Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurier Powiatowy nr 02

Kurier Powiatowy nr 02

Ratings:
(0)
|Views: 111|Likes:
Published by splubin

More info:

Published by: splubin on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

 

www.powiat-lubin.plsierpieñ 2007
 
                                                                                                                                                                                                                  

 
                  
nr 2 (2) sierpieñ 2007 r. rok 1
Nowe dzia³kibudowlane
LUBIN
Ju¿ niebawem do sprzeda¿yzostan¹ przekazane dzia³kibudowlane po³o¿one na tereniegminy Lubin. W tej chwili jestprzeprowadzany ich podzia³geodezyjny. Jak poinformowa³nas geodeta powiatowy JanRaduchowski w SzklarachGórnych bêdzie 8 dzia³eko powierzchni od 12 do 28arów, a w Chrostniku 3 dzia³kio powierzchni oko³o 10 arów.Szerzej o mo¿liwoœci zakupupoinformujemy w nastêpnymnumerze Kuriera Powiatowego.
(DeeS)
Hala i szpital
LUBIN
W Lubinie przebywa³ pose³Grzegorz Schetyna. Podczasspotkania z dziennikarzamipodkreœli³, ¿e Sejmik WojewództwaDolnoœl¹skiego zadeklarowa³œrodki finansowe na budowêhali widowiskowo-sportowej.Stwierdzi³, ¿e przedsiêwziêciepowinno odbyæ siê przy udzialewszystkich zainteresowanychstron. - Lubin jest miastemmistrzów i zas³uguje na komplekssportowy z prawdziwego zdarzenia– powiedzia³ pose³.Grzegorz Schetyna odwiedzi³równie¿ Szpital Powiatowyw Lubinie, gdzie zapozna³ siêz aktualn¹ sytuacj¹ orazprogramem rozwoju,przedstawionym przez dyrektoraEdwarda Schmidta.
(DeeS)
 
LUBIN
Rozmowa z dyrektorem ZOZ
Rozwój czy strajk?
Lekarze strajkuj¹, pacjenci siê niepokoj¹. Jakieperspektywy ma lubiñski szpital?
–Sytuacja ZOZ jest dobra. Mamy p³ynnoœæ finan-
sow¹, wspieraj¹ nas samorz¹dy, finalizujemy proces re-
strukturyzacji. Jedynym zagro¿eniem dla lubiñskiegoszpitala jest strajk lekarzy – mówi Edward Schmidt.
Wiêcej na s. 3
GAZETA BEZP£ATNA
starostwo
wizyta
 WROC£AW/LUBINKoniec procesu w sprawie zbrodni lubiñskiej. S¹ winni.
MA£A KARA
Stanis³awa Trajkowska, Wanda Adamowicz i Bronis³awa PoŸniak 15 lat czeka³y na ostatni wyrok w procesie, w którym s¹dzono ludzi, winnych œmierci ich mê¿ów i syna. Razem z nimi na wyrokdla by³ego zastêpcy komendanta wojewódzkiego milicji, dowódcy plutonu ZOMO i zastêpcykomendanta MO w Lubinie czeka³o kilkanaœcie osób, które podczas sierpniowej manifestacji w 1982 roku zosta³y ranne. Czeka³y ich rodziny, s¹siedzi. Czeka³ ca³y Lubin. Wyrok zapad³ w przededniu okr¹g³ej rocznicy tamtej tragedii. Pamiêæ o strza³ach i krwi na ulicy jest takœwie¿a... Wierzyæ siê nie chce, ¿e minê³o ju¿ æwieræ wieku. Tak nie chce siê wierzyæ, ¿eby na wyrok trzeba by³o czekaæ a¿ 15 lat. Rodzinom Ofiar Lubiñskiego Sierpnia pozosta³a satysfakcja:ci, którzy stanêli przed s¹dem, s¹ winni. Ale to na pewno nie wszyscy. I wyrok – ¿aden - na pewnonie wyrówna straty po œmierci najbli¿szych. Andrzej Trajkowski mia³ 31 lat, Mieczys³aw PoŸniak 25, a Micha³ Adamowicz 28. Æwieræ wiekutemu oni i ich rówieœnicy walczyli z systemem w³adzy, który narzuci³ Polakom stan wojenny. Tomiêdzy innymi dlatego „Solidarnoœæ” w sierpniu 1982 r. zorganizowa³a w Lubinie manifestacjê.Wielu jej uczestników rok póŸniej trafi³o do wiêzienia. Oni tak¿e domagaj¹ siê sprawiedliwoœci:ukarania tych, którzy ich tam poni¿ali, zastraszali i bili. Pierwsze akty oskar¿enia ju¿ trafi³y dos¹du. Patrz tak¿e str.4
    f    o    t .    a    r    c    h    i    W    u    m     W    o    j    c    i    e    c    h    a    o    B    r    e    m    s    k    i    e    G    o
 NOWY PORTAL INFORMACYJNY POWIATU LUBIÑSKIEGO
- informacje, wydarzenia- darmowe og³oszenia- katalog firm
 
