Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurier Powiatowy nr 21

Kurier Powiatowy nr 21

Ratings:
(0)
|Views: 429|Likes:
Published by splubin

More info:

Published by: splubin on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2010

pdf

text

original

 
K
     B     I     U     L     E     T     Y     N     P     O     W     I     A     T     U     L     U     B     I      Ñ     S     K     I     E     G     O
Kurier
POWIATOW 
w w w . p o w i a t - l u b i n . p l
nr 03 (21) maj 2009 r. rok 3
GAZETA BEZP£ATNA
    I    S    S    N     1    8    9    8  -    0    6    3    5
LUBIN
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Ran ocenl
- To był dobry rok dla powiatulubińskiego - mówi starostaMałgorzata Drygas-Majka.-Pozyskaliśmy dodatkowoponad 7, 3 mln zł.
Pieniądze te wsparły przebudo
-
wę dróg i rozwój szpitala ZOZprzy ul. Bema. Radni docenilidziałania Zarządu w składzie:Małgorzata Drygas-Majka, PiotrCzekajło, Ryszard Kabat, Miro
-
sław Gojdź i Marian Hawrysz.
 
Więcej na s. 10
(km)
WydARZENiA
J
Teraz matura
LUBIN
Blisko 1300 uczniów w powiecielubińskim skończyło już edukację w szkołach ponadgimnazjalnych.Każda placówka zorganizowałaswoim absolwentom specjalneakademie, na które zaproszonotakże rodziców. Najlepszymuczniom, wyróżniającym się w nauce, osiągającym sukcesysportowe oraz udzielającym sięspołecznie wręczono nagrodyi dyplomy.Licealistów i absolwentówtechników czeka jeszcze egzamindojrzałości. Wszystkim życzymypołamania piór!
(mb)
WWW.POWIAT-LUBIN.PL: 
 
wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.
LUBIN
Kolejna galeria otwiera podwoje
Perwsza w sec
W wybudowanym na Przylesiu centrum zaopatrzeniawnętrz myją szyby, a to znak, że niebawem otwarcie.
Inwestorowi, firmie E&El Invest terminy trochę się przesunę
-
ły i otwarcie obiektu – położonego między hipermarketami OBIi Castorama - ostatecznie zaplanowano w połowie maja.- Będzie to pierwszy obiekt sieci INDOMO w Polsce – powie
-
dział nam pełnomocnik właściciela Michał Włodarczyk.Na 12,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni, jak już infor
-
mowaliśmy, miejsce na swój nowy sklep wybrała m.in. poznań
-
ska sieć delikatesów „Piotr i Paweł”. Czy właśnie do niego będąprowadzić ruchome schody – nie dociekaliśmy.
(mb)
Największym centrum handlowym w naszym regionie będzie, nie
-
wątpliwie, otwierana 9 maja Galeria Cuprum. Z jej właścicielem, Da
-
riuszem Miłkiem, rozmawiamy na str.9.
    F    O    T .    M    I    R    K    A    B    O     Ż    Y     Ń    S    K    A
Główne wejście donowego centrumhandlowego od stronyulicy Zwierzyckiego,z tyłu – parking.Uroczyste pożegnanieuczniów w Zespole Szkółnr 1.
    F    O    T .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A
Naroow weeken
LUBIN
Na początku maja obchodzimy trzyświęta narodowe, upamiętniające ważne dla naszego kraju i narodu wydarzenia.1 maja, to Święto Pracy, czczonegłównie przez działaczy lewicy – ale z myślą o wszystkich ludziachpracy. Pracujący mają ustawowodzień wolny, można więc wziąćudział w uroczystości złożeniakwiatów pod pomnikiem JanaWyżykowskiego, o godz. 12.00.Jak co roku też organizatorzyzapraszają na strzelnicę w parku naPrzylesiu na rekreacyjno-sportowąmajówkę. Początek o godz. 13.30.218 rocznicę uchwalenia Konstytucji3 Maja lubinianie będą, tradycyjnie,obchodzić poprzez uczestnictwo wemszy oraz spotkaniu pod pomnikiemJózefa Piłsudskiego. Uroczysta mszaświęta odbędzie się 3 maja o godz.13.00 w kościele p.w. Matki BożejCzęstochowskiej w Lubinie, skąduczestnicy o godz. 14.30 przejdą podpomnik.Warto przypomnieć, że w pierwsząrocznicę uchwalenia tej Konstytucji, w roku 1792, po raz pierwszy zanarodowe uznano białe i czerwonebarwy (oficjalnie ustanowił je SejmKrólestwa Polskiego dopiero w 1831r.). Biel, to symbol dobra i czystościdążeń narodu polskiego, czerwień– majestat, dostojność i potęgę władców polskich. To właśnieuosabia nasza biało-czerwona flaga.Kiedy ją wywieszamy – dajemy wyraz pamięci o wydarzeniachhistorycznych, ważnych dla naszegokraju i narodu. Od pięciu lat 2 majaobchodzony jest jako Święto FlagiRzeczypospolitej Polskiej, ale też jako Dzień Polonii i Polaków zaGranicą.Zarząd Powiatu Lubińskiego zwracasię z apelem do mieszkańcówpowiatu o uczczenie tego świętai zachęca do wywieszania flaginarodowej. Taka manifestacja uczućpatriotycznych to powód do dumy.
LUBIN
Będzie jeszcze jedna galeria
Ne ma worca PKS
Budynek dworca lubińskiegoPKS na zawsze zniknąłz powierzchni ziemi. Autobusywrócą w to samo miejsce jesienią, ale kto inny będzie gospodarzem nowego obiektu.
Zapowiadana od roku likwidacjabudynku dworca autobusowegoprzy ul. Skłodowskiej-Curie stałasię faktem. Dziś buldożer ostatecz
-
nie zburzył ściany
starego obiektu.Nowy ma
powstać jeszcze w tym roku - do po
-
łowy września. Będzie jednokon
-
dygnacyjny - ale i tam znajdzie sięmiejsce dla lubińskiego przewoźni
-
ka.- To był warunek umowy sprze
-
daży, którą podpisaliśmy w marcuubiegłego roku - powiedział namprezes PKS w Lubinie KazimierzZiółkowski. - Będziemy tam zajmo
-
wać powierzchnię niezbędną dosprawnej obsługi pasażerów.W jednej części nowego obiektuma się znajdować zarówno pocze
-
kalnia, dyspozytornia i ka
-
sy, jak też toalety i drobne punktyhandlowe. W drugiej części będziesklep sieci „Aldi”.PPKS pomieszczenia będziedzierżawić, ale - jak zapewnia pre
-
zes - to i tak się spółce bardziej opła
-
ci, niż ponoszenie kosztów utrzy
-
mania całego starego dworca. Za
pieniądze z jego sprzedaży, przypo
-
mnijmy, PKS kupił cztery dużei pięć małych autobusów do obsłu
-
gi miejskiej komunikacji.Po zakończeniu inwestycji na do
-
tychczasowym placu manewro
-
wym powstanie pięć nowych stano
-
wisk autobusowych. Zanim to na
-
stąpi, rolę dworca pełni plac po dru
-
giej stronie ulicy Konstytucji 3 Ma
-
 ja.Na tej ulicy już obowiązuje ruch jednokierunkowy (od strony Al.Niepodległości).
28 kwietnia 2009 r. dworzec autobusowyzniknął z krajobrazu centrum miasta.
    F    O    T .    M    I    R    K    A    B    O     Ż    Y     Ń    S    K    A
Takich pieniędzy na drogi w historii powiatu lubińskiego jeszcze nie było
150 milionów
na most i drogi
 Już za dwa miesiące ma ruszyć budowa mostu w Ciechanowie orazprzebudowa sieci dróg od Odry do Rudnej i Lubina. Ustalono równieżostateczny przebieg drogi S3 w rejonie Lubina, w tym przebiegobwodnicy zachodniej.
P
odczas konferencji prasowej,która odbyła się w lubińskim
starostwie wicemarszałek Piotr
Borys przedstawił stan zaawanso
-
wania prac nad przebudową układukomunikacyjnego między Lubinem,
Rudną a Ciechanowem nad Odrą.
Na ten cele samorząd województwaprzeznaczył aż 150 mln zł. Włodarze
gmina Rudna, powiatu lubińskiego
oraz województwa rozpoczęły przy
-
gotowania do tych największych whistorii powiatu inwestycji związa
-
nych z poprawą układu komunika
-
cyjnego.
Więcej na s. 3
Piotr Borys:pierwszyszpadel nabudowiemostu wCiechanowiepowinniśmywbićza dwamiesiące.
 
