Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
2010-TOP-10 cikk-AzÍrásTükreben-hu

2010-TOP-10 cikk-AzÍrásTükreben-hu

Ratings: (0)|Views: 2,589|Likes:
Published by Szilvia Szabó
AzÍrásTükrében.hu legsikeresebb cikkei
2010-ben – TOP 10
AzÍrásTükrében.hu legsikeresebb cikkei
2010-ben – TOP 10

More info:

Published by: Szilvia Szabó on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

 
 
yyy%n{lrn}pthrdbde%ft” Irncgoýiln ì} óel}adrdp
]{drdpeìo aìi fn}geoý ìr`dhd} mlhhdhdp gosn}el7 Oîpgin}} do n{yyy%lrn}pthrdbde%ft
rn.
N{Árî}Pÿhrìbde%ft odi}lhdrd}dbb mlhhdl2:>:!bde ” PGZ >:
N PGZ >: rnei}gr hlnonhápî}îbne n{ go`no oîpginpgpp}îil }pnpl}{plhîlpsdppda nonzto%N ol}pn m}nh n 2:>:!d} ìsbde árý`gpp mlhhdhrd sgenphg{lh ! sni|l} n{ do!aûop ìsdh mlhhdl d{ûppno hld}pdh n sl{}iîop n`npghbýo ” ì} n 2:>:% knetîr:>!do hd{`Ş`Ş/ ì} 2:>:% `dmdabdr 2<!ìe od{îrtoý l`Şlepdrsnootabneod{nkogpp oîpginpî}gh nonzkîe hì}{ÿop%Áad/ cgr`ápgpp }grrde`bde n mlhhdh ” >:% fdo|pŞo n{ >% fdo|li fnon`sn !/pdokd} pdrkd`doaÿhbde%Ký gosn}î}p.
 
 
 
yyy%n{lrn}pthrdbde%ft” Irncgoýiln ì} óel}adrdp
]{drdpeìo aìi fn}geoý ìr`dhd} mlhhdhdp gosn}el7 Oîpgin}} do n{yyy%lrn}pthrdbde%ft
rn.
>:%Alo|de n{ ìr`dhoŞ`ì}d`7 ” ftaîe sni| rdîo7
N{ ìr`dhoŞ`ì} aìrpìhd ì} lrîe|n hó{rdkîp}{lh n pnetoî} ì} n atehnfdo|l pdokd!}ápaìe| }lhdrìbde%
Bl{pg} Pd l} pnzn}{pnopn` aîr/ fgi| alm}g`n ìosd{dpdp kdodep/fn go|ne `gogiino cgionohg{go/ nal ìr`dhdo% Lo|dehgr }{lepd ì}{rd }da sd}{d` n{ l`Şaûoî}îp/ eda ûi|/ nalhgr hópdod}}ìibŞo hdoo pdod}ápded` bl{ge|g} `goighnp/ naleda fgi| eda ìr`dhdo/ `d di|}{držde tepnp sni| hl eda îoofnpg`.
N{ ìr`dhoŞ`ì}l lrîe|
hl`drápì}ìedh eni| }{drdzd sne n zîo|nsîon}{pî} ì} n atehn!nohnoan}}îi adiîoonzápî}îbne/ ái|
n zîo|ngrldepîmlý} loodpsd n zîo|nnohnoan}}îilirncgoýilnl sl{}iîonp }grîe l} hldadop }{drdzdp hnz
%N{ ìr`dhoŞ`ì} }{îag} }{dazgepbýo sl{}iîofnpý zo%; lepde{lpî}/ ó}}{dpìpdo/ di|!sni|póbblrîe|û }pb% Îopnoîbne n{gebne doage`fnpý/ fgi| ale`dehleìo
sne di| cŞ lrîe|
/nal on}}nbbne sni| di|îopnoîe eda sîopg{lh n{ ìsdh cgo|naîe%
N hósdphd{Ş irncgoýilnl pd}{p }diáp}ìiìsdo hl`drápfdpd`/ fgi| ìr`dhoŞ`ì}d` ft!aîe sni| lehîbb rdîo bdîooápgpp}îiû%
N/ N{ árî} kgbbrn `ŞopB/ n{ árî} bnorn `Şop sni| îooýN/ n sgenonh sn}pnigh/ aî{gopnhB/ n sgenonh sìhge|nh ìod}dhN/ ilrone`g} árî}/ hdrdh`d`/ ásd} cgraîhB/ }{óid}/ îrhî`g} cgraîh ì} 'sni| e|gapnpgpp bdpžhN/ ftrhg}}îi/ sgenopóbbodp kdooda{Ş &pdopdh n{ no}ý ì} cdo}Ş{ýeî} ftrhgh/ n hó{ìz!{ýeîbne l} zot}{ftrhgh/ `á}{ápdpp}ìi kdooda{Ş,B/ n{ árî} hdsì}bì ftrhg}/ lehîbb zîomlhî} kdoodiž &n{ no}ý ì} cdo}Ş{ýeî} ftrhgh }g!sîe|nh/ sni| flîe|g{enh,N/ hlm}l kgbb anriýB/ kgbb anriý eni|gbbN/ n }{ý ì} }grhó{óh hlm}lh sni| egraîoaìrdpždh/ `d n }grgh eda inbno|g`enh ó}}{dB/ n{ árî} nrîe|g}/ pnigop% Îpoîpfnpý/ }{nbîo|g}fg{ hó{doáp
 
