Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ادوارد سعيد و مسألة فلسطين-إلياس خوري

ادوارد سعيد و مسألة فلسطين-إلياس خوري

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Amr Assaad

More info:

Published by: Amr Assaad on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2010

pdf

text

original

 
46
q¹ËQ²Ã«Ë d{U(« 5Ð Ÿ«dBë ∫W³JMë ‰«RÝ
©5DK WÃQÄ®Ë bOFÝ œ—«Ëœ«
Í—uš ”UOë
sÐ qË UÄbMŽË Æ…dUMë XLK²Ý« ¨W¹—uHË ËdLŽUHý ◊uIÝ bFÐË ¨±π¥∏ “u9 ±∂ w∫t?ÃQ?ÝË »«d?G?²?ÝUÐ ·uJÝô rO¹UŠ vë dE½ ¨5OMODKHë b¼UýË ¨qOK'« WLUŽ vë Êu¹—užøUM¼ »dFë qFH¹ «–UÄw?²?O?K?L?F?Ð Êu?O?K?O?z«dÝô« ÂUÁ ¨±π¥∏ “u9 π w W½bNë W¹UN½ X³IŽ« w²Ã« …dAFë ÂU¹ô« w ¹Ë ÈËUN²ð ÈdIë X½UË ¨wÐdGÃ«Ë v½œ_« 5KOK'« w qJ¹œË ‘Ë—UÐÔÊUJÝ Ê« dOž ÆUN½UJÝ œdD ¨å5OMODKHë 5¾łöë WKJAÄ …œôËò tÐU² w f¹—uÄ wMÐ ÆœdDë sÄ «uLKÝ …dUMë WM¹bÄW?M?' ◊U?A?½ o?O?K?F?ð r?²? ¨W?K?Äd?Ã«Ë b?Kë w²M¹bÄ ÊUJÝ œdÞ w²OKLŽ UOŽ«bð vë WÃQ*« œUŽ«s?Ä r?N?FM0 UN³'« …œUÁ vë wKOz«dÝô« gO−Kà UOKFë …œUOIë sÄ wLÝ— —«dÁ —bË ¨qOŠd²Ã«  bÁË Æ»dFë œdÞ ÒrO¹UŠ ÊUJ ¨dO«c×Ð cH½ Ícë bOŠuë UÄ« ¨t¹u9 t½√ vKŽ dÄô« ô«dM'« d Æ…dUMë ‰ö²Š« WOKLŽ bzUÁ ¨·uJÝôœb'« 5OKOz«dÝô« 5š—R*« Ê« UL ¨‰ƒU²Ã« pÖ sÄ d¦« Êu¹—už sÐ sŽ f¹—uÄ wMÐ ÍËd¹ ôö¹uÞ «uHÁuð Î5Ы— o×Ý« tÃQÝ UÄbMŽ ¨qOz«dÝ« w ¡«—“uKà fOz— ‰Ë« b¹ …—Uý« dOHð qł« sÄ«dÄ« X½U q¼ ÆWKÄdÃ«Ë bKë w 5O½b*UÐ qFH¹ «–UÄ ÎULKŽ øœdDë vKŽ WI«uÄ X½U « ¨œdDÃUРÎÊ« ¨5OKô« œö³Ã« ÊUJÝ œdDÐ «—«dÁ qL% w²Ã« ozUŁuë nA²Jð rà ˫ ¨WÐu²JÄ ozUŁuà œułË ôÆW³JMë ÊuOMODKHë ULÝ√ UÄË ¨‰öI²Ýô« »dŠ t²OLð vKŽ ÊuOKOz«dÝô« `KD« UÄ ‰öš KG¹ XLBë Ò¨U?NH½ œö³Ã« rÝ« w×Ä rŁ ¨œöÐ sÄ VFý UNO œdÞ w²Ã« W¹ËUÝQ*« W¹UJ(« n …¡«dÁ¥
ËdOÐ ≠w½UM³Ã wz«Ë— ¨Í—uš ”UOë
 