KKurier
www.powat-lbn.plmaj 2009
2
wydarzenia 
KURIER POWIATOWYBiuletyn Powiatu LubiñskiegoRedakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306),59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax.(076) 746 72 04,kurier
@
powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl.
Redaktor naczelny
KrzysztofMaciejak,
Redaguje zespó³
Miros³awa Bo¿yñska,Dariusz Szymacha.
Wydawca
: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b,59-300 Lubin
Opracowanie graficzne:
PawełHamelusz, tel. 603-178-227
Druk
: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna14 a, 65-737, Zielona GóraRedakcja nie zwraca tekstówniezamówionych, zastrzega sobieprawo ich redagowania i skracania.Redakcja nie odpowiada za treœæzamieszczanych og³oszeñ.
dział kadr
J
PR-owec w dalog
WROCŁAW
Robert Banasiak od 1 kwietnia obj fotel wiceprezesa telekomunikacyjnej spkiDialog. Taki jest wynik rozstrzygniciapierwszego etapu konkursu,ogoszonego przez Zarzd KGHM.Banasiak wcześniej by szefem OśrodkaTVP we Wrocawiu, dyrektoremmarketingu Grupy IMPEL Wrocaworaz redaktorem naczelnym RadiaESKA. Zasiada na stanowisku prezesaDolnoślskiego Forum Marketingowego,ktre zrzesza osoby zajmujce simarketingiem oraz public relationsdolnoślskich firm i instytucji, a także wiceprezesem Zarzdu ZachodniejIzby Gospodarczej we Wrocawiu.Jako dyrektor generalny kierowaprac Urzdu MarszakowskiegoWojewdztwa Dolnoślskiego.
 