WWW.POWIAT-LUBIN.PL
LUBIN- RUDNA-ŒCINAWA
Orange Ekstraklasa
Mistrz rozpocz¹³
LUBIN
Pierwszy w nowym sezonie meczOrange Ekstraklasy rozegra³ MistrzPolski. Zag³êbie pokona³o Widzew£ódŸ 2:1.
(DeeS)
 
RÊSZÓW
Bêdzie równiej
Maszyny ju¿ pracuj¹
Na drodze miêdzy Rêszowema Siedlcami pojawi³y siê ju¿ maszynybudowlane. Droga miêdzy tymimiejscowoœciami zostanie wyrównana.
Wiêcej s. 6
 
LUBIN
Kierunek Himalaje
Turkusowa Bogini
Szóst¹ co do wielkoœci górê œwiata – ChoOyu (8201 m), zamierzaj¹ zdobyæ Bogus³aw Chamielec i Dominik Ziembowicz z LubiñskiegoKlubu Górskiego „Problem”.
Kilkuosobowa wyprawa rusza pod koniec sierpnia.Nasi himalaiœci chc¹ wejœæ na szczyt bez aparatów tlenowych. Z ka¿dym rokiem podwy¿szaj¹ stawkê.W minionym roku zdobywali szczyty w Karakorumi Pamirze. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem,to po zdobyciu Cho Oyu mo¿liwy jest tak¿e atak naszczyt Shisha Pangma (8013).
Wiêcej na s. 9
Dominik Ziembowicz stan¹³ w lipcu naMont Blanc.
 

www.powiat-lubin.plsierpieñ 2007
2
wydarzenia
 Pierwsze koty za p³oty
 Pierwszy numer „Kuriera Powiatowego” za nami. Odnosimy wra¿enie, ¿e zosta³ do- brze przyjêty. Ju¿ pierwsze telefony i rozmowy z naszymi Czytelnikami upewni³y nas, ¿e jest to pismo potrzebne. Podkreœlano to, do czego i my przywi¹zujemy najwiêksz¹ wagê:lokalnoœci tematyki, dotycz¹cej przede wszyst- kim ¿ycia mieszkañców naszego powiatu i jego
w³odarzy. Cieszymy siê z pierwszych goœci, którzy
 – zachêceni lektur¹ – odwiedzili nasz¹ redakcjêw Starostwie. Drzwi Kuriera otwarte s¹ dlawszystkich – zapraszamy! Na ³amach nasze- go miesiêcznika mo¿emy napisaæ o Waszych sukcesach, osi¹gniêciach, planach, ale równie¿ o k³opotach - mo¿e niektóre wspólnie uda nam siê rozwi¹zaæ. Dziêkujemy za wszystkie mi³e s³owa, którychnie zabrak³o nawet podczas krytycznej oceny pierwszego numeru. Do chwili, gdy ciep³e jeszczeegzemplarze dotar³y z drukarni nie zdawaliœmy sobie sprawy, jak bardzo sami byliœmy ciekawi owocu naszej pracy. Pracy pe³nej emocji, które sprawi³y, ¿e nie ustrzegliœmy siê tak¿e b³êdów. Niezamierzenie zmieniliœmy imiê wójtowi gmi-ny Rudna W³adys³awowi Bigusowi oraz lide-rowi grupy Rivendell, Konradowi Rogiñskiemu.W fotoreporta¿u z Dni Lubina, do opisuwystêpów grupy Fuego do³¹czyliœmy zdjêcie tan- cerek z innego zespo³u. Za te pomy³ki serdecznie przepraszamy. Kilka s³ów wyjaœnienia nale¿y siê osobom, których poruszy³y teksty, zwi¹zane z gmin¹Œcinawa. Mia³ racjê autor listu na interneto-
wym forum, ¿e gmina w ubieg³ym roku umorzy³a znacznie wiêcej podatków, ni¿ napisaliœmy. Arty- ku³ w Kurierze dotyczy³ jedynie umorzeñ powy¿ej
 kwoty 5000 z³, ale w artykule zabrak³o na tentemat stosownej wzmianki. Przy okazji, prag-niemy zapewniæ burmistrza Andrzeja Holden-majera, ¿e przygotowuj¹c teksty staramy siê byæ 
rzetelni. Wymaga tego szacunek dla Czytelnikówi prawo. ¯ywimy nadziejê, ¿e burmistrz Œcinawy
nie bêdzie musia³ prostowaæ ani dementowaæ na- szych informacji. Uwa¿na lektura przekona, ¿e
 dochowujemy starannoœci i rzetelnoœci, nawet jeœli
nie zasiêgamy opinii szefa gminy. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci sami równie¿ chêtnie
udzielimy wyjaœnieñ. Zale¿y nam na wspó³pracy
 z w³adzami samorz¹dowymi, bez niej bowiem
trudno by³oby tworzyæ samorz¹dowe pismo. Dziœ 
 oddajemy do r¹k drugi numer Kuriera. Zapra- szamy na jego ³amy i z niecierpliwoœci¹ czekamyna Pañstwa opinie.
 Redakcja
 
