsnuo neki ve}i krvnisud, oporavak bi bio onakavkakav smo predvi|ali. Me-|utim, poslije dugotrajnihanaliza, CT snimaka i fi-lmova zaklju~ilo se da krvnisud tada nije prvi put pukao,nego se krv prakti~no iscije-dila kroz tu du`u cijev.U petak popodne te to-kom no}i desilo se nezausta-vljivo krvarenje koje se umedicini naziva profuznokrvarenje, {to zna~i da sukrvni sudovi postali pro-pusni i zbog toga je do{lo domasovnog krvarenja i otka-zivanja novog srca. U petujutro prestali su borba imuka - kazala je dr. Ceri}.
U pet ujutro prestali su borba i muka
 Dr. Ceri} s Almom prije operacije Alma na be~koj klinici AKH: Deset dana trajala bitka za `ivot
Batko ka`e da su ljeka-ri na be~koj klinici, s vr-snim doktorom Andrea-som Cukermanom (Zuker-man) na ~elu, Almu dr`aliu vje{ta~koj komi. Oni sumu rekli da nikada nisu, atoliko su pacijenata imali,vidjeli da, kada njena majkaRejhana, tata Elvir, on i dr.Ceri} u|u kod djeteta ko-jem je jedan ~eoni re`anjbio skinut i zamrznut, da sepo bu|enju vrati, ona reagi-ra, a to su pokazivali i apa-rati. Dojam je bio da seona vi{e sekirala za svoje ro-ditelje kako }e sve podnije-ti nego {to je ona u takvomstanju.- Oti{la je jedna prince-za, divna pri~a zbog koje mise gadi i pomisliti na sva mi-nistarstva u ovoj zemlji. Jasam zavr{io medicinu, aliHipokrat bi se okrenuo uzemlji kada bi vidio kolikosmo nesposobni da za{titi-mo djecu - govori ogor~enoBatko.
Ona se vi{e sekirala za svojeroditelje kako }e sve podnijeti
Priliku da nastave svojmladi `ivot tra`e jo{ dvijeBi{}anke. Selma Me{i} (27),kojoj je potrebna transplanta-cija bubrega i gu{tera~e, iAmra Halava} (16), koja bo-luje od akutne leukemije ipotrebna joj je transplantaci-ja ko{tane sr`i. Ho}e li admi-nistrativni problemi koji nedozvoljavaju bh. gra|animada se lije~e van zemlje, poka-zati jo{ jednom svoje crno li-ce, ostaje da se vidi.
Borbu za `ivot nastavljajujo{ dvije djevojke iz Biha}a
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,26. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Almedin [I[I]
Posao inepravda
Mladi kadrovi vi{e i ne pomi{ljaju konkurirati uinstitucijama dr`ave, uvjereni da su skoro svepozicije unaprijed rezervirane za politi~ke veze
Aktuelna vlast u tehni~kom mandatu namjerava zaposliti vi{eod 250 ljudi u zajedni~kim institucijama BiH, {to je brojka dokoje se do|e zbirom „tra`enih“ radnih mjesta na raspisanim ko-nkursima.Istovremeno je, prema posljednjim podacima Agencije za stati-stiku BiH, u cijeloj zemlji evidentirano oko 517.000 nezaposlenih.Na prvi pogled, oni neupu}eniji mogli bi pozdraviti ovakvuvrstu „urgentne aktivnosti“ i pomisliti da vlast do kraja tehni~kogmandata `eli uraditi i ne{to dobro ne bi li barem ubla`ila pogledna ovu poraznu brojku. No, prava istina je da }e sve i jedno odovih 517.000 nezaposlenih zajedni~ke institucije mo}i vidjeti sa-mo dok kraj njih prolaze tramvajem!U ovom trenutku i nije toliko va`no da li je me|u ovih 250[piri}eva savjetnica Sanja Joki}, kojoj je na{ premijer u svega dva-desetak dana sredio dvije direktorske pozicije, ili bilo koja od de-setina veza korumpiranog {efa bh. diplomatije Svena Alkalaja.No, iznimno je bitno stvoriti uvjete za obra~un s ovom dru{tve-nom devijacijom zbog koje skoro svaki mladi i obrazovani kadarvi{e i ne pomi{lja konkurirati u institucijama dr`ave i entiteta,uvjeren da su skoro sve pozicije unaprijed rezervirane za politi~keveze. Kao {to i jesu!Kraljica nepotizma i korupcije, kako BiH katkad pogrdno zo-vu oni koji je ne vole, svoj atribut, na`alost, opravdava godina-ma, kontinurano i kroz sistemsku zloupotrebu javnih funkcija.Isti politi~ari koje gledamo ve} 15 godina dodatno su okura`eninakon ovih izbora. Ve}ina ih nije ka`njena za potpuno potonu}edru{tva u `ivo blato iz kojeg se te{ko izvu}i.Posebno one na vrhu piramide politi~ke mo}i vi{e nije brigaza bilo {ta. Sve su prilike da }emo za novi poku{aj uvo|enja isti-nskih demokratskih vrijednosti u dru{tvu opet morati ~ekati ~etiriduge godine i za to vrijeme kusati ono {to smo 3. oktobra pono-vo sami udrobili.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 147.131 posjetioca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje:
Treba li Direkcija za ceste FBiH raskinuti ugovor s gra|evinskom kompanijom SCT, koja ne po{tuje rokove i nalazi se pred bankrotom?