40-letni Robert Banasiak bdzie penifunkcj dyrektora zarzdzajcego.Stanowisko prezesa peni - do czasurozstrzygnicia konkursu – WojciechBraszczok. W konkursie ma zostać wyoniony także drugi wiceprezes spki.
Zman w interferach
LUBIN
Od 1 kwietnia hotelarsko-turystycznspk „Interferie” kieruje nowyzarzd. Na prezesa powoano AdamaMilanowskiego, dotychczasowego wiceprezesa i dyrektora finansowegospki, natomiast w kierowaniu firmpomagać mu bdzie RadosawBesztyga, nowy wiceprezes. Radanadzorcza spki postanowia zakoczyć wspprac z dotychczasowym szefem,Wojciechem Kuder.Radosaw Besztyga ma 43 lata, posiada wyksztacenie wyższe (absolwentUniwersytetu Zielonogrskiego,magister matematyki). Zdoby tytuMaster od Business AdministrationWielkopolskiej Szkoy Biznesu przyAkademii Ekonomicznej w Poznaniu.Ukoczy także Podyplomowe StudiumFinansw na kierunku „Zarzdzanieryzykami bankowymi”.Od kilku lat zwizany jest z grupkapitaow KGHM Polska MiedźSA. W latach 1996-2001 pracowa jako specjalista w DepartamencieSkarbu Cuprum Bank SA w Lubinie,od 2002 r.– jako gwny specjalista w Departamencie Zabezpiecze KGHMPolska Miedź SA.
NOWa w „zgęb”
LUBIN
Jan Wierzbicki nie jest już rzecznikiemprasowym Zagbia Lubin. W tej rolizastpi go prowadzcy dotychczasstron internetowa klubu, WacawWachnik.
(oprac. mb)
KKurier
Zastępcy Starosty LubińskiegoPanu Mirosławowi Gojdziowi
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
Żony Doroty
składająZarząd i Rada Powiatu Lubińskiegooraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubinie
KGHM
Zarzd daje 2 tysice, zwizki nie chc
Ngocjcj b ońc
Być może w dniu, w którymukaże się ten numer Kurieraw Polskiej Miedzi zostaniezawiązany międzyzakładowykomitet strajkowy.
A wszystko wskutek niezakończo
-
nych negocjacji zarządu ze związka
-
mi w sprawie dodatkowej premiii innych roszczeń. Już wiadomo, żesytuacja firmy się poprawiła: zysknetto w IV kwartale 2008 r. był o 22proc. wyższy od zakładanego,zmniejszyły się też koszty produkcji.Działacze w związku z tym chcą 5 ty
-
sięcy i wprowadzenia pakietu me
-
dycznego dla każdego zatrudnione
-
go oraz wzrostu odpisu o 2 proc. naPracowniczy Program Emerytalny.Zarząd spółki na odpis się zgadza,pakiet rozważa, ale premii naliczyłdla każdego po 2 tys. brutto (to w su
-
mie ok. 36 mln zł). Do porozumieniaze związkami nie doszło.
(mb)
KGHM
Zarzd i nadzr o podziale zysku
Gze traf 2,9 mlara
Wciąż nie wiadomo, co będziez ubiegłorocznym zyskiem„Polskiej Miedzi”.
Do podziału jest 2,92 mld zł. Po
-
nad tydzień temu zarząd spółki re
-
komendował swoim akcjonariu
-
szom, by zysk w całości pozostawićw firmie - między innymi dlatego, żestrategia KGHM i plany na ten rokzakładają wydatek 2,2 mld zł na in
-
westycje.Dodatkowym argumentem prze
-
mawiającym za taką rekomendacją jest fakt, że choć w I kwartale popra
-
wiły się warunki makroekonomicz
-
ne w stosunku do założeń budżeto
-
wych Spółki, to jednak sytuacja narynkach finansowych nadal jest nie
-
stabilna - czytamy w komunikacie.Rekomendacja zarządu zostanieprzedłożona Walnemu Zgromadze
-
niu Akcjonariuszy, przedtem jednakoceni ją rada nadzorcza spółki.„Dopóki nie będzie stanowiska ra
-
dy i zarządu co do proponowanychpropozycji podziału zysku, nie bę
-
dziemy mogli przeprowadzić anali
-
zy naszych oczekiwań” - powiedziałGazecie Wyborczej wiceministerskarbu Zdzisław Gawlik.MSP, jak się dowiadujemy, cośz miedziowego zysku chciałobyuszczknąć. Pytanie - ile? Tego dowie
-
my się najprawdopodobniej tużprzed czerwcowym WZA.Rada nadzorcza zajmie się zy
-
skiem w maju.
(mb)
WARSZAWA
Nagroda za metro
zo wo
Przedsiębiorstwo BudowyKopalń PeBeKa SA otrzymałoprestiżową nagrodę „ZłoteWiertło” w kategoriibudownictwa użytecznościpublicznej.
To wyróżnienie za wysiłek, wło
-
żony w budowę stacji A-23 Młociny,ostatniego przystanku I linii metraw Warszawie.- Prace przy realizacji warszaw
-
skiego metra to olbrzymie przedsię
-
wzięcie w środku aglomeracji miej
-
skiej. To wyzwanie niespotykane do
-
tychczas w Polsce. Jesteśmy bardzodumni z otrzymanego wyróżnienia– powiedział prezes lubińskiej spółkiRyszard Janeczek.Stacja A-23 Młoci
-
ny jest ostatnią stacją Bieleńskiego od
-
cinka warszawskiego metra. Praceprzy budowie tego odcinka trwałyponad 28 miesięcy. Przy olbrzymiejinwestycji budowy bielańskiego me
-
tra zaangażowanych było blisko 190firm podwykonawczych i dostaw
-
czych. Węzeł Młociny to aktualnienajwiększa tego typu inwestycja ko
-
munikacyjna w Polsce, scalająca róż
-
ne środki transportu: dworzec auto
-
busowy wraz z pętlą, zadaszoną pęt
-
lę tramwajową oraz parking samo
-
chodowy na blisko 1000 miejsc. Kon
-
kurs po raz 13 ogłosiła spółka Bosch-Elektronarzędzia.
(mb)
    F    O    T .    A    R    C    H    I    W    U    M     P    e    B    e    K    A
Delegacja Konsorcjum PeBeKa-Metro na uroczystościwręczenia nagród w Warszawie.
LUBIN
Radni: Prezydent Raczyński stworzył miastonieprzyjazne dla mieszkańców.
PS s sype
Krzysztof Maciejak
Piotr Czekajło, Mirosław Gojdź, Marek Bubnowski oraz LechDuławski odrzucili żądania władz PiS w sprawie zawiązanianowej koalicji z Lubin 2006. - Ślubowaliśmy pracować dla dobramieszkańców, a nie politycznych interesów partii - oświadczyli radni.
