Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22992, 28.12.2010]

Oslobođenje [broj 22992, 28.12.2010]

Ratings: (0)|Views: 301 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Konsti tuirano Vi je}e naroda RS-a
FederalnoMinis tarstvofinansi ja
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 28. 12. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.992Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 Sre tna no va,
neiz vjesna godina
2. strana
Ugu{io se
 Sarajevo: U zgradi Svjetlosti
 
{esnaestogodi{njak 
NigdjeBo{njaka
6-7. strana
Nakon Liebermanovog vrije|anja Turaka
Tel Aviv `elismanjitinapetost saAnkarom
Foto: Didier TORCHE
Pretpostavlja se da je gušenjeuzrokovano ugljenmonoksidomzbog neispravnosti instalacija
Podrinjcisprema ju
Logori, silo vanja, genocidProdu`en pritvor
HILJADE TU@BI
26. strana
 Sud oduzimakolekci ju umje tninaiz vile Ive Sanadera
16. strana6. strana18. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 28. decembar 2010. godine
U @I@I
2
Ize tbego vi}- Har~enko RoderickMoore
Poziv ruskimbiznismenima
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego-  vi}primio je u ponedjeljakambasadora RuskeFederaci je u BiH AleksandraBoca- naHar~enka, s ko jim je razgo varao o tre- nutnojpoliti~kojsituaci ji u BiH te perspe- kti vamaukupnihodnosadvi juzemalja. Sa- go vornici su saglasni da rele vantnipoliti~ki akteritreba juulo`iti sve napore da bi se procesizgradnjekoalici ja na razli~itim ni voimavlasti u BiHza vr{iouspje{no i na  vri jeme. Izetbego vi} je ambasadoru Har~enkupreniopoziv da i ruskiposlo vni ljudiu~estvu ju u 2. Sara je voBusinesso- rumu, planiranom za po~etakaprila.
OHR se ne}emi je{a ti
Zamjenikme|unarodnogpredsta vni- ka u BiH RoderickMoorerekao je ju~er da OHR nemaa voriteme|ustrankama i da ne namjera va da se mi je{a u procesormi- ranjavlasti u BiH ukoliko to od njega ne za- tra`e svi akteri. Oci jenioje da ima poziti vnih elemenata i u platormi SDP-a BiH, SDA, HSP-a i NSRB-a, ali i u sta vo vimadrugih stranaka. Na veo je da ne mo`epredvidje- ti da li }e OHR do~ekatinarednuno vu2012. godinu i dodao da tone}eza visiti od OHR- a, ve}od stranaka i gra|ana u BiH. “OHR}e nestatikada BiH bude~vrsto na putu euroatlantskihintegraci ja“, pono vio je.
VIJESTI
Konferenci ja za no vinare u federalnomMinis tarstvufinansi ja
 Sre tna no va,
neiz vjesna godina
Pla}e i naknade za decembar2010. bi}e ispla}ene u januaru, a onda sve ovisi o tome kada}e Parlamentusvo jitiodluku o pri vremenomfinansiranju
Decembarskepla}e i naknade ko je se ispla}uju iz ovogodi{njege- deralnogbud`etane}edo}i u pita- nje i bit }e ispla}ene u januaru 2011, kazao je na ju~era{njojkon- erenci ji za no vinareederalnimi- nistarfnansi jaVjekoslavBe vanda. Ono {to }e usli jeditinakontoga ovisi o odluciederalnogParla- mentako ji je nadle`an da zaka`e sjednicu oba doma na ko joj bi tre- baobitiusvo jenpri jedlogodluke o pri vremenomfnansiranjuFBiH za prva tri mjesecanarednegodi- ne, ko ju je na jednoj od prethodnih sjednicaprihvatila i u parlamentar- nuproceduruuputilaVlada.