LUBIN
Dywidenda podzielona i wyp³acona
Wezm¹ ca³y zysk 
 Akcjonariusze KGHM poprawilib³¹d i podjêli now¹ uchwa³ê w sprawie dywidendy, a wiêctak¹ by kwota do wyp³aty nieby³a wy¿sza od faktycznegozysku.
Na dywidendê przeznaczonopo 16,97 z³ za jedn¹ akcjê, czyli w sumie 3 mld 394 mln z³.Pozosta³a kwota z zysku – 1 mln130 tys.230 z³ 53 gr – odpisano na
kapita³ zapasowy spó³ki. Posiadacze
 walorów Polskiej Miedzi nale¿n¹im czêœæ dywidendy maj¹ odebraæ w dwóch, równych transzach:10 lipca i 10 wrzeœnia 2007 r.Z decyzjami w³aœcicieli KGHMnie zgodzi³ siê Ryszard Zbrzyzny.Jako pose³ w interpelacji z³o¿y³pytanie o politykê Skarbu Pañstwa wobec spó³ki, zaœ jako akcjonariuszma zamiar w najbli¿szych dniachzaskar¿yæ WZA w s¹dzie.
(MB)
 
LEGNICA
Bêd¹ nowe miejsca pracy
LETIA czyli park 
Rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowaspó³ka: LETIA Legnicki ParkTechnologiczny KGHM.
Udzia³owcami spó³ki s¹ KGHM(94,59% akcji), Sejmik Wojewódz-twa Dolnoœl¹skiego 5%) i Politech-nika Wroc³awska (0,05%). W sk³adrady nadzorczej weszli: AdamG¹siorowski jako przewodnicz¹cyoraz cz³onkowie: Henryk Karaœ, Ta-deusz Wiêckowski i Micha³ Janicki.Powo³ano równie¿ prezesa – zosta³nim Krzysztof Safin i wiceprezesa- Arkadiusza Giera³ta.LETIA ma swoj¹ siedzibê w Leg-nicy, w dawnym Legmecie. Zamie-rza prowadziæ dzia³alnoœæ na blisko150 hektarach. Atutem parku jestjego po³o¿enie - przy skrzy¿owaniudróg S3 i 364, w pobli¿u autostrady A4. Docelowo mo¿e powstaæ w nimblisko 2.500 miejsc pracy stworzo-nych przez kilkadziesi¹t firm. Mag-nesem dla inwestorów maj¹ byæ ulgizbli¿one do tych, jakie posiadaj¹inwestorzy w specjalnych strefachekonomicznych.W lipcu KGHM podpisa³ jesz-cze inn¹, poœrednio zwi¹zan¹z nowymi technologiami umowê:o zawi¹zaniu z naukowcami Poli-techniki Wroc³awskiej konsorcjumnaukowo-badawczego. - Zrzeszaæono bêdzie uczelnie polskie, jed-nostki naukowe, jednostki badaw-czo-rozwojowe zainteresowane wspóln¹ realizacj¹ prac badawczychi rozwojowych na potrzeby GrupyKapita³owej KGHM Polska MiedzS.A. Prace naukowo-badawcze bêd¹
ukierunkowane na bezpoœrednie ich
zastosowanie w praktyce, szczegól-nie w obszarze dzia³alnoœci podsta-
 wowej KGHM Polska Miedz S.A. tj.doskonalenia technologii górniczych
i hutniczych, zagospodarowaniaodpadów, ochrony œrodowiska, po-prawy warunków i bezpieczeñstwapracy – czytamy w komunikaciebiura prasowego spó³ki.
(km)
 
