Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurier Powiatowy nr 30

Kurier Powiatowy nr 30

Ratings:
(0)
|Views: 313|Likes:
Published by splubin

More info:

Published by: splubin on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2010

pdf

text

original

 
Euopa we
Wrocławiu
BRUKSELA
Drugie w Polsce BiuroParlamentu Europejskiego
bdzie miało swoj siedzib we Wrocławiu. - To wielkiprestiż dla całego DolnegoŚlska - ocenia lubiski posełPiotr Bors.
Man w kopalni?
RUDNA
Dopiero we wrześniu mabć gotow raport w sprawiepodziemnego wciekugazw w ZG Rudna.W zaspanm na 70 mchodniku bł m.in. metani azot. Mogł si one zebrać w porowatch dolomitachpod pokładem soli, ktrdziała jak nieprzepuszczalnamembrana.
Pożarna „wschonim”
LUBIN
W kopalni „Lubin Wschodni” wbuchł pożar. Na głbokości740 m zapaliła si ładowarka.W wniku zadmienianiezbdna bła ewakuacjapracownikw i wstrzmanierobt prawie na wszstkichoddziałach.
Zamknęliiagnosę
LEGNICA/LUBIN
Lubisc policjanci, podczasprowadzenia postpowaniana terenie Legnic, zatrzmalidiagnost samochodowego w chwili, gd podbijałdokument przegldutechnicznego auta, ktregonie bło na stacji.
Lwizna na giłzi
LUBIN
Podrbki o wartości 81 ts.zł zabezpieczli na giełdziesamochodowej w Lubinielegnicc celnic i lubiscpolicjanci. W sumie zajto483 sztuk rżnch artkułw(perfum, krem, maskar,kredki do oczu oraz spodnie,bluzki, paski do spodni).
Haracz z sacji
LUBIN
54 ts. zł ścignł recdwistaod sna właściciela stacjibenznowej pod groźb„uszkodzenia ciała”. Wpadł, gdzażdał 150 ts. zł, tm razemod rodzicw poszkodowanegopoinformowała prokuratura.
(km)
K
     B     I     U     L     E     T     Y     N     P     O     W     I     A     T     U     L     U     B     I      Ñ     S     K     I     E     G     O
Kurier
POWIATOW 
w w w . p o w i a t - l u b i n . p l
nr 1 (30) styczeń-luty 2010 r. rok 4
GAZETA BEZP£ATNA
WWW.POWIAT-LUBIN.PL: 
 
wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.
    I    S    S    N    1    8    9    8  -    0    6    3    5
KGHM:
Wgiel brunatn w Azji tak, ale nie midz Lubinem i Legnic?
Konrak na 400 milionw olarw
Baro obr fk wiz lgacji KGHM w Chinach i Mongolii. Popisano konrak na osaw mizi o waroci 400 mln olarw, mmoranum w sprawiwspłprac oczcj zw. zgazowania węgla. Ponao Polska Miź przgouj projk zagospoarowania złoża chromu w Albanii i osarcz maszn o jgowobcia. Więcj o najnowszch planach KGHM piszm na s. 2
LUBIN
Laureat nie otrzma przznanej nagrod?
Skanal w mici
Edward Wóltański, któremu samorząd przyznał NagrodęMiasta Lubina za rok 2009, nie otrzyma tej nagrody bo...
- Nie ma takiej możliwości prawnej – za
-
powiedział rzecznik prezydenta.
Radni nie kryją swojego oburzenia. Nagro
-
da została przyznana po kilkuletniej prze
-
rwie na podstawie decyzji WojewódzkiegoSądu Administracyjnego, który uznał, że jejwypłata jest prawnie dozwolona.
Więcejs.4
POWIAT
Jeździć z powiatem
Ramki, jak bułczki
Nowe ramki pod tablice rejestracyjne z herbem powiatulubińskiego i adresem strony internetowej www.powiat-lubin.pl rozeszły się w oka mgnieniu.
- Nie spodziewaliśmy się, że bę
-
dą cieszyły się tak dużą popular
-
nością wśród naszych miesz
-
kańców - mówi starosta Małgo
-
rzata Drygas-Majka. Właścicie
-
le samochodów, którzy
otrzymywali ramki bez
-
płatnie podczas reje
-
stracji aut podkre
-
ślają, że to pożytecz
-
ny i dobry sposób na
promocję. Na dodatek
dopiero teraz wieluz nich zwróciło uwagęna herb powiatu,a i częściej na stronęw Internecie zaglądnąz ciekawości.
(km)
    F    o    t .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A
– Zamówimy
kolejnąpartię ramek
– zapowiadastarostwo.
 TATRY
Kandydaci na inżynierów w górach za środkiz Unii Europejskiej
Na feriez powiatem
- Blisko 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyjechało na tygodniowyobóz w Tatry z realizowanego przez powiat projektu „Era inżyniera”.Pieniądze na ten cel starostwo pozyskało ze środków unijnych, w ramachprogramu Kapitał Ludzki – mówi Ryszard Kabat, zastępca starosty do
spraw edukacji.
Więcejs.10
    F    o    t .    k    g    H    M
 
