Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hadith 561

Hadith 561

Ratings:
(0)
|Views: 113|Likes:
Published by Hamidah Mohamed

More info:

Published by: Hamidah Mohamed on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
SUMBANGAN HADITH NABAWI DALAM PEMANTAPAN PENGURUSANPEMBANGUNAN MODAL INSAN: KAJIAN TERHADAP FIQH HADITH“ISLAM, IMAN DAN IHSAN” DALAM MODEL LATIHAN ESQ WAY 165
Dr. Adnan Mohamed Yusoff Dr. Mohd Fauzi Mohd AminFakulti Pengajian Quran Dan SunnahUniversiti Sains Islam Malaysia (USIM)
ABSTRAK
Program latihan pemantapan modal insan merupakan satu elemen penting pengurusansumber manusia di sesebuah organisasi, sama ada dalam sektor awam mahupun swasta.Berbagai modul yang sehingga kini masih didominasi oleh para pakar profesional dari barat dilaksanakan oleh para
trainer 
,
motivator 
atau fasilitator dari dalam mahupun luar negara menerusi program-program latihan, bagi memartabatkan nilai integriti,memperkasakan semangat kerjasama berpasukan, meningkatkan penghayatan terhadapvisi, misi dan objektif organisasi serta memupuk ciri-ciri kepimpinan dan berbagai nilai positif lain dalam diri setiap warga kerja di hampir semua organisasi di negara kita.Walau bagaimanapun, jatidiri masyarakat negara ini yang masih kuat berpegang dengan prinsip serta ajaran Islam dan adat ketimuran menyaksikan suatu anjakan dalam pelaksanaan modul-modul terbabit dalam konteks pegangan dan kebudayaan berlakusecara konsisten di tangan para
trainer 
,
motivator 
atau fasilitator yang mempunyai input pengetahuan Islam yang baik. Situasi ini disokong oleh keyakinan bahawa Islam adalahsebuah agama yang komprehensif, progresif dan sentiasa mendorong umatnya supayasentiasa berada di depan, memimpin umat manusia bukan sahaja untuk mencapaikegemilangan hidup di dunia bahkan juga kecemerlangan di akhirat. Hasil penelitian dan pengamalan yang berterusan dalam dunia perlatihan sumber manusia, sebuah model yang berinspirasikan prinsip serta falsafah yang tersirat di sebalik ajaran Islam diperkenalkanoleh Dr. Ary Ginanjar. Model yang diberi nama
 ESQ Way 165
ini diaplikasikan dalam berbagai siri latihan oleh para
trainer 
dan
 fasilitator 
ESQ Leadership Training Center di berbagai peringkat. Modul latihan ini banyak menerapkan kefahaman serta penghayatanterhadap teks Quran dan Sunnah sebagai asas memahami langkah-langkah pemantapannilai-nilai murni dalam diri setiap modal insan. Kajian ini akan memberikan fokusterhadap fiqh hadis “Islam, Iman dan Ihsan” yang menjadi asas pembinaan modul ini. Iamerupakan sebuah kajian perpustakaan yang berasaskan penelitian terhadap huraian yangdiberikan kepada hadis ini dalam Model
 ESQ Way 165
dan huraian para ulama muktabar menerusi hasil karya mereka mengenai hadis ini. Objektif utama kajian ini adalah untuk menilai kesesuaian fiqh sunnah bagi hadis “Islam, Iman dan Ihsan” dalam modul latihan
 ESQ Way 165
ini. Antara hasil kajian yang dijangkakan ialah pengasas model ini telahmelakukan suatu usaha yang patut diberi rangsangan kerana berjaya membawa fiqhsunnah yang telah dikemukakan oleh para ilmuan terdahulu dalam konteks pemantapanmodal insan semasa sesuai dengan isu dan situasi yang dihadapi oleh dunia pengurusansumber manusia di abad modern.
 
