Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Monografie Super Hornet v1.3.02 by Cover72

Monografie Super Hornet v1.3.02 by Cover72

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by cover72
Monografie stíhacího bombardéru Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Detailně popisuje konstrukci, avioniku vč. radaru a systému REB a zbraně. Obsahuje i kapitolu věnovanou konstrukčním chybám a aerodynamice.
- - - - - - - - -
Monography on F/A18E/F Super Hornet in Czech language. Contains chapters on structure, avionics incl. EW and weapon systems. Also included is chapter on construction flaws and aerodynamics.
Monografie stíhacího bombardéru Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Detailně popisuje konstrukci, avioniku vč. radaru a systému REB a zbraně. Obsahuje i kapitolu věnovanou konstrukčním chybám a aerodynamice.
- - - - - - - - -
Monography on F/A18E/F Super Hornet in Czech language. Contains chapters on structure, avionics incl. EW and weapon systems. Also included is chapter on construction flaws and aerodynamics.

More info:

Published by: cover72 on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
 
BOEING
F/A-18E/F
SUPER HORNET
Napsalwww.cover72.net pro portálPALBA.cz Release 1.3.02 27.8.2010First release 15.7.2010
 
 2
Boeing F/A-18E/F Super Hornet
Též známý jako "Super Bug" ("super-brouk") a na palub
ě
letadlových lodí amerického námo
ř 
nictvaidentifikovaný jako "Rhino" ("nosorožec"; ob
ě
alternativní jména jsou použita i dále v textu) je víceú
č
e-lový stíhací bombardér st
ř 
ední hmotnostní kategorie, který v americkém námo
ř 
nictvu nahradil širokouškálu letadel - od A-6 a KA-6D p
ř 
es "legacy" Hornety
("legacy" = doslova odkaz, p 
ř 
enesen 
ě
též "mi- nulá generace" - jde tedy o letouny F/A-18 verzí A až D)
až po slavné F-14. Svými schopnostmi a tak-tikou nasazení p
ř 
ipomíná jiný slavný stíhací bombardér - F-4 Phantom - jemuž také p
ů
vodn
ě
náleželaona výše zmín
ě
ná p
ř 
ezdívka "Rhino".Tato monografie si bere za cíl rozebrat Super Hornet p
ř 
edevším po stránce konstrukce asystém
ů
; historii typu jsem vzal stru
č
n
ě
a bojovému nasazení se v
ě
nuji jen velice okrajov
ě
a pouzepro dokreslení konstruk
č
ních záležitostí.
0.0: stru
č
ná historie a zajímavosti o "legacy" Hornetech
0.1: vznik
Super Hornet je p
ř 
ímým pokra
č
ovatelem p
ů
vodní typové
ř 
ady McDonnel Douglas F/A-18 Hornet.Po
č
átky typu se váží k roku 1973, kdy bylo americké námo
ř 
nictvo (USN) vybídnuto kongresem knalezení levn
ě
 jší náhrady za F-14. Cena obou p
ř 
edložených alternativ - "oškubané" verze F-14X anavalizované F-15N – však nebyla o mnoho nižší, než cena p
ů
vodní F-14, takže tehdejší ministrobrany USA Schlesinger na
ř 
ídil námo
ř 
nictvu, aby "vyhodnotilo" (
č
ti: použilo) tehdy práv
ě
probíhajícíprogram LWF letectva spojených stát
ů
, který m
ě
l obdobný cíl - najít leh
č
í a levn
ě
 jší dopln
ě
k drahýchF-15 Eagle. Jednomotorová YF-16 nep
ř 
ipadala v úvahu a proto si USN vybojovalo zcela nový strojzaložený na YF-17, který ovšem úpln