WARSZAWA
MiedŸ na parkiecie
Ceny w górê, ceny w dó³
Miedziowa spó³ka obchodzi³a10-lecie debiutu na warszawskiej Gie³dziePapierów Wartoœciowych.
Zainteresowanie walorami KGHM by³otak du¿e, ¿e gie³da
musia³a opóŸniæ sesjê, aby
móc przerobiæ zlecenia w trakcie jednego dnia.10 lipca 1997 r. za akcjêKGHM p³acono wiêcej,ni¿ siê spodziewano:23,50 z³. Kurs by³ o 23,7proc. wy¿szy od ceny,po jakiej nabywali akcjeindywidualni inwestorzyi o 11,9 proc. od transzy, za któr¹p³aci³y instytucje.- Dla firmy obecnoœæ na gie³dzie,to wa¿na sprawa. Spó³ka jestbardziej transparentna, przejrzysta we wszelkich dzia³aniach,o których zarz¹d musiinformowaæ zarównoza³ogê, jak i akcjonari-uszy – powiedzia³ pre-zes KGHM
Krzysztof 
Skóra
.Na inauguracyjnejsesji w³aœciciela zmieni³o8 proc. papierów  wprowadzonych dogie³dowego obrotu.
W sumie, tego dnia obrót
akcjami Polskiej Miedzi wyniós³ 115,7 mln z³.
(mb)
ludzie
Jest wiceburmistrz
ŒCINAWA
Stanowisko wiceburmistrza Œcinawyobjê³a Miros³awa Wendzonka.M. Wendzonka otrzyma³a licencjatz zakresu administrowania ochron¹œrodowiska, w tym roku ukoñczy³atak¿e studia magisterskie w Wy¿szejSzkole Zarz¹dzania AdministracjiPublicznej w Poznaniu. Przednominacj¹ by³a inspektorem ochronyœrodowiska w Urzêdzie Gminyw Chocianowie. W administracjipracuje od 22 lat. Burmistrz chcejej powierzyæ równie¿ obowi¹zkisekretarza œcinawskiego urzêdu.
Nowy sekretarz
GMINA LUBIN
Jadwiga Ignatowska - Zaj¹c zosta³apowo³ana na Sekretarza Gminy Lubin.Dotychczas stanowisko to piastowa³przez 17 lat Adam NiedŸwiecki. Z³o¿y³on rezygnacjê na w³asn¹ proœbêw zwi¹zku z zamiarem przejœcia naemeryturê.Nowa pani sekretarz objê³a obowi¹zki2 lipca. Poprzednio pracowa³aw magistracie w ¯arowie, a od1989 r. mieszka w Lubinie. Ostatnie latapracy zawodowej zwi¹za³a z UrzêdemMiejskim w Lubinie.
Glapiñskizrezygnowa³
LUBIN
Przewodnicz¹cy rady nadzorczejKGHM Adam Glapiñski z³o¿y³rezygnacjê z pe³nienia funkcji cz³onkarady nadzorczej Polskiej Miedzi.Powodem rezygnacji Glapiñskiegoby³ wybór na stanowisko prezesaPolkomtel S.A.
Nowy dyrektor
LUBIN
Marek Mierzejewski z Wroc³awiazosta³ nowym dyrektorem MiejskiejBiblioteki Publicznej w Lubinie.Nowy dyrektor jest z wykszta³ceniahistorykiem. Ma za sob¹ 19 lat pracyw szkole – z tego 9 ostatnich lat by³dyrektorem jednej z wroc³awskichszkó³ œrednich.
Winkel odchodzi
LUBIN
Szef Ogólnopolskiego Zwi¹zkuLekarzy w szpitalu ZOZ w Lubinierezygnuje z funkcji przewodnicz¹cego.Powód oficjalny: sprawy osobiste,nieoficjalny: zmiana pracy.Zbigniew Winkel nie reprezentujeju¿ protestuj¹cych lekarzy.Dodajmy, ¿e szef zwi¹zku nie sk³ada³wypowiedzenia, gdy¿ jest w szpitalulekarzem kontraktowym. Jak siêdowiedzieliœmy Z. Winkel od jesienirozpocznie pracê w G³ogowie.
KURIER POWIATOWYBiuletyn Powiatu Lubiñskiego
Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306),59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35,fax. (076) 746 72 04,redakcja@powiat-lubin.pl,www.powiat-lubin.pl.Redaktor naczelny Krzysztof Maciejak,Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska,Dariusz Szymacha.Wydawca: Starostwo Powiatowew Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b,59-300 LubinDruk: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna14 a 65-737, Zielona GóraRedakcja nie zwraca tekstówniezamówionych, zastrzega sobieprawo ich redagowania i skracania.Redakcja nie odpowiada za treœæzamieszczanych og³oszeñ.

