Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
29Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
000000208019.pdf

000000208019.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,859 |Likes:
Published by Thach Ngo
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Thach Ngo on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
OTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I
-----------------------------------------------------
LU
 Ậ 
 N V 
 Ă 
 N TH
 Ạ 
C S
Ĩ
KHOA H
C
PH
ƯƠ 
NG PHÁP X
Ử 
LÝ PHÂN TÍCHTR 
Ự 
C TUY
N ÁP D
NG TRONG XÂY D
Ự 
NGH
TR 
Ợ 
GIÚP QUY
T
ĐỊ
NH D
Ự 
A VÀO D
Ữ 
LI
U
CHUYÊN NGÀNH: X 
Ử 
LÝ THÔNG TIN VÀ TRUY 
 Ề
N THÔNGTR 
 Ầ
N
Đ
ÌNH CHI
Ế 
N
NG
ƯỜ 
I H
ƯỚ 
NG D
 Ẫ
N KHOA H
C: GS.TS. NGUY 
N THÚC H
 Ả
I
HÀ N
I 2006
 
 
- 2
-
 Lu
n v
ă
n t 
ố 
t nghi 
ệ 
 p cao h
c chuyên ngành X 
ử 
lý Thông tin và Truy
ề 
n thông khoá 2004 - 2006 
M
C L
C
Danh m
c hình v
................................................................................................5
 
Danh sách các thu
t ng
ữ 
và t
ừ 
vi
ế 
t t
t
.......................................................6
 
L
i m
 
đầ
u
...............................................................................................................7
 
Ch
ươ
ng I. Khai thác d
ữ 
li
u và x
ử 
lý phân tích tr
ự 
c tuy
ế 
n
................10
 
1.1. Gi
ớ 
i thi
u các ph
ươ 
ng pháp khai thác d
ữ 
li
u.....................................................10
 
1.2. X
ử 
lý phân tích tr
ự 
c tuy
ế
n (OLAP)......................................................................11
 
1.3. Nguyên t
c c
a OLAP............................................................................................12
 
1.3.1. Khung nhìn
đ 
a chi
ề 
u.........................................................................................12
 
1.3.2. Tính trong su
ố 
t (Transparency)........................................................................12
 
1.3.3. Kh
n
ă 
ng truy nh
 p
đượ 
c..................................................................................13
 
1.3.4. Th
ự 
c hi
n vi
c t 
o báo cáo
đồ
ng nh
ấ 
t..............................................................13
 
1.3.5. Ki
ế 
n trúc khách/ch
(Client/Server).................................................................13
 
1.3.6. C 
ấ 
u trúc chung cho các chi
ề 
u (Generic Dimensionality).................................13
 
1.3.7. Làm vi
c v
ớ 
i ma tr 
n.........................................................................................14
 
1.3.8. H 
ỗ 
tr 
ợ 
nhi
ề 
u ng 
ườ 
i s
ử 
ng.............................................................................14
 
1.3.9. Phép toán gi
ữ 
a các chi
ề 
u không h
n ch
ế 
..........................................................14
 
1.3.10. Thao tác t 
 p trung vào d 
ữ 
li
u........................................................................14
 
1.3.11. T 
o báo cáo linh ho
t.....................................................................................15
 
1.3.12. Không h
n ch
ế 
s
ố 
chi
ề 
u và các m
ứ 
c k 
ế 
t h
ợ 
 p d 
ữ 
li
u......................................15
 
Ch
ươ
ng II. Kho d
ữ 
li
u (Data Warehouse)
..............................................16
 
2.1. Các thành ph
n kho d
ữ 
li
u..................................................................................16
 
2.1.1. Siêu d 
ữ 
li
u (Metadata).....................................................................................17 
 
2.1.2. Các ngu
n d 
ữ 
li
u.............................................................................................17 
 
2.1.3. H 
th
ố 
ng x
ử 
lý giao d 
ch tr 
ự 
c tuy
ế 
n (OLTP)....................................................18
 2.1.3.1. Nh
ng
đặ
c
đ
i
m c
a h
th
ng OLTP........................................................192.1.3.2. Các công c
thu th
 p, làm s
ch và chuy
n
đổ
i d
li
u ngu
n...................20
2.1.4. C 
ơ 
s
ở 
ữ 
li
u c
a kho d 
ữ 
li
u...........................................................................22
 
2.1.5. Kho d 
ữ 
li
u........................................................................................................23
 2.1.5.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a..................................................................................................232.1.5.2.
Đặ
c
đ
i
m d
li
u trong kho d
li
u...........................................................24
2.1.6. Kho d 
ữ 
li
u ch
 
đề 
(Datamart).........................................................................25
 
2.2. S
ử 
d
ng kho d
ữ 
li
u...............................................................................................26
 
2.3. Ph
ươ 
ng pháp xây d
ự 
ng kho d
ữ 
li
u......................................................................28
 
2.4. Thi
ế
t k 
ế
CSDL cho kho d
ữ 
li
u.............................................................................29
 
2.4.1. Gi
n
đồ
hình sao (Star).....................................................................................29
 
2.4.2. Gi
n
đồ
hình tuy
ế 
t r 
ơ 
i (Snowflake)...................................................................32
 
2.4.3 Gi
n
đồ
ế 
t h
ợ 
 p..................................................................................................33
 
