Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dac Tinh & Tinh Chat Cua Giay

Dac Tinh & Tinh Chat Cua Giay

Ratings:
(0)
|Views: 816|Likes:
Published by HSK

More info:

Published by: HSK on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
thöôøng coù nguoàn goác thöïc vaät, vaø ñöôïc taïo thaønh maïng löôùi bôûi löïc lieân keát hiñroâkhoâng coù chaát keát dính. Thoâng thöôøng giaáy ñöôïc söû duïng döôùi daïng nhöõng lôùpmoûng nhöng cuõng coù theå duøng ñeå taïo hình caùc vaät lôùn (papier-maâcheù). Treânnguyeân taéc giaáy ñöôïc saûn xuaát töø boät goã hay boät giaáy.Tröôùc khi phaùt minh ra giaáy, con ngöôøi ñaõ ghi cheùp laïi caùc vaên kieän laø caùchình veõ trong caùc hang ñoäng hoaëc khaéc leân caùc taám bia baèng ñaát seùt, vaø sau ñoù nöõalaø ngöôøi ta duøng da ñeå löu tröõ caùc vaên kieän. Keå töø khi ngöôøi Trung Quoác phaùt minhra giaáy vaøo naêm 105, giaáy ñaõ baét ñaàu ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû Trung Quoác vaø maõicho ñeán naêm 750 kyõ thuaät saûn xuaát giaáy môùi lan truyeàn ñeán Samarkand qua caùc tuøbinh ngöôøi Trung Quoác trong moät cuoäc tranh chaáp bieân giôùi. Giaáy ñöôïc mang ñeánchaâu AÂu töø theá kyû thöù 12 qua caùc giao löu vaên hoùa giöõa phöông Taây Thieân chuùagiaùo vaø phöông Ñoâng AÛ Raäp cuõng nhö qua nöôùc Taây Ban Nha thôøi kyø Hoài giaùo.Giaáy laø moät loaïi vaät lieäu ñöôïc laøm töø chaát xô daøi töø vaøi mm cho ñeán vaøi cm,
µ
ÑAËC TÍNH, TÍNH CHAÁT CUÛA GIAÁY
Saûn xuaát giaáy trong coâng nghieäp:
theå söû duïng giaáy ñaõ söû duïng laøm nguyeân lieäu.Trong saûn xuaát môùi, nguyeân lieäu chính ñeå laøm giaáy laø sôïi
cellulose
töø goãhoaëc rôm raï. Ngoaøi ra coøn caàn duøng ñeán keo vaø caùc chaát ñoän. Ñoä daøi cuûa caùc sôïicellulose thay ñoåi tuøy theo nguyeân lieäu laøm giaáy vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán chaátlöôïng vaø ñoä beàn veà thôøi gian cuûa giaáy. Khoâng phaûi loaïi goã naøo cuõng coù theå duønglaøm giaáy trong coâng nghieäp ñöôïc. Goã töø caùc loaïi caây trong baûng döôùi ñaây ñöôïc coilaø thích hôïp ñeå duøng laøm giaáy:
Caây laù kim (Caây goã meàm):
• Vaân sam• Linh sam• Thoâng• Thoâng ruïng laù
Caây laù roäng (Caây goã cöùng):
• Soài• Döông• Caùng loø (Caây buloâ)• Baïch ñaøn (Caây khuynh dieäp)Ngöôøi ta coù theå saûn xuaát giaáy töø nguoàn nguyeân lieäu môùi laø goã, hoaëc cuõng coù
Hoa và lá cây bụp mì
 
Ñieàu kieän ôû töøng ñòa phöông vaø soá löôïng coù saün quyeát ñònh loaïi goã naøo ñöôïcsöû duïng laøm nguyeân lieäu nguyeân thuûy. Caùc loaïi caây taêng tröôûng nhanh thí duï nhö caây döông ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu lôùn cuûa coâng nghieäp. Treân nguyeân taéc taát caû caùcloaïi coù cellulose ñeàu coù khaû naêng ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát giaáy. Giaáy cuõ ngaøycaøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn ñeå laøm nguyeân lieäu. Taïi Ñöùc, giaáy cuõ chieám gaàn 50%caùc nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng ñeå laøm caùc loaïi giaáy, bìa cöùng vaø caùc toâng.ÔÛ chaâu AÂu vaø chaâu Myõ ngöôøi ta coøn söû duïng caây luùa mì vaø luùa maïch ñen ñeålaáy sôïi, ôû Baéc Phi moät soá loaïi coû, taïi Nhaät cho tôùi ngaøy nay rôm töø caây luùa vaãn ñöôïcsöû duïng vaø ôû AÁn Ñoä laø caây tre. Vieäc duøng giaáy ñaõ qua söû duïng laøm nguyeân lieäu saûnxuaát giaáy hieän laø phöông höôùng ñang phaùt trieån cuûa coâng nghieäp giaáy.
Öu ñieåm:
vieäc söû duïng giaáy pheá lieäu laøm boät giaáy chæ caàn ñaùnh tôi vaønghieàn vôùi thôøi gian ngaén hôn söû duïng goã (28 phuùt so vôùi 45 phuùt); goùp phaàn giaûiquyeát caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng.
Nhöôïc ñieåm:
boät giaáy loaïi naøy coù ñoä buïi cao - treân 10 haït vôùi kích thöôùc0.4mm²/1m²
 