Otprilike
- Fiskalnagodinaza vr{a va i ono {to je pro jicirano u prora~unu za ovu godinu}e bitiiz vr{eno. Budu}i da su sredstva za sve vrstenakna- dabud`etskihkorisnikapre- dvi|ena u ovogodi{njempro- ra~unu, u januaru}e bitiispla}ena za 12. mjesec ove godine. [to se ti~e drugogmjeseca2011, bez odluke o pri vremenomfnansiranjune}e bitiisplata, ali ja se nadam da ima- modo voljnovremena i odgo vor- nostipremasvimovimkategori ja- ma i da }e se ta odlukadoni jeti u oba domaParlamenta, kazao je Be-  vanda.Pro{losedmi~nuocjenuederal- nogpremi jeraMustaeMu jezino-  vi}a da bi uskoro u FBiHmoglo do}i do po ve}anjapenzi ja, Be-  vandasmatrapau{alnom. Njego-  vaprocjena je da u naredna dva do tri mjesecasigurnone}ebitipo-  ve}anjapenzi jaiako je ovogodi{nji prihodsvihvanbud`etskihon- do va, uklju~uju}i i ederalniZa vod PIO, rastao.- Volio bih da miro vinerastu10- 15 posto, ali mislim da je toizre~enootprilike. Za rastmiro vi- natreba nam rastzapo{lja vanja i ubiranjadoprinosa, jer miro vine se ispla}uju od ubranihdoprino- sa. Vanprora~unskiondo vi su zabilje`ilitrendrasta u ovojgodi- ni, ali to je bilozahvalju ju}ipore- znojreormiko ju smo napra vili i ko ja je do vela do po ve}anjapriho- dasvihvanprora~unskihondo va, a ne samomiro vinskog, kazao je Be vanda.Be vanda je naglasio da je Minis- tarstvofnansi jaFBiHnapra vilo pro jekci jebud`eta za narednugo- dinu, ali da on ni jeusvo jenzbog sta vapo jedinihpoliti~kihstranaka u Vladi.
 Sedmoricaotpisanih
- Stavstranaka u VladiFBiHko-  je su uvjetnoosvo jilevlast na izbo- rima bio je da se prora~un za nare- dnugodinu ne usva ja dok se no va  vlast ne ormira, napomenuo je Be-  vandako jismatra da }e koncipira- njebud`eta za narednugodinu bitijedan od naj ve}ihizazo va s ko-  jima}e se suo~itinjegovnasljednik  u Ministarsvufnansi ja. Be vanda je pono viokako ove godinene}ebitiupla}enasredstva MMF-a za sedamkantona u FBiH,  jer nisukonsolidiralisvo jebud`ete premametodologi ji MMF-a i na- pra vilitra`eneu{tede. - [to se kantona i op}inati~e, po- ku{ana je konsolidaci janjiho vih prora~una, ali je izostalapo vratna inormaci ja iz kantona za ko jeje bi- lopredvi|enofnansiranje. Po{to nisuispuniliuvjete, transera u ovojgodini za njihne}ebiti, dodao  jeministar.
 S. [e.
Fo o: A.KAJMOVI]
PAU[ALNOPro{losedmi~nu ocjenu federalnog premi jera Mus tafe Mu jezino vi}a da bi uskoro u FBiH moglo do}i do po ve}anjapenzi ja, Be vanda sma tra pau{alnom
Hrvatsko-srpskakoalici jasu tra u Sara je vu
Ljubi} senadaLagumd`iji
HDZ 1990bi, premari je~imaglasnogo vornikaVeseVegara, `elio na sastanku u Sara je vuvidjetipredsta vnike SDP-a
Predsta vniciStrankedemo- kratskeakci jene}eprisusto va- tisastanku, ko ji ove sedmice u Sara je vuorganizu juHDZBiH, HDZ 1990, SNSD i SDS. Pono- vio je to ju~erglasnogo vornik  SDA SalmirKaplan.- Ne}emodo}i iz prostograzloga jer smatramo da se trebamookupiti oko nekogpi- sanogdokumenta. Po{to oni odbi ja ju da tobudeplatorma ko ju smo mi ponudili, a isto-  vremeno ne nudenikakavdru- gipisanidokument, mi taj kon- cept ne mo`emoprihvatiti i ne}emoprisustvo vatisastan- ku, rekao je Kaplan.Ni liderSoci jaldemokratske parti je BiH ZlatkoLagumd`ija ne}e na sastanak, jer ne zna nikada}e bitiodr`an, ko }e nanjegado}i i sa kakvimdoku- mentima.