Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yiruma - Oasis

Yiruma - Oasis

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by Mery

More info:

Published by: Mery on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2012

pdf

text

original

 
&&&bbbbbbccc
 
Œœ
 
œŒ
 
œœœ
 
œœ
 
œ
G
m9
 
œœœœj
 
œ.œ
 
œœœ œœœœ
B
b
/F
 
œœœœ˙
?
œœœœ œœœœ
E
b
œœ
 
œœœœ
 
œœ
 
˙Œ œ
 
œ
B
b
œœ
 
œœ
 
˙
&
&&&bbbbbb
6
 
6
 
œœœœ
 
œœ
 
œ
G
m9
 
œœœœjœ.
 
œ
 
œœœœ œœœœ
B
b
/F
 
œœœœœœ
 
œ
?
J
 
œœJ
 
œJ
 
œœJ
 
œ
C/E
œn
 
œ.
 
˙nÓ œœœ
œ
 
œœœ ˙˙˙
F
9
E
b
/F
œœœœ
 
˙&&?bbbbbb
10
 
˙ œœœœ
10
 
œœœ œœ œ
 
œœ
 
œ
B
b
(
add2
)j
 
œ.œ ˙J
 
œ œjœjœ
 
œj
 
œ
j
 
œœj
 
œ.œj
 
œ
G
m9
œœœœ œœœ˙Ó
Œœœœœnj
 
œœœœjœœœ
D
m
 
œœ
 
œ œœœœÓ œœœ
jœœœœœnjœœÓ
 
œœœœJ
 
œ.œ
 
그리다그리다그리다그리다
 
-3
 
Oasis&Yiruma
』中』中』中』中
...-
Yiruma
연주연주연주연주
노래노래노래노래
 
김현영김현영김현영김현영
 
편곡편곡편곡편곡
 
Upiece.co.kr
 
&&?bbbbbb
14
 
˙ œœœœ
14
 
œœœœœ œ
 
œœ
 
œ
B
b
j
 
œ.œ ˙J
 
œœJ
 
œJ
 
œœj
 
œ
...œœœj
 
œœjœœœœjœ
 
œ
G
m9
œœœœ œœ
 
œ˙Ó
jœ
 
œœ J
 
œJ
 
œœj
 
œ
C
m7
œœ
 
œ œœ
 
œÓ ‰ œœœ
Œ
 
œœ
 
œ œ
 
œœ
F
11
jœ.
 
œ œœ
 
œ&&?bbbbbb
18
%
 
˙ œœœ
18
 
œœœœ
 
œ
 
œ
 
œœœ
G
m9
œœœœ œœœœ
 
œœœ œœœœ
..
 
œœj
 
œœœœœœ œœ
G
m
œœœœ œœ
 
œœœœJ
 
œœJ
 
œ
...œœ
 
œjœœ
 
œj
 
œœœœj
 
œ
E
b
œœœœ
 
œœœœœŒ ‰ œœœ
.
 
œjœœ
 
œœœœœ
B
b
 
œœœœ œ
 
œœœ&&?bbbbbb
22
 
˙ ‰ œœœ
22
 
œœ
 
œ œœœœ
 
œœœœœœ
E
b
œœœœ
 
œœJ
 
œœJ
 
œ œœœœ
고 ㅡ
...
 
œœœjœœ
 
œœœœœœ
B
b
/D
œœœœJ
 
œ.œJ
 
œœJ
 
œJ
 
œœJ
 
œ
...œœœnjœ
 
œ
 
œœœ
 
œ œœ
C/E
 
œnœœœn œœ
 
œœŒ œœœ
...
 
œœœjœœœ
 
œœœœœœ
E
b
/F
œœœœ œœ
 
œ&&?bbbbbb
26
 
˙ œœœœ
26
...
 
œœ
 
œjœœœœœœœ
 
œœ
E
b
M7
œœœœJ
 
œœ jœJ
 
œœj
 
œœœœ
...
 
œœœj
 
œ œœœ
 
œ
B
b
/D
œœœœ œœ
 
œœœœœœœ
...
 
œœœj
 
œœ
 
œœœ
 
œœœœŒ
G
m9
F/A
œœœ œœœœœ
 
œ˙Œ œœ
 
œœ
 
œœ œ
 
œ
 
œ
B
b
œœœœœœœœœ
 
&&?bbbbbb
30
 
˙ œœœœ
30
...
 
œœœj
 
œœœjœœœ
 
œjœ
E
b
M7
 
œœœœœœ
 
œJ
 
œœjœ œœœœ
...œœ
 
œjœ
 
œ
 
œœœ
 
œ
 
œœœ
B
b
/D
œœœœ œœ
 
œœœœ œœ œ œ
누 ㅡ
...œ
 
œ
 
œj
 
œœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œ
C
m7
F
9
F
7
œœœœ œœ
 
œ fi 
 
œœœ œœ
 
œœ
 
œ
B
b
(
add2
)j
 
œ.œ ˙
&
&&&bbbbbb
34
 
34
 
œœœ
 
œœ
 
œ
G
m9
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœœ
B
b
/F
 
œœœœœœ
 
œ
?
œœœœ œœœœ
E
b
œœ
 
œœœœ
 
œœ
 
˙Œ œ
 
œ
B
b
/D
œœ
 
œœ
 
˙&&?bbbbbb
38
 
38
 
œœœœ œœœ
 
œ
G
m9
œœœœ
 
œœ
 
œœœ œœœœ
B
b
/F
œœœœœœ
 
œ
 
œœœJ
 
œœJ
 
œ
C/E
œnœœ
 
œn
 
œ
 
œœœnÓ œœœ
œ
 
œœœ
 
œœ
 
œ
F
9
œœ
 
œ œœœœ&&?bbbbbb
42
 fi Ó
 
œœœ
42
 
œœœ
 
œœœœœ
B
b
œœœœœœœœ
 
˙ œœœœ
 
œœœœœœœ
 
œœœœœ
E
b
M7
œœœœJ
 
œœ j
 
œJ
 
œœj
 
œœœœ
j
 
œœœœœj
 
œœœœ
 
œœ
B
b
/D
 
œœœœ œœ
 
œœœœ œœœœ
...œ
 
œ
 
œj
 
œœ
 
œœœ
 
œœ
 
œœœœœ
G
m7
F
7
œœœ œœœœœ
 
œ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->