W
ładze Prawa i Spra-wiedliwości ponownie
zażądały od swoich rad
-
nych zerwania dotychczasowychkoalicji z PO i Teraz Lubin oraz
zawiązania nowej z ugrupowaniem
Roberta Raczyńskiego Lubin 2006.Czterech radnych PiS - jak poprzed
-
nio - nie chciało podporządkować
się tej decyzji. Ale tym razem już
bardziej stanowczo - rzucili legity
-
macjami. - Nie możemy poprzez
prezydenta miasta, który stworzył
sitwę, która doi miasto, a przezo jego mieszkańców - powiedział
radny Lech Duławski.
- Zostaliśmy zobligowani przez
władze PiS do zmiany koalicjiz sugestią zawiązania nowejz ugrupowaniem Lubin 2006, abydoszło do radykalnej zmiany po
-
litycznej – mówił radny Mirosław
Gojdź, szef klubu radnych PiS-Te
-
raz Lubin w Radzie Powiatu orazzastępca starosty do spraw infra
-
struktury drogowej. Zastanawia
-
liśmy się nad konsekwencjami ta
-
kiej decyzji. Przez wiele miesięcytłumaczyliśmy, że pracujemy dladobra mieszkańców miasta i po
-
wiatu, a na dodatek realizujemynasz lokalny program wyborczyPiS.- Dziś jesteśmy przekonani, żeobecna koalicja służy tak miesz
-
kańcom miasta, jak i powiatu -podkreślił Gojdź. Oddłużyliśmyszpital, nie musimy już martwićsię o jego przyszłość, a w tym cza
-
sie prezydent Raczyński łupił gopodatkiem. Mamy spore osiąg
-
nięcia w remontach dróg,a zwłaszcza głównych arterii ko
-
munikacyjnych na terenie Lubi
-
na. Mimo zapowiedzi, rozmów,prezydent nie wspomógł tych in
-
westycji ani jedną złotówką. -Z pieniędzy powiatu objęliśmydziałalnością Młodzieżowego
Domu Kultury całą młodzież mia
-
sta, a nie tylko szkół średnich, aletakże gimnazjalnych i podstawo
-
wych, a tymczasem MUZA orga
-
nizuje konferencje z IPN-em. Pre
-
zydent nie przestrzega w swychdziałaniach zasad konstytucyj
-
nych, nie uznaje Rady Miasta ja
-
ko partnera, nie uznaje wybra
-
nych przez mieszkańców rad
-
nych... W obliczu takiej sytuacjimusimy odmówić partii - składa
-
my rezygnację z przynależnoścido PiS.Radny Marek Bubnowski i za
-
razem przewodniczący RadyMiejskiej przypomniał ostatniekonflikty spowodowane przezprezydenta. - Nie można nasprzekonywać do koalicji stwier
-
dzeniami, że jeśli wesprzemydziałalność prezydenta, to nie bę
-
dziemy mieli problemów, a jeśli
odmówimy, to możemy dalej spo
-
dziewać się złośliwości...Radny Lech Duławski, prze
-
wodniczący komisji rewizyjnejRady Miejskiej, powiedział: Za
-
proponowano nam, aby prezy
-
dent Raczyński przejął całkowitąwładzę w mieście i powiecie. Ale jak się mamy na to zgodzić, skorosprawuje ją dziś wbrew lub nagranicy prawa. Nie chce podda
-
wać się kontroli, tam gdzie jestona konieczna i zgodna z ustawąo samorządzie. Niewątpliwiecierpią na tym mieszkańcy. Jako przykład radny Duławski
podał brak realizacji od kilku mie
-
sięcy przez prezydenta Raczyń
-
skiego uchwały Rady Miejskiejw sprawie dopłat do wody. - Te 3zł dopłaty do 1 metra sześc. dla
rodzin wielodzietnych ma bardzo
duże znaczenie. A tymczasem takomunalna spółka narzuca namprawie 200 procentową marżę nacenę wody sprowadzaną z Leg
-
nicy. Mamy ponadto jedne z naj
-
wyższych podatków w regioniei w Polsce. Rosną ceny wody,śmieci, a nasze wysypisko zasy
-
pujemy odpadami z Wrocławia.Za czyje pieniądze zapłacimy zabudowę nowego? Dlaczego lubi
-
nianie ponoszą większe opłaty,niż mieszkańcy Wrocławia?Poruszył także sprawę wyrokuw sprawie procesu sądowego LSIz Mercedesem.- Karę zapłaci pewnie MPWiK- mówił Duławski. Ale z czyichpieniędzy? Kto wydał zgodę natakie poręczenie. Kto kieruje lu
-
dzi do zarządu i rady nadzorczej
tej spółki? - To przecież prezydent
stanowi walne zgromadzeniewspólników. Czy realizując ideo
-
logię PiS mamy zgodzić się na ła
-
manie prawa i zasad sprawiedli
-
wości społecznej? Jedyne, co nampozostało, to wystąpić z PiS. Niebędziemy głosować jak chce par
-
tia, bo nie dla jej dobra, tylko dlamieszkańców ślubowaliśmy pra
-
cować.Radny powiatu i wicestarostaPiotr Czekajło przypomniał jakprezydent Raczyński blokowałbudowę nowej hali widowiskowo- sportowej w Lubinie. - Naszakoncepcja zyskała poparcie samo
-
rządów Lubina, gminy Lubin,władz województwa i ministra
sportu - mówił. - Otrzymaliśmy za
darmo na ten cel grunty SkarbuPaństwa, a tymczasem prezydent jak mógł opóźniał wydanie sto
-
sownych decyzji. Potwierdziły toskargi kierowane m.in. do Samo
-
rządowego Kolegium Odwoław
-
czego i Rady Miejskiej. Podobniewygląda sprawa dziury w Rynku.- To nie starosta „blokuje”, leczzapisy planu zagospodarowaniaprzestrzennego określone przezmiejskich urbanistów - wyjaśniaPiotr Czekajło.Skrytykował przy tym atakimediów zależnych od prezyden
-
ta miasta na rodziny radnych.Przedstawiciele władz re
-
gionalnych PiS nie ukrywali,że decyzja radnych ich zasko
-
czyła.
Pracujemy dla dobra mieszkańców miasta i powiatu, a nie partii – podkreślali radni.Od lewej: Mirosław Gojdź, Piotr Czekajło, Marek Bubnowski, Lech Duławski.
- Znaczek PiS-u, któryzawsze nosiłem z dumąw klapie marynarki ściągamna znak protestu przeciwkosposobowi działaniapartii, rozwiązaniustruktur w mieście, a takżewstrzymania procesudemokratycznych wyborów– mówił Piotr Czekajło.
 