www.powia-lubin.plsczń-lu 2010
K
     I     L     E     T     Y      I     T      L     I     I     E     G
Kurier
POWIAT 
. i a t - l u i n . l
2
 
kAdry
J
Now szf ZUS
Lidia
Jarmłowicz
z Lubinazostała nowmdrektoremZUS w Legnic.ZastpiłaElżbiet Kanus, ktrakierowała oddziałemprzez ostatnie sześć lat.Lubinianka pracuje w ZUSod kilkunastu lat. W ubiegłmroku debiutowała naszerszej arenie politcznej jako kanddatka PSL doParlamentu Europejskiego.Jest członkiem prezdiumPSL na Dolnm Ślsku.
Zmiana w cipl
Adam
Gąsiorowski
został nowmprezesemWojewdzkiegoPrzedsibiorstwa
Energetyki
Cieplnej. Zastpił na tmstanowisku ArkadiuszaJanusza. Zmiana prezesazbiegła si z przejciemWPEC-u przez „Energetk”sp. z o.o., spłk podległKGHM. Dodajm, że AdamGsiorowski ma sporedoświadczenie menadżerskie.Bł wieloletnim szefemZakładw UrzdzeGrniczch „Lena”i drektorem Hut Miedzi„Legnica”. Zastpcaminowego prezesa zostali:Barbara Mrz, wiceprezesdo spraw ekonomicznchi Edward Klimka, wiceprezesdo spraw technicznch.
Nowi w razi
MałgorzataJawor
, drektor
Departamentu
NadzoruWłaścicielskiegoKGHM
i
TadeszMaćkała
, do niedawna wicedrektor ZG Polkowice-Sieroszowice - zostali nowmiczłonkami rad nadzorczejlegnickiego WPEC. Ponadto w radzie zasiadaj:Nadine Bednarz, OskarHoder, Michał Kozłowskii Mieczsław Rajczk.
(km)
KURIER POWIATOWY
Biuletyn Powiatu LubiñskiegoRedakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306),59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35,fax. (076) 746 72 04,
kurier
@
powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl.
Redaktor naczelny
KrzysztofMaciejak,
Redaguje zespó³
Miros³awaBo¿yñska, Dariusz Szymacha.
Wydawca
: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b,59-300 Lubin
Opracowanie graficzne:
PawełHamelusz, tel. 603-178-227
Druk
: Drukarnia „Presspublica” w Koninku.Redakcja nie zwraca tekstówniezamówionych, zastrzega sobieprawo ich redagowania i skracania.Redakcja nie odpowiada za treœæzamieszczanych og³oszeñ.
KKurier
wydarzenia 
LUBIN
Żczenia na now rok 
Zwizk Pracoawcw Polska Miź
- 2009 bł rokim użch urbulncjina rnkach, al uważam, ż lanas bł rokim obrm – mwił Hrbr Wirh, przs KGHM,a jnoczni szf lubińskigoZwizku Pracoawcw PolskaMiź na spokaniu noworocznmczłonkw zwizku. A czgo żczł na rok 2010? - Zaowolniapracownikw i obrch wnikwkonomicznch. Na zjęciuHrbr Wirh z MichałmKuszkim, wicprzsm ZPPM.(mb)
    F    O    T .    M    I    R    K    A    B    O     Ż    Y     Ń    S    K    A
REGION
Ułatwi dostp do głbokich złż miedzi
Now szb GG-1
W Kwielicach koło Grębocicpowstanie 31 szybw Zagłębiu Miedziowym.Będzie go budowaćlubińska PeBeKa.
Po szybie SW-4 to kolejna in
-
westycja, która ułatwi dostępdo złóż rud miedzi w rejonieGłogów Głęboki Przemysło
-
wy. Obie inwestycje należą do
największych obecnie przed
-
sięwzięć w polskim górni
-
ctwie.- Szyb GG–1 będzie miał
około 1,3 km głębokości i 7,5 mśrednicy. Będzie pełnił funkcję
szybu wydechowego, a póź
-
niej zostanie rozbudowany
o instalację centralnej klimaty
-
zacji i stację wentylatorów.
- Do tej pory nasza firma wy
-
budowała 29 szybów, trzy
-
dziesty, SW–4, jest w trakcierealizacji. 25 stycznia osiągnął
 już głębokość 590 m - mówi Ja
-
cek Kulicki, prezes PeBeKi.Podczas budowy GG-1 bę
-
dzie wykorzystana technika
mrożenia górotworu wokół ot
-
woru szybu. Zamrożony gruntzapewnia stabilność jego ścian
i zapobiega przedostawaniusię do wnętrza wody. Robotyruszą w marcu.
(km)