A) DA 84,4%B) NE 11,96%C) Ne znam 3,64%
CA
Raskinuti ugovorsa SCT-om
Kupovina glasova Narodne str-anke Radom za boljitak (NSRzB)u Cazinu, ali i u drugim kraji{kimgradovima, ne prestaje biti top-te-ma u ovom dijelu dr`ave.Pri~a o 100 KM za glas „za Li-janovi}e“ kona~no je dobila i potvr-du u vapaju nekoliko stotina Cazinja-na, mahom sirotinje. Oni su svoje po-vjerenje na bira~kim mjestima poklo-nili stranci koja je u Cazinu, baremprema rezultatima na ranijim izbo-rima, bila potpuno marginalna.
Kratko ispitivanje
- Ranije nisu mogli dobiti ni100 glasova, a sada su imali 1.000.Nemogu}e je da ih odjednom toli-ko „zavolimo“ u Cazinu - ka`e je-dan od ljudi koji su glasali zaNSRzB kako bi dobili 100 KM.Tu`ila{tvo USK za sada nemasaznanja o doga|ajima u Cazinu.- Ako je ta~no to {to ovi ljuditvrde, onda se radi o krivi~nom dje-lu povreda slobode odlu~ivanjabira~a iz ~lana 195. stav 1 KZFBiH- ka`e portparol Tu`ila{tva USKIdriz Begi}.Nisveta Duratovi}a, koji je, pr-ema vlastitom priznanju, organizi-rao kupovinu glasova za NSRzB,cazinska policija kratko je ispitiva-la u petak.- Pitali su me za{to nisam pri-javio skup. Okupljanje na parkingu„Prkos holdinga“ bilo je samozbog toga {to su ljudi do{li po pa-re za glasove date NSRzB-u - ka`eDuratovi}.
Poziv Had`ovi}u
On je proteklih nekoliko danazvao Vedrana Had`ovi}a iz Centr-alne izborne komisije (CIK) BiH.- Svaki put mi se javljala njego-va sekretarica s obja{njenjem da jena sjednici - rije~i su Duratovi}a,koji }e u ponedjeljak Op}inskuizbornu komisiju u Cazinu upozna-ti sa slu~ajem prodaje glasova za100 KM te tra`iti da ovi glasovi bu-du povu~eni.Broj mobitela [efika Smlati}a,kantonalnog predsjednika NSRzB-a, kojeg cazinski glasa~i optu`ujukao jednog od organizatora akcije„100 KM za glas NS Radom za bo-ljitak“, isklju~en je ovih dana.Smlati} se, ina~e, javljao novi-narima na ovaj broj, naro~ito uo~ipotpisivanja koalicije sa SDP-om iSDA u USK.
 M. DEDI]
KUPOVINA GLASOVA
Cazinjani uporni i tra`e obe}ani novac
„Zavoljeli“ smo ihsamo zbog para
Ako je ta~no to {to ovi ljudi tvrde, onda se radi o krivi~nom djelu povredaslobode odlu~ivanja bira~a iz ~lana 195. stav 1 KZFBiH, ka`e Idriz Begi}
^lan 195. KZ Federacije BiHka`e:(1) Ko silom, ozbiljnom prije-tnjom, prinudom, podmi}ivanjemili kori{}enjem njegovog te{kogimovinskog stanja ili na drugiprotupravan na~in uti~e na bira~au Federaciji da na izborima zainstitucije u Federaciji ili prilikomglasanja o opozivu ili na refere-ndumu glasa za ili protiv pojedi-ne liste, pojedinog kandidata, ilida glasa za ili protiv opoziva, za iliprotiv prijedloga o kome se od-lu~uje referendumom, ili da uop}ene glasa, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do trigodine.(2) ^lan bira~kog odbora ili dr-uga osoba koja u~ini krivi~nodjelo iz stava 1. ovog ~lana u vr{-nju povjerene joj du`nosti u ve-zi sa izborima, glasanjem ili refe-rendumom, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet go-dina.
Kazna zatvora do tri godine
Me|u okupljenim Cazinjani-ma u petak su se mogla ~uti i str-ahovanja ako, kako se nezva-ni~no ~ulo, [efik Smlati} u podje-li vlasti u USK dobije mjesto mi-nistra policije.- Mo`emo slobodno tra`itiazil, jer ne}e nam on ovo zabo-raviti - rekli su oni, podsje}aju}ida je Smlati} bio {ef Slu`bedr`avne bezbjednosti Abdi}evetzv. autonomne pokrajine zapa-dna Bosna tokom agresije naBiH.
„Biv{i bezbjednjak Smlati}ovo nam ne}e zaboraviti“
Stevo Trni-ni}, na~elnik Se-ktora uniformi-rane policijeUSK i zamjenikpolicijskog ko-mesara Rame Br-ki}a, koji je tre-nutno u pritvorupo nalogu Tu`ila-{tva BiH, nijeuop}e upoznat sdoga|ajima u Cazinu.- Nije bilo prijavljeno oku-pljanje o kojem govorite, tako danemam nikakvih informacija -kazao nam je Trnini}, koji seju~er odmarao u lovu.
Na~elnik policijeodmarao u lovu
Trnini}: Nijeupoznat Duratovi} (u pozadini): Policiju interesiralo za{to nisam prijavio skup Begi}: Nemaju saznanja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->