Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurier Powiatowy nr 17

Kurier Powiatowy nr 17

Ratings:
(0)
|Views: 319|Likes:
Published by splubin

More info:

Published by: splubin on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2010

pdf

text

original

 

www.pwat-ubn.p
grdzień 2008
 
                                                                                                                                                                                                                  

 
                  
nr 10 (17) grudzie 2008 r. rok 2
GAZETA BEZP£ATNA
LUBIN
Dekada Powiatu Lubińskiego
Skrmny ubeusz
Dziesięć lat temu przeprowadzono reformęadministracyjną w naszym kraju.
Utworzone wówczas powiaty miały być stopniem pośrednimmiędzy gminą, a dużymi województwami. Podczas skromnej
uroczystości, samorządowcy podsumowali dekadę istnienia Po
-
wiatu Lubińskiego.
Więcej na str.2
    I    S    S    N    1    8    9    8  -    0    6    3    5
P
ieniądze na kolejną inwestycje
drogową w powiecie lubińskim,to środki unijne z Regionalnego
Programu Operacyjnego.- Przez dwa lata ciężko pracowali
-
śmy nad projektami i dziś jesteśmy
przygotowani, by te inwestycje dobrzezrealizować - powiedziała starosta Mał
-
gorzata Drygas-Majka.- Powiat Lubiński otrzyma najwięk
-
szą dotację, bo aż 13 mln zł - powiedział
w starostwie wicemarszałek Piotr Bo
-
rys. - Są to pieniądze na przebudowęulic Leśna oraz Piłsudskiego.Powiat - ale już z innej puli: kontrak
-
tu wojewódzkiego - otrzyma również6 mln zł na budowę drogi między Lu
-
binem a Szklarami Górnymi. Właściwie- będzie to refundacja już poniesionychkosztów, a to znaczy, że pieniądze moż
-
na przeznaczyć właśnie rozpoczynają
-
cą się przebudowę ulic Piłsudskiegoi Leśnej.
Wśród „transportowych” beneficjen
-
tów RPO nie ma miasta Lubina.- Miasto popełniło pewien błąd - po
-
wiedział Borys. - Złożono wniosek nabudowę obwodnicy południowej, alenie podzielono tej inwestycji na etapy,tak jak to zrobili prezydenci innych
miast. Z Lubina wpłynął wniosek na 60
mln zł - to prawie połowa wszystkich
środków, jakie były przeznaczone na tezadania. Wystarczyło pomyśleć i racjo
-
nalnie przygotować wniosek.- Ulica Hutnicza, którą powiat właś
-
nie zaczął remontować, jest naturalnączęścią tak potrzebnej obwodnicy po
-
łudniowej miasta - zauważył radny Ma
-
rek Wojnarowski. - Dlatego róbmywszystko, by ta obwodnica powstała.Na pewno ani Sejmik, ani Unia Euro
-
pejska problemu dróg w mieście nierozwiążą.- Przez sześć ostatnich lat na głów
-
nych arteriach miasta nie zrobiono ni
-
czego - dodał zastępca starosty ds. in
-
frastruktury Mirosław Gojdź. - Przy
-
pominam, że ostatnia poważna inwe
-
stycja drogowa została przeprowadzo
-
na 10 lat temu, kiedy prezydentem byłTadeusz Maćkała, a ja byłem wicepre
-
zydentem. Przebudowaliśmy wtedy
Al. Niepodległości. Teraz konsekwen
-
tnie realizujemy wieloletni plan inwe
-
stycyjny powiatu. Zaledwie w kwiet
-
niu przejęliśmy drogi, a już trwają in
-
westycje i na kolejne szykujemy pro
-
 jekty techniczne. W sprawie obwodni
-
cy południowej ruch teraz należy dopana prezydenta. Jeśli sobie z tym nieradzi, to niech nam odda dokumenta
-
cję i my ją zrealizujemy. Mimo, że ma
-
my dwukrotnie mniejszy budżet odmiasta.Zdaniem Mirosława Gojdzia, planyinwestycyjne miasta można określićmianem „koncertu życzeń”.- Co z tego, że jest tam i przebudowaLeśnej, Hutniczej, czy Piłsudskiego? -dodał. - My sami oddłużyliśmy szpital- miasto służbą zdrowia już prawie
wcale się nie zajmuje. Budujemy drogi,
mamy szkoły ponadgimnazjalne, pre
-
zydent niech nam odda szkoły podsta
-
wowe i... Urząd Miasta można zlikwi
-
dować!Droga będąca alternatywą dla kie
-
rowców jadących od strony Legnicy do
Wrocławia, za kilkanaście miesięcy
zmieni swój wygląd. Lubinianie czeka
-
li na to od ponad 20 lat.
Więcej na temat inwestycji drogowych
w powiecie na str. 8
LUBIN
Przełomowa decyzja
Ccą cronia
Pamiątkowe zdjęcie sygnatariuszy listu.
Z inicjatywy powiatu lubińskiego 24 dolnośląskie gminypodpisały w starostwie list intencyjny w sprawieutworzenia i prowadzenia „Regionalnego schroniska dlazwierząt”.
Wolę współpracy zadeklarowały: Chojnów, Dobroszyce, Dłu
-
gołęka, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kunice, Lubin, Męcin
-
ka, Miękinia, Miłkowice, Mściwojów, Osiecznica, Paszowice, Rad
-
wanice, Rudna, Wądroże Wielkie, Kąty Wrocławskie, ObornikiŚl., Polkowice, Prochowice, Trzebnica i Żmigród.
Więcej na str.10
WWW.POWIAT-LUBIN.PL: 
 
wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.
Ulica Piłsudskiego w Lubinie. Na jej remont mieszkańcy czekali ponad 20 lat. Na zdjęciu: symboliczne wbicie łopaty,rozpoczynające inwestycję, która obejmie również zniszczoną ulicę Leśną.
    F    O    T .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A
Drodzy Górnicy!
Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary,od wieków patronującej górnikom, życzęWam i Waszym Rodzinom zdrowia, godnegożycia i radości.Oby św. Barbara zawsze czuwała nad Waszymbezpiecznym powrotem do domów,do czekających rodzin.Oby ratownicy górniczy swoją sprawność musieliwykazywać jedynie podczas testów.Oby Waszemu górniczemu stanowi zawszetowarzyszyła satysfakcja i duma z wykonywanej pra
-
cy, powszechny szacunek, godziwa zapłata,a w Barbórkę - - radość nad świątecznym kuflem.Szczęść Boże!
W imieniu Rady i ZarząduPowiatu LubińskiegoStarosta Lubiński Małgorzata Drygas-Majka
LUBIN
Nagrody prezydenta dla szefów miejskich spółek 
W nagrodę - rwnowarość amocod
Nie muszą ciąć kosztów – i tak zawszystko zapłacimy my. Także zaich nagrody.
Spółki komunalne mają spełniać po
-
trzeby mieszkańców. Nie mogą zara
-
biać, powinny pracować w taki sposób,
by koszty ich działalności były jak naj
-
niższe. Tymczasem, jak wykazały kon
-
trole NIK tak się nie dzieje. Czy właści
-
ciel spółek miejskich jakoś zareagował?
Tak. Większość z prezesów dostała…nagrody roczne. I to gigantycznej wy
-
sokości. Szefowie miejskich wodocią
-
gów (Jarosław Wantuła), firmy wywo
-
żącej śmieci (Krzysztof Kubiak) i wy
-
sypiska śmieci (Ryszard Zubko) dosta
-
li po ponad 50 tys. zł. To wartość nie
-
złego samochodu. Mniej otrzymał asy
-
stent prezydenta, równocześnie szef
RTBS – Damian Stawikowski – „tylko”
21 tys. zł.). Przypomnijmy, że wobec jednego z nagrodzonych toczy się po
-
stępowanie prokuratorskie w związkuz przekroczeniem uprawnień, a wobec
drugiego zapowiadane jest złożenie
wniosku do prokuratury. Przypomnij
-
my także, że niektórzy łączą etaty
i funkcje. Ryszard Zubko szef Mundo,
 jest naczelnikiem w Urzędzie Miej
-
skim, radnym i członkiem rady nad
-
zorczej innej miejskiej spółki. W sumie,
w ubiegłym roku zarobił 370 tys. zł.
Czy mogą wobec tego dziwić zapowia
-
dane podwyżki cen za usługi spółek?
dees
    F    O    T .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A
Starostaodbieragratulacjeod radnego Marka Wojnarowskiego.
LUBIN
Powiatowe inwestycje w poprawę bezpieczeństwa
Naprawiamy drogi
Mirosława Bożyńska
Urząd Marszałkowski wesprze kwotą 13 mln zł przebudowę dwóch ulic w Lubinie. Pracerozpoczęły się zanim jeszcze oficjalnie potwierdzono decyzję. To największe przedsięwzięcie„drogowe” w historii powiatu lubińskiego. I nie jedyne.
 

