Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22991, 27.12.2010]

Oslobođenje [broj 22991, 27.12.2010]

Ratings: (0)|Views: 219 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
 [emsudinMehmedo vi},
potpredsjednik SDA i dr`avnizastupnik
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 27. 12. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.991Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
SIPA{ti ti
krupneribe
 
5. strana
Po~inje pra vna
bitka za stano ve
6-7. strana
Ne volje kalesijskog borca Mirze ta Jahi}a
Zeljko Kom{i}
me jedini razumi je
2. str.
Nakonrje{avanja kardinalove rezidenci je
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
 Saradnjaop}ina u BiH
I Vi{egrad upro jektu GTZ-a
Okon~an je odabir12 partnerskih op}ina u ko jima}e se realizo vatipro je- kat“Ja~anjelokalnesamoupra ve“od ja- nuara2011. do decembra2015, u saradnji sa njema~komvladinomorganizaci jom GTZ.Odabraneop}ine su GornjiVaku- Uskoplje, Ili ja{, Kostajnica, KozarskaDu- bica, Ljubu{ki, Maglaj, Modri~a, Ora{je, Tesli}, Vare{, Vi{egrad i @ep~e. Ciljpro jekta je pobolj{anjerezultata u implementaci jiop}inskihrazvojnihstra- tegi ja, po vezu ju}i ih sa prostornimpla- niranjem i sa vi{egodi{njimfnansijskim programiranjem, putemakti vnogu~e{}a i uz pristupko jipo{tu jera vnopra vnost polo va, te uz promoci jume|uop}inske saradnje. Odabirupartnerskihop}ina prethodio je ja vnipoziv na ko ji se odazva- lo38 op}ina iz ci jele BiH. Pro jekat “Ja~anjelokalnesamoupra ve“ realizu je se na osno vuSporazuma o saradnji izme|uSa vezneRepublikeNjema~ke i  Vi je}aministaraBosne i Hercego vine, a partneri su Ministarstvoupra ve i lokalne samoupra veRepublikeSrpske, Ministar- stvoprav deFederaci je BiH, Sa vezop{ti- na i grado vaFederaci je BiH i Sa vezop{ti- na i grado va RS-a. Pro jekt}e se pro vodi- ti uz konsultaci je i bliskusaradnju sa dru- giminstituci jama i organizaci jamako je djelu ju u BiH.GTZ je njema~kavladinaorganizaci ja ko japodr`avaodr`ivirazvojkrozra- zli~iteakti vnosti{iromsvi jeta. Tokompo- sljednjih35 godina GTZ je omogu}io odr`iva i ka budu}nostiusmjerenarje{e- nja za politi~ki, ekonomski, ekolo{ki i dru{tvenirazvoj.
A.H.
MirzetJahi}, 38-godi{njive- teranArmi je BiH iz selaMilja- nov ci kod Kalesi je, pono vo se na{aopredvratimaraznihmi- nistarsta va, tra`e}ipomo} za sebe i svo juporodicu. Ovajbiv {ipripadnikelitneje- diniceGazi je, poznati po pro- {logodi{njimsusretima s ~la- nomPredsjedni{tva BiH @e- ljkomKom{i}em, pri jenekoli- kodanaostao je bez nov~anihprimanja, s obziromna to da je Centar za soci jalni rad iz Kale- si je, na osno vuodlukeljekarske komisi jeInstituta za medicin- skovje{ta~enjezdrastvenog stanja, doniorje{enje po ko jem se Jahi}uukidapra vo na 211 marakasoci jalnepomo}i, jedi- nogprimanjako je je imao od decembra2008.