KKurier
www.powat-lbn.plmaj 2009
3
temat miesi¹ca 
Penądze pozyskne przez powt n drog
Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D Obora - Szklary Grne:
112 500 z w 2005r., Marszaek Wojewdztwa, FOGR,112 500 z w 2006r., Marszaek Wojewdztwa, FOGR
 
3 074 000 z w 2008r., z budżetu pastwa – kontrakt wojewdzkiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1235D Krzeczyn Wielki – Chrstnik:
 
52 500 z w 2005 r., Marszaek Wojewdztwa, FOGR
 
200 000 z w 2007r., Gmina LubinPrzebudowa kadki nad drog powiatow nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie:
 
482 000 z w 2008r., Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji oglnejPrzebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie:
 
1 836 000 z w 2009r., Ministerstwo Spraw wewntrznych i Administracji,Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych
Złożone wnosk:
Przebudowa drg powiatowych nr 1190D ul. Leśna i 1230D ul. Pisudskiego
 w Lubinie: 13 253 671 z na lata 2008-2011 Europejski Fundusz Rozwojuregionalnego, RPO dla Wojewdztwa Dolnoślskiego na lata 2007 2013(spenienie wymogw formalnych, zakwalifikowanie wniosku do ocenymerytorycznej)Przebudow drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiey w Ścinawie: 1 185 000 z
 w 2009 r. Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji oglnej (spenienie wymogw formalnych, zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej)Przebudow mostu na rzece Czarna Woda w cigu drogi powiatowej nr
1227D w Bukownej:
 