www.pwat-ubn.p
grdzień 2008
2
wydarzenia 
KURIER POWIATOWY
Biuletyn Powiatu LubiñskiegoRedakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306),59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax.(076) 746 72 04,
kurier
@
powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl.
Redaktor naczelny
KrzysztofMaciejak,
Redaguje zespó³
Miros³awa Bo¿yñska,Dariusz Szymacha.
Wydawca
: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b,59-300 Lubin
Opracowanie graficzne:
PawełHamelusz, tel. 603-178-227
Druk
: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna14 a, 65-737, Zielona GóraRedakcja nie zwraca tekstówniezamówionych, zastrzega sobieprawo ich redagowania i skracania.Redakcja nie odpowiada za treœæzamieszczanych og³oszeñ.

Kmunkat
POWIAT
Zarząd Powiatu w Lubinieinformuje, że w siedzibie StarostwaPowiatowego w Lubinie przy ul.Jana Kilińskiego 12b: w terminie od dnia 20.11.2008
r. do dnia 04.12.2008 r. został wywieszony wykaz nieruchomości– garaż, stanowiącej własnośćPowiatu Lubińskiegoprzeznaczonej do oddania w najem położonej w Lubinie przyul. Władysława Łokietka nr 3. w terminie od dnia 18.11.2008
r. do dnia 09.12.2008 r. został wywieszony wykaz nieruchomościstanowiącej własność PowiatuLubińskiego przeznaczonej dosprzedaży położonej w Lubinieprzy ul. Władysława Łokietkanr 3 w granicach działki nr150 zabudowanej budynkiemzabudowanej budynkiemadministracyjnym oraz 4garażami.
Wane da zaban
REGION
Jeszcze niespełna dwa miesiącena złożenie wniosku mają osoby,ubiegające się o prawo dorekompensaty za nieruchomościpozostawione poza obecnymigranicami kraju.Przypominamy, że zgodnie z art.5ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.o realizacji prawa do rekompensaty wnioski o potwierdzenie tegoprawa należy składać doWojewody Dolnośląskiego w nieprzekraczalnym terminie dodnia 31 grudnia 2008 r.Wszelkie informacje o tym, kto jest uprawniony do otrzymaniarekompensat, jakie dokumentynależy dołączyć do wniosku oraz w jakiej formie rekompensatabędzie realizowana można znaleźćna stronie internetowej UrzęduWojewódzkiego: www.duw.pl/ Mienie, zabużańskie.347.htmlMożna również zadzwonić naponiższe numery telefonówOddziału ds. Mienia:(071) 340 67 49 – punkt
informacyjny, przyjmowanie wniosków,(071) 340 61 56
(071) 340 66 43 – wojewódzki
rejestr osób uprawnionych dorekompensaty (dotyczy osóbposiadających decyzje lubzaświadczenia)(071) 340 63 56 – kierownik 
oddziału.
(mb)
Załącznik do uchwały Nr CLV858/2008Zarządu Powiatu w Lubiniez dnia 18 listopada 2008 r.
ZARZĄD POWIATU W LUBINIE
działając na podstawie uchwały Nr XXXI/167/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy PowiatuLubiskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze poytkupublicznego na 2009 r.
OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikającychz „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymidziałalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 r.”
I. Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym,stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873) realizację zadań publicznych Powiatu Lubińskiego w zakresie:upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, nauki, kultury, sztuki, ochronyzabytków i opieki nad nimi oraz wolontariatu.
II. Rodzaj zada:
Lp.
Sfera zadań
publicznychNazwa zadaniaKwotaprzeznaczona na
realizację zadań
1.
Upowszechnianiekultury fizycznej,sportu i turystyki.
a) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowegopn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej,” Gimnazjada”i „Licealiada”,b) wspieranie współzawodnictwa sportowegow środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej,c) promocja Powiatu Lubińskiego poprzez organizacjęi udział w międzynarodowych, ogólnopolskich,wojewódzkich imprezach rekreacyjno- sportowych,
d) wspieranie imprez turystycznych, rekreacyjnych
i sportowych organizowanych dla mieszkańcówPowiatu Lubińskiego,e) organizacja imprez rekreacyjno-turystyczno-sportowych dla osób niepełnosprawnych.
25 00025 00035 00030 00015 000
2.
Nauka, kultura,sztukaoraz ochrona
zabytków i opieka
nad zabytkami.
a) organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgulokalnym i ponadlokalnym , a w szczególnościfestiwali, festynów, przeglądów, koncertów, występów
artystycznych, prezentacji artystycznych, spektakli,
konkursów, plenerów, jubileuszowych wydarzeń
kulturalnych oraz imprez krajoznawczych,
b) organizacja przedsięwzięć prezentującychi promujących amatorski ruch artystyczny,c) wspieranie przedsięwzięć propagujących sztukęwystawienniczą.d) realizacja programów edukacyjnych i artystycznychdla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego.e) wspieranie przedsięwzięć propagujących historięi tradycję oraz opiekę nad miejscami pamięcinarodowej w Powiecie Lubińskim.
30 00015 00015 00015 00020 00
03.
Wolontariat
a) realizacja programów w zakresie wolontariatu,organizowania grup wsparcia i samopomocy.
10 000
III. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zada.
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu Powiat Lubiński przekażedotację w łącznej wysokości 235 000 PLN.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji.
 
