Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD - 2002 #20

ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD - 2002 #20

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by stsvoorg
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD
Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD
Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church

More info:

Published by: stsvoorg on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
}.20(787),Rik
XXXVNo. 20 (787), Vol. XXXV
27 ¬OVTNJ 2002
OCTOBER 27, 2002
CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD
ßvhen Krumenko
ZNOV LUSTOPAD
Znov Lustopad ... i spomunu i mri[ ...Nadvori osin=, a vesna v sercjx,Jk Ωnaku z jsnum ohnem nadi[ ƒwlu v bi√ za volΩ z krisamu v rykax.I år Svjtu√ [x pyt= blahoslovuv,Andre√ stojv z pidnesenum xrestom,Zi sny probyd^enu√ vitav [x L=vivY borot=bi z x[y^um nasul=stvom, zlom.Iwlu y bi√ smiluvo tak, zavzjto,Pid kyl= voro^ux smertonosnu√ svust,Novi borci – dobu novu√ couatok,A krovlΩ bahrjniv osinni√ v poli lust.Znov Lustopad ... ne spomunu luw, tini ...Bo spovnenux nadi√ nastav te^ ]as:Voskresni Dzvonu – Volj Ykra[niI knj^u√ L=viv y^e poviku naw!Lustopad 2002
 
CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002
3
 Vladuka ålijn Voronovs=ku√
<...Y VAWIƒ SPIL+NOTI, NAW PATRIJRX (ƒOSUF)ZNAXODUV ROZYMINNJ I PIDTRUMKY.>
(Propovid= pid ]as Arxu≈re√s=ko[ Svjto[ Lityrhi[, 13 ^ovtnj 2002 R.B.)
Slava Isysy Xrusty!
Nasampered, korustyΩ]us= dobroΩ nahodoΩ,xo]y sklastu serde]ny podjky vsesvitliwomyotcΩ-mitraty Ivany KrotcΩ za laskave zaprowennjvidvidatu parafiΩ Svjtux Volodumura i Ol=hu y}ikago i vsim Vam, parafijnam c=oho velu]nohosobory, za yro]usty zystri] i spil=ny molutvy.Nexa√ Vsemulostuviwu√ Hospod= qedro vuna-horodut= vas za vawi quri starannj y orhanizaci[ c=oho vizuty. Rivno ^ peredaΩ Vam bratni√ pruvitvid brativ i sester, qo pro^uvaΩt= na zelenuxsxulax Karpat i mal=ovnu]ux berehax Dnistra –vid dyxovenstva, monawestva ta ysix virnuxSambirs=ko-Drohobuc=ko[ eparxi[, jky z Bo^ohoProvudinnj j o]olΩΩ, jk pravlj]u√ arxu≈re√.Ykra[na pam'jta≈ pro vas, svo[x suniv ta do]ok, jkiv suly istoru]nux obstavun y rizni ]asu byluvumyweni emigryvatu y powykax kraqo[ doli tapolitu]noho prutylky, i djky≈ vam za vawysamoviddany pracΩ, ^ertvu ta molutvu prunesenina vivtar Bat=kivqunu v im'j ide[ Nezale^nostui Svobodu.Naw boholΩbumu√ narod, de b dolj √oho nezakudala, zav^du z osobluvoΩ viroΩ i lΩbov'Ωzanosuv svo[ molutvu do svo≈[ Nebesno[ Materi,Presvjto[ Bohoroduci. Nawi bat=ku i pradidumolulus= do svo≈[ Zastypnuci, pory]aΩ]u [[ opicisvo[x dite√, svo[ sim'[, svi√ narod. Molulus=, bobylu vpevneni y zastypnuctvi i pomo]i svo≈[ Nebesno[ Pokrovutel=ku.Zibrani z Hospodn=o[ lasku tyt v ykra[ns=komyxrami v }ikago, mu tako^ yro]usto svjtky≈mos=ohodni svitlu√ praznuk Pokrova Presvjto[ Bohorduci. Praznuk davni√ i vidomu√, na ]est=jkoho, jk v Ykra[ni tak i na poselennjx, ≈ posvj-]eno bahato xramiv i kapluc=, praznuk peremohunad sulamu zla i temrjvu, praznuk nadi[ ioptumizmy. Bere^eni mohytni Pokrovom Presvjto[ Bohoroduci, spovneni viroΩ i xrustujns=koΩlΩbov'Ω, mu poklukani statu nosijmu Bo^ohoslova y nawomy qodennomy ^utti √ vukonavcjmuƒoho svjto[ voli. A volj Hospodnj ≈ vidoma nam:...qob ko^en, xto viry≈ v N=oho ^uv ^uttjmvi]num". Ce vi]ne ^uttj dary≈ nam Svjta Cerkva]erez ßvxarusti√noho Xrusta. Ad^e, ko^nu√ xto [st= tilo Suna }olovi]oho i p'≈ ƒoho krov, ma≈^uttj vi]ne. Tomy tak va^luvo nam y svo≈my ^uttipam'jtatu pro Xrusta i ƒoho zapovidi, proPresvjty BohoroducΩ i [[ Svjtu√ Pokrov, proCerkvy Bo^y i [[ svjtux suniv i do]ok, qo nepowkodyvalu svo[m ^uttjm zaradu spasennjlΩds=kux dyw, zaradu nawoho z Vamu vi]noho^uttj.Mu vsi z poduvom s=ohodni vuv]a≈mo spadqunyvelukoho nawoho Mutropoluta, Slyhu Bo^ohoAndrej Weptuc=koho. Mu iz zaxoplennjm hovorumopro hero√s=ki podvuhu √oho virnoho poslidovnuka,a nawoho Bat=ka i v]utelj, Svjti√woho Patrijrxaƒosufa Slipoho. I meni vkra√ pru≈mno sly^utununiwnΩ yro]usty LityrhiΩ y xrami, osvj]enomynawum ispovidnukom SlyhoΩ Bo^um ƒosufom.Meni vkra√ mulo, qo same tyt, y vawi√ spil=noti,naw Patrijrx znaxoduv rozyminnj i pidtrumky. Cebylo dlj n=oho dy^e va^luvum. Bo, jk zna≈mo zistori[, ne vsi √oho rozymilu, ne vsi xotilu bytu √ohoy]njmu. A vu, na ]oli zi svo[mu pasturjmu, zymilustatu √oho y]njmu i zaluwulusj virnumu posli-dovnukamu √oho svjto[ voli. A cj volj poljha≈ ytomy, qob nawa Cerkva-Ispovidnucj byla yvin]ana
   F  o  t  o  h   r  a   f   i  j  –   S  e   r  h   i   √
 
CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002
4
patrijrwum vincem, a [[ ditu, tobto mu z vamu,nezale^no vid miscj nawoho pro^uvannj ]umovu, na jki√ mu spilky≈mosj, zaluwalusjnarodom ≤vol=num, novum".V ce√ Ωvile√nu√ dlj Cerkvu rik – rik Patrijrxaƒosufa – nam, ykra[ncjm, na ridni√ zemli √ naposelennjx syqux, potribno raz i nazav^dupozbytusj jnu]arstva i bojzni, a ≈dunum sercem iystamu naslidyvatu nawux svjtux providnukiv:Andrej i ƒosufa, Muroslava-Ivana, i pidpil=nohoMutropoluta SternΩka, jki svo[m ^uttjmzamanifestyvalu, ]u[ mu sunu i jkux bat=kiv ditu.A mu – ditu nawux slavnux praqyriv, jki hotovibylu viddatu svo≈ ^uttj v im'j Boha i Ykra[nu, qob [xni naqadku, tobto mu z vamu, mohlu bytunarodom, ≤ne sunom rabuni, a sunom vil=no[".S=ohodni mu zhady≈mo qe odny znamenny podiΩ,qo 60 rokiv tomy, y polym'[ dryho[ svitovo[ vi√nuzrodulas= legendarna Ykra[ns=ka Povstans=kaArmij. Sered bahat=ox pokolin= borciv za volΩBat=kivqunu, ce vi√s=kove formyvannj yvi√wlov svitovy istoriΩ zavdjku svo≈my ne]yvanomyhero[zmi √ zvutjzi. Ykra[ns=ki povstanci iz zbro≈Ωv rykax ta z ranamu na tili, ale z tverdoΩ viroΩv Boha, v ƒoho svjtu√ zakon i spravedluvist=,my^n=o boronulu svoΩ Vit]uzny vid lΩtuxzaharbnukiv. Svo≈Ω krovΩ ta rozkudanumu po vsi√nawi√ svjti√ zemli mohulamu, vupusalu vonu naves= svit jsne, vohnjne slovo: YKRA{NA. Vonuzbydulu nevmuryqy suly narody, √oho ^ahy dovil=noho ^uttj, do svobodu. Nawi slavni povstanci,bezzastere^no i svjto spovnulu svi√ xrustujns=ku√ta sunivs=ku√ obov'jzok, i viddavwu ≤...^uttj svo≈za dryziv svo[x", dosjhlu verwunu ]esnotu i lΩbovu.Cj lΩbov do Tvorcj i svo≈[ Vit]uznu pruqep-lΩvalas= [m z dutunstva, razom z pisnjmubat=kivs=ko[ xatu, z naykoΩ y ridni√ xati, zmolutvoΩ y Bo^omy xrami. Tomy √ ne duvnonikomy, qo [xnim klu]em, z jkum vonu iwlu vnerivnu√ bi√, bylu svjti slova ≤BOH I YKRA{NA".Mu s=ohodni vtiwa≈mos= svobodoΩ i neza-le^nistΩ nawo[ Materi-Ykra[nu, i jk hidninaqadku sxulj≈mo svo[ holovu pered svitloΩpam'jttΩ tux, xto y ti byremni roku viddalu [√na√doro^]e – svo≈ ^uttj.Z nahodu c=oho åvileΩ vitaΩ veteraniv YPA ivsix y]asnukiv nacional=no-vuzvol=nux zmahan=,vitaΩ vsix svidomux ykra[nciv i prowy pro posti√nymolutvy do nawo[ Nebesno[ Pokrovutel=ku-Presvjto[ Bohoroduci za svjty ≈dnis= v nawomynarodi, za mydrist= i ]esnist= providnukiv, za dobrerelihi√ne i patriotu]ne vuxovannj nawo[ molodi,za Bo^e blahoslovennj dlj Ykra[nu i [[ dite√.Presvjtaj Bohoroduce spasu nas!
Slava Isysy Xrusty.
ßvhen Ivankiv
PID POKROVOM PRESVJTO{ BOHORODUCI
(Slovo na sxodunax T-va Sen=√oriv, 15-X-2002)
Ykra[ns=ku√ narod vse z hlubokoΩ viroΩviddavav i vidda≈ sebe pid opiky Pre]usto[ Bohomateri, i cj nabo^nist= osjhnyla svi√ verwoky prutamanno ykra[ns=komy svjti ≤PokrovaPresvjto[ Bohoroduci". Mo^na nazvatu ce svjtoprutamanno ykra[ns=kum, bo xo] pruvodom dopovstannj c=oho svjta byla ]ydesna podij yVlaxerns=komy xrami, y Carhorodi, v Hreci[ cesvjto ne pru√njlosj, zate stalo dy^e popyljrnumi ylΩblenum v Ykra[ni. Prupada≈ vono 11 ^ovtnj,jk ostanni√ osinni√ Bohorod]nu√ praznuk. Cerkvadlj ykra[ns=koho narody – ce ne luwe misce √ dimmolutvu, ale perw za vse – ce matu, do jko[ prubiha≈mo v radosti √ horΩ.Tomy nawi predku tak bahato xramiv v Ykra[nividdavalu pid pokrov Bo^o[ Materi, zaraz ^e pisljpru√njttj xrustujnstva. Nawi slavni zaporo^cimalu osobluvy nabo^nist= do Pokrova Presvjto[ Bohoroduci √ zdvuhnylu na Si]i cerkvy Svjto[ Pokrovu. {xnimu slidamu piwla i nawa Ykra[ns=kaPovstans=ka Armij, jka 30 travnj 1947 rokyproholosula praznuk Pokrovu svo[m ofici√numsvjtom. Pid mohytni√ Pokrov Presvjto[ Bohoroduciprubihav naw narod y ]asax ]y^o[ za√manqunu, v]asax nacional=noho, socijl=noho i relihi√nohoponevolennj. Teper, pislj vidzuskannj svo≈[ der^avno[ nezale^nostu, mu z velukoΩ vdj]nistΩvwanovy≈mo Pokrov Bohomateri √ proxa≈modal=wux lask i dopomohu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->