140 000 z w 2009r. Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji oglnej(spenienie wymogw formalnych, zakwalifikowanie wniosku do ocenymerytorycznej )
LUBIN
Kandyduj: Borys, Cybulski i Jarmoowicz
Troje o Eroparlament
Do Europarlamentu wybiera siętrzech mieszkańców powiatu. Sąto: wicemarszałek Piotr Borys, jako kandydat PO, poseł PiotrCybulski z PiS oraz LidiaJarmołowicz, która będziereprezentowała PSL.
Wybory odbędą się 7 czerwca. Po
-
litycy już zaczynają załamywać ręce,że cieszą się one mniejszym zaintere
-
sowaniem niż wybory do polskiegoparlamentu i do różnych szczebli sa
-
morządu. Ale jak się okazuje podtym względem Polacy nie różnią siętak bardzo od innych narodów. Dla
-
czego jednak powinniśmy pójść dourn?Bo to właśnie Polska, a nie Niem
-
cy czy Francja, ma dużą szansę naskorzystanie z wielkich unijnych pie
-
niędzy, które już dzisiaj odgrywającoraz większą rolę np. w tempie po
-
 jawiania się nowych inwestycji (dro
-
gi, szpitale, infrastruktura sportowa,turystyka) – także w powiecie lubiń
-
skim. Dlatego tak istotne jest to - ktobędzie nas reprezentował w Brukse
-
li.W rozpoczętej kampanii, póki co,dominują sprawy krajowe. Warto jednak wsłuchać się w te informacje,które mają bezpośredni związekz Brukselą. Jeśli kandydaci nie będąmieli wizji pracy w Europarlamen
-
cie, wiedzy o nim, a znajomość języ
-
ków obcych klasyfikuje ich na pozio
-
mie szkoły podstawowej czy gimna
-
zjum - to oznacza, że traktują startw wyborach jako kolejną próbę poli
-
tycznej trampoliny.Dodajmy, że Piotr Borys startujez czwartego miejsce na liście wybor
-
czej PO, Piotr Cybulski z szóstego(PiS), a Lidia Jarmołowicz z siódme
-
go (PSL).
(km)
LUBIN
O diagnostyce pojazdw w starostwie
Konferencja
 chowcw
Osiem stacji kontroli pojazdówz terenu powiatu wzięło udziałw konferencji, inaugurującej cyklspotkań z przedsiębiorcami,prowadzącymi działalność,związaną z ruchem drogowym.
 Jak ma wyglądać badanie tech
-
niczne i ile ma kosztować, jeśli samo
-
chód przestał służyć jako taksówkalub jeśli ma kierownicę z prawej stro
-
ny? Takie, i inne kwestie były przed
-
miotem spotkania, w którym wzięliudział przedsiębiorcy, prowadzącystacje kontroli pojazdów. Wykładyzaproszonych gości – z Transporto
-
wego Dozoru Technicznego weWrocławiu, legnickiej NOT orazspółki Tuvpol z Wrocławia - orazdyskusja z udziałem pracownikówwydziału komunikacji w Starostwie,którzy z urzędu obsługują i kontro
-
lują stacje, były okazją do poszerze
-
nia wiedzy nie tylko na temat obo
-
wiązujących przepisów.- Jedna z rzeczy, o których się do
-
wiedziałem, dotyczyła np. cysternoraz aut, zasilanych gazem i legaliza
-
cji zbiorników – powiedział nam Pa
-
weł Krusieński, dyrektor serwisu re
-
nault Górny-Poczynek.Zaplanowano kolejne konferencjew tym cyklu.- Celem wszystkich tych spotkań jestpoprawa bezpieczeństwa na naszychdrogach – powiedział gospodarz, wi
-
cestarosta Piotr Czekajło.
(mb)
    F    O    T .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A
POWIAT
Nie remontować źle, remontować jeszcze gorzej?
W W Pą o… ogch
Bez większych efektówzakończyła się dwudniowasesja zwołana w trybienadzwyczajnym przez radnychklubu Lubin 2006. Rajcowiechcieli rozmawiaćo inwestycjach, a dyskutowalidrogach, a głównie jednej –remontowanej ul. Hutniczej.
- Gdy wszyscy wokół czynią
ostatnie przygotowania świąteczne,
myślami są z rodziną i bliskimi,składają życzenia, radni Lubin 2006uznali, że Wielki Tydzień to najlep
-
szy czas na dyskusję o inwestycjach– krytykował inicjatywę zwołanianadzwyczajnej sesji Marek Wojna
-
rowski, szef klubu PO w Radzie Po
-
wiatu.Tymoteusz Myrda zadał podadresem Zarządu Powiatu listę py
-
tań, głównie związanych z przebu
-
dową ul. Hutniczej. - Odpowiedziałmu zastępca starosty MirosławGojdź: - Gdyby był pan odpowie
-
dzialnym radnym i brał pan udziałw szkoleniach tematycznych orga
-
nizowanych przez przewodniczą
-
cego to wiedziałby pan, że wszelkiezapisy dotyczące finansowania tejinwestycji ujęte są w budżecie po
-
wiatu oraz w WPI. Przypomniał też,
że prezydent Lubina obiecał wes
-
przeć największe inwestycje drogo
-
we powiatu. Do dziś nie dał na tencel ani złotówki. - Dlatego też usta
-
wiliśmy tablice informacyjna wska
-
zujące na to, kto personalnie odpo
-
wiada za decyzję o przebudowiedrogi - mówił Gojdź. - A prezydentniech nie myśli, że będzie się „śliz
-
gał” na czyjejś pracy. To reakcja nabrak realizacji jego obietnic. Miesz
-
kańcy mają prawo do takiej infor
-
macji.Sesję przerwano do 15 kwietnia,kiedy to na 12 pisemnie zadanychpytań radnym Lubin 2006 szczegó
-
łowo odpowiedziała Renata Napie
-
ralska, dyrektor Zarządu Dróg Po
-
wiatowych. Jedno z nich dotyczyłowykazu pieniędzy pozyskanych
przez powiat spoza budżetu na dro
-