Naru{enozdravlje
Upra vo je u decembru2008. tro~lanaljekarskakomisi ja, ko-  ju je predvodioprim. dr. Jozo \erek, ut vrdila da je 38-godi{- njiveteran“potpunonesposo- ban za samostalan rad i pre-  vre|ivanje“, a u obrazlo`enju jena vedeno da bolu je od an- ksioznedepresi je, posttraumat- skogstresnogporeme}aja, odnosnotrajnepromjene li~nostinakonkatastroalnogis- kustva! Dvi jegodineposli je, ljekarskakomisi jaut vrdila je da MirzetJahi}ni jepotpunone- sposoban za samostalan rad i pri vre|ivanje, iako su ljekarski nalazi u potpunostiisti?! “Uzeli su mi posljednjumar- ku iz d`epa.Na osno vurje{enja o ukidanjupomo}imo jadjeca su ostalagladna, a ja vi{e ne znam{ta da uradim. Ni je mi ja- snokako sam mogaoozdra vi- ti za dvi jegodine kad pi jem pet li jeko va i jo{, na osno vuljekar- skihnalaza, bolu jem od PTSP- a. Za{to se sve ovo meniradi?“, upitaose 38-godi{njiMirzet Jahi}, ko ji je pri jenekolikogo- dina, tako|errazo~aranodno- somlokalnekalesijskevlasti spramnjego vihproblema, po-  veoporodicu ka Predsjedni{tvu BiH, gdje je tra`iosusret sa @e-ljkomKom{i}em.
Ispunjenoobe}anje
Iz Sara je va se vrationakon {to su mu iz Kom{i}evoguredaobe}ali da }e tada{njipred- sjeda va ju}i po po vrat ku iz inos- transtvado}i u njegov dom.Kom{i} je, svjedo~ili smo,odr`aoobe}anje, te je, uz po-mo}na~elnikaTuzleJasmina Imamo vi}a, pomogaokalesij- skomratniku.“Pono vomoram do pred- sjednika! On je bio borac i razu- mi je{ta sam pro`ivio u ratu, ka- ko sam zaradioPTSP i {ta samsve gledao. On }e mi mo`dare}iza{to su mi uzeli i poslje- dnjumarku iz d`epa“, nada seJahi}, na jav lju ju}i da }edanas do}i u Predsjedni{tvodr`ave za ko ju se borio.
A. [E]KANOVI]
Kom{i} me
 jedinirazumi je
NevoljekalesijskogborcaMirzetaJahi}a
Na osno vuodlukeljekarskekomisi jeInstituta za medicinsko  vje{ta~enjezdravstvenogstanja, Jahi}u je ukinutopra vo na 211 KM soci jalnepomo}i, zbog~egana javlju jepono vni dolazak u Predsjedni{tvo BiH
Os ao bez primanja
 SVE MU UZELIUzeli su miposljednju marku iz d`epa. Na osno vurje{enja o ukidanju pomo}i mo ja djeca su os tala gladna, a  ja vi{e ne znam {tada uradim, ka`e Jahi}
Dan nakonodr`avanjaSkup- {tineSa vezademobilisanihbora- caodbrambeno- oslobodila~kog rata92 - 95. dvadesetak~lano vais- toimeneorganizaci jepredvo|enih predsjednikomSmailomKala- bi}emu nedjelju je, ispredpros- tori jasvogudru`enja, na staroj ~ar{i ji u Te{nju, ~etrdesetakminu- tamirnopros vjedo valo. Objasni- li su, cilj im pri vu}ipa`njuja- vnosti na problemeko jeima ju: ne- redo vnoispla}ivanjenaknade za nezaposlenost.
