Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1_DL_NDGDTT_DHAs Giáo trình (tóm tắt) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

1_DL_NDGDTT_DHAs Giáo trình (tóm tắt) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,542|Likes:
Published by ttvhcs
Giáo trình (tóm tắt) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
Giáo trình (tóm tắt) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

More info:

Published by: ttvhcs on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

 
 
Today's readers are tomorrow's leaders!
(b
n 2.0)
1 2
 
Vui như họ
 c
-http://sites.google.com/site/vuinhudihoc /  
 
 Đườ 
 ng Cách m
ệ 
 nh:
 
http://duongcachmenh.wordpress.com
 
ĐƢỜ 
NG CÁCH M
NH
--------------------------
N
ỘI DUNG CƠ BẢ
N MÔN H
C
ĐƯỜ 
NG L
I CÁCH M
NGC
ỦA ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAM
B
n 2.0 - Hà N
i (2010)
M
C L
CM
c l
c2Ch
Đố
i t
ượ 
ng, nhi
m v
ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứu môn Đườ 
ng l
i cáchm
ng c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam 
5Ch
 S
 
ra đờ 
i c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
tNam và C
ương lĩnh chính trị
 
đầ
u tiên c
ủa Đả
ng 
7Ch
 
Đườ 
ng l
ối đấ
u tranh giành chínhquy
n (1930-1945) 
15Ch
 
Đườ 
ng l
i kháng chi
ế
n ch
ng th
c
dân Pháp và đế
qu
c M
xâm l
ượ 
c (1945-1954) 
29Ch
 
Đườ 
ng l
i công nghi
p hóa 
53Ch
Đườ 
ng l
i xây d
ng n
n kinh t
ế
th
 tr
ường đị
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
 
nghĩa
 
63Ch
 Xây d
ng h
th
ng chính tr
 
75Ch
 
Đườ 
ng l
i xây d
ng, phát tri
n n
n
văn hóa và giả
i quy
ế
t các v
ấn đề
xã h
i 
93Ch
Đườ 
ng l
ối đố
i ngo
i 
113
 
 
Today's readers are tomorrow's leaders!
(b
n 2.0)
3 4
 
Vui như họ
 c
-http://sites.google.com/site/vuinhudihoc /  
 
 Đườ 
 ng Cách m
ệ 
 nh:
 
http://duongcachmenh.wordpress.com
 
THÔNG TIN V
MÔN H
C:
ĐƢỜ 
NG L
I CÁCH M
NG C
ỦA ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAM
1. Tên h
c ph
n:
 
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
tNam
(MS:….
)
2 . S
tín ch
 /trình:
……….
 
3. Trình độ
:
 
……………….
 
4. Phân b
th
ờ 
i gian:
Toàn b
n
ội dung giáo trình đượ 
c phân b
 thành các bu
i lên l
ớ 
p (
ti
ết), trong đó thờ 
i l
ượ 
ng gi
ng lý thuy
ế
t
….
ti
ế
t; th
ờ 
i l
ượ 
ng dành cho th
o lu
ận, trao đổ
i, th
ờ 
i l
ượ 
ng dànhcho ki
ểm tra đánh giá
…..
ti
ế
t.
5. Tóm t
t n
i dung h
c ph
n
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam là h
th
ng
quan điể
m, ch
tr
ươ 
ng, chính sách v
m
c tiêu, ph
ươ 
ng h
ướ 
ng,nhi
m v
và gi
i pháp c
a cách m
ng Vi
ệt Nam. Đườ 
ng l
i cáchm
ng th
hi
n qua c
ương lĩnh, nghị
quy
ế
t c
ủa Đả
ng.H
c ph
n làm rõ h
th
ống quan điể
m, ch
tr
ươ 
ng, chính sách c
a
Đả
ng trong ti
ế
n trình cách m
ng Vi
t Nam
 – 
t
cách m
ng dân t
cdân ch
 
nhân dân đế
n cách m
ng xã h
i ch
 
nghĩa.
 
