Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tim Hieu Lop Tich Phan Dac Biet

Tim Hieu Lop Tich Phan Dac Biet

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by luyenthi2011
Tich phan
Tich phan

More info:

Published by: luyenthi2011 on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2010

pdf

text

original

 
V
ũ
Ng
c ThànhTr
ư 
ng THPT M
ư 
ng SoB
n Vàng Pheo xã M
ư 
ng So Phong th
Lai ChâuK
ni
m 1 n
ă
m lên d
y h
c trên

t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011
 
TÌM HI
U L
P TÍCH PHÂN

C BI
T
Khi ta làm toán v
tích phân .
t các b
n
ã t
ng tính nh
ng con tích phânc
ơ 
b
n sau
ây :
()
+ +=+ + +
∫ 
 x2111 2
ln x x 1Ví duï 1:TínhI dx x 1 x 1
 
= +
∫ 
13 3 220
Ví duï 2:Tính I 2x 3x x 1dx
 
( )
π  
=
∫ 
3 3230
Ví duï 3:Tính I sinx cosx dx
 
=+
∫ 
214x1
 xVí duï 4 :Tính I dx2 1
 
π  
=+
∫ 
256 0
sin xVí duï 5 :Tính I dxsin x cos x
 
( )
π  
= +
∫ 
40
Ví duï 6 :Tính I ln 1 tanx dx
 
( )
π  
=
∫ 
230
sinxVí duï7 :Tính I dxsinx+cosx
 
π  
=+
∫ 
283 30
sinxVí duï 8 :Tính I dxsin x cos x
 
π  
+=+
∫ 
32930
1 sin xVí duï 9 :Tính I ln dx1 cos x
 V
n

d
t ra: Tích phân t
ng quát c
a các con tích phân trên là gì ?Ta nh
n th
y các tích phân trên

u có 1 d
ng chung
ó là :
( )
∫ 
ba
 f x dx
trong
óf(x) + f(a+b-x ) = g(x)và g(x) tính
ư 
c tích phânV
y ph
ươ 
ng pháp tính các tích phân có d
ng trên là gì ?
 
ây ta hoàn toàn làm
ư 
c theo 1 ph
ươ 
ng pháp chung .
ó là

i bi
n s
 b
ng phép

t x= a+b- tTh
t v
y :
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
+ + =
= + +
= + ++ == =
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
b b ba a ab baaba ab ba
Theo tích phaân daïng toång quaùt ôûñoù: f x f a b x g x f x f a b x g x f x dx f a b x dx g x 1 f x dx g x dx2 x Do f a b x dx f t dt f x dx
 B
 
i v
y :
 
V
ũ
Ng
c ThànhTr
ư 
ng THPT M
ư 
ng SoB
n Vàng Pheo xã M
ư 
ng So Phong th
Lai ChâuK
ni
m 1 n
ă
m lên d
y h
c trên

t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011
 
( )
( ) ( )
()()()
++ + = + ++ += = + + =+ +++=+ + +
∫ ∫ ∫ 
2 x21 1211 x2111 212
ln x x 1Ví duïTacoù: f x f 1 1 x xln x x 1ln x x 11 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I dx xln x x 1 dx ?2 x 1 x 1Tích phaân naøy hoaøn toaøn tính ñöôïc baèng phöông phaùp tích phaân1:I dx x 1 x 1töøng pha
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
π  π  
π  
+ == =+ + == = += =
∫ ∫ ∫ ∫ 
13313 3 2203 322203 323030
Ví duï 2: I 2x 3x x 1dxVí du  ànTa coù: f x f 1 x 0 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 2x 3x 1dx 0Ta coù: f x f 0 x 0 Neân theo coâng thöùc to  ï 3 :Tính I s  åninx cosx dxg quaùt : I sinx cosx dx 0
 
( ) ( )( )
π  
π  
+ + == =+
+ + =
 
==++
 
+=
∫ ∫ ∫ 
214x1256 0221 124x1 15
 xVí duï 4 :Tính I dx2 1sin xVí d Ta coù f x f 1 1 x x x 1 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I dx x dx2 1 2Ta coù: f x f 0 x 12sin x Neân theo coâng thöùc toång quaùt uï 5 :Tính I dxsin x cossin x I  x
π π  
π  
= =
∫ 
2 20 0
1dx 1dxcos x 2 4
 
 
V
ũ
Ng
c ThànhTr
ư 
ng THPT M
ư 
ng SoB
n Vàng Pheo xã M
ư 
ng So Phong th
Lai ChâuK
ni
m 1 n
ă
m lên d
y h
c trên

t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011
 
( )( ) ( )( )( )( )
π  π  π  π  
π  π  
+ + = + + + =
= + =
+ =
 
= +
 
=
∫ ∫ ∫ 
402304 40 0
1 tanxTa coù: f x f 0 x ln 1 tanx ln 1 ln24 1+tanx1 Neân theo coâng thVí duï 6 :Tính I ln 1 tanx dxsinxVí duï7 :Tính I dxsinxöùc toång quaùt I ln 1 +cosxanx dx ln2dx21Ta coù: f x f x2s
( )( )
π π  
π  π  
=
+
= =
+
∫ 
222 230 02
1 12inx+cosxsin x4sinx 1 1 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I dx dx4sinx+cosxsin x4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->