 
LUBIN
Przetarg na budynek dawnej dyrekcji ZOZ
Do sprzedania budynek przy £okietka 3
1 985.000,00 z³ - tyle wynosi cena wywo³awczanieruchomoœci przy ul.£okietka 3, gdzie doniedawna mia³a siedzibêdyrekcja ZOZ-u. TerazZarz¹d Powiatu w Lubinieog³osi³ przetarg pisemnynieograniczony na jejsprzeda¿.
Przetarg odbêdzie siê 20.sierpnia w budynku Starostwa.Do sprzeda¿y przeznaczononieruchomoœæ gruntow¹zabudowan¹ budynkiemadministracyjnym oraz gara-¿ami. Nie posiada ona obo- wi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowañi kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Lubina na tymterenie mo¿e byæ realizowanazabudowa mieszkalna, drogi,parkingi, zieleñ, us³ugi cen-trotwórcze, kultury, handlu,gastronomii, obs³ugi finansowej,administracji oraz turystyki.Oferty mo¿na sk³adaæ do dnia16 sierpnia 2007 r. Wadiumgotówkowe wynosi 100.000 Pe³na treœæ og³oszenia podanajest w Biuletynie InformacjiPublicznej Powiatu Lubiñskiego – na stronie internetowej: www.bip.powiat-lubin.pl. Dodatkoweinformacje mo¿na uzyskaæ w Sta-rostwie Powiatowym w Lubinie,pok. nr 237, tel. 076/746-71-65.Dodajmy, ¿e PowiatowyZespó³ do spraw OrzekaniaNiepe³nosprawnoœci, którymieœci siê w budynku przy ul.£okietka 3, do czasu ostatecznegosfinalizowania ewentualnejtransakcji sprzeda¿y pozostanie w swej siedzibie. W przypadkuzmiany adresu niezw³oczniezostanie podana informacjao tym fakcie do wiadomoœcipublicznej.
(km)
LUBIN Zwi¹zkowcy przeciwko polityce w³adz KGHM
Przepychanki
– Chcemy uœwiadomiæ rz¹dz¹cym, ¿e taka politykafinansowa w firmie nam siê nie podoba – mówili uczestnicypikiety. Zorganizowano j¹ w dniu, w którym akcjonariuszeKGHM mieli podj¹æ decyzjê o podziale dywidendy.
Z
 wi¹zkowcy chcieli wykrzyczeæ swoje¿¹dania wprost doakcjonariuszy KGHM, jednak pod salê Wy¿ykowskiego ichnie wpuszczono. Skoñczy³osiê na s³ownych (z zarz¹-dem) i dos³ownych(z ochroniarzami) przepycha-
nkach pod bram¹.Na wszystkie zarzuty zwi¹-zkowców zarz¹d odpowiedzia³dopiero kilkanaœcie dni póŸniej, w obszernym komunikacie.I wszystkie odrzuci³.O ostatecznej decyzji akcjo-nariuszy piszemy obok. Tym-czasem sam ZZ PD pod konieclipca zdecydowa³ siê na doœæ
kontrowersyjn¹ decyzjê: z³o¿enia
do prokuratury oraz PañstwowejInspekcji Pracy doniesienia nadyrektora ds. pracowniczych w kopalni „Rudna”, Krzysztof Krajewskiego. Zdaniemzwi¹zkowców swoim zacho- waniem ³amie on ustawê o och-ronie danych osobowych. Prze-pychanek w miedziowej firmie wiêc koñca nie widaæ.
(mb)
Pikieta pracowników Polskiej Miedzi. Pod biuro zarz¹du spó³ki przysz³okilkuset dzia³aczy zwi¹zkowych. Za bramê zwi¹zkowców nie wpuszczono.Wejœcia broni³ szpaler ochroniarzy.Krzysztof Skóra
 