- Mi imamosvo juplatormu i nasta vi}emo da radimo na njoj. Mi ho}emo da se razgo varao to- me{ta nam je raditi, a ne ko }e{ta biti, rekao je Lagumd`ija. Sastankune}eprisustvo vati ni predsta vniciNarodnestranke Radom za boljitak, pot vrdio je  ju~erno vinarimanjezinlider JerkoIvanko vi}Li jano vi}. - Po{tonemaplatorme o ko-  joj bi se razgo varalo,mi nema- monamjerutro{iti se na sastan- ke bez su{tine, rekao je on. LiderSNSD-a MiloradDodik  pot vrdio je zaSrnuda }e do}i nasastanakpoliti~kihstranaka u Sara je vu, iako su se predsta vni- ciSDP-a i SDA izjasnili da ne}e.- Bi}utamoondakada je za- kazansastanak, iako je indika- ti vno da sara jev skeparti je ne `ele da do|u, rekao je Dodik.Premari je~imapredsjednika HDZ-a BiH Dragana^ovi}a,sastanak}e bitiodr`an u sri je- du, u zgradiza jedni~kihinstitu- ci ja BiH u Sara je vu. - Dne vni red nikadni je bio ja- sni ji- aktuelnapoliti~kasituaci-  ja u BiH. Onaj ko tra`ioprav da-nje da ne do|e, to je njego vopra vo, rekao je ^ovi}.Svi politi~kilideriko jiodbi ja-  ju da razgo vara ju o na~inu na ko ji se mo`epre vazi}itrenutna situaci jablokadeormiranja  vlasti u BiH bi}eodgo vorni za posljediceko jenastanu, izja vio  je zaSrnupredsjednik SDS-aMladenBosi}.HDZ 1990bi, premari je~imaglasnogo vornikaVeseVegara, `elio na sastanku u Sara je vu  vidjetipredsta vnike SDP-a.
J. F.
 
Dva HDZ-a nisu opozici ja
Potpredsjednik SDA BakirIzetbego vi}ju~er je no vina- rimarekao da ne zna da li }e neko iz ove strankedo}i na sastanakstrana~kihlidera. - Treba se odazvati na svakisastanak. Moramostalno pri~ati dok ne do|emo do rje{enja. Lo{a je stvar ne pris- ta jati na sastanke, rekao je Izetbego vi}. On je istakao da su dva HDZ-a dobilamaksimalnupodr{kuhrvatskognaroda u BiH i da ih ne trebatretirati kao opozici ju.
Lagumd`ijane}e, a Ljubi} ne odus a e
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 28. decembar 2010. godine
3
DraganVranki}JerkoLi jano vi} Izbordirektora @eljkaKu jund`i}
Dogodine stabilni ja ekonomi ja
Ministarinansi ja i trezora BiH Dra- ganVranki} u narednojgodinio~eku-  jestabilizaci juekonomskihprilika u BiH, a optimizam za to crpi iz analize godineko ja je pro{la i u ko joj je zaus- tav ljennegati vantrend u ekonomi ji. ‘’Nisu se obistinile zle slutnjeko je su plasiralioni ko jinisubiliraspolo`eni premavlasti BiH. Mi smo amortizirali negati vnesvjetskeprocese u BiH. To je svakakodobraosno va. Smatram da }e 2011. godinabitistabilna i da }emo imatiblagirast od jedanposto’’, rekao  je Vranki}za Srnu.
Nismo pla}aliglaso ve
 VisokiunkcionerNSRB-a JerkoIvanko vi} Li jano vi}izja vio je da su ovu strankuci jelego- dineoptu`ivali da je na izborimapla}alagla- so ve, {to ni jeta~no. Komentari{u}ioptu`be da je njego vastranka na proteklimizborima pla}alaglaso ve, on je rekao da je primjer iz Cazinapot vrdio da oni ne pla}ajuglaso ve, ne- go da se zala`u za oba veznoglasanje, ko jim `ele da svakigra|aninko jiiza|e na izboredo- bi jenaknadu od 100 KM.CIK }e pro vjeritide- {a vanja u Cazinu i optu`begra|ana da su im iz NSRB-a obe}aliplatiti 100 KM ako glasa-  ju za tu parti ju, izja vio je ~lan CIK-a Vedran Had`ovi}, prenosiSrna.