ě
nespl
ň
oval požadavky na n
ě
 j kladené.Tak vznikl Hornet, jak byl letoun v b
ř 
eznu 1977 pojmenován ná
č
elníkem námo
ř 
nictva G.Claytorem. Nový letoun, který s prototypem YF-17 nesdílel ani jednu konstruk
č
č
ást, vyvinul avyráb
ě
l McDonnel Douglas - a nový stroj, a
č
byl nakonec paradoxn
ě
dražší než F-14, pln
ě
splnil cílprojektu: nahradit jedním typem úto
č
né letouny A-4 Skyhawk, A-7 Corsair II a na malých letadlovýchlodích i stíhací bombardér F-4.Letové osádky si Hornet velmi rychle oblíbily mj. i díky intuitivnímu a p
ř 
ehlednému kokpitu set
ř 
emi víceú
č
elovými obrazovkami (MFD); nejvíce si ale cenily výborného výhledu z kokpitu avynikající manévrovatelnosti v pásmu nízkých rychlostí - Hornet byl totiž mezi prvními letadly nasv
ě
t
ě
, využívajícími vírové p
ř 
echody LEX (Lead Edge eXtension, prodloužení náb
ě
žné hrany k
ř 
ídla).To mu, spole
č
n
ě
s um
ě
lou nestabilitou v náklonu (podéln
ě
, resp. v ose "pitch" byl Hornetaerodynamicky stabilní), naklon
ě
nými SOP, unikátními flaperony na VOP (sic!) a digitalizovanýmsystémem
ř 
ízení letu umožnilo bezpe
č
n
ě
manévrovat v na západ
ě
do té doby nevídaných úhlechnáb
ě
hu (AoA) - originální Hornet byl úsp
ě
šn
ě
testován p
ř 
i úhlech náb
ě
hu od 30° do 50°, p
ř 
i
č
emž bylcertifikován pro stabilní (tj. trvale udržitelné) AoA 35°. Pro srovnání - F-16 výrobní série Block 40 m
ě
lapevn
ě
zabudovaný limit (stabilního) AoA 26° a F-15C okolo 30°; mnohem pozd
ě
 jší Su-27 pak drželostabilní AoA 38°.V provozu se pak ukázalo, že bude Hornet v režimu high-AoA využíván ješt
ě
víc, než byloplánováno. To vedlo k zavedení aerodynamických pl
ů
tk
ů
umíst
ě
ných na horní stran
ě
LEX
ů
, kterésm
ě
rovaly proud
ě
ní vzduchu pry
č
od VOP a eliminovaly turbulentní proud
ě
ní - tím jednak zlepšovalyovladatelnost p
ř 
i "extrémních" úhlech náb
ě
hu ale hlavn
ě
snižovaly namáhání SOP, na kterých seza
č
aly objevovat praskliny.Hornet mohl na svých devíti záv
ě
snících
(podtrupový pro PPN/B61, dva pro Aim-7 pod motory,
č 
ty 
ř 
i pod k 
ř 
ídly a dva na wingtipech, tj. šúpi 
č 
kách k 
ř 
ídel)
nést širokou škálu zbraní:odprotivzdušných Aim-9 a - narozdíl od F-16
[pro rýpaly, vyjma verze ATF] 
- i Aim-7, p
ř 
es Mavericky,Durandaly, Paveway a kontejnery s napalmem až po ne
ř 
ízenou taktickou nukleární pumu B61.Stroj, a
č
vysoce oblíbený jak u letových osádek, tak u mechanik
ů
(
narozdíl od p 
ř 
edchozích stroj 
ů 
byl Hornet navržen s ohledem na údržbu, takže ve srovnání s ostatními letouny tehdejšího USN vyžadoval polovi 
č 
ní 
č 
as k údržb 
ě
a m 
ě
l t 
ř 
ikrát delší st 
ř 
ední dobu mezi poruchami)
m
ě
l jen dv
ě
 zásadní vady: malý bring-back-payload (váha zbraní a paliva, se kterými se mohl Hornet vrátit napalubu) a relativn
ě
krátký bojový dolet 540km (hi-lo-lo-hi profil letu).První potíž
č
áste
č
n
ě
vy
ř 
ešilaverze C/D se zesíleným podvozkem (která p
ř 
inesla i radar APG-73, ruši
č
ku a novou katapultovacíseda
č
ku NACES). Druhá vada si na vy
ř 
ešení po
č
kala dalších tém
ěř 
deset let.
 