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz.873 z póź. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymoferentem.2. Dotacje nie będą przyznawane na:a) prowadzenie działalności gospodarczej,b) działalność polityczną i religijną,
 
c) zakupy inwestycyjne i remonty,
 
d) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji niezwiązanych z realizacjąprojektu (zadania).
V. Termin i miejsce realizacji zadania.
Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikającychz ”Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymidziałalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 r.” powinny obejmowaćdziałania z terminem realizacji w 2009 r.
VI. Termin składania ofert.
 
Oferty należy składać w terminie do 20 grudnia 2008 r. w kancelarii StarostwaPowiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego12 b, 59 -300 Lubin.Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadaniapublicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzorusprawozdania z wykonania tego zadania.Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć:- statut ( potwierdzona za zgodność kserokopia),- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,- oświadczenie o pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie(liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór nastąpi w terminie 21 dni od daty, w którym upłynął termin składaniaofert.2. Złożone oferty oceni, pod względem formalnym i merytorycznym, KomisjaKonkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lubinie.3. Zarząd Powiatu w Lubinie, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej,dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisze z wybranymi oferentamiumowę na realizację zadań.4. Komisja Konkursowa, przy rozpatrywaniu ofert, będzie pracować zgodniez art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.
VIII. Informacja o wspieraniu przez Powiat Lubiski zada publicznych w roku 2008.
W 2008 r. Powiat Lubiński przekazał na realizację zadań publicznych łącznąkwotę w wysokości 219 500 PLN.
REGION
Strażacy przestrzegają
Czad ię czai
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nimwzrasta zagrożenie zatruciaczadem. – Nie musi dojść dopożaru, wystarczynieszczelna wentylacja –stwierdził młodszy brygadierCezary Olbryś z lubińskiejkomendy straży pożarnej.
Głównym źródłem zatruć cza
-
dem (tlenkiem węgla) w budyn
-
kach mieszkalnych jest niespraw
-
ność przewodów kominowych:wentylacyjnych, spalinowychi dymowych. Mogą mieć wadykonstrukcji, być nieszczelne, ale
też przy braku konserwacji – mo
-
gą być zanieczyszczone. Wtedydochodzi do niedrożności prze
-
wodów, braku ciągu, a nawet dopowstawania zjawiska ciągu
wstecznego, polegającego na tym,
że dym zamiast wydostawać sięprzewodem kominowym na ze
-
wnątrz – cofa się do pomieszcze
-
nia. Tylko w ubiegłym miesiącuna terenie powiatu lubińskiegoczterokrotnie dochodziło do po
-
żarów sadzy zaległej w kominach.Niewyczuwalny przez człowieka
gaz zajmuje miejsce tlenu w czer
-
wonych ciałkach krwi i może pro
-
wadzić do zatrucia, a nawetśmierci.Co zrobić, aby uniknąć zacza
-
dzenia?
Przeprowadzać systematycznekontrole techniczne, stosować ate
-
stowane urządzenia do spalania,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny
sposób kratek wentylacyjnych.- Jeżeli wymieniamy okna nanowe, bardziej szczelne, to nale
-