Naknade ni za li jeka
Pozvalisu premi jeraFBiHMus- tauMu jezino vi}a da se uklju~i u rje{a vanjeovogproblema. Ne bu- de li ni{ta od njiho vihzahtje va, po- no vona jav lju jublokadumagis- tralnogputaDoboj- Sara je vo, {to suuradilimarta ove godine. Osim toga, poru~ili su, ka`u, “samo- zvanom“ predsta vnikuMuniru Kari}u, predsjednikuSkup{tine SDB-a, ko ji je ignorisaoborce Te{nja,da im kona~nopolo`i ra~une.“Nemamokuda i pono vo}emo zbogovakvogodnosavlasti, ali i na{ihpredsta vnika, blokirati put”, poru~ujeKalabi}, predsta vnik  okupljenihboraca. Te{anjskidemobilisaniborci izjav lju ju da su na graniciegzisten- ci je. Valjai njimaizdr`avatiporo- dicu, {kolo vatidjecu, a posla, sa- mim tim ni para, niotkud. “Praznicidolaze i prolaze, a na- {ihnaknada za nezaposlenebor- ceko je nam po zakonupripada-  ju, niotkud. Sramota. I `ivotinje su boljeza{ti}eneod nas.Za ovuzemlju sam se borio, za nju }u,ako treba,i poginuti“, re voltiran  je AdemMujkano vi}, borac iz Te{nja.Podsjetimo, jedan od zaklju~aka sjedniceSkup{tine SDB-aFBiH  jestezahtjevMinistarstvuza bo- ra~kapitanja, Ministarstvufnan- si ja i Za vodu za zapo{lja vanje FBiHda osigura jupareza isplatu izostalihnov~anihnaknadaneza- poslenimdemobilisanimborci- ma. Radi se o mjese~nimnakna- dama od 150 KM. Ti nov cinezapo- slenimborcimanisuispla}ivani u kontinuitetu od 2007. i smatra se da je 68.000 nezaposlenihboraca zakinuto po ovomosno vu, da im se dugu jevi{e od ~etrdesetsedam milionamaraka.
Kri ti~namasa
PredsjednikKantonalneorgani- zaci jeRVIZDK-aBenjamin Preld`i} nam je kazao da su bor-ci iz Te{njau pra vu, mada iza njih nesto jinitikantonalnaniti op}inskaJedinstvenaorganiza- ci jaboraca- Uni javeterana. Me|utim, po jasnio je Preld`i},ova malagrupaboracani jekri- ti~namasako ja bi moglapri vu}i na sebepa`nju.“Iluzorno je blokirati put, jer je u bora~ko-in validskojza{tititotal- nivakuum, haos. Bo jim se da oni samisebi jo{ vi{eote`ava juiona- kote`akpolo`aj. Treba im,dakle, kriti~namasaljudi, jasnicilje vi, preciznizahtje viupu}eni na pra-  veadrese. Demobilisaniborci ne tra`eni{tadrugonegopro vedbu  ve} posto je}ihzakona“, objasnio je Preld`i}.
M. B.
Na rubu
egzis tenci je
Pro tes tiboraca uTe{nju
Ne dobi ju li naknade za nezaposlenost, borci pri jetekako}e, ba{kao u martu ove godine, blokiratimagistralni put Doboj- Sara je vo
 SRAMOTAPraznici dolaze i prolaze, a na{ih naknada zanezaposlene borce ko je nam po zakonu pripada ju niotkud
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. decembar 2010. godine
3
MiloradDodik   Sta{aKo{arac Gora`deBugojno
 Spreman samda se `rtvu jem
PredsjednikRepublikeSrpskeMilo- radDodikporu~iojedajespremanda bude`rtvazaide juko jasezo vejaka Srpska, ko jane}emnogoza visitiodBiH, preni jela je Srna. “BiH, ovakokakosada`iviifunkcioni- {e, o~iglednotrpitokakosusvijednidru- gimaitre}imaoko vi, ko jispre~ava juda radimo. Boljejedaimamonekezasebne cjeline, ko jebinanekomodre|enomni-  vousara|ivaleuokvirunekeregionalne saradnjeinatajna~inlak{epre vazilazi- leproblemeko jiposto je“, rekao je Dodik  za nedjeljnikEk stramagazin.
Rasvi je tli ti zlo~ine nad Srbima
Ruko vodilacTimazakoordinaci juakti-  vnostiistra`ivanjaratnihzlo~inaitra`enja nestalihlicaRepublikeSrpskeSta{aKo- {aracsmatradaseklupkozlo~inako jesu HrvatiiBo{njacipo~inilinadSrbimaiRo- mimauPosa vini1992. po~eloodmota-  vatiidasenesmi jepropustitiprilikada seovagnusnaratnapri~arasvi jetlidokra-  jaidobi jesudskiepilog, ja vila je Srna. “Ovoje, pri jesvega, signalTu`ila{tvu BiH, aliiOkru`nomtu`ila{tvuuDobo-  ju, daseprihvateposlaiuhvateuko{tac sa~injenicamanako jesegodinama ukazu je“, rekaojeon.