 LUBIN/LEGNICA
Poseł nie stawia si na wezwania prokuratur
Bz Zbrzzngo ani rusz?
Zwalnia tempopostępowania ProkuraturyOkręgowej w Legnicyw sprawie legalnościsierpniowego strajkuw KGHM. Powód? Nie możnaprzesłuchać szefa ZZPPM –posła Ryszarda Zbrzyznego,który przysyłausprawiedliwienia.
- Nie mamy jak dotąd powo
-
dów, aby je kwestionować – wy
-
 jaśnił Piotr Wójtowicz, prokura
-
tor okręgowy.
Przypomnijmy, zawiadomie
-
nie o możliwości popełnieniaprzestępstwa złożyły władzePolskiej Miedzi. Prokuratura
chce do marca zakończyć postę
-
powanie. Wśród kilkudziesięciuświadków najważniejszy jest po
-
seł Ryszard Zbrzyzny, który był
 już kilkakrotnie wzywany.- Dla mnie najistotniejsze sąobowiązki poselskie, nie mogępojawiać się w prokuraturzew tygodniach kiedy obradujeSejm – stwierdził poseł.- Bez przesłuchania Zbrzy
-
znego trudno będzie zakończyćpostępowanie – przyznała Joan
-
na Sławińska–Dylewicz, rzecz
-
nik prasowy legnickiej proku
-
ratury.
(km)
    F    o    t .    k    R    Z    Y    S    Z    t    o    F    M    A    C    I    E    J    A    k
Prokuratorzy czekają naRyszarda Zbrzyznego.Na zdjęciu JoannaSławińska–Dylewicz.
Od NACZeLNeGO
J
Film się urwał…
 Jeszczenietakdawnożyczyliśmysobiewszystkiegonajlepszego,atu jużluty…Noiprzyszłazima.Normalna.Ześniegiemimrozem.Wsu
-
mietaka,jakapowinnabyćcoroku,abydzieciakijużodmałegowiedzia
-
łyjakwyglądaśnieg.TymczasemprezydentLubinazaapelowałwdoku
-
mencieouznanietejzimyzaklęskę,boLubin…sparaliżowało.-Takjakwojewodę,któryprzeczytałtopismoiodrazuodpisał,żezimąjużtakjestitrzebasiędoniejporządnieprzygotować,anielamentować.Wcalezi
-
mynieociepliłoprzejęcieWPEC-uprzezEnergetykę.Wprawdziepre
-
zesnastałnowy,alestareproblemysprawiły,żewielulubinianmarznie.Negatywamipowiałoteżwmediach.Ażmniewkrzesłowcisnęło,gdy przeczytałemw(e)„Wiadomościach”,żenaprezydentaLubinadokona
-
noprawdziwegozamachu(uf,przeżył!).Dreszczykiempowiałoteżzpor 
-
talulubin.pl,którygrzmiałtytułem,żerzecznikprasowyzpowiatunie
-
malżenaruszyłpodwalinylubińskiejTemidyitobardziejniżkopalnia
-
newstrząsy.Wprawdziepodtytułemniebyłojużanisłowa:„co,jakigdzie”.Byćmożedlatego,żetekstzamieściłautor(ka?)ogodzinie…2.03,aotejporzekażdemumożesięfilmurwać…
Krzysztof Maciejak
KGHM:
Wgiel brunatn, miedź, chrom oraz wsplne inwestcje kapitałowe
Konrak na 400 milionw olarw
Bardo dobre efekty wizyty delegacjiKGHM w Chinach i Mongolii. Podpisanokontrakt na dostawy miedzi o wartości400 mln dolarów, memorandumw sprawie współpracy dotyczącej tzw.zgazowania węgla.
Ponadto Polska Miedź przygotuje projektzagospodarowania złoża chromu w Albanii
i dostarczy maszyny do jego wydobycia.
Miedź 
Kontrakt w sprawie sprzedaży 40 tys. tonkatod miedzianych został podpisany na 2010
r. z firmą China Minmetals Nonferrous Metals
Co., Ltd, należącą do jednej z największychchińskich firm – holdingu China MinmetalsCorporation.– Umowa ta jest warta ok. 400 mln USD –
wyjaśnił Hebert Wirth, prezes zarządu KGHM
Polska Miedź. - Będziemy jeszcze rozmawiali
z naszymi partnerami w sprawie dostaw na ko
-
lejne pięć lat.
KGHM współpracuje z partnerami chiński
-
mi już od 12 lat. Kontakty te nabrały jednak
ostatnio szczególnego znaczenia, zwłaszcza od
czasu zapaści na rynku europejskim, na któryw większości dostarczana jest polska miedź.
Zgazowanie węgla
Podpisano również porozumienie z chińskąfirmą ENN w sprawie zgazowania węgla bru
-
natnego.
- KGHM rozważa obecnie zagospodarowa
