Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sivakamiyinsabatham

sivakamiyinsabatham

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by priyanram

More info:

Published by: priyanram on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2011

pdf

text

original

 
¸ø¸¢Â¢ýº¢Å¸¡Á¢Â¢ý ºÀ¾õÀ¡¸õ - 1 â¸õÀõ(«ò¾¢Â¡Âí¸û 1-47)kalkiyin2civakAmiyin2 capatam part-1 (chapters 1- 47)in tamil script, TSCII format
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation: Mr. Bhaskaran Sankaran and colleagues of Anna University - KBCResearch Center, MIT - Chrompet Campus, Chennai, India.Proof-reading: Ms. Gracy & Ms Parimala, Anna Univ-KBC Center, Chennai (TAB version)& tiru N D LogaSundaram, selvi L Selvanayagi Chennai (TSCII version)Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2003You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¸ø¸¢Â¢ýº¢Å¸¡Á¢Â¢ý ºÀ¾õÀ¡¸õ - 1 - â¸õÀõ («ò¾¢Â¡Âí¸û 1-47)
¯ûÙ¨È «ò¾¢Â¡Âí¸û
01 - §¸¡Â¢ø 25 - ¸¼ø ¾ó¾ ÌÆó¨¾02 - ¾¨Ä¿¸Ãõ 26 - ¸ü§¸¡Â¢ø¸û03 - ¸¼×û ¸¡ôÀ¡üȢɡ÷ 27 - ´Õ ̾¢¨Ã04 - Ð÷îºÌÉõ 28 - Á¨Ä ÅƢ¢ø05 - ¦ºøÄôÀ¢û¨Ç 29 - ÅÆ¢ Ш½06 - Á÷Áì ¸Â¢Ú30 - ÁäúýÁý07 - ¿¢Ä¡ ÓüÈõ 31 - ¨ÅƒÂó¾¢08 - ÒÅÉ Á¸¡§¾Å¢ 32 - ÌõÀ¸÷½ý09 - Ţξ¨Ä 33 - µ¨Äò ¾¢ÕðÎ10 - ¸ñ¸ðÎ Á¡Âõ 34 - Á¼¡ÄÂõ11 -¬ÂÉî º¢üÀ¢ 35 - þÃñ¼¡ÅÐ «Ãí§¸üÈõ12 - ¦¾öÅÁ¡ì ¸¨Ä 36 - Å¡¸£ºÃ¢ý ¬º¢13 - «Áà º¢Õ‰Ê 37 - ¸ñ½À¢Ã¡ý14 - ¾¡Á¨Ãì ÌÇõ 38 - ¸ÁÄ¢15 - þ¢Â¢ý àÐ 39 - ¸ÁĢ¢ý Á§É¡Ã¾õ16 - ¾¢ÕÁ½õ 40 - ¸ð¼¡Âô À¢Ã¡½õ17 - §ÅÄ¢ý §Áø ¬¨½!41 -À¡º¨È18 - ÓòÐÁ¡¨Ä 42 - ºò¡îÃÂý19 - Òò¾÷ º¢¨Ä 43 - Á÷Á µ¨Ä20 - «ƒó¾¡Å¢ý þøº¢Âõ 44 - Á¡Âì ¸¢ÆÅý21 - º¢ò¾÷ Á¨Äî º¢ò¾¢Ãõ 45 - Á¨Äì ¸½Å¡ö22 - ºòÕìÉý 46 - ÒÄ¢§¸º¢Â¢ý ¸¡¾ø23 - þრ†õºõ 47 - À¢Ã¡½ ÓÊ×24 - Å¡ìÌÚ¾¢
 