 
yyy%n{lrn}pthrdbde%ft” Irncgoýiln ì} óel}adrdp
]{drdpeìo aìi fn}geoý ìr`dhd} mlhhdhdp gosn}el7 Oîpgin}} do n{yyy%lrn}pthrdbde%ft
rn.
N/ n bdpžh pdopdh/ }{ìod}dhB/ n{ árî}rn n hópdpode}ìi kdooda{Ş &ale`de bdpž hÿoóe îoo sni| m}nh >!2 bdpž hnz!m}goý`lh ó}}{d n }{nsnhbneN/ sìisgenonh cgenon}nh/ cÿ{ìrd}dhB/ fnpîrg{gpp/ sni| dorîepgpp sìisgenonh
Ìrpìhdoì}; Fn n{ ―N‑ irncgoýilnl kdodhbŞo pnoîopîo póbbdp/ nhhgr ìr`dhoŞ`ì}d` ftaîe;
 Nfgi| n{ doedsd{ì}bŞo l} hl`drÿo/ n{ dabdrdhhdo hnzm}gonpg} `goigh ìr`dhdoedh%E|lpgpp sni| n hó{ó}}ìird/ n }{gmlîol} hnzm}gonpghrn/ sge{nenh n ažsì}{dpdh% Bdcg!in`ý ì} nohnoan{hg`ý sni|% Cgiìhge| sni| aî}gh zrgboìaîlrn/ i|nhrne ìr{doalodil} n{geg}to}{ sdoÿh/ ì} hì}{pdpì}p ìr{do nrrn/ fgi| hlatpn}` di|ÿppìr{ì}d`dp ì} sn!onalo|de aý`ge pîaginpî}p/ }diáp}ìidp e|ûkp} dabdrpîr}nl`enh%
Fn n{ ―B‑ irncgoýilnl kdodhbŞo pnoîopîo póbbdp/ nhhgr rdnol}pn sni|;
 N{ dabdrl zrgboìaîh fdo|dpp }ghhno lehîbb n pt`gaîe|g} `goigh cdoì cgr`ápg` cl!i|doad`dp% Ìr`dhdoedh n{ doaìodpdh/ n pîri|nh/ n `goigh ažhó`ì}d% Ige`gohg`î!}g` rdnol}{plht}nbb/ hdsd}dbb ìr{ìhde|}ìidp atpnp}{ n odohl `goigh lrîep% N odohl!{ì}}do eda lin{îe pt`}{ alp hd{`del/ i|nhrne n odohl zrgboìaîhnp l} pîri|lonig}nehd{dod`/ rnmlgeîol}ne nhnrg` adigo`nel%
<%L`dnol}pn sni| Rdnol}pn ” ado|lh sni|7
Rý{}n}{áebde oîpg` n sloîigp/ sni| cdhdpd!cdfìrbde7
L`dnol}pn sni| rdnol}pn sni|7
N{ noîbbl óel}adrdpl! irncgoýilnl!pd}{pbŞo
ag}p hóee|de hl`drápfdpd`/ fn adieì!{d`/ fgi| n hì{árî}g`rn n{ noîbblnh hó{ÿo ado| irncgoýilnl kdodh kdooda{Şdh.G/ n{ árî}g` }{dooŞ}/ lehîbb n cdfìr cdoÿodp `galeîov/ n{ árî}g` }žrž/ lehîbb n pgoon}/ }ópìp rì}{ `galeîoG/N }grgh ì} }{nsnh hó{óppl pîsgo}îi eni|v/ n }grgh ì} }{nsnh hó{óppl pîsgo}îi hó{dzd} sni| hlm}l

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kate Oppelt liked this
133xx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->