-
nie części złóż węgla położonych na obsza
-
rach, w których firma posiada licencję na jegowydobycie – dodał prezes Wirth. Powstałyprzy użyciu tej technologii gaz zostałby wy
-
korzystany na własne potrzeby koncernu, np.
przy procesach metalurgicznych.Dodajmy, że Chiny już od 20 lat prowadząnajwiększy na świecie program podziemnej
gazyfikacji węgla w opuszczonych kopalniach
w prowincji Shandong. Przedstawiciele
KGHM zapoznali się z funkcjonowaniem naj
-
nowszej przemysłowej instalacji w pokładziewęgla brunatnego koło Wulanchabu w Mon
-
golii Wewnętrznej.
Chrom w Albanii
Władze lubińskiego koncernu podpisały
również list intencyjny w sprawie współpra
-
cy przy zagospodarowaniu złoża chromu
w Albanii. Partnerem przy tym projekcie jestfirma z Hong-Kongu – IEMR. Polską Miedźreprezentowałaby spółka KGHM Cuprum,
która dostarczy maszyny górnicze orazprzygotuje projekt zagospodarowania al
-
bańskiego złoża.
Fundusz inwestycyjny
Warto podkreślić, że delegacja spotkała
się z jednym z największych chińskich ban
-
ków w sprawie wspólnych inwestycji kapi
-
tałowych. Przedstawiciele KGHM zachęca
-
li do inwestowania wraz z KGHM TFI, któ
-
re otrzymało kilka tygodni temu koncesję
na otwarcie dwóch funduszy zamkniętych.
Określono dwa obszary inwestycji chiń
-
skich – w projekty wysokich technologiii energii odnawialnej.
Krzszof Macijak
 REGION
Arkadiusz Gierałt: KGHM wycofało sięze złoża Legnica
Azja tak,
złoże Legnica nie
Krzysztof Maciejak, mb
W związku z zaangażowaniem się KGHM w inwestycjezgazowania węgla brunatnego w Azji, w naszymregionie pojawiły się pytania, czy to pierwszy krok„Polskiej Miedzi” do zdobycia doświadczenia przedwejściem w złoże między Legnicą a Lubinem.
C
hciałbym podkre
-
ślić, że nie jesteśmyzainteresowanibudową kopalni odkryw
-
kowej węgla brunatnego
w rejonie legnickim - mówi
Arkadiusz Gierałt, dyrek
-
tor generalny ds. Inwestycjii Rozwoju w Biurze Zarządu
KGHM.- Zarząd spółki podjął de
-
cyzję o wycofaniu się z prze
-
prowadzania analiz możli
-
wości zagospodarowania za
-
sobów węgla brunatnego po
-
łożonego w tych okolicach –dodaje Arkadiusz Gierałt.KGHM wycofał się z poro
-
zumienia, zawartego w grud
-
niu 2008 r. z Polską GrupąEnergetyczną, w którym toobie strony ustaliły, że wspól
-
nie zajmą się zagospodarowa
-
niem legnickich złóż węglabrunatnego na skalę przemy
-
słową. List intencyj
-
ny sprzed ponad ro
-
ku jest już nieważny.Niewątpliwiedecyzja o wycofa
-
niu się KGHMz podlubińskiego
złoża węgla brunat
-
nego wiąże się rów
-
nież z zamiaremuspokojenia opinii społecz
-
nej w regionie.
Przypomnijmy, że gminyleżące na tzw. złożu Legnica
nie zgadzają z planami od
-
krywkowego zagospodaro
-
wania tego złoża. Swój pro
-
test już skierowały do Parla
-
mentu Europejskiego.- Jesteśmy zadowoleniz takiego postanowienia,
wręcz oczekiwaliśmy na ta
-
ki krok Polskiej Miedzi –
mówi o decyzji Za
-
rządu KGHM Ire
-
na Rogowska, wójt
gminy Lubin. –
Niewątpliwie ucie
-
szy ona naszychmieszkańców,wśród których jest
przecież wielu gór
-
ników. Być możeprzy rozpatrywaniu tej
sprawy wzięto również pod
uwagę ostatnie trzęsienieziemi w rejonie odkrywkipod Bełchatowem. Nie jestwykluczone, że u nas
wstrząsy o takiej sile byłyby
dodatkowym zagrożeniemdla bezpieczeństwa pracykopalń rud miedzi.
ArkaiuszGirał
Rozmowy między lubińskimkoncernem a chińskimi partneramiprzyniosły konkretne owoce.
    F    o    t .    k    g    H    M
 