 3
0.2: bojové nasazení "legacy" Hornet
ů
 
V roce 1986 se USA dostaly do konfliktu s Lybijským v
ů
dcem M. Kaddáfím, který podporovalteroristické aktivity v Evrop
ě
a hlavn
ě
prohlásil celý záliv Sidra za lybijské teritoriální vody, p
ř 
i
č
emždeklaroval "
č
áru smrti" spojující b
ř 
ehy zálivu, za které nesm
ě
la vplout žádná lo
ď
. Prezident Reaganna
ř 
ídil šesté flotile, aby vplula do tohoto zálivu a tím prakticky demonstrovala názor USA, že se olybijské teritoriální vody nejedná. P
ř 
i této p
ř 
íležitosti létaly Hornety z letadlové lodi "Coral Sea"vzdušné hlídky CAP (Combat Air patrol) a bok po boku doprovázely lybijské MiGy 23,25, Su-22 aMirage na jejich hlídkách. První ostrá akce ale p
ř 
išla až s operací "Prairie Fire" 24. B
ř 
ezna 1986, kdyHornety bombardovaly pob
ř 
ežní instalace "obt
ě
žující flotilu". P
ř 
i té p
ř 
íležitosti Hornety zaúto
č
ily nazákladnu kompletu S-200 v Sit
ř 
e což byl bojový debut jak pro Hornety, tak pro tehdy poprvé použitoust
ř 
elu AGM-88 HARM. Útok prob
ě
hl v nízké letové výšce
(kopírování terénu, nad mo 
ř 
em pak doslova "v úrovni vrcholk 
ů 
vln/wavetop" - tzn. asi 30m AGL)
a všechny Hornety se vrátily na palubu Coral Seabez poškození. V rámci "lybijského turnusu" se pak Hornety dostaly do akce ješt
ě
jednou, p
ř 
i operaciEldorado Canyon (p
ř 
i té m
ě
ly být p
ů
vodn
ě
nasazeny F-117), b
ě
hem které let
ě
ly SEAD miseprozm
ě
nu proti lybijským bateriím S-75. Žádná ze st
ř 
el na n
ě
vypálených Hornety nezasáhla.B
ě
hem první plavby nasazení byla provozuschopnost Hornet
ů
udržována na úrovni 89% - ta je lepší,než jaké kdy dosáhly jednotky vyzbrojené A-6.Dalším nasazením byl až Irák v roce 1991 - tehdy došlo ke ztrát
ě
jednoho Hornetu, který seoficiáln
ě
stal ob
ě
tí palby ze zem
ě
(jiné zdroje uvád
ě
 jí jako úto
č
níka MiG-25), dvou Hornet
ů
mimo boja co je nejd
ů
ležit
ě
 jší pro
č
lánek -
t
ř 
i Hornety dostaly p
ř 
ímé zásahy I
Č
navád
ě
nými SAM, aledokázaly se vrátit na palubu a bezpe
č
n
ě
p
ř 
istát
(viz kap. 1.5)
0.3: modernizace Hornetu a vznik Super Hornetu
Jak jsem již napsal, všechny problémy Hornetu byly p
ř 
inejmenším
č
áste
č
n
ě
vy
ř 
ešeny, až na jeden:onen neš
ť
astný dolet. Tento problém se stal ješt
ě
výrazn
ě
 jším s tím, jak se v pr
ů
b
ě
hu devadesátýchlet za
č
aly vy
ř 
azovat stroje A-6 Intruder a s nimi i jejich tankovací verze KA-6D, které udržovalyHornety ve vzduchu; spole
č
n
ě
s tím byly úpln
ě
vy
ř 
azeny stroje KA-3D (odvozené ze sta
ř 
i
č
kéhoDouglasu Skywarrior). Krom
ě
toho všeho zasáhla námo
ř 
nictvo i rána v podob
ě
snižování rozpo
č
tu pokonci studené války, ve kterém se tak už opravdu nenacházel dostatek financí k náhrad
ě
stárnoucíflotily Tomcat
ů