ży sprawdzić, czy wentylacjadziała prawidłowo. Wystarczy
przytknąć kartkę papieru do krat
-
ki wentylacyjnej – powinna do
niej przywrzeć – radzi Cezary Ol
-
bryś. - Powinniśmy także często
wietrzyć kuchnie i łazienki, a więc
te pomieszczenia w których od
-
bywa się proces spalania.
(mb)
Więcej informacji na ten temat:
www.kgpsp.gov.pl
LUBIN
Jubileuszowe spotkanie samorządowców
10 lat powiatu
Dariusz Szymacha
Z okazji 10-lecia powstania powiatu lubińskiego Ratuszuodbyło się uroczyste spotkanie samorządowców.
Z
aproszeni na nie zostali wszyscy byli staro
-
stowie i przedstawiciele samorządów gmin
-
nych i wojewódzkiego.
Obecni obejrzeli film podsumowujący 10-lecie po
-
wiatu. Swoimi wspomnieniami dzielili się byli sta
-
rostowie: Józef Bober, Marcin Sutkowski i Piotr Ana
-
cki. Podkreślali, że zapał i poświęcenie osób tworzą
-
cych nową formę samorządu procentują aż do dzi
-
siaj.- Początki były bardzo trudne – powiedział JózefBober (starosta w latach 1999- 2002). - Już pierwszespotkanie z wiceministrem finansów uświadomiło
nam, że zabraknie pieniędzy na wypłaty dla nauczy
-
cieli – tak źle była skonstruowana subwencja oświa
-
towa. Na dodatek mieściliśmy się w budynku, któ
-
ry nie był nasz. – o Pomieszczenia musieliśmy nie
-
mal walczyć z najemcami.
- Wiele problemów stanęło przede mną, kiedy zo
-
stałem Starostą – wspominał Marcin Sutkowski (Sta
-
rosta w latach 2002- 2003). - Dramatyczna sytuacjaw ZOZ-ie i oświacie – subwencja była faktycznie zamała. Budżet był tak niski, że jednostkom powiatugroziło niekiedy odcięcie mediów. Jednak udałonam się przetrwać i rozwinąć, w czym duża zasłu
-
ga wicestarostów: Krzysztofa Szczepaniaka i Miro
-
sława Gojdzia.
- Te trzy lata kiedy byłem starostą, to był okres
ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców powiatu-mówił Piotr Anacki (2003-2006). – Trudno mó
-
wić o sukcesach w tak specyficznej instytucji jakpowiat. Myślę, że największym sukcesem jest za
-
dowolenie naszych klientów. Udało nam sięutworzyć warsztaty terapii zajęciowej, rodzin
-
ny dom dziecka w Składowicach i rozpocząć pro
-
ces restrukturyzacji ZOZ – to chyba największe
moje osiągnięcia. A cieszy mnie to, że praca mo
-
ich poprzedników i moja jest wspaniale konty
-
nuowana przez obecny zarząd powiatu.W lubińskim starostwie pracuje jeszcze 21 osób
z pierwszej obsady. Powiaty okrzepły i wrosły w or
-
ganizm państwa. Obsługują nie tylko oświatę i opie
-
kę zdrowotną oraz sprawy związane z komunika
-
cją. Coraz więcej inwestują w infrastrukturę. Najlep
-
szym przykładem są rozpoczęte remonty ważnych
dróg powiatowych w mieście: ulic Hutniczej, Piłsud
-
skiego i Leśnej.- Będziemy inwestować w drogi – bo to krwio
-
obieg całego organizmu powiatu – zapewniał Miro
-
sław Gojdź, zastępca starosty ds. infastruktury dro
-
gowej. – W najbliższych latach przeznaczymy na tookoło 100 mln złotych. Już niebawem zyskamy po
-
łączenie z Wielkopolską przez nowy most w Rado
-
szycach.- Samorząd powiatu lubińskiego ma własna wi
-
zję rozwoju naszego regionu i świadomość misji, ja
-
ką jest scalanie społeczności tworzących go gmin –podsumowała Starosta Małgorzata Drygas-Majka.
StarostowieLubińscy – od lewej:Małgorzata Drygas-Majka, MarcinSutkowski, PiotrAnacki i Józef Bober.Obecna Starosta wraz z gratulacjamiotrzymała piękne wiązanki kwiatów.
    F    O    T .    D .    S    Z    Y    M    A    C    H    A
 