47
W³JMë ‰«RÝ ∫Í—ušU?³zUž U¼d{UŠ —UË ÎW?Ðd?šò t²¹«Ë— w —U¼e¹ Æ” wKOz«dÝô« wz«Ëdë d Ícë XLBë «c¼ ÆV×Ð wMODKHÃU ÆWOKOz«dÝô« W¹UJ(« sÄ ¡e'« «c¼ vKŽ dDOÝ Ê« Y³Ã UÄ ¨©±π¥π® åWŽešÊ√ b¹d¹ ô Ë« ·dF¹ ô wKOz«dÝô«Ë ¨ÊUKë ŸuDIÄ ¨åUÐUGë ¡«“«ò t²BÁ w Ÿ«uýuN¹ Æ» Æ√Æ·dF¹5?O?K?O?z«d?Ýô« 5?š—R?L?K?à r?zU?²?Aë ‘—U .«d« qOJ¹ ¨åqOz«dÝ« a¹—Uð WŽUMò ∫tÐU² wULN²Ä ¨œb'« ÎrNL−Nð q¦Ä ¨sðUN½UÄ býdÄ qzUÝuÐ WNO³Aë WOz«b³Ã« qzUÝuë «b²ÝUÐò r¼U¹«åWA¼ U¹dE½ rNŽ«b²Ð«Ë WOLOLF²Ã« U½—UI*UÐË ¨wBAë `¹d−²ÃUÐ rNO{—UFÄ vKŽÍc?ë X?L?Bë —«bł w vÃËô« …dG¦Ã« qJý Ícë ¨5OKOz«dÝô« œb'« 5š—R*« qLŽ qKŠ« sÃb?I? ¨U?N?ŠöÝ …—UNÞË W¹d³Fë WÃËbë …œôË …—uDÝ« ‰uŠ ¨…bzUë WOKOz«dÝô« UOłuÃu¹b¹ô« t²MР—U?Þ« w? ¨r?N?ÃU?L?Žô …“U?²?2 …¡«d?Á ¨åW?O?K?ô« q?O?z«dÝ« W¾ODšò ∫tÐU² w ‰«bO pOMÄËœ ÂbÁw?²?ë W?K?B?ë Ʊπ¥∏ ÂU?Ž r?¼œö?Ð sÄ 5OMODKHë œdÞ sŽ WOKOz«dÝô« WOÃËR*« ‰uŠ ‰«Rë«b?U?Á ¨ås?ðU?N?½U?Ä b?ýd?Äò 5ÐË rNÃULŽ√ 5Ð ‘—U UNÄUÁ« ÎÆU?³?²?½ô« w?Žd²ð ¨bOFÝ œ—«Ëœ«b?{ l?ÝË√ W?O?KLŽ w UNHþuOà ·—UF*« sÄ wKOL& —UÞUÐ WO½uONBë b{ t³BFð bOFÝ ◊UŠ«ò5DK WÃQ* bOFÝ W¹ƒ— l{Ë ¨WŠ—U'« WOLJN²Ã« tð«—U³Ž rž— ¨u¼Ë Æ‘—U V² ¨å‚«dA²Ýô««¡e?ł U?NHuÐ ¨ÂUFë U¼—UÞ« w Î¨s?¹d?A?F?