Kazne od50 do 500 KM
Na podru~ju BPK-aGora`dezabra- njena je proda ja i kori{tenjepirote- hni~kihsredsta va,a protivlicako jabu- dukr{ilazakonko ji se odnosi na ovu oblastbi}epoduzetekri vi~ne i prekr{aj- nepri ja ve, na jav lju ju iz Upra vepolici je MUP-a BPK-aGora`de.Slu`benicipolicijskeodrani je su u gradskimosno vnim{kolamaukazi vali na tragi~neposljedice i vrstepo vreda do ko-  jihmo`edo vestiupotrebapirotehnike. Nov~anekazne za prekr{iocezakona kre}u se od 50 do 500 maraka.
A.H.
O bud`etu10. januara
Op}inaBugojnopozvala je gra|ane da prisustvu juja vnojraspra vi o nacrtu bud`eta za 2011, ja vila je Fena. Op}insko  vi je}eBugojna je 20. decembraut vrdilo nacrtbud`etaop}ine za 2011. u iznosu od7.095.000 kon vertibilnihmaraka, {to je za 24,04 postovi{e u odnosu na ovogodi{- njibud`et.Ja vnaraspra va o nacrtubud`eta za 2011. bit }e odr`ana10. januara s po~et- kom u 10 sati u malojsaliKulturno- sportskogcentra. Sadr`ajnacrta je dos- tupan i na web straniciOp}ineBugojno  www.opcina-bugojno.ba.
U @I@I
KonstituisanjeVi je}anaroda RepublikeSrpskepri jeti da izazo vepoliti~kukrizu u RS-u i u pitanjedo vedeusta vniprin- cipjednakopra vnezastuplje- nostipredsta vnikakonstituti-  vnihnaroda na ~elnimfun- kci jamaiz vr{ne, zakonoda vne i sudskevlasti u ovom bh. en- titetu.Problem je nastao na konsti- tuira ju}ojsjedniciupro{li~et-  vrtak, tokomko je je trebalobi- tiizabranono voruko vodstvo  Vi je}anaroda RS-a, jer su pred- sta vniciklubo vasrpskog, hrvat- skogi bo{nja~kognarodaodbi- liglasati za bo{nja~kogkandida- ta i ~lana SDP-a BiH Mirsada \apu, kao no vogpredsjeda va-  ju}eg te instituci je.
Mali}evul tima tum
MomirMali}, delegatKluba srpskognaroda, nakonpreki- dasjednicekazao je da je \apo, kao kandidat, neprihva- tljivzbogodnosaSNSD-a iSDP-a BiH, te da su klubo vios- talihnaroda,u ko jimave}inu ima SNSD, spremniprihvatiti bo{nja~kogkandidataukoli- ko on bude iz redo va SDA ili Stranke za BiH. U proti vnom, poru~io je Mali}, na ~eloVi je}a naroda RS-abi}eizabranpred- sta vnikSrba.“Ovakvapraksa je nedopusti-  va, jer se njome na najgrublji na~inudara na principjednako- pra vnostikonstituti vnihnaroda. U ruko vodstvoVi je}anaroda bira ju se predsta vnicinaroda, a ne politi~kihparti ja i niko, pa ni SNSD, nemapra vo da odlu~ujeko je od kandidatako jebo{- nja~kidelegatipredlo`epodo- ban“, istakao je poslanik SDP-a BiH u Narodnojskup{tini RS-a SlobodanPopo vi}.  Vi je}enaroda RS-a u Ustav  RS-auvedeno je kao ti jelo za za- {tituvitalnihnacionalnihintere- sa2002, nakon{to su na snagustupileizmjeneUsta va RS-a ko-  jima je Bo{njacima i Hrvatima, kao konstituti vnimnarodima u BiH, datoto pra vo i na ni vouen- titeta. Na taj na~inuspostav ljen  je mehanizamko jim su predsta-  vnicikonstituti vnihnarodato- komproteklihosamgodina s vi- {e ili manjeuspjehapoku{a va- liosporitizakoneko