www.powiat-lubin.plsierpieñ 2007
3
temat miesi¹ca
 
POWIAT
Lubiñscy lekarze uratowali 17-latka
No¿em w serce
Pierwsz¹ od wielu latoperacjê rany k³utejserca przeprowadzono w szpitalu ZOZ w Lubinie.Operowano 17-latkaz Gwizdanowa, któryzosta³ ranny w bójce. Po 8dniach wyszed³ do domu.
Lipcowy wieczór w Gwizdanowie. Grupkam³odych ludzi zaczynasprzeczkê. W pewnymmomencie mieszkaniecSkrzyd³owic wyci¹gn¹³ nó¿.Dalej wypadki potoczy³ysiê b³yskawicznie. Jeden
z m³odych ludzi otrzyma³ cios
 w brzuch, inny w serce.Dziêki sprawnej reanimacjizespo³u ratunkowego,której przewodzi³ Zbigniew £obodziñski, mo¿na by³oszybko dowieŸæ rannychdo szpitala. Na izbê przyjêæ
trafili ok. 22.00. Rana brzucha
nie by³a zbyt groŸna, wiêcpo jej opatrzeniu odes³anoposzkodowanego do domu.Natomiast 17–latek z ran¹k³ut¹ serca niespe³na pó³godziny póŸniej mia³otwieran¹ klatkê piersiow¹.Operacj¹ kierowa³ zespó³chirurgów w sk³adzie drTomasz Kulczycki, WaldemarWojciechowski, Marek Koœcielny oraz anestezjologMarcin Samokar. Zabieg
nadzorowali dr Robert Szwed,
ordynator oddzia³u chirurgiiogólnej i onkologicznej orazBernadeta Tu³aza, ordynatoroddzia³u intensywnej terapii.Pracê zespo³u wspiera³ypielêgniarki Aldona Malmon,Bo¿ena Zaj¹czkowskai Lucyna W³odarczyk. Dziêkijego pracy m³odzieniecprze¿y³.Nale¿y podkreœliæ, ¿e w historii lubiñskiego szpitalajest to pi¹ty przypadek operacji rany k³utej serca.Operacja ta – podobnie jak i 4 poprzednie – przebieg³apoprawnie. – W takich przypadkach wiele zale¿y od szybkieji trafnej decyzji – mówiz uznaniem o ca³ym zespoleordynator Robert Szwed.Tymczasem Prokuratura
postawi³a no¿ownikowi zarzut
spowodowania ciê¿kiegouszczerbku na zdrowiu (zataki czyn grozi kara od 1–10lat pozbawienia wolnoœci),a tak¿e zarzut u¿ycia no¿a w bójce (od 6 miesiêcy do 8lat wiêzienia).
(km)
Robert Szwed, Bernadeta Tu³aza, WaldemarWojciechowski, Tomasz Kulczycki (operator)i Marek Koœcielny (od lewej). Brakuje Zbigniew£obodziñskiego i Marcina Samokara– anestezjologa.
    f    o    t .    d    a    r    i    u    s    z    s    z    y    m    a    c    h    a
 