Ã«Ë d?AŽ lÝU²Ã« 5½dIë w wÃUO½uÃuJë ŸËdA*« sÄÆtOKŽ WMLONë ‚UOÝ w ¨å‚dAë sÁdýò Ícë wÁ«dA²Ýô« »UD)« —UÞ« w UNð¡«dÁ V−¹Ëw½uONBë ŸËdA*« U¹«bÐ cMÄ WOMODKHë WÐd−²Ã« dUŠ Ícë XLBë d w sLJð WÃQ*«s¹b²ÃUÐ WO½ULKFÃ«Ë ¨WOÄUÝöë idÐ ‚«dA²Ýô«Ë ¨W¹dBMFÃUÐ WOëd³OKë e1 —U²Ý nKš UN³−ŠËÆWëbFë qł« sÄ Ÿ«dBë WÃœUFÄ sÄ rNł«dš«Ë rNÝ«dš«Ë U¹U×Cë ¡UHš« Èdł YO×Ð ¨W«d)«ËW¹bI½Ë WOÐœ« ‰ULŽ« “ËdÐË ¨XLBë oIAð UM³½Ë ¨‘—U lÄ UMI«Ë «–« …ôUG*« w jI½ bÁUL¼ 5ÐU² vÃ«Ë ¨bOFÝ œ—«Ëœ« tLÝ« bŠ«Ë qł— vë rÃUFÃ«Ë qOz«dÝ«Ë 5DK w WOMË WO¹—UðËö?L?Ž t?H?u?Ð w?*U?F?ë w?U?I?¦?ë »U?BMë w ULNÃË√ qšœ ¨å5DK WÃQÄåË ¨å‚«dA²Ýô«ò ÎUOOÝQð Î«—Ëœ w½U¦Ã« VFÃË ¨WOÃUO½uÃuJë bFÐ UÄ UÝ«—bKàÎUOOz— Î¨wdOÄô« wUI¦Ã« bNA*« w UOAÄU¼ wIÐ tMJàΫcN °WOÐdFë WGKë vë ÂuOë v²Š rłd²¹ rà t½« Wł—œ vë ¨w*UFë Èu²*« vKŽUE¼UÐ tMLŁ wMODKHë VFAë lœ ¨WOUIŁ ≠ WOÃUC½ ≠ WO¹—Uð WdŠ U²½ u¼ oIA²Ã« ÎÂbë sÄÊ« X?ŽU?D?²?Ý« w?²?ë WKÐUIÃUÐ t³ý« ÊU ¨5ÐU²Jë s¹c¼ w bOFÝ lÁuÄ Ê√ dOž Æd³(«Ë ŸuÄbëËÆUN²Gà WÐd−²Ã« bÃu²ð Ê« qł« sÄ ¨…UO(« dUMŽ lOLł hK²ð«b?ł d?J?³?Ä XÁË w √bÐ WOÐdFë WUI¦Ã« w W³JMë wŽË Î ¹ bÁË ÆÔÊ« n?A?²J¹ 5Š ∆—UIë q¼c ¨o¹—“ 5DMDÁ Ʊπ¥∏ »¬ w —b ¨wÐdFë tLÝUÐ Àb(« vLÝË WLKJë X×½ Ícë VO²JëÊ√ q?³?Á ¨åW?³?J?M?ë vMFÄò tÐU² —b√ ¨WOÐdFë WOÄuIë …dJHë wÝRÄ bŠ√Ë wFÄU'«Ë Œ—R*« dJ³Ä XÁË w UNÝË—œ ’ö²Ý«Ë UNLN vë UŽœË vÃËô« WOKOz«dÝô« ≠ WOÐdFë »d(« wN²Mð«bł ÎvMFÄ UM²ô WÃËU×Ä w ¨WO¹—U²Ã«Ë WOÐœô«Ë W¹dJHë ‰ULŽô« sÄ WŽuL−Ä Xëuð bFÐË ÆsÄ fOÃË ÆUN²ÄdÐ WOÐdFë …UO(« dOOG²Ã ‚öD½« WDI½ —U³²Ž«Ë ¨wÐdFë tÁUOÝ w tF{ËË ¨Àb(«
 
