Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Access2000

Giao Trinh Access2000

Ratings: (0)|Views: 1,858|Likes:
Published by Muahoavandoi

More info:

Published by: Muahoavandoi on Aug 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright
®
Nguy
n S
ơ
n H
iTrang 1
GI
Ớ 
I THI
U
 
Giáo trình này là s
 
đ
úc
ế
t kinh nghi
m c
a tác gi
trong gi
ng d
y các khoá
đ
ào t
o v
Access c
ũ
ng nh
ư
kinh nghi
m s
d
ng Access làm h
qu
n tr 
c
ơ 
s
ở 
d
 li
u và công c
phát tri
n ph
n m
m. H
u h
ế
t n
i dung trình bày trong giáo trình
đề
u bám theo nh
ng bài t
 p th
c hành c
th
. Do v
y, sau khi
đọ
c xong và th
chành theo trình t
cu
n sách này, b
n
đọ
c g
n nh
ư
có th
thi
ế
t k 
ế
và xây d
ng
đượ 
cnh
ng
ng d
ng v
qu
n lý thông tin. C
th
 
ở 
 
đ
ây là: Qu
n lý l
ươ 
ng cán b
m
t c
ơ 
 quan và Qu
n lý bán hàng t
i m
t c
a hàng.
Đố
i t
ượ 
ng chính c
a giáo trình là sinh viên, h
c sinh các tr 
ườ 
ng THCN h
 chuyên CNTT c
ũ
ng nh
ư
không chuyên CNTT có h
c môn Access. T
t nhiên c
ũ
nghoàn toàn phù h
ợ 
 p cho nh
ng ai quan tâm h
c h
i môn h
c này b
ở 
i l
các n
i dung
đề
u
đượ 
c trình bày r 
t tr 
c quan, có th
t
và k 
ế
t qu
rõ ràng.Th
ờ 
i l
ượ 
ng thi
ế
t k 
ế
75 ti
ế
t. Trong
đ
ó 24 ti
ế
t lý thuy
ế
t, 46 ti
ế
t th
c hành và 5 ti
ế
tdành cho ki
m tra. Tu
theo m
c
độ
 
ng d
ng c
a t
ng tr 
ườ 
ng, ngành vào môn h
cnày mà m
i
đơ 
n v
s
ch
n cho mình m
t qu
 ĩ 
th
ờ 
i gian c
ũ
ng nh
ư
các n
i dunggi
ng d
y phù h
ợ 
 p t
giáo trình này. N
i dung giáo trình g
m m
t bài m
ở 
 
đầ
u và 7 ch
ươ 
ng:
Bài m
 
đầ
u
Bài này s
trình bày t
ng quát v
môn h
c; gi
ớ 
i thi
u v
Access làm sao hi
u
đượ 
c Access dùng
để
làm gì? Phân bi
t
đượ 
c v
ớ 
i m
t s
ph
n m
m
đ
ã
đượ 
c h
cnh
ư
Pascal, Foxpro, Word, Excel,… Cu
i cùng b
n
đọ
c s
hi
u
đượ 
c môi tr 
ườ 
nglàm vi
c c
a Access và th
c hi
n vào ra và qu
n lý các t
 p d
li
u.
Ch
ươ
ng 1: Xây d
ng c
ơ
s
d
li
u (CSDL)
Ch
ươ 
ng 1 t
 p trung vào nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n giúp có th
xây d
ng CSDLAccess m
t cách ch
c ch
n;
đặ
c bi
t th
hi
n qua qui trình xây d
ng m
t CSDLt
ng k 
ế
t
đượ 
c n
i dung toàn b
ch
ươ 
ng h
c.
Ch
ươ
ng 2: Truy v
n d
li
u
T
 p trung vào các ki
ế
n th
c và k 
n
ă
ng giúp x
d
li
u m
t cách
đ
a d
ngthông qua các lo
i Query.
Ch
ươ
ng 3: Thi
ế
t k
ế
giao di
n
Ch
ươ 
ng này trình bày các khái ni
m c
ũ
ng nh
ư
nh
ng
thu
t,
n
ă
ng có th
 thi
ế
t k 
ế
 
đượ 
c nh
ng giao di
n ph
n m
m thông qua vi
c s
d
ng Form và các côngc
 
đ
i kèm.
 