www.pwat-ubn.p
grdzień 2008
3
temat miesi¹ca 
Receptą jest dialog
- rozmowa ze Starostą Lubińskim Małgorzatą Drygas-Majką
Obejmując urząd uznała pani za
jedną z najważniejszych „spraw do
załatwienia” problem Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Lubinie. Zbliżamy
się do półmetka obecnej kadencji sa-
morządu nie sposób więc nie zapy-tać: czy plan udało się zrealizować?
- Do końca jeszcze długa droga, ale
z tego, co dotychczas zrobiliśmy wszy
-
scy możemy być dumni. ZOZ w obec
-
nym kształcie jest obiektem zazdrościwielu innych starostów, nie tylkoz Dolnego Śląska.
Ma pani na myśli oddłużenie pla-
cówki?
- To przede wszystkim. Wystarczysobie uświadomić, że problemy, z ja
-
kimi boryka się większość szpitaliw kraju, fakt, że nie mogą się rozwijać
– my mamy już za sobą. Potrzebne by
-
ły konkretne decyzje finansowe i niezabrakło nam determinacji, by je pod
-
 jąć. Powiat Lubiński w sumie wspo
-
mógł ZOZ kwotą blisko 20 mln zł,
udzielając poręczenia na spłatę kredy
-
tów oraz wykupując wyemitowaneprzez ZOZ obligacje. Do tego trzebadodać finansowanie na zakup sprzę
-
tu, urządzeń i na remonty. Tylko
w ubiegłym roku przekazaliśmy ZOZ-
owi na inwestycje ponad półtora mi
-
liona złotych. Rzadko który powiat tak
dotuje swoją jednostkę.
Ale nie bez pewnej pomocy z ze-
wnątrz…
- Tak, przede wszystkim – ze strony
innych samorządów: gminy Rudna,
lubińskiej gminy wiejskiej oraz gminy
i powiatu polkowickiego. Współpra
-
cujemy ze sobą, na regularnie odbywa
-
 jących się spotkaniach omawiamy
koncepcje rozwoju ZOZ-u, plany, mó
-
wimy na co wydawane są pieniądze,na co jeszcze ich potrzebujemy. A oninas wspierają finansowo – z myśląo lepszych usługach medycznych dlaswoich mieszkańców.
Gdyby więc przyszło przekształ-
cić ZOZ w spółkę z udziałem gminnie bałaby się pani takiego kroku?
- W Lubinie? Nie. Co innego przejąćzadłużony szpital, a co innego taką pla
-
cówkę, jak nasza. Myślę, że byłaby tonajlepsza droga. I wcale nie oznacza,że pacjentów czekałyby gwałtownezmiany: przecież kontrakt z NFZ na
usługi medyczne dalej będzie funkcjo
-
nować! Będzie można, natomiast,zmienić tzw. sferę komercyjną, zwią
-
zaną z zabiegami ponadlimitowany
-
mi. Niejeden pacjent pyta, czy może za
opłatą być szybciej zoperowany. Dziś
szpital nie może jednak przyjąć pienię
-
dzy i wykonać usługi.
Mimo, że pozwala na to coraz no-
wocześniejszy sprzęt?
- Nowoczesne urządzenia, w któreZOZ bezustannie inwestuje, pomaganam też uzyskać lepsze kontrakty
z NFZ. A takich zakupów było w ostat
-
nich dwóch latach naprawdę sporo.I były to inwestycje, które bezpośred
-
nio mogli odczuć pacjenci: remont od
-
działów dziecięcego, ginekologiczne
-
go oraz intensywnej opieki. Termomo
-
dernizacja objęła również budynek ho
-
spicjum – on jest jeszcze wykorzysty
-
wany przez stację ratownictwa, ale
gdy ta dostanie nowe lokum, to zyska
-
my dodatkowe miejsca dla hospicjum.W odpowiedzi na potrzeby, zgłaszane
przez naszych mieszkańców urucho
-
miliśmy także w tym roku pierwszyw powiecie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
Sądzi pani, że równie pozytywnie
oceniają te zmiany pracownicy ZOZ-
u?
- Pracownicy mają, jak najbardziejuzasadnione, pretensje dotyczące za
-
robków, i ten aspekt finansowy prze
-
waża w ocenie. Niedawno usłyszałam,
że duże nadzieje pokładają w osobie
nowego dyrektora… Pan Jarosław Sie
-
racki już zapowiedział, że wszystko,co ustawowo będzie się należało pra
-
cownikom służby zdrowia, zrealizuje.
Nie może, natomiast obiecać ani pod
-
wyżek ani premii, jeżeli nie wie, jak bę
-
dzie wyglądać kontrakt na przyszły
rok. Liczę na duże zrozumienie ze stro
-
ny tych, którzy od wielu lat w ZOZ-ie
pracują i naprawdę wiedzą, ile możnaz tego systemu jeszcze uzyskać, a na ile jest to niemożliwe. Poza tym, musimy
pamiętać, że nie możemy iść tylkow podwyżki, nie inwestując żadnychpieniędzy. Dyrektor Sieracki jest eko
-
nomistą i na pewno doskonale zdajesobie sprawę z tych rynkowych re
-
guł.
 Wiemy, że do końca roku szpital
wzbogaci się o nowy tomograf. Jakiesą dalsze plany?
- Bardzo zabiegaliśmy, by ZOZw Lubinie został uznany za jeden znajważniejszych ośrodków w sieci
