Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5502, 27.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5502, 27.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 335|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
Tragi~an epilog obra~una u selu Podkraj
 Policija ispred neprijavljene kafane: @eljko [kulj podlegao te{kim povredama
(Foto: K. Kavazovi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 27. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5502
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Tra vn i k 
Nezakonito usvajanje djece iz BiH
Usmr}en sjekirom!
U
zeir Kahvi} iz Sarajevanakon 18 godina dobioje prve zvani~ne infor-macije o nezakonitomusvajanju njegove k}erke Sedine,koja je 1992. s ostalom djecom iztada{njeg doma „Ljubica Ivezi}“odvedena u Italiju.Istinu je saznao zahvaljuju}ipredsjedniku milanskog Suda zamaloljetnike Mariju Zevoliju (Ma-rio Zevolli), koji je sarajevskomUdru`enju „Nestala djeca“ poslaokopiju Sedininog dosjea.
 3. strana
USK:Direktorica stambenog fonda optu`uje
HUSETI]: IZ SDA TRA@EDA DAM 140.000 KM!
6#24.+<0#1&12+5+/#+<+6#.+,'
Uzeir Kahvi} `eli saznati {ta se u MVPBiH desilo s me|unarodnim molbama i diplomatskim notama
Od Ha{kog tribunala dobili odobrenje za uspostavu kontakta s Jadrankom Prli}em
MISTERIJA
NestalatrojicaSarajlija
Dirnuosam uosinjegnijezdo
Javni servisi:Ahmed @ili}, predsjednik UO
ISTRAGE
U tu~i kori{tena i cigla
   5 .  s   t  r  a  n  a
13. strana
   1   4 .  s   t  r  a  n  a   2 .  s   t  r .
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 „Zavoljeli“ smo ih samo zbog para
- Nisu Lijanovi}i organiziralikupovinu glasova samo u USKnego u cijeloj BiH. To vi{e nije ni-kakva tajna. Samo za~u|uje ravnodu{nost CIK-a, po-licije i tu`ila{tva. Ovo je po posljedicama najvi{i ste-pen korupcije. Sada Lijanovi}i izigravaju demokratekoji }e donijeti boljitak za BiH, a Lagumd`ija se pra-vi lud, cilj mu je da po svaku cijenu postane premijerpo logici da cilj opravdava sredstvo.
(sead livnjak)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,27. decembar/prosinac 2010.
2
USK
Direktorica Kantonalnog stambenog fonda te{ko optu`uje
Huseti}: Ba{agi} iz SDAtra`i da dam 140.000 KM!
Esad Ba{agi} tra`i da uplatim 140.000 KM na ra~un JU „Stanouprava“, za {ta bi Ba{agi}imao Lipova~inu podr{ku za Dom naroda FBiH, tvrdi Asima Huseti}
Kako bi udovoljio Ha-mdiji Lipova~i i njihovimne~asnim zajedni~kim ra-dnjama, predsjednik KOSDA USK Esad Ba{agi} po-zvao me jedan dan na za-stra{ivanje u prostorije Ka-ntonalnog odbora, napisalaje u pismu koje je ovih danaoti{lo na vi{e adresa AsimaHuseti}, direktorica Fondaza pomo} u stambenom zbr-injavanju bora~kih popula-cija, prognanih i socijalnougro`enih USK.I ona je kadar SDA, jedanod osniva~a stranke.