www.powia-lubin.plsczń-lu 2010
K
     I     L     E     T     Y      I     T      L     I     I     E     G
Kurier
POWIAT 
. i a t - l u i n . l
3
temat miesiąca 
 LUBIN
Obcokrajowc przłapani na nielegalnej prac
Grzwna i walni
Funkcjonariusze SudeckiegoOddziału Straży Granicznejzatrzymali grupę 58obcokrajowców, którzynielegalnie pracowali przysortowaniu i pakowaniuowoców i warzyw w lubińskiejfirmie.
Sprawa wyszła na jaw podczaskontroli w firmie Schego Invest
-
ments. Okazało się, że zatrudnieni
w niej robotnicy pracowali nielegal
-
nie. Firma zatrudniała 79 obcokra
-
 jowców z Ukrainy, Mołdawii i Bia
-
łorusi. Pracodawca przez pierwszedwa, trzy tygodnie pracy nie zgła
-
szał faktu zatrudnienia 58 z nich.Dopiero po tym czasie załatwił od
-
powiednie formalności.- Nie my ponosimy odpowie
-
dzialność za braki formalne -stwierdził wiceprezes spółki Ma
-
riusz Gałązka. - Korzystamy z le
-
asingu pracowniczego i to agen
-
cja, która nam przysłała pracow
-
ników, jest pracodawcą. I ona jestodpowiedzialna za wszelkie for
-
malności związane z legalizacjąich prac.Straż skierowała sprawę do są
-
du. Pracodawcy grozi grzywna wwysokości co najmniej 3000 zł. Bo
-
leśniej karę odczują jednak robot
-
nicy.- Sami pracownicy, w ocenieStraży Granicznej, nie są winni –powiedziała rzeczniczka SOSGppor. Renata Sulima. – Ich pobytw naszym kraju był legalny, jed
-
nakże z tytułu wykonywania pra
-
cy nielegalnie, zostało wszczętewobec nich postępowanie admi
-
nistracyjne.
Przybysze zostali pouczeni o na
-
ruszeniu art. 120 ustawy o promo
-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Wskutek jednak naruszeniaprzepisów ustawy o cudzoziem
-
cach, wszyscy otrzymali decyzje zo
-
bowiązujące ich do opuszczeniaPolski w ciągu siedmiu dni. Przezrok nie będą też mogli ponowniewjechać do naszego kraju.
(ees)
LUBIN
Roczne podsumowanie powiatowej policji
Komnan o zaufaniu
- Myślę, że w Lubinie restauratorzynie powinni mieć już obaww prowadzeniu działalności -stwierdził szef policji w powiecieTomasz Gołaski. W komendziepodsumowano miniony rok pracy.
Na zwołanej pod koniec styczniakonferencji prasowej przez blisko go
-
dzinę omawiano najważniejsze -z punktu widzenia bezpieczeństwa -
działania, jakie podjęła policja. Najbar
-
dziej spektakularne i najgłośniejsze, tozatrzymanie członków grup przestęp
-
czych, „nękających” miasto przezostatnie lata. Napady w lokalach ga
-
stronomicznych, bójki, podpalenia sa
-
mochodów - to, między innymi, ichdzieło.Czy dziś w Lubinie można - nie na
-
rażając się na ryzyko napadu - prowa
-
dzić restaurację lub klub?- Myślę, że można to robić bezobaw - stwierdził komendant To
-
masz Gołaski i natychmiast dodał: -
Ale... trzeba z nami współpracować.Natura nie lubi próżni, więc nie mo
-
żemy być pewni, że nigdy nikt zno
-
wu nie podejmie „próby”. Sposób
działania takich grup przestępczych
mamy rozpracowany, ale nie może
-
my być hurraoptymistycznie nasta