szpitali na Dolnym Śląsku. To się uda
-
ło, teraz więc liczymy na pieniądze,które umożliwią uruchomienie Szpi
-
talnego Oddziału Ratunkowego. SOR
w mieście, które jest stolicą zagłębiamiedziowego po prostu powinieni musi być! W cywilizowanym pań
-
stwie, t o podstawa pierwszej pomocy.
Tu się udziela pomocy ofiarom wy
-
padku w pierwszej, tej najważniejszejdla życia godzinie.Spodziewamy się także m.in. pie
-
niędzy z Regionalnego ProgramuOperacyjnego na kapitalny remont
i wyposażenie w dwa nowe miejsca na
oddziale intensywnej opieki medycz
-
nej. Ale mamy też nowe zmartwienie:
brak możliwości kształcenia pielęgnia
-
rek.
 W Lubinie brakuje pielęgniarek?
- Tak. Sytuacja jest na tyle alarmują
-
ca, że trzeba szybko znaleźć dla niejrozwiązanie. Prowadzimy rozmowy
zarówno dyrektorami szpitali, jak i kil
-
ku szkół ponadgimnazjalnych, rów
-
nież w sąsiednich miastach. My oferu
-
 jemy bazę, na której mogłyby się uczyć
zawodu w praktyce.
O sytuacji służby zdrowia rozma-
wiacie również na forum Związku
Powiatów Polskich. Te dyskusje mo-
gą coś zmienić, poprawić?
- Mogą, choćby dlatego, że w wielusprawach –przykładem system rozli
-
czeń – jesteśmy partnerem w dialogumiędzy rządem a społeczeństwem.W komisji ds. zdrowia, której pracuję,
dyskutujemy o tym, jak pomóc powia
-
tom, które nie radzą sobie z restruktu
-
ryzacją służby zdrowia, mówimy
o tym, jak prowadzić oddziały szpital
-
ne, jak polepszyć usługi. Każdorazo
-
wo komisja przedstawia swoje stano
-
wisko Zarządowi Związku, a stamtądtrafia do odpowiedniego departamen
-
tu Ministerstwa Zdrowia.
Sugerowano, że to właśnie pani, po
odejściu Edwarda Schmidta zostanie
nowym dyrektorem ZOZ-u…
- Nigdy mi to nie przyszło do gło
-
wy. Jako starosta na pewno mogę dlaZOZ zrobić wiele. Zostałam powoła
-
na na cztery lata i zamierzam swoją
pracą przez ten okres służyć powiato
-
wi lubińskiemu. Reszta to plotki, któ
-
re niczemu nie służyły – może z wy
-
 jątkiem ich autorów, dla których byłytematem zastępczym. Dla mnie teplotki były tak absurdalne, że trudnow ogóle się do nich odnosić. Dlategonigdy ich publicznie nie dementowa
-
łam.
 Jaki szpital chciałaby pani widzieć
na koniec tej kadencji samorządu?
- Chciałabym, żeby był to szpitalz już działającym SOR-em, z lądowi
-
skiem dla helikopterów, z pracownia
-
mi diagnostycznymi o wysokich stan
-
dardach, po remontach, które popra
-
wią z natury niemiły pobyt pacjentom.
Chciałabym, żeby zaplecze, które bu
-
dujemy poprawiło także komfort pra
-
cy pracownikom , a wreszcie – żebyudało się wypracować taki system,który zminimalizuje oczekiwanie
w kolejkach do lekarza. Żeby był przyj
-
mowany tego samego dnia, zawszeprzez tego samego lekarza. Droga do
takiego stanu to bardzo skomplikowa
-
ny proces, a my ją tzn. wprowadzanie
zmian, dopiero zaczynamy, choć trwato już prawie dziesięć lat. Ale jest coraz
lepiej: pacjenci nawet, jeśli muszą cze
-
kać w kolejkach, to już w lepszych wa
-
runkach, przy lepszym sprzęcie i przez
bardzo dobrze wykształconą kadrę.
Udało się lubiński ZOZ zrestruk-
turyzować, zażegnać strajki, rozpo-
cząć remonty i poszerzyć usługi. Moż-na mówić o powodzeniu. Zna pani re-
ceptę na sukces?
- Nie będę odkrywcza, jeśli powiem,że jestem przekonana, że receptą na to,
by dobrze kierować rozwojem szpita
-
la jest przede wszystkim – bardzo trud
-
ny ale i bardzo potrzebny – dialog.
 Jeżeli w szpitalu dzieje się coraz le-
piej, to jak wytłumaczyć ciągłe atakize strony opozycji i zarzuty, że „nic
się nie robi”? Na przykład badań wad
postawy…
- NFZ nie daje pieniędzy na badania
płaskostopia i skrzywień kręgosłupa,
więc takie zarzuty to demagogia – jeśli
 już o konkretnym przykładzie mowa.
Tym, którzy krzyczą i krytykują chcia
-
łabym powiedzieć, że gdyby z ich stro
-
ny – i mam na myśli również UrządMiasta – byłoby zaangażowanie, po
-
moc, gdyby rozumieli potrzeby naszej
społeczności, to proces, który przebie
-
gał dwa lata być może trwałby krócej.A jeżeli już nie chcesz pomóc, to cho
-
ciaż nie przeszkadzaj.
Rozmawiała
Miroława Boyńa
Starosta Lubiński
ogłasza
 