Spora gradnja
Direktorica Huseti} po-tvr|uje u razgovoru za „Av-az“ da je ~inu zastra{ivanjauz prvog kadrovika SDAUSK Ba{agi}a prisustvovaoi Mirsad Voji}, dugogodi{nji„bora~ki“ ministar, i KasimMulali}, kao posmatra~.Ba{agi} je i u pismu OOSDA Biha}, kojoj pripadaAsima Huseti}, tra`io da je„urazume“, jer „SDP tra`ipare“.- Ba{agi} me htio natjer-ati da uplatim 140.000 KMna ra~un JU „Stanouprava“,za {ta bi Ba{agi} imao Lipo-va~inu podr{ku za Dom na-roda FBiH, a Mirsad Voji}dobio bi stan od biha}keop}ine - ka`e otvoreno ova`ena koja hrabro istrajava,kako je rekla, na profesiona-lizmu i ne `eli davati pare zazgradu s bora~kim stanovi-ma u Biha}u koja „nije kre-nula s mrtve ta~ke“.Spor zbog 140.000 KM,prema rije~ima direktoriceHuseti}, vezan je uz velikusporost u gradnji objekta sa65 stanova za bora~ku popu-laciju, ~iji je investitor JU„Stanouprava“.- Investitori ovog objektasu 65 ljudi koji pla}aju kre-dite, Kantonalni fond dajepodsticaje, a formalno-pra-vno investitor je JU „Stan-ouprava“ Biha} i odatle se fi-nansiraju izvo|a~i radova -poja{njava Huseti}.Kantonalni fond s bu-du}im vlasnicima stanovaosigurao je ukupno 2,9 mili-ona KM i to je trebalo bitidovoljno za 65 stanova po si-stemu „klju~ u ruke“. Osimtih 2,9 miliona KM, Feder-alno ministarstvo za borceuplatilo je jo{ 163.000 KM, aVlada USK 200.000 KM.No, para je opet manjkalo.- Kako ne}e manjkati,kad je na tenderu JU „Stan-ouprava“, koja slu{a Lipo-va~u, pro{la firma koja je da-la ponudu od 4,5 miliona, a zaizgradnju tih 65 stanova bilasu sasvim dovoljna tri milio-na KM - tvrdi Huseti}.
Isti tretman
Ona dodaje da je biha}kaop}ina prezadu`ena, a „Lipo-va~ina namjera da uzme jo{140.000 KM poslu`ila bi sa-mo da zakrpi dubioze izbud`eta“.- Ja ne dam te pare za zgr-adu koja je mogla biti izgra-|ena s tri miliona KM - ist-i~e Asima Huseti}, uz napo-menu da svi „bora~ki proje-kti“ u USK trebaju imati istitretman.Dodaje da je podr{ka zabora~ke stanove oti{la u Sa-nski Most, Bosansku Krupui Cazin, jer „tamo sve {tima“,dok se jo{ ne zna kada }e bi-ti gotovi stanovi u Biha}u.Poku{aji da o ovoj temitelefonski razgovaramo sEsadom Ba{agi}em i Mirsa-dom Voji}em nisu urodiliplodom. Ba{agi} i Voji} bilisu nedostupni.
 M. DEDI]
 Ba{agi}: Ubje|ivanje u prostorijama KO SDA
- Gospo|i Huseti} uru-~io sam najvi{e priznanjeOp}ine Biha} 26. februaraove godine. O njoj mislimsve najbolje, ali, na`alost,posljedice njene bolesti~ine je, u najmanju ruku,~udnom - kazao nam jeHamdija Lipova~a.O zastra{ivanju u pro-storijama KO SDA USKLipova~a „ne zna ni{ta“.