gi - zestawienie publikujemy obok.Część radnych pytała o możliwość
przeniesienia robót i środków na in
-
ne inwestycje drogowe. – Nie ma ta
-
kiej możliwości – mówiła dyrektorNapieralska.- Zerwanie umów groziłoby wy
-
płatą kar umownych i utraciłobydofinansowanie ze środków ze
-
wnętrznych. Radni Lubin 2006 kry
-
tykowali próbę ograniczenia ruchudla samochodów na drogach po
-
wiatowych do 24 ton, co ich zda
-
niem stanowi rzucanie kłód podrozwój przedsiębiorczości w mie
-
ście. - Wyprowadzenie ciężkiegotransportu z Lubina ma swoje uza
-
sadnienie – chcemy chronić miesz
-
kańców i stan naszych dróg – od
-
rzucał zarzuty wicestarosta PiotrCzekało.
Więcej na www.powiat-lubin.pl
(km)
LUBIN
Takich pieniędzy jeszcze nie było. Inwestycje ożywią region i ułatwią komunikację.
150 lonów
Krzysztof Maciejak
Dobre informacje dla regionu – ustalono ostateczny przebieg drogi S3 w rejonie Lubina,w tym przebieg obwodnicy zachodniej. Już za dwa miesiące ma ruszyć budowa mostuw Ciechanowie oraz przebudowa sieci dróg od Odry do Rudnej i Lubina.
P
odczas konferencji prasowej,
która odbyła się w lubiń
-
skim starostwie wicemar
-
szałek Piotr Borys przedstawiłstan zaawansowania prac nadprzebudową układu komunika
-
cyjnego między Lubinem, Rudną
a Ciechanowem nad Odrą. Na tencele samorząd województwa prze
-
znaczył aż 150 mln zł.
Przetrg n ost
- Most, na który wydamy ok. 90mln zł oraz przebudowa dróg do
-
 jazdowych za 60 mln zł, to jednez największych inwestycji drogo
-
wych w województwie, a najwięk
-
sze od wielu lat na terenie powiatulubińskiego – podkreślał wicemar
-
szałek Borys.Na jakim etapie zaawansowania
są prace nad budową mostu? - Jeste
-
śmy w trakcie przetargu – wyjaśniał
 Jacek Baszczyk, zastępca dyrektoraDolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Koleiwe Wrocławiu. – Za dwa miesiącepowinniśmy podpisać umowęz wykonawcą.- Gdy rozmawiałem z pracownika
-
mi obsługującymi przeprawę promo
-
wą przez Odrę, nie wierzyli, że jeste
-
śmy w stanie zbudować ten most „botak wszyscy mówią od 30 lat”. My niemówimy tylko przystępujemy dokonkretów – podkreślał Borys.
Po o przebdow?
Aż 60 mln zł województwo prze
-
znaczyło na przebudowę układudróg między Ciechanowem, Rud
-
ną i Lubinem (40 mln zł po stroniepowiatu górowskiego). Czy ko
-
nieczne są te inwestycje?- Tak – podkreślał Borys. - Jeślinie przebudujemy dróg w północ
-
nej części powiatu, to ciężki trans
-
port zniszczy nam wąskie drogi wo
-
 jewódzkie, zwłaszcza w Rudnej.Stąd pomysł na zmianę kwalifikacjidróg z powiatem i gminą oraz prze
-
rzucenie transportu z mostu w Cie
-
chanowie nową obwodnicą Rudneji wpięcie w drogę S3 za Rynarcica
-
mi, gdzie powstanie węzeł komu
-
nikacyjny.- Cieszę się z inicjatywy starostyi marszałka – podkreślił wójt Rud
-
nej Władysław Bigus. – Doszliśmydo wniosku, że tylko wspólne dzia
-
łanie przygotuje nasz region do roz
-
woju w kolejnych latach. Przecieżnowy układ dróg nie tylko przyczy
-
ni się do lepszych rozwiązań komu
-
nikacyjnych, ale będzie stanowił no
-
wy bodziec do rozwoju gospodar
-
czego naszej gminy.
Obwodn zhodn
- W Generalnej Dyrekcji Drógw Warszawie wreszcie zapadła de
-
cyzja co do ostatecznego przebiegutrasy szybkiego ruchu S3 międzyNową Solą a Legnicą, w tym ob
-
wodnicy zachodniej Lubina – po
-
wiedział podczas konferencji mar
-
szałek Borys. – Obwodnica ta będzie
miała za zadanie odciążenie od cięż
-
kiego ruchu Lubina (wytyczono jąna wysokości ZG Lubin, przez oko
-
lice Krzeczyna, Chróstnika, a na
-
stępnie w kierunku Karczowisk).Dzięki zatwierdzeniu przebieguS3 wraz z obwodnicą GDDiA możeprzystąpić do projektowania i eta
-
powania inwestycji.
Zysk Lbn, Rdn Gór
Na nowych rozwiązaniach ko
-
munikacyjnych skorzysta cały re
-
gion.Marszałek Borys powiedział tak
-
że, że na nowych rozwiązaniach ko
-
munikacyjnych zyska także powiatgórowski, który dzięki budowiemostu na Odrze i przebudowiedróg po obu stronach rzeki otrzymaszybsze połączenie z ZagłębiemMiedziowym. Trasa dojazdu z Gó
-
ry do szpitali w Lubinie skróci sięz godziny do pół.
W eśe
 Jako poinformował Borys to
właśnie obwodnica zachodnia, a nie
południowa, przejmie na siebie cię
-
żar ruchu drogowego w mieście.Dzięki ustaleniu przebiegu obwod
-
nicy zachodniej, obwodnica połu
-
dniowa przyjmie charakter nie re
-
gionalny lecz miejski. Wicemarsza
-
łek przypomniał po raz kolejny, że
wniosek magistratu o dofinansowa
-
nie obwodnicy południowej ześrodków europejskich nie otrzymałdofinansowania w związku z tym,że był nierealny - opiewał na zbytwysoką kwotę (połowa wszystkichpieniędzy przeznaczonych do roz
-
działu na cały Dolny Śląsk). Lubinotrzymał ponadto środki na innedrogi – Leśną i Piłsudskiego, któreod blisko 30 lat nigdy nie były re
-
montowane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->