SAÛN XUAÁT BOÄT GIAÁYGoã coù theå ñöôïc xöû lyù cô hoïc hay hoùa hoïc
• Boät goã maøi traéng: ñöôïc maøi töø goã ñaõ ñöôïc boùc voû trong caùc maùy maøi goã.• Boät goã maøi naâu: hình thaønh khi caùc cuoáng caây ñöôïc thaám öôùt trong caùc noàinaáu tröôùc khi ñöôïc maøi.• Boät nhieät cô: ñöôïc saûn xuaát töø pheá lieäu goã ñöôïc baêm nhoû vaø voû baøo cuûa caùcxöôûng cöa. Theo phöông thöùc TMP (thermo-mechanical pulp), hay "boät nhieät cô",chuùng ñöôïc laøm thaám öôùt ôû 130C. Caùc lieân keát linhin (lignin) nhôø vaäy bò yeáu ñi.Sau ñoù nöôùc ñöôïc theâm vaøo vaø caùc mieáng goã naøy ñöôïc nghieàn trong caùc maùynghieàn (refiner). Neáu hoùa chaát ñöôïc söû duïng theâm vaøo trong luùc thaám öôùt phöôngphaùp naøy ñöôïc goïi laø phöông phaùp CTMP (chemo-thermo- mechanical pulp), hay"boät hoùa nhieät cô".Neáu chæ duøng caùc phöông thöùc cô ñeå saûn xuaát, thaønh phaàn cuûa boät goã khoângphaûi laø caùc sôïi cellulose maø laø caùc lieân keát sôïi ñaõ ñöôïc maøi vaø nghieàm nhoû ra. Ñeåcoù theå laáy ñöôïc sôïi nguyeân thuûy phaûi duøng ñeán caùc bieän phaùp xöû lyù goã baèng hoùahoïc.Caùc maûnh goã ñöôïc xöû lyù hoùa hoïcbaèng caùch naáu. Sau khi naáu 12 ñeán 15 tieángcaùc sôïi seõ ñöôïc taùch ra khoûi caùc thaønh phaàncöùng ñi cuøng vôùi cellulose. Nhìn theophöông dieän hoùa hoïc, goã bao goàm:• 40% - 50% cellulose• 10% - 55% hemicellulose• 20% - 30% linhin (lignin)• 6% - 12% caùc hôïp chaát höõu cô khaùc• 0,3% - 0,8% hôïp chaát voâ côTuøy theo hoùa chaát ñöôïc duøng ñeå naáu, ngöôøi ta phaân bieät ra caùc phöông phaùpkieàm, sunfit (sulfit) vaø sunfat (sulfat). Phaàn linhin coøn soùt laïi sau khi naáu seõ laøm choboät giaáy coù maøu vaøng hay naâu vì theá maø phaûi röûa saïch vaø taåy boät giaáy.Saûn löôïng saûn xuaát boät giaáy theo phöông phaùp hoùa hoïc ít hôn laø saûn xuaát boätgoã. Caùc sôïi cellulose coù öu ñieåm laø daøi hôn, beàn vaø meàm maïi hôn. Caùc sôïicellulose töø caùc caây laù kim thöôøng daøi khoaûng 2,5 cho ñeán 4 mm, sôïi töø caùc caây laùroäng daøi khoaûng 1 mm.Boät giaáy sunfat so vôùi boät giaáy sunfit thì daøi hôn vaø beàn hôn vì theá chuû yeáuñöôïc söû duïng ñeå laøm giaáy in vaø giaáy vieát coù ñoä traéng cao. Boät giaáy sunfit ña soá ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát caùc loaïi giaáy veä sinh meàm.Boät giaáy caàn phaûi ñöôïc taåy ñeå laøm giaáy traéng. Boät giaáy sunfat thoâng thöôøngñöôïc taåy baèng clo, vì theá maø nöôùc thaûi seõ nhieãm caùc hôïp chaát caùcbon cuûa clo.
Xöû lyù cô hoïcXöû lyù hoùa hoïc

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HSK liked this
HSK liked this
HSK liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->