 Lipova~a je Asimi Huseti} uru~io op}insko priznanjeTerzi}: Ogromna strast SDA i SDP-a za apsolutnom vla{}u
Adnan Terzi} za BH Radio 1
Sastanak u Sarajevunije Kara|or|evo
Ne vidim alternativu takvim sastancima, jerse odr`avaju u Dr`avnom parlamentu,ka`e potpredsjednik SBB BiH
Potpredsjednik Saveza zabolju budu}nost BiH Ad-nan Terzi} u ju~era{njemizdanju magazina „Sedmica“BH Radija 1, u kojem je te-matiziran sastanak u organi-zaciji lidera SNSD-a, SDS-a,HDZ-a BiH i HDZ-a 1990,kazao je da }e se stav SBBBiH znati tek nakon sjedni-ce Predsjedni{tva stranke.- Nadam se da }e Predsje-dni{tvo u utorak nave~er da-ti jasne smjernice u kojem }epravcu i}i na{a politika u ve-zi s uspostavom vlasti nadr`avnom nivou i samimsastankom. Ja li~no morampriznati da ne vidim alterna-tivu takvim sastancima, pr-vo {to se odr`avaju u institu-cijama Bosne i Hercegovine,u Dr`avnom parlamentu.Zabrinjavaju}e je da po-jedini lideri, pogotovo pre-dsjednik SDA Sulejman Ti-hi}, to poredi s Ka-ra|or|evom, posebno kadauzmemo u obzir da se radi ostrankama s kojima su oni idan-danas u vlasti. S drugestrane, Tihi} je i{ao u Prudi to tada nije bilo Ka-ra|or|evo. O~ita je ogro-mna strast i kod SDA i kodSDP-a za apsolutnom vla{}u- kazao je, izme|u ostalog,Terzi}.Umjesto da prislu{kuje{ta Dodik pri~a u Beogradu iliu Banjoj Luci, SDA treba vi-djeti kako da bo{nja~ko-hrva-tska federacija bude istinskafederacija ravnopravnih nar-oda i politi~kih subjekata ko-ji predstavljaju te narode, aonda da s kredibilitetom ri-je{enih pitanja u Federaciji ra-zgovaramo na nivou BiH,izjavio je izvr{ni sekretarSNSD-a Rajko Vasi}.Komentiraju}i tvrdnjeSDA da posljednje izjave pr-edsjednika RS Milorada Do-dika o „neodr`ivosti BiH, aodr`ivosti RS“ i „referendumuo otcjepljenju kada za to do|evrijeme“ te izjava predsjedni-ce FBiH Borjane Kri{to o di-soluciji BiH kao realnoj opci-ji, pokazuju da su „susretiDodik - ^ovi} nastavak proje-kta Tu|man - Milo{evi} izKara|or|eva o podjeli BiH“,Vasi} je rekao da su pro{le„ratne opcije Tu|man - Mi-lo{evi}, Boban - Karad`i}, ukojima je u~estvovala i SDA“.- Predsjednik Dodik rekaoje ono {to govori ve} nekoli-ko godina - kazao je Vasi} idodao da je to {to se sada spo-minje potreba za referendu-mom i uvo|enja u Ustav odr-edbe o osamostaljenju dootcjepljenja, posljedica 20-godi{njeg djelovanja, izme|uostalog, i SDA.
Vasi}: Dodik isto govori  godinamaVoji}: Prisustvovao „razgovoru“  Ba{agi}a i Huseti}
Na pitanje ho}e li preda-ti mandat direktora, {to jeHamdija Lipova~a, prili-kom potpisivanja koalicijeizme|u SDP-a, SDA i Nar-odne stranke Radom za bo-ljitak, tra`io od svih direkto-ra kantonalnih institucija,Asima Huseti} odgovara:- Ne dam mandat krimi-nalcima, ma koje boje bili!A {to se ti~e „mog“ pre-dsjednika Esada Ba{agi}a,nadam se da ne}e jo{ dugoostati na sada{njoj poziciji. Ja sam osniva~ stranke i~asno ostajem u njoj do kr-aja!
’Ne dam mandat kriminalcima’
 Huseti}: Za zgradu bila dovoljna tri miliona KM 
Na Lipova~ino tra`enje140.000 KM i Ba{agi}eveprijetnje, direktorica Huse-ti} putem `irora~una JU„Stanouprava“ uplatila je140 KM!?- Tih 140 KM moguplatiti iz svog d`epa, ali nedam 140.000 KM za proje-kt za koji mi u Fondu ni-smo sigurni ho}e li biti za-vr{en, a ve} je progutaovi{e od tri miliona KM -ka`e Huseti}.
Uplatila svojih 140 KM!?