-
wieni. Jeżeli jednak informacja do
-
trze do nas, to zapewniam wszyst
-
kich, że nasza reakcja będzie natych
-
miastowa. Jak zapewniono dziennikarzy, do
-
bra współpraca z mieszkańcami mia
-
sta i powiatu - nie tylko w zakresie pro
-
wadzenia gastronomii - to jeden z prio
-
rytetów lubińskiej policji na ten rok.Nie mniej ważnym, jak społeczna ak
-
ceptacja działań policji. Budowaniu za
-
ufania do mundurowych miały służyćróżnego rodzaju akcje, m.in. „Spełnia
-
nie marzeń Marcela”, konkurs pn. Pre
-
wencja teatralna” dla uczniów szkółponadgimnazjalnych, akcja „ Oczy” ,czy tegoroczna już akcja „Bezpiecznakobieta”.
O tym, czy mieszkańcy powiatu lu
-
bińskiego czują się pod okiem swojej
policji bezpieczniej ujawni ankieta, ja
-
ką w lutym przeprowadzi KomendaWojewódzka Policji.
- Jeśli wyniki będą pozytywne, będę
mógł powiedzieć, że to największynasz sukces w pracy za ubiegły rok -dodał Tomasz Gołaski.
(mb)
    F    O    T .    M    I    R    K    A    B    O     Ż    Y     Ń    S    K    A
LUBIN
ZOZ: dobry kontrakt na 2010 rok
Leczenie i remonty
T
ak nam się udałopoprowadzić negocja
-
cje, że NFZ zgodził sięprzesunąć środki, przezna
-
czone na tzw. świadczenianielimitowane w kierunkuświadczeń limitowanych –dyplomatycznie opisał finał
rozmów z Funduszem dyrek
-
tor Jarosław Sieracki.Nowy kontrakt oznacza, że
więcej zabiegów, niż przed ro
-
kiem, będzie można wykonaćna oddziale chirurgii ogólnej,reumatologii, pediatrii i gine
-
kologii. O 120 tys. zł wyższykontrakt podpisano na ambu
-
latoryjną opiekę specjalistycz
-
ną.
Dobra ocena
- Gdyby kontrakt był trochęwyższy, to moglibyśmy przyj
-
mować o 100 proc. więcej pa
-
cjentów – dodał wicedyrektor Jarosław Jaroszewski. – Ale
i tak dostęp do naszych specja
-
listów powinien być teraz ła
-
twiejszy.O lepszym roku może mó
-
wić również szefowa Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczegow ZOZ-ie, Beata Braziuk. Dotej pory, czyli od momentu
utworzenia zakładu, Fundusz
finansował 10 łóżek (czylikoszty pobytu 10 pacjentów),gdy tymczasem jest ich 21. Policznych interwencjach - rów
-
nież rodzin pacjentów – terazzrefunduje 18 łóżek. Mało te
-
go: NFZ zapłaci również za
ubiegłoroczne ponadplanowe
świadczenia. Jak się dowie
-
dzieliśmy, decydujące znacze
-
nie przy podejmowaniu tej de
-
cyzji miały wyniki kontroli Za
-
kładu. Bardzo wnikliwej:
sprawdzono warunki na miej
-
scu oraz całą dokumentację. –I wyszło bardzo dobrze – po
-
twierdził dyrektor Sieracki,chwaląc pracę pani kierow
-
nik.
Nowe ściany
Tymczasem w miejscu przy
-
szłego oddziału intensywnejopieki medycznej w szpitaluprzy ul. Bema dobiegł końcakolejny etap robót: prace roz
-
biórkowe. Z placu budowy
wywieziono ponad 10 ton gru
-
zu.Po wyburzeniu ścian od
-
działu wyraźnie już widać, że
„nowy” OIOM będzie szerszy
i przestronniejszy. Usuniętonie tylko zbędną zabudowę,zdjęto również podłogi i całąinstalację.