Danas rang-lis ta
SjednicaKomisi je za izbor i pra}enjera- daAgenci je za pre venci jukorupci je i koordinaci juborbeprotivkorupci je, na ko joj bi trebalabitiut vr|enarang-lista kandidata za direktora i zamjenikedire- ktoraAgenci je, bi}eodr`anadanasu Sara je vu. ^lano viKomisi ji su rani jeoba-  viliinter vju s 15 kandidatako jiispunja-  va juuvjeteut vr|eneja vnimkonkursom za imeno vanjedirektora i dva zamjenika direktoraAgenci je te iz vr{ilinjiho vobo- do vanje. Nakon{to Komisi jeut vrdirang- listuuputit}e je domo vimaParlamenta BiH na razmatranje te dono{enjeko- na~neodluke.
Is traga in terna stvar SIPA
SIPAne}ekomentarisatiistraguprotiv  tro jicenjenihpripadnikako jinisupri ja vi- li da je ministarinostranihposlo va BiH Sven  AlkalajnapadaoBo{njakezaposlene u MVP-u, jer je to internopitanjeAgenci je, izja vila je ju~er zaSrnuportparolkaSIPA@e- ljkaKu jund`i}. “Mi ne {titimoni jednogpo- liti~ara, pa ni Alkala ja, a eventualnaistra- gako ja se na vodi u medi jima je internastvar SIPA“, rekla je.SIPA je pokrenulapostupak  protivtro jicepripadnika, jer nisupri ja vili  Alkala ja, ko ji je, na vodno, u jednomsara-  jev skomkaf}upodruglji vonapadaoBo{- njakezaposlene u MVP-u.
U @I@I
Hitnodono{enjezakona o dr`a-  vnojpomo}iprioritet je brojjedan  vlasti BiH,jer se radi o aktuprois- teklom iz oba vezaSporazuma o stabilizaci ji i pridru`ivanju (SSP) sa EU, te evropskekon venci je, upo- zorio je ju~er za Oslobo|enjeHa- lidGenjac, dosada{njipredsjeda-  va ju}iZa jedni~kekomisi je za evropskeintegraci jeParlamen- tarneskup{tine BiH. On je istakaokako se sa dono{e- njemovogaktakasni ve} {estmje-secizbogopstrukci ja iz RS-a, odno- sno da ga je trebalousvo jiti do 1. ju- la2010. godine.
Nemjerlji va{te ta
Naime, upozora vaGenjac, za- kon o dr`a vnojpomo}itrebalo je doni jeti u roku od dvi jegodine od potpisi vanja SSP-a, {to je isteklo prvogdanajula ove godine. - Uz pomo}ek sperataEvropske komisi jedo{lo se do dra taza- konskogpri jedloga o dr`a vnojpo- mo}i, ali je njego vousva janjeza- ustav ljeno u Vi je}uministara BiH zbogprotiv ljenja RS-a da se njime prenosenadle`nosti sa entiteta na dr`avu. Takoovajizuzetno  va`an akt nikadani jedo{ao na ra- zmatranje i usva janje u Parlament BiH, iako je na njego vojpripremi i anga`iranjuek speratapotro{eno preko dva miliona KM. No, {tete njego vimneusva janjemdaleko su ve}e, oci jenio je Genjac. Podsje}a da je Kopenha{kim kriteri jima za zemljeko jenamje- ra va jupostatibudu}e~lanice EU propisano da mora juzado voljitivi- sokstepenodredbi iz oblastivla- da vinepra va, po{ti vanjapra va nacionalnihmanjina, demokrati- zaci jedru{tva, stabilnostiinstitu- ci ja, kao i onajko ji se odnosi na tr`i- {nuekonomi ju, odnosnosposo- bnosti i usposta visistema da se no- si na tr`i{timasvo jomkonkuren- tno{}u u prostoruEU.