Vasi} o tvrdnjama Tihi}eve stranke
SDA bi bilo bolje dane prislu{kuje Dodika
Lipova~a: Posljedice njenebolesti ~ine je ~udnom
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,27. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Vjetar u le|atre}eg entiteta
Pred nama je vrijeme bujanja hrvatskog separatizmai nacionalizma, ako se u praksi provede koalicijskikoncept Lagumd`ije i Tihi}a
Oporo, ali istinito zazvu~ale su ovih dana rije~i kardinala Pulji}a,koji je krivicu za mogu}e stvaranje tzv. tre}eg entiteta adresirao naone koji ne uva`avaju Hrvate. Ta~nije, na one „koji nisu uva`ili je-dnakopravnost, nego su majorizacijom i preglasavanjem uzurpira-li vlast, te se ljudi brane i na ovaj na~in“.Istine radi, tre}eentitetski virus nije ba{ novijeg datuma. On ro-vari jo{ od prvih postdejtonskih dana, kada je Hrvatima i Bo{nja-cima skrojeno zajedni~ko, federalno odijelo. Svoje nezadovoljstvoHrvati su prvo izra`avali ilegalnim odr`avanjem ratno-separatisti~ke„Herceg-Bosne“, potom idejom o hrvatskoj samoupravi, a zatim insi-stiranjem da se u ustavne promjene neizostavno uvrsti i potreba stva-ranja vi{e teritorijalnih jedinica, od kojih bi jedna bila s hrvatskomnacionalnom ve}inom.Za to vrijeme, dijelovi BiH dominantno naseljeni Hrvatima `iv-jeli su po svome, u zvani~no neprogla{enom, ali fakti~ki zao-kru`enom hrvatskom entitetu, s Mostarom kao stolnim gradom, ka-ko ga ~esto naziva lider HDZ-a Dragan ^ovi}.Separatisti~ke te`nje najve}eg dijela bh. Hrvata i njihovih vode}ihstranaka godinama su uporno i mukotrpno suzbijane, u ~emu je ve-lika pomo} dolazila i izvana. Centri svjetske mo}i nikad nisu pru`ilipotporu ovakvoj hrvatskoj politici koja bi, udru`ena s nesmirenimsrpskim separatizmom, Bosnu i Hercegovinu mogla oboriti na ple}a.Vremena se, me|utim, mijenjaju. Ono {to nisu mogli sopstvenimsnagama, Hrvati bi, izgleda, mogli dobiti - na poklon!Od „slu~aja Kom{i}“, pa do aktuelnog poku{aja da dvije najja~ebo{nja~ke stranke oforme federalnu vlast uz pomo} dvije minornehrvatske partije, na svoje su do{li oni koji uporno tvrde da u Fede-raciji buja bo{nja~ki unitarizam koji prijeti da Hrvate pretvori u pu-ku ikebanu. Utoliko kardinal Pulji} i jeste u pravu: majorizacija ipreglasavanje postaju alibi za realizaciju stare hrvatske politi~ke te`njeza stvaranje tzv. tre}eg entiteta.Ovaj alibi svojim konceptom stvaranja nove vlasti Hrvatima supru`ili Zlatko Lagumd`ija i Sulejman Tihi}. Njihove namjere mo`danisu bile takve, ali rezultat govori u prilog kardinalovim zebnjamai upozorenjima.Pred nama je, na`alost, vrijeme bujanja hrvatskog separatizmai nacionalizma, ako se u praksi provede koalicijski koncept Lagu-md`ije i Tihi}a. Njihove karijere i njihove stranke sigurno }e pla-titi ceh tako neopreznog podizanja tenzija. Ali, jo{ ve}u cijenu pla-ti}e Bosna i Hercegovina.Sva u problemima, ona bi se mogla suo~iti s jo{ jednim, mo`dai najopasnijim!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
ISTRAGE
Rasvjetljava se slu~aj nezakonitog usvajanja bh. djece
[ta Jadranko Prli} znao dopisima iz Italije?
Uzeir Kahvi} `eli saznati {ta se u MVPBiH desilo s me|unarodnim molbama idiplomatskim notama koje su iz Italije poslane 1998. godine
Uzeir Kahvi} iz Sarajeva nakon18 godina dobio je prve zvani~neinformacije o nezakonitom usvaja-nju njegove k}erke Sedine, koja je1992. s ostalom djecom iz tada{njegdoma „Ljubica Ivezi}“ odvedena uItaliju.Istinu je saznao zahvaljuju}ipredsjedniku milanskog Suda zamaloljetnike Mariju Zevoliju(Mario Zevolli), koji je saraje-vskom Udru`enju „Nestala djeca“poslao kopiju Sedininog dosjea.