- Przy okazji przekonaliśmy
się, jak budownictwo rodemz lat 70. może … skompliko
-
wać prace – powiedział namkierownik techniczny Adam
Stasiukiewicz. – Różnice w po
-
ziomie posadzek dochodzą do
10 cm, ciągi wentylacyjne szłypod kątem i były nieszczelne,trzeba więc było je wyburzyć
i poprowadzić na nowo. Ale co
nas najbardziej zaskoczyło, tonadproża w drzwiach i ok
-
nach, zamocowane bezpośred
-
nio na ościeżnicach!Modernizacja oddziału po
-
trwa do wiosny.
Idzie nowe
- Nas najbardziej cieszypewna zmiana w projekcie,dość istotna z punktu widze
-
nia obsługi pacjenta – powie
-
dział Jarosław Sieracki. - Do tej
pory zakładaliśmy, że dystry
-
bucja mediów, czyli gazów
medycznych, energii – tego, co jest niezbędne, aby funkcjono
-
wała aparatura na stanowi
-
skach, będzie przebiegała sy
-
stemem tzw. „mostów”,
wzdłuż okien. Dziś już wiemy,
że strop oddziału wytrzyma
i można zainstalować tzw. ko
-
lumny. To zwiększy mobil
-
ność łóżek i dostęp do każde
-
go stanowiska.- Zgodnie z wymaganiami,do każdego łóżka na OIOMiedostęp powinien być z trzechstron. U nas będzie z czterech
– dodał wicedyrektor Jarosław
 Jaroszewski.
 Jak zauważył Adam Stasiu
-
kiewicz, wszystkie piony szpi
-
tala muszą uwzględniać przy
-
szłą rozbudowę szpitalnegooddziału ratunkowego. SOR
zajmie prawe skrzydło szpita
-
la i z OIOMem połączy go win
-
da. Zmian w wyglądzie i orga
-
nizacji placówki dziś jesz czenie widać. Ale są już jaskółki:na wyższe kondygnacje szpi
-
tala można się dostać wygod
-
niejszą drogą: niedawno zain
-
stalowano tam dwie nowe
windy. Inwestycja kosztowała
503 tys. zł, z czego 500 tys.przekazał lubiński powiat.- Właśnie w sąsiedztwowind zostanie przeniesionegłówne wejście do szpitala
powiedział nam Jarosław Jaro
-
szewski. – Od chodnika do
wejścia będzie prowadzić esta
-
kada.Dotychczasowe wejście bę
-
dzie służyło tylko karetkom –
gdy już zostanie uruchomiony
szpitalny oddział .- Poprawa jakości usługszpitala jest naszym oczkiemw głowie – pochwaliła planystarosta Małgorzata Drygas -Majka. - To bardzo ważne za
-
bezpieczenie dla ratowaniazdrowia i życia mieszkańcówZagłębia Miedziowego.
Mirosława Bożyńska
Zakład Opieki Społecznej w Lubinie spodziewa się,że w 2010 r. z NFZ wpłynie ponad 41 mln zł– to ok. 80 proc. szacowanych przychodów. – Mamybardzo dobry kontrakt – mówi dyrektor placówki.Tymczasem w szpitalu jeden remont goni drugi.
- Trzeba z nami współpracować– stwierdził szef lubińskiejpolicji Tomasz Gołaski.
 
Po remoncie powierzchnia sali na OIOMiezwiększy się o ok. osiem metrów– mówią dyrektorzy Jarosław Sieracki(z lewej) i Jarosław Jaroszewski
    F    O    T .    M    I    R    K    A    B    O     Ż    Y     Ń    S    K    A
Nowymi windami możnaszybciej, bezpiecznieji wygodniej poruszaćsię po kondygnacjach
szpitala.
    F    o    t .    D    A    R    I    U    S    Z    S    Z    Y    M    A    C    H    A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->