ROZMOWA
z Edwardem Schmidtem, dyrektorem ZOZ w Lubinie
Czas na rozwój naszego szpitala
* Jak wygl¹da sytuacja szpitala
na tle innych placówek w regio-
nie?
 – Jest dobra. Mamy p³ynnoœæ fi-nansow¹, wspieraj¹ nas samorz¹dy,finalizujemy proces restrukturyza-cji. Jedynym zagro¿eniem jest strajk lekarzy.
* To sk¹d bior¹ siê zarzuty, ¿ejest fatalnie, a dyrekcja i organ
za³o¿ycielski niewiele robi¹?
 – Z niezrozumienia mechani-zmów finansowych i programów odd³u¿enia szpitala w ramach re-strukturyzacji. To tak¿e powtarza-nie utartych sformu³owañ sprzedkilku lat, roku, gdy ci¹gle ros³ozad³u¿eniu ZOZ–u.
* Jak wp³ywa taka negatywnapropaganda na wizerunek szpi-
tala?
 – Nie przynosi nam to korzyœci.Dodatkowo d³ugotrwa³y strajk le-karzy i zwi¹zane z tym utrudnieniadla pacjentów nie wp³ywaj¹ dobrzena nasz wizerunek i odbiór spo³e-czny. Czêsto rozmawia³em o sy-tuacji z lekarzami i zwi¹zkamizawodowymi. Na sesji samorz¹du
przekazywa³em informacjê radnym,
a na konferencjach prasowych me-diom.
* Restrukturyzacja to takie wyœwiechtane s³owo, ¿e na je-go brzmienie ma³o kto zwracauwagê. Na jakim jej etapie jest
szpital?
 – W koñcowej fazie. W ci¹gu 2miesiêcy powinno dojœæ do emisjiobligacji, a nastêpnie ich wykupu(uzyskamy z nich ok. 11,5 mln z³)i sp³aty objêtych umow¹ restru-kturyzacyjn¹ wszystkich nale¿noœciz okresu do koñca 2004 r. Dopro- wadzi to – byæ mo¿e do koñca roku
 – do umorzenia przez skarb pañstwa
naszych zobowi¹zañ w wys. ok. 10mln z³.
* Czy nie przedstawia pan sytu-
acji w zbyt ró¿owych kolorach?
 – Ale¿ sk¹d. Po raz pierwszy odlistopada 2002 r. odprowadzamyterminowo za pracowników sk³adki
do ZUS. Za I pó³rocze wystawiliœmy
 wszystkie rachunki wynikaj¹cez kontraktu. Sytuacja finansowajest niezagro¿ona, podobnie jak lip-cowe wyp³aty, oczywiœcie dla osób,które nie strajkuj¹. Szpital pracujenormalnie. Czynne s¹ poradnie, pa-cjenci przyjmowani s¹ na oddzia³y,planowo wykonujemy zabiegi.
* Koñczy siê restrukturyzacja
i co dalej?
 – Tylko rozwój. Po ugodzie z ZUS–
em, mo¿emy siêgaæ po œrodki z UE.Szykujemy wnioski. Z Regional-nego Programu Operacyjnego pla-nujemy pozyskaæ pieni¹dze na Od-dzia³ Intensywnej Terapii, a z progra-mów centralnych na uruchomienieSzpitalnego Oddzia³u Ratunkowego(SOR). Pozyskane 10 mln z³ chcemyprzeznaczyæ na rozbudowê obiektu,przebudowê starych pomieszczeñi sprzêt.
* Ale w Legnicy NFZ rozwi¹za³umowê ze szpitalem na SOR...
 – Tak, bo powsta³ na bazie izbyprzyjêæ, która nie spe³nia³a wymo-gów. To przyk³ad, który potwierdza,¿e nie mo¿na tworzyæ prowizorek.
* S¹ pomys³y na tworzenie no- wych oddzia³ów...
 – Jesteœmy „za”, ale pamiêtajmyo realiach narzucanych przez NFZ.Przygotowany plan rozwoju szpi-tala przedstawiê na najbli¿szymposiedzeniu zespo³u powo³anegoprzez starostê i przed³o¿ê RadzieSpo³ecznej. Zawiera on m.in. kie-runki poszerzania oferty us³ugmedycznych, plan inwestycyjny,rozwi¹zania organizacyjne. Liczê,¿e zyska akceptacjê.
* Zwi¹zek lekarski te¿ ma swo-je propozycje.
 – Pomys³ów jest wiele, chêtniezapoznamy siê z ka¿d¹ rozs¹dn¹propozycj¹, która bêdzie oparta o ra-
chunek ekonomiczny i realne mo¿li-
 woœci. Obecnie zwi¹zek lekarski po-przez strajk hamuje pozyskiwanieœrodków z NFZ, lekarze myœl¹o zwolnieniu z pracy, a nie o rozwojuszpitala.
* A zakup sprzêtu?
 – Czêœæ pozyskamy z projektów.Zakupy np. nowego tomografu, czycyfrowych urz¹dzeñ na potrzebyradiologii bêd¹ zale¿a³y od œrodków i wsparcia samorz¹dów.
* Czy bêdzie mia³ kto leczyæ
pacjentów od paŸdziernika?
 – Wierzê, ¿e wiêkszoœælekarzy wycofa wypowiedzenia.Wkrótce przedstawiê nowe ofertyzatrudnienia w IV kwartale.Myœlê o systemie kontraktowymjak i o zatrudnieniu na umowê
o pracê. Pozyskamy te¿ specjalistów 
z zewn¹trz. Poszerzamy zakresdzia³añ oddzia³u ginekologiczo-po³o¿niczego i wznawiamy za-biegi laparoskopowe i z zakresuginekologii onkologicznej.
* Na czym stanê³y negocjacje
ze zwi¹zkiem lekarskim?
 – W ramach ogólnopolskiegoprotestu, kierowanego g³ówniedo rz¹du, zwi¹zkowcy domagaj¹siê 100 – proc. podwy¿ki. Trudno wiêc o kompromis. Nasz¹propozycjê podwy¿ek dla lekarzy w IV kwartale, popart¹ przezinne zwi¹zki, i wyp³atê na koniecroku pozosta³ym pracownikompremii z zysku, zdecydowanieodrzucono. To wszystko co mo¿emyzaoferowaæ, wiêkszych obci¹¿eñbud¿et jednostki nie udŸwignie,a o ponownym zad³u¿aniu siê niema mowy!!!