za jejich verze D nebo lepší. K dovršení všeho byl v roce 1991 zrušen i projekt A-12,projektovaná "stealth" náhrada za Intrudery, takže se námo
ř 
nictvo muselo poohlédnout po novém avelmi univerzálním typu, který by najednou nahradil všechny stíha
č
e i bombardéry flotily a p
ř 
itom m
ě
lnižší provozní i po
ř 
izovací náklady. To bylo námo
ř 
nictvo - a te
ď
rychlý pohled do dílny k Douglas
ů
m.McDonnel Douglas samoz
ř 
ejm
ě
neusnul na vav
ř 
ínech a Hornety v pr
ů
b
ě
hu let vylepšoval. Odroku 1987 m
ě
ly Hornety C a D z novovýroby vylepšený radar AN/APG-73 se syntetickou aparaturou atedy i schopností mapování terénu, který m
ě
l oproti p
ř 
edcházejícímu APG-65 (ze kterého vycházel)navíc vylepšené bloky zpracování signálu, v
ě
tší pam
ěť
, lepší procesory a rychlejší AD/DA p
ř 
evodníky(viz kap. 5.1). Navíc byl APG-73 založen na blocích, spole
č
ných s v té dob
ě
také nov
ě
vyráb
ě
nýmiAPG-70 ur
č
enými pro F-15C/D/E,
č
ímž bylo dosaženo nižší ceny. Tento nový radar a avionikaumožnila nosit i AMRAAMy, Mavericky a st
ř 
ely z rodiny Harpoon/Slam. Krom
ě
toho dostaly tyto novéHornety novou katapultovací seda
č
ku NACES a ruši
č
ku.Od roku 1989 pak Hornety dostaly vylepšenou schopnost no
č
ních misí díky schopnostipodv
ě
sit I
Č
naviga
č
ní kontejner Hughes AN/AAR-50, Loral AN/AAS-38 Night Hawk (FLIR), kokpitkompatibilní s no
č
ním vid
ě
ním a barevné MFD namísto p
ů
vodních monochromatických; prost
ř 
edníMFD pak dostal pohyblivou mapu, kterou si piloti okamžit
ě
zamilovali a necht
ě
li do žádného stroje,který ji nem
ě
l. Od roku 1991 pak byly všechny Hornety i zp
ě
tn
ě
vybavovány motory F404-GE-402,dodávajícími o 20% v
ě
tší tah.Toto ale nemohlo sta
č
it a i p
ř 
es slušné exportní úsp
ě
chy (Austrálie, Kuvajt, Špan
ě
lsko,Kanada, Finsko, Malajsie) bylo lidem z Douglasu jasné, že je pot
ř 
eba zapracovat na novém stroji.Projekt A-12, zrušený Dickem Cheneym v roce 1991 byl totiž práv
ě
projekt Douglas
ů
a na rok 1992byl p
ř 
itom naplánován konec výroby Hornet
ů
C/D; firm
ě
tedy akutn
ě
hrozily prázdné výrobní linky.Už v roce 1987 byl však americkým MO vydán požadavek na návrh letounu, který byp
ř 
emostil období do nástupu F-22 a A-12. Douglas tehdy vytvo
ř 
il n
ě
kolik návrh
ů
"Hornetu 2000", kterýp
ř 
edstavoval prakticky zv
ě
tšený a výkonn
ě
 jší Hornet s v
ě
tší zásobou paliva, výkonn
ě
 jšími motory anovým kokpitem. V roce 1987 se dokonce do Evropy vypravila delegace Pentagonu aby p
ř 
esv
ě
d
č
ilake spolupráci Francouze, ale ti dali p
ř 
ednost vlastnímu Rafale. Projekt byl pak "uložen do šuplíku", jenaby byl s nízkou prioritou znovu rozjet na po
č
átku devadesátých let. Jak už jsem psal, v roce 1991

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
flanker76 liked this
Isczu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->