Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
012-què_és_un_portafoli

012-què_és_un_portafoli

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Toni de la Torre

More info:

Published by: Toni de la Torre on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2010

pdf

text

original

 
QUÈ ES UN E-PORTAFOLI DE L´ESTUDIANT?
Un portafoli o carpeta d´aprenentatge,
consisteix en
 
una
selecció, per part del´estudiant, d’evidències
vinculades als aprenentatges assolits en una assignaturaconcreta. També les evidències poden ser extretes de la seva trajectòria acadèmica i/oprofessional.A través del portafoli, l´estudiant mostra allò que està aprenent, i dona fe dels seusconeixements, destreses i actituds, englobats en el
terme competències
, mostrantels documents que verifiquen l'adquisició de les esmentades competències.
S’entén per Competències
a un conjunt de capacitas en termes d’objectius a assolirper l’estudiant al llarg de l´assignatura.
S’entén per Evidències
la mostra d’activitats, treballs, objectes, documents,... quel’estudiant ha de seleccionar tenint en compte uns criteris, que el permeten mostrarque està assolint una competència.Normalment la descripció de evidències van acompanyades d’una
reflexió
sobre elprocés d’aprenentatge que ha viscut l’estudiant al voltant d’una determinadacompetència treballada. Per això, el portafoli ofereix a l'estudiant la possibilitat de
 
fer visible el seu propi aprenentatge
.
El ventall de tipologies de portafoli és molt ampli. Els més utilitzats s’identifiquen coma un “instrument que com a objectiu cola seleccmostres de treballs oevidències de consecucd’objectius personals que, ordenats i presentats d’unadeterminada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna deles pràctiques”.
COM DOCUMENTAR LES EVIDÈNCIES?
A tall d´exemple us mostrem uns exemples de com documentar un portafoli.
Evidències:
“L´ús del correu electrònic, xat, el rum de assignatura percomunicar-me amb el consultor i la resta de companys de l´assignatura, també ambla realització de l´activitat
Ús de l'Skype com a eina de comunicació
m´ha permèsdesenvolupar la
competència de l´assignatura:
Posar en pràctica diferentsestratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la comunicació auditiva síncrona i asíncrona, textual, visual i audiovisual”.
Reflexió:
“He pogut comprovar que l'Skype des del punt de vista comunicatiu té
 
varies possibilitats: converses auditives sincròniques, comunicació textual sincrònica iasincrònica. Aquestes possibilitats han enriquit el nivell de comunicacentre lesdiferents components del grup. Com a eina educativa obre portes al món: treballaramb altres escoles sigui quina sigui la distància és possible amb l'Skipe. Hem pogutdescobrir projectes en xarxa que es treballen amb aquest format com per exemple
 La Silvia Tolisano ens exposa en un vídeocom treballar l'Skipe amb els alumnesonexplica de manera clara les possibilitats d'aquest programa:
Videoconferències amb altres alumnes de diferents parts del món.
Videoconferències amb experts en temes diversos,visites d'autor...
Narració de contes
Experiències de connexions.
...” 
Evidències:
Les seents lectures i activitat han permès desenvolupar lacompetència de l´assignatura:
Capacitat de percebre el canvi de rol i acció docent quecomporta els processos d ´ensenyament i aprenentatge amb les TIC.
• Lectura de l´article “Les TIC a l'educació infantil” http://www.agapea.com/libros/Les-TIC-a-leducacio-infantil-isbn-849788549X-i.htm) i comentari crític del tema. Ho he publicat en el meu bloc l´adreça éshttp://quefartaestic.blogia.com/2007/032901-el-paper-del-docent-amb-respecte-a-les-ntic-al-escola.php• Elaboració del mapa conceptual : Canvi del rol docent amb l´introducció deles TIC com a eina d´aprentatge. En base a les lectures proposades. Veure:http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1208766511359_2093732611_7041/VictoriaSole_rol_docent.cmap
Reflexió
:
"Les lectures m’han semblat molt aclaridores sobre diferents conceptes més teòricsque vam veure la setmana passada al curs. Jo personalment, és el que necessitava :veure algun exemple concret i el de l’escola d’adults m’ha ajudat molt a situar aquestametodologia d’avaluació i de construcció del coneixement dels nostres alumnes. Jotreballo a formació d’adults des de fa 22 anys, i com a tots els nivells educatius, lescoses han canviat molt (...). Una altra idea que he extret de les lectures i quepersonalment em sembla molt important, és l’ús (...)"
AVALUACIÓ ALTERNATIVA A TRAVÉS DEL PORTFOLI
L´avaluacdel portafoli està basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiuentre el professor i l’estudiant durant el desenvolupament del portafoli.L’estudiant té un paper actiu en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seuprogrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessitamillorar.El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra els coneixements,habilitats i els èxits i mancances dels estudiants: com pensen, com qüestionen,analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional isocial) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->