Rozmawia³ Krzysztof Maciejak 
Rozmowa z Piotrem Czekaj³o, Wicestarost¹ Powiatu Lubiñskiego
Interesantówtraktujemy powa¿nie
* Lekarze w swoim liœcie
otwartym pytaj¹ co zarz¹d powiatu
zrobi³ by poprawiæ sytuacjê
lubiñskiego ZOZ?
 – Wbrew powszechnie panuj¹cejopinii zarz¹d powiatu uczestniczy w pomocy dla ZOZ–u. W tym roku,
tylko do koñca czerwca ZOZ otrzyma³
od nas 910.000 z³ na remont OIOMi zakup, miêdzyinnymi, lampydo tomografu. Lekarze to doceniaj¹.Niejednokrotnie dawali temu wyrazdziêkuj¹c nam za dofinansowanieinwestycji. M.in. ostatnio takiepodziêkowania otrzymaliœmyz oddzia³u Anestezjologiii Intensywnej Terapii od ordynatoradr Bernadety Tu³azy. Dla nas jestto bardzo wa¿ny znak, i¿ naszedzia³ania znajduj¹ swoje uznanie wœród za³ogi ZOZ.
*
Czy Zarz¹d Powiatu
pomo¿e dyrekcji
ZOZ-u w renegocjacji
kontraktu z NFZ?
 – Oczywiœcie wspieramy wszelkiedzia³ania dyrekcjizwi¹zane z popraw¹funkcjonowania ZOZ.W tym wypadku
jednak, tylko dyrektor
jest ustawowoupowa¿niony dokontaktów z NFZi bêdzie musia³ samuporaæ siê z tymzadaniem. Wierzê, ¿esobie z tym poradzi.*
Z ust prezydenta miasta pad³a
deklaracja przejêcia lubiñskiegoZOZ. Co pan s¹dzi o takiej
mo¿liwoœci?
 – Kiedy to us³ysza³em przypomnia³mi siê dowcip o amerykañskim
mê¿czyŸnie, który jak mówi, ¿e kocha
to kocha. A jak mówi, ¿e siê o¿enito… tylko mówi. A tak na powa¿nie: wed³ug mojej oceny jest to deklaracja
typowo medialna, nie maj¹ca ¿adnych
realnych podstaw do jej wykonania.Nie s¹dzê, aby pan prezydent czyte¿ gmina miejska by³a gotowaprzej¹æ ZOZ z ca³ym maj¹tkiemi zad³u¿eniem. Tym bardziej, ¿e ten
problem nie by³ omawiany przez Radê
Miejsk¹.*
W ostatnim czasie kierowcyrejestruj¹cy samochody ¿alili siê
na d³ugoœæ procedur i koniecznoœæ wyczekiwania w kolejkach.
 – W ostatnich miesi¹cach wyd³u¿y³y
siê kolejki do rejestracji. Na³o¿y³o siêna to kilka czynników. W ca³ymkraju obserwujemy zauwa¿alny wzrost zakupów samochodów.Coraz wiêcej mieszkañców powiatuprzychodzi do nas rejestrowaæ swojeauta. Pechowo z³o¿y³o siê tak, ¿ekilku naszych pracowników maproblemy zdrowotne, kilku uda³osiê na przys³uguj¹ce im urlopy. Czasobs³ugi jednego interesanta przez wykwalifikowanego pracownika, przy
za³o¿eniu, ¿e wszystkie dokumenty s¹
 wype³nione poprawnie, wynosi oko³o20 minut. £atwo obliczyæ ile osóbmo¿na dziennie obs³u¿yæ. Dlatego wprowadziliœmy telefonicznezapisy. Po wczeœniejszym telefonieka¿dy zainteresowany przychodzi w konkretnym dniu i o konkre-tnej godzinie. Dziêki temunie traci siê czasu na stanie w kolejkach. Oczywiœcie torozwi¹zanie tymczasowe.Planujemy uruchomieniedodatkowych stanowisk w tym wydziale. Jednak¿e obecnieograniczaj¹ nas mo¿liwoœci lokalowe.Bêdzie to mo¿liwe dopiero po wyprowadzeniu siê z budynkustarostwa przychodni OMP. Ma tonast¹piæ z koñcem tego roku. Wtedyuruchomimy dodatkowe stanowiskaobs³ugi. Bêdzie ich dziewiêæ. Tailoœæ pozwoli na sprawne i szybkieobs³u¿enie du¿ej iloœci interesantów.Zamierzamy te¿ wyd³u¿yæ czaspracy wydzia³u jednak¿e wi¹¿e siêto z powa¿n¹ reorganizacj¹, gdy¿pracowaæ wtedy d³u¿ej bêd¹ musia³yi inne wydzia³y – jak choæby kasaprzyjmuj¹ca op³aty. Interesantów traktujemy powa¿nie – po ostatniejfali upa³ów zamontowaliœmyklimatyzacjê poprawiaj¹c¹ komfortobs³ugi.*
Drogi to element, który widoczny jest dla ka¿dego z nas.Na jakim etapie s¹ remonty dróg
powiatowych?
 – Po raz pierwszy w historii powiatu
zamierzamy remontowaæ drogi le¿¹cena terenie miasta: ul. Jana Paw³a II,Paderewskiego, Pi³sudskiego, ul.Leœna. Wy³oniliœmy ju¿ wykonawców prac projektowych.*
Kiedy rozpoczn¹ siê re-
monty?
 –W tym roku zostanie wykonanadokumentacja techniczna. Na jejpodstawie wykonamy kosztorys,który pozwoli niemal¿e ostatecznieokreœliæ kwotê jak bêdzie potrzebnado realizacji tych zadañ. Okreœlimyte¿ mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzyz Unii Europejskiej. Maj¹c tak¹
 wiedzê bêdziemy mogli podj¹æ decyzje
co do kolejnoœci rozpoczêcia prac. Napewno pierwsza ruszy przebudowaulicy Jana Paw³a II na odcinku od ul.Hutniczej do ul. Krupiñskiego.
Rozmawia³ Dariusz Szymacha
    f    o    t .    k    r    z    y    s    z    t    o    f    m    a    c    i    e    j    a    k    f    o    t .    d    a    r    i    u    s    z    s    z    y    m    a    c    h    a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->