trzeci
 
przetarg
 
ustny
 
nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonejw miejscowości Radoszyce, gmina Rudna oznaczonej numerem geodezyjnym 90/2Opis nieruchomości:
Do sprzedaży przeznacza się
nieruchomość gruntową nr 90/2, zabudowaną budynkiem młyna i budynkiem gospodarczym
położoną w obrę
-
bie Radoszyce gmina Rudna.nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr LE1U/00008880/2,powierzchnia działki nr 90/2 - 0,14 ha,brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,nieruchomość nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie pełne: sieć elektryczna, wodociągo
-
wa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.
 cena nieruchomości (wywoławcza) wynosi 23 000,00 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych/, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od
podatku VAT. nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.
 Warunki przetargu:Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2008 r. o godz. 10.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie ul. Jana Kilińskiego Nr 12b, sala 301.
 Wadium gotówkowe w kwocie 2 300,00 zł /słownie: dwa tysiące trzysta złotych/ należy wpłacić przelewem na konto depozytowe Starostwa Po-wiatowego w Lubinie: Dominet Bank S.A. I Oddział w Lubinie – Nr 22 1690 0013 2048 0031 4601 0004, w terminie do dnia 5 grudnia 2008 r.
Forma sprzedaży – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wysokość postąpienia minimum: 230,00 zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości lub innego dokumentu upoważnia
-
 jącego do występowania w przetargu, a w przypadku przedsiębiorców wypis z właściwego rejestru.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie póź
-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy no
-
tarialnej spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się 7 maja 2008 r.Drugi przetarg odbył się 5 września 2008 r.Starosta może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych powinni posiadać przy sobie pełnomocnictwa.Szczegółowe informacje uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Lubinie pok. nr 237,
tel. 076/746-71-65 .
 APEL RADY POWIATU W LUBINIE
z dnia 30 października 2008 r.
Rada Powiatu w Lubinie mając na względzie rozwój kultury i spor 
-
tu w powiecie lubińskim, a także dotychczas osiągane przez zawod
-
ników drużyn piłkarskich wyniki sportowe, widzi potrzebę wybudo
-
wania hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.W tym celu, niezbędnym jest współudział finansowy Wojewódz
-
twa Dolnośląskiego, Gminy Miejskiej Lubin, Gminy Wiejskiej Lu
-
bin, Powiatu Lubińskiego i Ministerstwa Sportu.
Powiat Lubiński zainspirowany uchwałą Nr XXIII/81/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie budżetumiasta Lubina na rok 2008 przewidującej przekazanie dotacji celo
-
wej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lubinie, rozpoczął 
działania zmierzające do realizacji tej inwestycji.
W związku z powyższym, apelujemy do Rady Miejskiej w Lubi
-
nie i Prezydenta Miasta Lubina Roberta Raczyńskiego, aby w budże
-
cie miasta Lubina na 2009 r. zabezpieczyć środki pieniężne w wyso
-
kości 30 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowy przezPowiat Lubiński hali widowiskowo-sportowej w Lubinie przy ul. Ma
-
rii Skłodowskiej-Curie dz. nr 64/3 (przy stadionie piłkarskim Zagłę
-
bia Lubin).
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
Edward Łagun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->