48
Í—u¦Ã« UNÐöI½« w W¹dUMë UNðbł w²Ã« WOÐdFë WÝUOë w WOÐöI½ô« Ud(« —U³²Ž« QD)««¡e?ł ¨dBÄ w ±πµ≤ ÂUŽ Î5?D?M?D??Á »U² w vÃËô« —ËcÐ —uK³ð Ícë ¨W³JMë wŽË sÄW?O?M?O?D??K?H?ë …—u?¦?ë …œôË l?Ä ô« ¨w?U?I¦Ã« ≠ wÝUOë bFÐ c²¹ sà wŽuë «c¼ sJà Æo¹—“Uðcð« 5²ÝRÄ w b& WOLKŽË WO¦×ÐË WOÐœ« WCN½ lÄ XI«dð w²Ã« ¨±π∂µ ÂUŽ W¦¹b(««d?I?Ä ËdOÐ sÄ Îw?M?O?D??K?H?ë ÀU?×?Ðô« e?dÄË ©±π∂≥® WOMODKHë UÝ«—bë WÝRÄ ∫ULNÃÆ©±π∂µ®w?Žu?ë —u?D?ð s?Ž ‰e?F?0 ¨b?O?F?Ý œ—«Ëœô å5?D??K? W?ÃQ??Äò »U?²? …¡«dÁ r²ð Ê« QD)« sÄU?C¹« QD)« sÄ sJà ¨dšü«Ë W¹uNÃ«Ë «cë WK¾Ý« ÕdÞ Ícë wMODKHë Î»U²Jë w √dI½ ô Ê√U?IO³Dð ÎW?K?I?½ t?HuÐ t²OL¼√ nA²J½ ô Ê«Ë ¨å‚«dA²Ýô«ò »U² UNŁbŠ√ w²Ã« WOdF*« …—u¦KÃb?Á o?¹—“ »U² ÊU UÄbFÐ ¨rÃUFë a¹—Uð w 5DK ‰Ušœ« d³Ž ¨wMODKHë wŽuë w WOŽu½WÃôœ d¦« ¨XLBë oIAð a¹—Uð vKŽ dýRÄ sÄ „UM¼ fOà ÆwÐdFë w¹—U²Ã« wŽuë w UNKšœ« ³?²ð sÄ Òw?M?O?D??K?H?ë 5Ð WÁöFë rÝ— Ícë w½UHM ÊUž u¼ ‰Ëô« ¨5OMODK 5³ðU wKLŽ l w½U¦Ã«Ë ¨©±π∂≥® åfLAë w ‰Uł—ò …dOBIë t²¹«Ë— w Œ«dBë …—Ëd{ sKF¹ Ê√ q³Á ¨t{—√Ëq³Á ©±π∂∂® å5DK sÄ oýUŽò t½«u¹œ w wMODKHë rÝô« sKŽ« Ícë g¹Ë—œ œuL×Ä u¼«b?O?ŠË ÊU?B(« Xdð «–U*ò w qB¹ Ê√ ÎW?³?J?M?K?à W?OŽULł ≠ WOð«– …dOÝ WÐU² vë ©±ππµ® åU?N?O? q?LŽ w²Ã« ËdOÐ 5Ð ¨sÞuÃ«Ë vHM*« 5Ð WÁöFë w öJAð ÊöLFÃ«Ë Æ…œbF²*« U¼U¹«dÄËÆ5DK w Èd³ WOÐœ« WdŠ oKÞ« Ícë qOK'«Ë ¨w½UHM U¹dE½ —uK³²Ã« vë WłUŠ w X½U W¹UJ(« Ê« dOž ÎU¹dJË Îw `−MðË ¨U¼dUMŽ rOI²ð w ¨ ôË« ‚«dA²Ýô« tFM Ícë wUI¦Ã« vM³*« WKKš ÎV½cë …bIŽ lL−¹ V¹dž RÞ«uð t³−×Ð ÂUÁ rŁ ¨ÊUł w½dHë ·uKOHë nÁuÄ w bO& b$ Ê« sJ1Ë ¨WOÐË—Ëô« WUI¦Ã« rÝË ¨q¼U−²Ã« vë…dONAë tð—U¹“ bFÐ 5OMODKHë …UÝQÄ sŽ dO³F²ÃUÐ oDM¹ Ê« Ë« Èd¹ Ê« i— Ícë ¨dð—UÝ ‰Ëò…¡«dÁ ‰uײ¹ rŁ ¨©±π∑∏® å‚«dA²Ýô«ò »U² w b−²¹ ·uÝ ÍdEMë —uK³²Ã« «c¼ Æ…ež vë¨öÐUIÄË ôUIÄË UÐU² sÄ U¼öð UÄË ¨©±π∑π® å5DK WÃQÄò lÄ WO¹—Uð ≠ WOÝUOÝ«e?O?Š u?K?ÝË√ ‚UHð« cMÄ XK²Š« Î«d?O?³  ÎU?u?B?šË ¨w?ÝU?Oë bOFÝ ◊UA½ w Îw?²?ë tðôUIÄ w ÆåwKJ¹Ë «d¼ô«òË å…UO(«ò UNðdA½wÄöŽô« —Ëœ Ë« ¨WOÝUOë bOFÝ WOÃUC½ —UÞ« w ¨å5DK WÃQÄò »U² l{Ë QD)« sÄsÄ ÆœdÃ«Ë W¹UJ(« w²ÃQÄ ‰uŠ ed²¹ wÝUOÝ ≠ ÍdE½ »U² t½« ÆwdOÄô« »dGë w dO³JëwÁ«dA²Ýô« œdÃ«Ë ¨WNł sÄ W³zUGë WOMODKHë W¹UJ(« ¨l{uð ÍœdÝ —UÞ« Í« wË ¨W¹UJ(« ÍËd¹Ê« V−¹ dš¬ ÂöJÐò ∫q¹ËQ²Ã«Ë —uC(« 5Ð Ÿ«d t½« ÆtKš«œ w w½uONBë »d²I*« rE²½« ÍcëUŽ«d tHË w WO½uONBÃ«Ë 5OMODKHë 5Ð Ÿ«dBë rNH½ Îw½uONBë q¹ËQ²Ã« Æåq¹ËQðË —uCŠ 5ÐU¹dJŽ tOKŽ eN−¹ Ê√ q³Á ¨Íœdë vM³*« w wMODKHë —uC(« VOOG²Ð ÂuI¹ ÎÆ»d(« wW?ÄËU?I?Ä w? `−M¹ Ê√ qł« sÄ ¨U¼œdÝË t²¹UJŠ »U²« —uC(« lOD²¹ nO ∫u¼ ‰«RëÆq¹ËQ²Ã«

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->