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright
®
Nguy
n S
ơ
n H
iTrang 2
Ch
ươ
ng 4: In
n
Bao g
m các ki
ế
n th
c c
ũ
ng nh
ư
n
ă
ng c
n thi
ế
t
để
thi
ế
t k 
ế
các m
u bi
u in
n
đ
a d
ng s
d
ng công c
Report c
a Access. H
ơ 
n n
a k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i Form, s
gi
iquy
ế
t
đượ 
c các bài t
 p mang tính t
ng h
ợ 
 p, hoàn thi
n. N
i dung t
ch
ươ 
ng 1
đế
n ch
ươ 
ng 4 mang tính c
ă
n b
n. Nh
ng ch
ươ 
ng ti
ế
 ptheo mang tính chuyên ngành và nâng cao h
ơ 
n.
Ch
ươ
ng 5: L
p trình VBA c
ă
n b
n
Ch
ươ 
ng này cung c
 p nh
ng khái ni
m c
ă
n b
n v
môi tr 
ườ 
ng, cách làm vi
c vàlàm vi
c trên nh
ng bài toán
đơ 
n gi
n s
d
ng ngôn ng
l
 p trình VBA.
Đ
ây là c
ơ 
 s
ở 
 
để
ti
ế
 p c
n t
t h
ơ 
n trong ch
ươ 
ng ti
ế
 p theo- l
 p trình CSDL.
Ch
ươ
ng 6: L
p trình CSDL
Trình bày nh
ng khái ni
m, nguyên t
c, công c
và nh
ng
n
ă
ng
t c
ă
n b
nv
l
 p trình CSDL nói chung c
ũ
ng nh
ư
l
 p trình CSDL Access b
ng VBA nóiriêng. K 
ế
t thúc ch
ươ 
ng này có th
x
đượ 
c CSDL r 
t
đ
a d
ng, th
c t
ế
và hoàntoàn có th
dùng Access
để
phát tri
n các CSDL thành nh
ng s
n ph
m ph
n m
mhoàn ch
nh.
Ch
ươ
ng 7: Menu & Toolbar 
Cung c
 p nh
ng ki
ế
n th
c, nh
ng
n
ă
ng cu
i cùng
để
có th
hoàn thi
n m
tCSDL Access thành ph
n m
m
đ
óng gói, hoàn ch
nh.Cu
i cùng, chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n s
quan tâm và t
o
đ
i
u ki
n c
aS
ở 
GD&DT Hà N
i; các
đồ
ng nghi
 p
đ
ã t
n tình giúp
đỡ 
,
đ
óng góp ý ki
ế
n xâyd
ng
để
giáo trình
đượ 
c hoàn thi
n nh
ư
bây gi
ờ 
. Tuy nhiên r 
t khó tránh kh
inh
ng thi
ế
u xót t
khách quan
đế
n ch
quan. Chúng tôi r 
t mong nh
n
đượ 
c s
gópý, phê bình
để
giáo trình d
n
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n, ph
c v
t
t cho vi
c d
y-h
ctrong nhà tru
ờ 
ng và các b
n
đọ
c.
 Hà n
i, ngày 3 tháng 2 n
ă 
m 2005
Tác gi
 
Nguy
n S
ơ
n H
iTrung tâm Tin h
c - B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o
Đ
T: 0913.382.686.Email:nshai@moet.edu.vn 
 
Đề 
ngh 
 ị 
ghi rõ xu 
ấ  
t s 
ứ  
khi s 
ử  
ụ 
ng b 
ấ  
t k 
ỳ 
ộ 
i dung nào c 
ủ 
a giáo trình này! 
 
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright
®
Nguy
n S
ơ
n H
iTrang 3
BÀI M
Ở 
 
ĐẦ
U
 
Bài m
ở 
 
đầ
u s
trình bày v
môi tr 
ườ 
ng làm vi
c, c
ũ
ng nh
ư
cách vào ra ph
n m
m Access,
đ
ó là:
 
Gi
ớ 
i thi
u Access2000;
 
Cách kh
ở 
i
độ
ng;
 
T
o t
 p Access m
ớ 
i;
 
Môi tr 
ườ 
ng làm vi
c;
 
M
ở 
t
 p Access
đ
ã t
n t
i;
 
Thoát kh
i Access.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->