jima su po-  vre|ivaninacionalniinteresi, ugla vnomBo{njaka i Hrvata i ta- ko, baremdjelimi~no, otkloniti praksunjiho vediskriminaci je u RS-u.To je, ka`ePopo vi}, bio dobar poku{aj, ko ji“na`alostni jenika- da do kra jauspioza`i vjeti, pri-  jesvega{to Vi je}enarodani je dobiloistaovla{tenja kao {to ih ima Dom naroda u Federaci-  ji BiH, dakleni jera vonopra van u~esnik u dono{enjuzakona“. “Drugiproblemve`e se zasam Poslo vnik o raduVi je}a naroda RS-a,ko jiomogu}ava da se natpolo vi~nomve}inom ukupnoprisutnihdelegatado- noseodluke, daklepreglasa va- njemnekog od naroda“, veli on. Premanjego vimri je~ima, upra votakavscenariomogao bi se desiti i na dana{njojsjedni- ciVi je}anaroda, na ko joj bi se, ne uva`ava ju}ivoljuKluba bo{nja~kognaroda, mogaoiza- bratipredsjeda va ju}i. Popo vi}  je dodaokako se, {to se ti~esta-  vasvihosamdelegataKluba bo{nja~kognaroda, ko ji~ine predsta vnici SDA, SDP-a BiH i Stranke za BiH, ni{tani jepro- mi jenilo te da oni i daljeosta-  ju pri \apinojkandidaturiza mjestopredsjeda va ju}egVi-  je}enaroda RS-a.“Ukolikodo|e do izboraSrbi- na na tu funkci ju, dogodila bi se po vredaUsta va RS-a,ko jika`e da na ~elnimfunkci jamau RS- u ne mogubitivi{e od dva pred- sta vnika iz jednog od konstitu- ti vnihnaroda. Izlika da ne}ebi- tiprekr{en taj princip, mo`e va`itisamo ako umjestoSrbina na ~eloVlade RS-abudeizabran predsta vnikbo{nja~kognaroda. E, kako se to ne}edesiti, onda je to otvaranjeproblema s dugo- ro~nimposljedicama“, istakao je Popo vi}.
Za{ti tain teresa
On je kazao da u slu~ajunei-zbora\ape na funkci jupredsje- da va ju}egVi je}anaroda RS-a, Klububo{nja~kognarodaosta-  jemogu}nost da za{tituvitalnih nacionalnihinteresapotra`i prvopredUsta vnimsudom RS- a,a ako se i ta instancaoglu{i, predsto jipokretanjeapelaci je predUsta vnimsudom BiH. “Nakon{to su predsta vnici SNSD-a sebidali za pra vo da odlu~uju ko su to legalnipred- sta vnicihrvatskognaroda, sa- da tu praksu`eleprimi jeniti i na bo{nja~kinarod, {to je,unajmanjuruku, drsko. Oni ima-  juve}inu i moguuradti{taho}e, ali ponav ljam da menini-  jejasnokakonisusvjesni u kakvu se pri~utimeupu{ta ju“, zaklju~io je Popo vi}.
GordanaKATANA
Bo{njaci ne
odus ta ju od \ape
Konsti tuisanjeVi je}anaroda RS-a
IakodelegatKlubasrpskognarodaMomirMali}pri jeti da }e za predsjeda va ju}egbiti izabranSrbin, ukolikoBo{njaci ne predlo`ekandidata iz SDA ili SBiH, u KlubuBo{njaka osta ju pri svo jojrani jojodluci
Mirsad\apo: Kandidat SDP-a
POVREDA USTAVA Ukoliko do|e do izbora  Srbina na tu funkci ju, dogodila bi se po vreda Us ta va RS-a, ko ji ka`e da na ~elnimfunkci jama u RS-u ne mogu bi ti vi{e od dva predsta vnika iz jednog od konsti tu ti vnih naroda, ka`e Popo vi}

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Edin Durmić liked this
Papić Damir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->