6. M
c tiêu c
a h
c ph
n
Trang b
cho sinh viên nh
ng hi
u bi
ế
t c
ơ 
b
n v
s
 
ra đờ 
i c
a
Đả
ng, v
 
đườ 
ng l
i c
ủa Đả
ng trong cách m
ng dân t
c dân ch
 nhân dân và cách m
ng xã h
i ch
 
nghĩa, đặ
c bi
ệt là đườ 
ng l
i c
a
Đả
ng trong th
ờ 
i k
 
đổ
i m
ớ 
i;
Ý nghĩa sâu sắ
c trong vi
c giáo d
cph
m ch
t chính tr
, truy
n th
ng cách m
ng, v
ch
 
nghĩa yêu
n
ướ 
c và tinh th
n dân t
c chân chính, v
lòng t
hào dân t
c Vi
tNam, b
i d
ưỡ 
ng ý chí chi
ến đấ
u cách m
ng chân chính; Sinh viênc
ơ 
s
ở 
v
n d
ng ki
ế
n th
ức chuyên ngành để
ch
 
độ
ng, tích c
cgi
i quy
ế
t nh
ng v
ấn đề
kinh t
ế
, chính tr
, xã h
ội… theo đườ 
ng l
i,chính sách c
ủa Đả
ng.
7. Tài li
u h
c t
p
- B
Giáo d
ục và đào tạ
o:
Giáo trình Đườ 
ng l
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng
ng s
n Vi
t Nam (Dành cho sinh viên
đạ
i h
ọc, cao đẳ 
ngkh
ố 
i không chuyên ngành Mác
 – 
Lênin, t 
ư 
ưở 
ng
Chí Minh)
-Nxb Chính tr
Qu
c gia, Hà N
i, 2009.-
Văn kiệ
n các
 Đạ
i h
ội Đả
ng, t 
 p chí chuyên ngành, m
t s
ố 
tác ph
ẩm kinh điể 
n c
ủa C. Mác, Ph. Ăng ghen, V.I Lênin, những đề 
tàikhoa h
c trong và ngoài n
ướ 
c v
ề 
các v
ấn đề 
có liên quan.
 - Ngoài ra, sinh viên có th
tra c
u các tài li
u trên Internet theom
t s
 
đị
a ch
nh
ư
:+ Trang tin, nhóm th
o lu
n
, đị
a ch
cung c
p tài li
ệu điệ
n t
môn
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam
(Vui như đi
h
u Chínhtr
- Pháp lu
t
 – 
Ngo
i ng
Đả
ng C
ng s
n Vi
p chí Xây d
ựng Đả
p chí C
ng s
8. Biên so
n:
Nhóm chia s
 
VUI NHƢ HỌ
C
&
“ĐƢỜ 
NGCÁCH M
NH
2010
 

 
 
 
Today's readers are tomorrow's leaders!
(b
n 2.0)
5
 
Vui như họ
 c
-http://sites.google.com/site/vuinhudihoc /  
 
 Đườ 
 ng Cách m
ệ 
 nh:
 
http://duongcachmenh.wordpress.com
 
Ch
ƣơ 
ng m
ở 
 
đầ
u
 
ĐỐI TƢỢ 
NG, NHI
M V
 
VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
C
ỨU MÔN ĐƢỜ 
NG L
I CÁCH M
NG C
ỦA ĐẢ
NGC
NG S
N VI
T NAM
I. Đố
i t
ƣợ 
ng và nhi
m v
nghiên c
ứ 
u
1. Đố 
i t
ượ 
 ng nghiên c
ứ 
u
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam là h
th
ng
quan điể
m, ch
tr
ươ 
ng, chính sách v
m
c tiêu, ph
ươ 
ng h
ướ 
ng,nhi
m v
và gi
i pháp c
a cách m
ng Vi
ệt Nam. Đườ 
ng l
i cáchm
ng th
hi
n qua c
ương lĩnh, nghị
quy
ế
t c
ủa Đả
ng.
Đố
i t
ượ 
ng ch
y
ế
u c
a môn h
c là h
th
ống quan điể
m, ch
tr
ươ 
ng,chính sách c
ủa Đả
ng trong ti
ế
n trình cách m
ng Vi
t Nam
 – 
t
cáchm
ng dân t
c dân ch
 
nhân dân đế
n cách m
ng xã h
i ch
 
nghĩa.
 