3
º¢Å¸¡Á¢Â¢ý ºÀ¾õ
Ó¾ø «ò¾¢Â¡ÂõÀ¢Ã¡½¢¸û
þǧÅÉ¢ü ¸¡Äò¾¢ø ´Õ¿¡û Á¡¨Ä Á§¸ó¾¢Ã ¾¼¡¸ò¾¢ý ¸¨Ã ÅƢ¡¸î ¦ºýÈþáƒÀ¡ð¨¼Â¢ø À¢Ã¡½¢¸û þÕÅ÷ ¸¡ïº¢ Á¡¿¸¨Ã §¿¡ì¸¢ ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕó¾É÷.«Å÷¸Ç¢ø ´ÕÅ÷ ¬ÈÊ ¯ÂÃòÐì̧Áø ÅÇ÷ó¾¢Õó¾ ¬ƒ¡ÛÀ¡Ì; ¸¡Å¢ ÅŠ¾¢Ãõ ¾Ã¢ò¾¦Àªò¾ ºó¿¢Â¡º¢. ¸Î¨ÁÂ¡É ¾Å Ţþ «Û‰¼¡Éí¸Ç¢É¡§Ä¡, §ÅÚ ¸ÊÉÁ¡É¸¡Ã¢Âí¸Ç¢ø ®ÎÀð¼¾É¡§Ä¡, «ó¾ô Òò¾ À¢‡¤Å¢ý §¾¸Á¡ÉÐ ÅÈñÎ ¦¸ðÊôÀðÎì¸ÊÉÁ¡¸¢Â¢Õó¾Ð. «ÅÕ¨¼Â Ó¸ò §¾¡üÈÁ¡ÉÐ «ý¨À§Â¡, Àì¾¢¨Â§Â¡¯ñ¼¡ìÌž¡Â¢ø¨Ä; ´ÕÅ¢¾ «îºò¨¾ °ðΞ¡Â¢Õó¾Ð.þý¦É¡Õ À¢Ã¡½¢ ¸ð¼¨Áó¾ §¾¸Óõ, ¸¨Ç ¦À¡Õó¾¢Â Ó¸Óõ ¯¨¼ÂÀ¾¢¦ÉðÎô À¢Ã¡ÂòÐ þÇõ À¢û¨Ç. À¢Ã¡½¢¸û þÕÅÕõ ¦ÅÌàÃõ ÅÆ¢¿¼óи¨ÇôÒüÈÅ÷¸Ç¡¸ì ¸¡½ôÀð¼¡÷¸û. "¾¨Ä¿¸Ãõ þýÛõ ±ùÅÇ× àÃõ þÕ츢ÈÐ?"±ýÚ Å¡Ä¢Àý §¸ð¼¡ý. "«§¾¡!" ±ýÚ ºó¿¢Â¡º¢ ÍðÊì ¸¡ðÊ ¾¢ì¸¢ø, «¼÷ó¾ÁÃí¸ÙìÌ þ¨¼ þ¨¼§Â Á¡¼ Á¡Ç¢¨¸¸Ç¢ý Å¢Á¡Éí¸û ¸¡½ôÀð¼É. þÇõÀ¢Ã¡½¢ ºüÚ §¿Ãõ «ó¾ì ¸¡ðº¢¨Â ¯üÚ §¿¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý. À¢ýÉ÷, Òò¾À¢‡¤¨Åô À¡÷òÐ, "þí¸¢ÕóÐ ´Õ ¿¡Æ¢¨¸ àÃõ þÕìÌÁ¡?" ±ýÚ §¸ð¼¡ý."«ùÅÇ×¾¡ý þÕìÌõ." "«ôÀÊ¡ɡø, ¿¡ý ºüÚ ¯ð¸¡÷óРŢðÎ ÅÕ¸¢§Èý.«ÅºÃÁ¡É¡ø ¾¡í¸û ÓýÉ¡ø §À¡¸Ä¡õ!" ±ýÚ ¦º¡øÄ¢, Å¡Ä¢Àý ¨¸Â¢Ä¢Õó¾ã𨼨ÂÔõ ¾Ê¨ÂÔõ À¡¨¾ µÃÁ¡¸ì ¸£§Æ ¨ÅòÐÅ¢ðÎ, ²Ã¢¨Âô À¡÷òÐ즸¡ñίð¸¡÷ó¾¡ý. ºó¿¢Â¡º¢Ôõ «Åý «Õ¸¢ø §ÁüÌò ¾¢¨º¨Âô À¡÷òÐ ¦¸¡ñÎ «Á÷ó¾¡÷.