Bez odgovora
- Sedina je usvojena jer je sutki-nja Ilarija Simi (Illaria) smatrala daje adresa njenog oca nepoznata. Pr-ocjenu je zasnovala na tome {to izo-stali odgovori Ministarstva va-njskih poslova (MVP) BiH na mo-lbe suda iz Milana i diplomatskenote iz Italije za saslu{anje bio-lo{kih roditelja. Oni su se trebaliizjasniti `ele li svoju djecu dati nausvajanje ili ne - ka`e predsjednikUdru`enja „Nestala djeca“ Predr-ag Savi}.Dodaje da sutkinja Simi nijeUzeiru na primjeren na~in uputi-la poziv za ro~i{te koje je odr`ano20. aprila 2000. Umjesto da pozivpo{alje u Sarajevo, ona ga je oka~ilana oglasnu plo~u milanskog suda,kao da bi ga Uzeir tamo mogaopro~itati! Uzeir se, naravno, nijepojavio na ro~i{tu, a sutkinja Simidonijela je presudu o usvajanju.- Sutkinja je imala adresu u do-pisima na{eg Centra za socijalnirad. Osim toga, zakon ju je obave-zivao da poziv po{alje prepo-ru~enom po{tom u op{tinu Uzeir-ovog posljednjeg prebivali{ta ilinjegovo rodno mjesto. Uzeir imadokaz iz policije da mu je adresa od1985. godine ista - isti~e Savi}.
Dozvoljen kontakt
Kahvi} jo{ `eli saznati {ta se uMVPBiH desilo s me|unarodnimmolbama i diplomatskim notamakoje su iz Italije poslane 1998. go-dine.- Kako bismo do{li do istine, odHa{kog tribunala dobili smo odobr-enje za uspostavu kontakta s Jadr-ankom Prli}em, koji je u to vrijemebio ministar vanjskih poslova, asada se nalazi u Sheveningenu. Na-kon Nove godine uputit }emo muspise o ovom slu~aju. Nadamo se da}e nam pomo}i u otkrivanju kriva-ca u Ministarstvu koje je vodio -ka`e Savi}.
 E. HALA]
Ki{a koja posljednjih dana pada na podru~ju He-rcegovine ponovo je zaprijetila plavljenjem Popovogpolja u Trebinju i Jezerina u Bile}i.Voda iz stambenih objekata, koji su poplavilipo~etkom decembra, prije nekoliko dana se povukla,a ako ki{a i dalje bude padala, postoji mogu}nost daponovo u|e u ku}e, prenosi Srna.Nivo jezera koje se u Popovom polju formiralo po-sljednjim poplavama porastao je za oko 50 centime-tara, jer od ju~er hidroakumulacija „Svitava“ u Fede-raciji BiH ne prima vodu.Ratko Vujovi}, na~elnik Civilne za{tite op}ine Bi-le}a, rekao je da se povla~e podzemne vode koje supo~ele ponovo plaviti Jezerine, ali da je voda u{la u je-dnu ku}u, a iseljena je i farma svinja „Denda“.Po~etkom decembra iz Jezerina je iseljeno 16ku}a, a ve}ina porodica jo{ se nije vratila. Stanovni-ci ovog bile}kog mjesta najavili su za srijedu, 29. de-cembar, proteste i blokadu magistralnog puta Trebi-nje - Bile}a, kao i objekata HET-a ako im ne bude is-pla}ena zaostala dugovanja za {tete nastale od popla-va u januaru ove godine.
Trebinje: Nedavne poplaveSedina i Uzeir Kahvi}: S prvog susreta u Italiji 
- Sudija Zevola olak{ao mi jeteret koji nosim ve} dugo. Ne}unikoga goniti po sudovima, ne-ka Allah, d`. {., sudi svima kojisu krivi. Na{a strana je vi{e kri-va od italijanske. Nadam se da }ePrli} pomo}i da se do|e do po-tpune istine - ka`e Kahvi} za na{list i dodaje da odr`ava kontaktsa k}erkom Sedinom.
Krivi su na{i
 Prli}: Ho}e li pomo}i 
Kriti~na situacija u Bile}i i Trebinju
Poplave ponovo prijete Hercegovini

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anela Custovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->