- Jedna odpretpostaki za uspos-ta vujaketr`i{neekono-mi jejestestvaranje jedinstve- nogekonomskogprostora, odno- snoda na ci jelomprostorudr`ave  vri jedeistizakonskipropisi i rje{e- nja. Ove odredbe u 70 postosadr`ane su i u dokumentuEvrop- skopartnerstvo,ali i SSP-u. Na to jasnoukazu ju i odredbeko je se odnose na sistemkonkurentnos- ti- djelo vanjeKonkurencijskog  vi je}a, kao i usposta vaAgenci je za akreditaci je te dono{enjeci jelogse- tamjerako jim se tra`iujedna~ava- njeekonomskogprostora. U skla- du s tim EKtra`i da se na jedin-stvenna~in- krozdono{enjeza- kona o dr`a vnojpomo}i na razi- ni BiH vodievidenci ja o poticajnim sredstvimapreduze}ima, nagla{a-  vaGenjac.On na vodi daRS prista jeda se naraziniBiH vo-dievidenci ja, ali ne i da se na tom ni vou“vr{ida vanjesredsta va za preduze}a, na {to ne prista je EK“.
UzorHrvatska i CrnaGora
Zahtje vi EK-a, nagla{a vaGe- njac, jesu da moraposto jatidr`a-  vnoti jelo u okviruko jeg}e se vo- diti sve akti vnosti, jer se na taj na~inosigura vave}istepenkon- kurentnosti na evropskomtr`i- {tu, a ne da se na razini BiH vodisa- mostatistika, a “upumpa vanje nov cavr{iputementiteta“. Ovo je tim pri jenemogu}e, ci je- niGenjac,i zbog~injenicekako dr`avaEvropskojkomisi ji u Bruxel- lessvakedvi jegodinemoraslatiiz-  vje{taj o akti vnostima iz ove oblas- ti, a s ciljemuvida u transparen- tnostci jelogprocesa. Iz EU ve} dugoo~eku ju od vlas- ti BiH da kona~nori je{e i pitanja ko je su defnirana u Evropskom partnerstvu, a odnose se na dono- {enjezakona o obligaci jama, ban- karskojsuper vizi ji, te energetskoj strategi ji na dr`a vnojraziniko ja podrazumi je va jujedinstvenarje- {enja iz ove oblasti,kao i ut vr|iva- njezakona o gasu. - Sve ovo su oba vezeko jemora- mo da preuzmemo kao ste~evinu partnerstva sa EU i ove propise }emo kad-tad moratidoni jeti. Za nas je bolje da to bude~im pri je, ci-  jeniGenjac.On veomava`nimci jeni i do- no{enjedokumenta o nacional- nomprogramuintegraci ja u EU, po uzoru na CrnuGoru i Hrvat- sku, a ko ji bi u slu~aju BiH osi-gurao ne samoharmonizaci ju propisa ve}i osigurao da sve odlukeko je se donosebudu odmahuskla|ene sa evropskomlegislati vom.
AlmirTERZI]
Hi tno doni je ti zakon
o dr`a vnoj pomo}i
Prioriteti vlasti BiH naevropskomputu u 2011.godini
RS ospora va akt kao prenosnadle`nosti na BiH,jer se bo ji da je to prvikorakusposta vejedinstvenogekonomskogprostora
Bruxelles tra`i jakeinstituci je
- Zahtje viBruxellesa, odnosnoEvropskekomisi je su jasni i nedvojbeni - BiH moraoja~atiinstitucional- no, a to se odnosi na gradnjuci jelogjednogsistema od ka- drov skog, tehnolo{kog, do ekonomskog. S tim u vezi najzna~ajni jepitanjejeste bud`etinstituci ja BiH ko jim morabitiusmjeren ka ovim cilje vima, zaklju~ujeGenjac.
Bruxel es: Ozbi jnoka{njenje BiH u oblas iEvropskogpar nerstva Ha idGenjac:Evropskakomisi a ne pris a e naparci alnarje{enja

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->