§Áø Å¡Éò¾¢ý «ÊôÒÈò¾¢ø ¾í¸ ¿¢ÈÁ¡É »¡Â¢Ú ¾¢ÕÁ¡Ä¢ýºìáԾò¨¾ô§À¡ø '¾¸¾¸'¦ÅýÚ ÍÆýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. «¾ý ¦ºí¸¢Ã½í¸Ç¢É¡ø§Áø šɦÁøÄ¡õ ¦ºì¸÷ À¼÷óÐ, ÀÂí¸ÃÁ¡É §À¡Ã¢ø þÃò¾ ¦ÅûÇõ µÊÂÔò¾¸Çò¨¾ô§À¡ø ¸¡ðº¢ÂÇ¢ò¾Ð. ¬í¸¡í§¸ ¸¡½ôÀð¼ º¢Ú §Á¸ì Üð¼í¸û¾£ôÀ¢ÊòÐ ±Ã¢ÅÐ §À¡ø §¾¡ýÈ¢É. ÝâÂý «Š¾Á¢òÐ즸¡ñÊÕó¾ ¾¢¨ºÂ¢ø,Á§¸ó¾¢Ã ¾¼¡¸ò¾¢ý ÀÇ¢íÌ §À¡Äò ¦¾Ç¢ó¾ ¿£÷, ¯Õ츢 ¦À¡ý¨Éô §À¡ø ´Ç¢÷óЦ¸¡ñÊÕó¾Ð. ¬É¡ø, §ÁüÌò ¾¢¨ºÂ¢Ä¢ÕóÐ ºüÚò ¾¢ÕõÀ¢, «ó¾ Å¢º¡ÄÁ¡É ²Ã¢Â¢ýż¸¨Ã¨Â §¿¡ì¸¢É¡ø ÓüÚõ Á¡È¡É §Å¦È¡Õ ¸¡ðº¢ ¸¡½ôÀð¼Ð. «ó¾ì ¸¨Ã¢ø²Ã¢ìÌì ¸¡ÅÄ¡¸ ¿¢ýÈ º¢Ú ÌýڸǢý Á¡¨Ä §¿ÃòÐ ¦¿Ê ¿¢Æø ²Ã¢Â¢ý §ÁøÅ¢Š¾¡ÃÁ¡¸ô À¼÷ó¾¢Õó¾ÀÊ¡ø ²Ã¢ ¿£÷ «í§¸ ¸Õ¿£Äõ ¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢üÚ.¿¢Æø À¼÷ó¾ ²Ã¢ì¸¨Ã µÃÁ¡¸î º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø ¸ñ¨½ô ÀÈ¢ìÌõ ¦Åû¨Ç¿¢Èõ ¾¢ðÎò ¾¢ð¼¡¸ò ¾¢¸úó¾Ð. º¢È¢Ð Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ò¾¡ø «ó¾ þ¼í¸Ç¢ø ¦Åñ¿¡¨Ã¸û ´ü¨Èì ¸¡Ä¢ø ¿¢ýÚ ¾Åõ Ò⸢ýÈÉ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. º¢Ä ºÁÂõ¾¢Ë¦ÃýÚ ´Õ ¦Åñ ¿¡¨Ãì Üð¼Á¡ÉÐ ƒÄ츨âĢÕóÐ ¸¢ÇõÀ¢ ¬¸¡ºò¾¢øÁ¢¾ì¸ò ¦¾¡¼íÌõ. ¬¸¡! «ó¾ì ¸¡ðº¢Â¢ý «Æ¨¸ ±ýɦÅýÚ ¦º¡øÅÐ? ¸£§Æ¸Õ¿¢Èò ¾ñ½£÷ ÀÃôÒ; §Á§Ä ¸Õ ¿£Ä Å¡Éõ; À¢ýÉ¡ø ¸Õõ ÀͨÁ ¿¢ÈìÌýÚ¸û.þÅüÈ¢ý Áò¾¢Â¢ø «ó¾ò ¾¡ÅûÂÁ¡É ¿¡¨Ãì Üð¼õ šɦÅǢ¢ø Á¢¾óÐ ¦ºøÅЧÀ¡ø ¦¿Õì¸Á¡öô ÀÈóÐ ¦ºøÖõ ¸¡ðº¢ ¡Õì̧Á ÁÉì ¸¢Ç÷¨Â ¯ñ¼¡ìÌõ.þ¨ÈÅÛ¨¼Â ģġ Å¢§É¡¾í¸Ç¢ø º¢ó¨¾ ¦ºÖò¾¢ÂÅ÷¸§Ç¡ ¦ÁöõÁÈóÐ ÀÃźÁ¡¸¢Å¢ÎÅ¡÷¸û.þÅü¨È¦ÂøÄ¡õ ºüÚ §¿Ãõ ¦ÁªÉÁ¡öô À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾ Å¡Ä¢Àý,¾ÉìÌò ¾¡§É §Àº¢ì ¦¸¡ûÅÐ §À¡ø, "þó¾ô À¢ÃõÁ¡ñ¼Á¡É ²Ã¢¨Â Á§¸ó¾¢Ã

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->