 2. Nhi
ệ 
 m v
nghiên c
ứ 
u
Nghiên c
u nh
ng v
ấn đề
sau: S
 
ra đờ 
i c
ủa Đả
ng C
ng s
n Vi
tNam; Quá trình hình thành, b
sung và phát tri
ển đườ 
ng l
i cáchm
ng c
ủa Đảng, đặ
c bi
t trên m
t s
 
lĩnh vự
c c
ơ 
b
n c
a th
ờ 
i k
 
đổ
i m
ớ 
i; K
ế
t qu
th
c hi
ện đườ 
ng l
i cách m
ng c
ủa Đả
ng trongti
ế
n trình cách m
ng Vi
t Nam.
II. Ph
ƣơ 
ng pháp nghiên c
ứu và ý nghĩa củ
a vi
c h
c t
p mônh
c
1. Ph
ươ 
 ng pháp nghiên c
ứ 
u
a) C 
ơ 
s
ở 
ph
ươ 
ng pháp lu
n:
d
a trên th
ế
gi
ớ 
i quan, ph
ươ 
ng pháplu
n khoa h
c c
a ch
 
nghĩa Mác
-
Lênin, các quan điểm có ý nghĩa
ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a Ch
t
ch H
 
Chí Minh và các quan điể
m c
a
Đả
ng.
b) Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u:
ph
ươ 
ng pháp l
ch s
và ph
ươ 
ng pháplogic và các ph
ươ 
ng pháp khác, nh
ư
phân tích, t
ng h
ợp, so sánh…
thích h
ợ 
p v
ớ 
i t
ng n
i dung môn h
c.
2. Ý nghĩa củ
 a vi
ệ 
 c h
 c t
 p môn h
 c
- Trang b
cho sinh viên nh
ng hi
u bi
ế
t c
ơ 
b
n v
s
 
ra đờ 
i c
a
Đả
ng, v
 
đườ 
ng l
i c
ủa Đả
ng trong cách m
ng dân t
c dân ch
 nhân dân và cách m
ng xã h
i ch
 
nghĩa, đặ
c bi
ệt là đườ 
ng l
i c
a
Đả
ng trong th
ờ 
i k
 
đổ
i m
ớ 
i.- Môn h
c có ý
nghĩa sâu sắ
c trong vi
c giáo d
c ph
m ch
t chínhtr
; giáo d
c v
truy
n th
ng cách m
ng, v
ch
 
nghĩa yêu nướ 
c vàtinh th
n dân t
c chân chính, v
lòng t
hào dân t
c Vi
t Nam, b
id
ưỡ 
ng ý chí chi
ến đấ
u cách m
ng chân chính; thôi thúc
ở 
ng
ườ 
i h
cý th
c bi
ế
t noi g
ươ 
ng nh
ng ng
ười đã đi trướ 
c, ti
ế
p t
c cu
c chi
ế
n
đấu dũng cả
m ngoan c
ườ 
ng, thông minh, sáng t
ạo để
b
o v
và pháttri
n nh
ng thành qu
cách m
ạng mà Đảng và nhân dân ta đã tố
nbi
ế
t bao x
ương máu để
 
giành đượ 
c, xây d
ng thành công ch
 
nghĩa
xã h
i và b
o v
v
ng ch
c T
qu
c Vi
t Nam xã h
i ch
 
nghĩa.
 - Sinh viên có c
ơ 
s
ở 
v
n d
ng ki
ế
n th
ức chuyên ngành để
ch
 
độ
ng,tích c
c gi
i quy
ế
t nh
ng v
ấn đề
kinh t
ế
, chính tr
, xã h
ội… theođườ 
ng l
i, chính sách c
ủa Đả
ng.
---

---
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
ĐứcTrần reviewed this
Rated 5/5
hay
ĐứcTrần liked this
Hong2507 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
lehoangthuchien liked this
ttvhcs added this note
Tài liệu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, ôn thi, tìm hiểu (Bài giảng điện tử, hỏi - đáp, gợi ý trả lời, kỹ năng mềm…) Xem tại: http://sites.google.com/site/vuinhudi...
Wang Zi liked this
Wang Zi liked this
Quyết Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->