 2
Latar belakang hadis “Islam, Iman dan Ihsan”
Hadis Islam, Iman dan Ihsan merupakan sebuah hadis sahih yang amat masyhur dalamkurikulum pengajian Islam dalam kalangan masyarakat Islam seluruhnya. Sama adadalam bentuk pengajian formal atau tidak, hadis ini menjadi antara sukatan utama paraulama dan pendidik dalam memberikan kefahaman mengenai agama Islam. Secararingkasnya hadis ini dikeluarkan oleh para
muhaddithin
muktabar dalam kitab-kitab hadis penting mereka termasuk al-Bukhari, Muslim, al-Nasa’iyy, Ibn Majah, Ahmad, IbnHibban, Ibn Khuzaymah dan al-Tayalisiyy. Kewujudan hadis ini dalam dua kitab sahihtertinggi dalam turath Islam yang diperakui kesasihan hadis-hadis di dalamnya oleh paraulama Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah, mengeluarkan hadis ini dari pertikaian mengenaikesahihanya dari sudut riwayat. Para ulama yang membahaskan hadis ini akan lebihmemberikan fokus kepada aspek dirayah atau fiqh hadis yang tersirat di dalamnya.Secara umumnya, hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat terkenal,iaitu Umar bin al-Khattab, Abu Hurayrah, Abu Zar al-Ghifariyy dan Ibn Abbas dariRasulullah s.a.w. Kesemua riwayat sepakat dalam menjelaskan hal ehwal berkaitanIslam, Iman, Ihsan, tanda-tanda kiamat dan identiti lelaki yang datang bertanyakan hal-hal ini kepada Rasulullah s.a.w. Terdapat sedikit perbezaan pada susunan soalan sertasusun kata dalam dialog yang berlaku antara lelaki tersebut dan Rasulullah s.a.w. Walau bagaimanapun, perbezaan ini tidaklah menjejaskan maksud keseluruhan hadis tersebut.Perbezaan ini jika dilihat secara keseluruhan, sangat konsisten memberikan gambaranyang saling melengkapi antara satu sama lain dan membantu para ulama memberikanhuraian serta penerangan yang jelas mengenai peristiwa yang berlaku serta maksudsebenar serta pengajaran di sebalik jawapan-jawapan yang diberikan oleh Rasulullahs.a.w. terhadap soalan-soalan yang dikemukakan oleh lelaki tersebut.Sebagai gambaran dinukilkan secara umum ringkasan hadis ini seperti yang dapatdifahami dari riwayat-riwayat yang dinyatakan di atas.
 Diriwayatkan bahawa pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat dalam suatu majlis, mereka didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali oleh seorangpun dari kalangan mereka. Setelah memberi salamdan mendapat keizinan, beliau menghampiri Rasulullah s.a.w. lalu bertanyamengenai Islam. Rasulullah s.a.w. menjawab: Islam ialah bahawasanya engkaumenyaksikan tiada tuhan melainkan Allah serta baginda adalah pesuruhNya,mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan danmenunaikan haji jika berkemampuan. Kemudian beliau bertanya mengenai Iman. Rasulullah s.a.w. menjawab: Iman ialah bahawasanya engkau beriman kepada Allah S.W.T. para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, hari pembalasanNya serta qada dan qadarNya sama ada yang baik mahupun buruk..Seterusnya beliau bertanya tentang Ihsan. Rasulullah s.a.w. menjawab: Ihsanadalah bahawasanya engkau menyembah Allah S.W.T. seolah-olah engkaumelihatNya, jika tidak mampu maka hendaklah engkau yakini bahawasanya Diamelihatmu. Beliau bertanya lagi: Wahai Rasulullah, beritahulah kepadakubilakah akan berlaku kiamat. Rasulullah s.a.w. menjawab: Tidaklah orang yang 
 
 3
ditanya itu lebih arif dari yang bertanya, akan tetapi aku boleh menceritakankepadamu tentang tanda-tandanya. Apabila engkau melihat wanita-wanitamelahirkan tuan mereka, maka itu adalah sebahagian dari tanda-tandanya. Apabila engkau melihat kaum yang suatu ketika dulu susah dan ketinggalan, tidak berpakaian dan berkasut menguasai dunia, maka itu adalah sebahagian daritanda-tandanya. Apabila engkau melihat kaum yang suatu ketika dahulu adalah para penternak binatang berlumba-lumba membina bangunan tinggi, maka ituadalah sebahagian dari tanda-tandanya. Lalu Rasulullah s.a.w. membacakan sepotong ayat mengenai lima perkara yang tidak diketahui kecuali oleh AllahS.W.T. bermaksud: “Sesungguhnya di sisi Allahlah ilmu bila berlakunya kiamat,dan Dialah yang menurunkan hujan, Dialah yang mengetahui apa yang adadalam rahim-rahim. Tidak seorangpun mengetahui apa yang akan diusahakan pada esok hari dan tidak seorangpun yang mengetahui di bumi manakah ia akanmati. Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Luas PengetahuanNya.” Setelah itu, lelaki itu pergi meninggalkan majlis Rasulullah s.a.w., lalu baginda meminta supaya para sahabat membawa lelaki itu supayakembali, akan tetapi mereka tidak menemuinya lagi. Rasulullah s.a.w. bersabdakepada para sahabat bahawa lelaki tadi sebenarnya ialah Jibril a.s. yang datang untuk mengajarkan kepada mereka hal ehwal agama mereka.
Seperti yang telah dinyatakan, terdapat beberapa perbezaan dalam riwayat-riwayat hadis ini yang memberikan gambaran yang jika digabungkan akan memberikankefahaman lebih jelas tentang maksud serta pengajaran yang tersirat di dalamnya. Antaralain seperti dalam catatan berikut:i.
 
Bahawa wajah lelaki dalam hadis itu sungguh tampan dan keadaannya pula sangat kemas dan tertib, serta tiada kesan menunjukkan bahawa iamenempuhi suatu perjalanan yang jauh.ii.
 
Bahawa ketika duduk di sisi Rasulullah s.a.w., lelaki berkenaan duduk dalam keadaan lututnya bersentuhan dengan lutut baginda dantangannya diletakkan di atas dua paha baginda.iii.
 
Bahawa Rasulullah s.a.w. dalam majlis tersebut duduk di atas suatutempat yang disediakan oleh para sahabat untuk baginda supaya orangyang tidak mengenali baginda dapat membezakan antara bagindadengan para sahabat lain.iv.
 
Bahawa setiap kali selesai Rasulullah s.a.w. mejawab soalannya, lelakiitu berkata: Benar.v.
 
Bahawa para sahabat hairan dengan keadaan lelaki tersebut yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w., tetapi dalam masa yang samamengiyakan jawapan baginda seolah-olah beliau telah mengetahui jawapan kepada soala-soalan tersebut.vi.
 
Bahawa terdapat perbezaan yang ketara pada tertib soalan mengenaiIslam dan Iman. Sesetengah riwayat mendahulukan pertanyaanmengenai Islam manakala riwayat lain pula sebaliknya. Manakala perbezaan pada tertib Ihsan agak kurang kerana kebanyakan riwayatkonsisten meletakkannya pada tertib terakhir selepas Islam dan Iman.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
go_herlihy liked this
Damia Irdina liked this
Damia Irdina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->