2.4.4. Nh
ữ 
ng v
ấ 
n
đề 
liên quan t 
ớ 
i thi
ế 
t k 
ế 
gi
n
đồ
hình sao.......................................34
 2.4.4.1.
Đ
ánh ch
s
................................................................................................342.4.4.2. Ch
th
v
m
c............................................................................................35
2.4.5. Nh
ữ 
ng nhân t 
ố 
thi
ế 
t k 
ế 
c
n ph
i
đượ 
c cân nh
ắ 
c...............................................35
 
2.5. Qu
n tr
kho d
ữ 
li
u...............................................................................................37
 
 
 
- 3
-
 Lu
n v
ă
n t 
ố 
t nghi 
ệ 
 p cao h
c chuyên ngành X 
ử 
lý Thông tin và Truy
ề 
n thông khoá 2004 - 2006 
Ch
ươ
ng III. Ti
ế 
p c
n và phân tích
đ
a chi
 ề
u trong x
ử 
lý phân tíchtr
ự 
c tuy
ế 
n
..............................................................................................................39
 
3.1. Ti
ế
p c
n
đ
a chi
u....................................................................................................39
 
3.2. Phân tích
đ
a chi
u..................................................................................................40
 
3.3. Ki
ế
n trúc kh
i c
a OLAP (OLAP Cube Architecture)......................................42
 
3.3.1. Gi
ớ 
i thi
u ki
ế 
n trúc kh
ố 
i...................................................................................42
 
3.3.2. Kh
ố 
i (Cube).......................................................................................................43
 3.3.2.1. Xác
đị
nh kh
i.............................................................................................443.3.2.2. X
lý các kh
i............................................................................................453.3.2.3. Kh
i
o (Virtual Cube)..............................................................................46
3.3.3 Chi
ề 
u (Dimension).............................................................................................46 
 3.3.3.1. Xác
đị
nh các chi
u.....................................................................................483.3.3.2. Chi
u có phân c
 p......................................................................................483.3.3.3. Phân c
 p chi
u...........................................................................................493.3.3.4. Roll_up và Drill_down d
a trên phân c
 p chi
u.......................................503.3.3.5. Các chi
u
o (Virtual Dimensions)............................................................50
3.3.4. Các
đơ 
n v
 
đ 
o l 
ườ 
ng (Measures).......................................................................51
 
3.3.5. Các phân ho
ch (Partitions).............................................................................51
 
3.3.6. Các ph
ươ 
ng pháp l 
ư 
u tr 
ữ 
ữ 
li
u (MOLAP, ROLAP, HOLAP).......................53
 3.3.6.1. MOLAP (Multidimensional OLAP)..........................................................533.3.6.2. ROLAP (Relational OLAP).......................................................................543.3.6.3. HOLAP (Hybrid OLAP)............................................................................55
3.4. Thu
t toán ch
s
hoá các khung nhìn trong x
ử 
lý phân tích tr
ự 
c tuy
ế
n kho d
ữ 
 li
u...................................................................................................................................55
 
3.4.1. M 
t s
ố 
khái ni
m c
ơ 
b
n...................................................................................56 
 3.4.1.1. Các kh
i d
li
u con (Subcubes)...............................................................563.4.1.2. Câu truy v
n (Queries)...............................................................................563.4.1.3. Ch
s
(Indexes).........................................................................................573.4.1.4. Quan h
tính toán và ph
thu
c.................................................................58
3.4.2. Thu
t toán ch
n View và Index.........................................................................61
 3.4.2.1.
Ướ 
c tính kích th
ướ 
c c
a m
i View............................................................613.4.2.2.
Ướ 
c tính kích th
ướ 
c c
a ch
s
Index........................................................613.4.2.3. Xác
đị
nh bài toán.......................................................................................623.4.2.4. Gi
i quy
ế
t bài toán.....................................................................................63
3.3.5 K 
ế 
t lu
n..............................................................................................................66 
 
Ch
ươ
ng IV. H
tr
giúp quy
ế 
t
đị
nh d
ự 
a vào d
ữ 
li
u
.............................67
 
4.1. H
tr
ợ 
giúp quy
ế
t
đị
nh...........................................................................................67
 
4.1.1. Gi
ớ 
i thi
u..........................................................................................................67 
 
4.1.2. H 
tr 
ợ 
giúp quy
ế 
đị
nh......................................................................................68
 
4.1.3. Phân lo
i các h
tr 
ợ 
giúp quy
ế 
đị
nh................................................................69
 
4.2. H
tr
ợ 
giúp quy
ế
t
đị
nh d
ự 
a vào d
ữ 
li
u................................................................71
 
4.2.1. Ti
ế 
 p c
n kho d 
ữ 
li
u và OLAP..........................................................................71
 
4.2.2. Tr 
ợ 
giúp quy
ế 
đị
nh d 
ự 
a vào d 
ữ 
li
u trên c
ơ 
s
ở 
kho d 
ữ 
li
u và OLAP.............73
 
4.2.3. Ti
ế 
n trình tr 
ợ 
giúp quy
ế 
đị
nh d 
ự 
a vào d 
ữ 
li
u cho bài toán c
th
ể 
.................75
 
4.3. Xây d
ự 
ng c
u trúc thông tin h
tr
ợ 
vi
c ra quy
ế
t
đị
nh......................................77
 

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thai Meo Con liked this
Duy Trần liked this
Duy Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->