Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Articole Despre Craciun Si an Nou

Articole Despre Craciun Si an Nou

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by mamaligosu

More info:

Published by: mamaligosu on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

 
,,Cuvintelinedearmectmiclocotescninimd,;izic:,,Lucrareameade lauda estepentrumparatul!"Capdnaunuiscriitoriscusit d-mifie imba!"Ps.45:l
RunRrcA
KXlrr*R$I*tlx
t
.')-
A
-
Avenitfsus
de JamesK. Nolt,,Ast[ziincetateaui David, vi s-an6scutunMdntuitor,careesteHristos, Domnul." AsositIsus!"Vinomult agteptatulesus.",,Vino,vino,Emanuel, rdscumpdrarea captivilordinIsrael" au fost strigdtelegidorinlelecelorcare au crezutpromisiunealui Dumnezeucile va trimite un Mdntuitor. JertfelegiprofeliileVechiului Testamentauprevestitacesteveniment.Momentul mplinirii acestorproorociia sosit, iar Dumnezeuaales nigtepdstorisimpli ca sd audb oasteacereascdproclamdndsosireaui Isus.Isusa venit n umilinld.,,$i andscutpeFiulei cel ntAindscut,L-a nfdgat n scutece,iL-aculcat ntr-oesle,pentrud n casa epoposirenu era locpentruei."(Luca2:7) Primul luipatdin iesle a simbolizat condiliilede vialdpecareavea s[le experimenteze neori.El aspus:,Vulpileau vizuini,gipdsdrileceruluiau cuiburi; darFiul omului n-are unde-$iodihnicapul."(Matei820b)UmilinlanagteriiLrrjpreziceasmereniamor{iiLui:,,S-asmeritgiS-abcut ascultdtordnila moarte,giincdmoartede cruce."(Filipeni2:8b) Numaiprinnagtereagimoartea Lui smeriti noiputemprimiviala vegnicdca dar nemeritat.Isus a venitpentrucd ne-a iubit.,,Fiindcdatdt de mult aiubit Dumnezeu umea, cd a datpesingurulLui Fiu,pentruca oricine credein El, sd nupiarb,ci si aibi vialaveqnic6."(Ioan3:16) Religiilefalseau dumnezeineplsStoricaretrebuie satisfbcufi; Creqtiniiau ns6 un Dumnezeumai apropiat ce a datpesingurul SduFiupentrusalvareanoastr6. susFiul lui Dumnezeu a venitpe pdmdnt pentrucaDumnezeu si aibdmai mulli fiiqifiice.,,Vede!ice dragoste ne-aarltat Tatdl, sd nenumimcopiiai lui Dumnezeu!"1Ioan3:l)Isusavenitca sdmdntuiascdce erapierdut.Zachet afostunuldin aceipierdufi.Chiardaciera bogatqicumare vaz\(maimarelevameqilor) el a simlitcd ceva ii lipsea dinviala lui. in aparenlIqiallii il consideraupeZacheu necinstitqilipsitdeintegritate dincauzarenumelui cdgtigat, el era unpdcdtos.Dar el,,cdutadvadl careeste sus"gidisperata alergat nainteqis-asuit intr-un dud ca sd-Lvaddmai bine.DragosteauiIsusa atinsnimalui Zacheu care a fost mdntuit,precuminsugiIsus a mdrturisit,,,Astdzia intrat mdntuireain casaaceasta."Dovadd cdZacheudeveniseun omnou a fost hotdrdreauis6ddruiascdjumdtatedinavulia lui sdracilor, dAndimpitritcelorpecare-a ndpdstuit.ConcluziaapostoluluiLuca estecb,,Fiulomului avenitsd cautegisImdntuiascd ce erapierdut."
"Duceqi-vide cercetagiu de-aminuntuldesprerunc."Matei2:8b)3
 
Deeeauostmagiinfelepfi?
DeceBiblia i numegteemagiicareau venit ocmaidin risirit casiseTnchinerunculuisus,n{elepli?Au cdlStorit i o distanli mare?Austudiat ifilozofiatdtdemult,?n€tigidepigeauemenii?Cunogteauimaimulte espre teledec6toricineltcineva?uputemdec6tsi binuimdspunsurilecestorntrebiri.$itotugi,maipresuse toate, iminefaptulciei eraun{elepli.$ilucrulacesta atoritipersoaneiireiaciutau ase ?nchinaimpdratuliudeilor!Matei:2).Eraun{elepfi incauzdci l-aucrezutpeDumnezeu.osibil dauinvilatdesprepromisiu-neaunuiRdscumpirdtorstudiindrofeliiechiuluiTestament. robabilieicunogteaurofeliainNumeri 4:17b,,Otearisaredinacov,Un oiagdec6rmuireeridicdinlsrael."Magii rau nlelepliinprimul6nddatoritdaptului iauaclio-natdupicunogtinlaor,pundndu-giconvingerileicredinlan acfiune.Eiaurealizat d cea maimareimplinire u era doarsiinveledespreprunculsus,isi.lse Tnchine.ceastaaugifdcut.i-audeschis istieriileil-auadusdaruri. -auplecatnaintea ui9iIs-auTnchinat.nchinareasteunmotivprimar entruxistenlamului.Dumnezeugteaptd dfie liudatpepim6nt9in cer.,Ceidouizeci9ipatrudebdtrdniideau naintea elui egedea escaunul e domnie,iseTnchinaueluiceesteviu nveciivecilor,igi aruncau ununilenaintea caunuluide domnie,iziceau:,VrednicgtiDoamneiDumnezeulostru, dprimegtilava, insteaiputerea,dciTuaifdcutoate ucrurile,iprinvoiaTastau n fiinli9iau fost dcute."(Apocalipsa:1A-11).Citdenechibzuiliuntoameniiinziuade azi!Cit depulingtiudespreHristoselviu.C6tdepulinimp9icepulinefortdepunentruciutas6-Lgdseascd.Cici cinese apropie eDumnezeu,trebuiei creadi ciEleste,9icd rdspldtegteeceice-Lcaut5."Evrei11:6b). ulti amenicauti sise?nchineDomnuluisusdar drdapl5tinicicel mai micpre!.O astfeldetitudineuevaaducenici or vreunavantajinicinu-Lono-reazdpeDumnezeu.David zis:,NuoiaduceDomnului,Dumnezeului eu,arderidetot,caresinu micostenimic."2Samuel24:24b).A fi in{eleptostd.Secereefort,oc6utare6rguincioasdiodeschidere,diruire avistieriilor oastre.Dar,oh,cerisplati-mareabucurie, inecuvdntareacereascd,acea,inecuvdntareauiHristosmpiratul.Se meritisi agtepfivenireaui!Veifiu unomTnlelept?
DinStarof Hope;Rod&StaffPublishers.nc.Folosit upermisiune.
,
,,lncrede-tenDomnuldintoatdnimaa,Sinu te bizuipelnpelepciuneaa,"(tPrut,Xi)31
 
&
@.shul
de DauidL. Burkholderlsaia 42:1-8Acestelecgii sunt inspirate in principaldinultimapartea cirgiiIsaia,ultimele douiincluzind versete9idinEvangheliadupiLuca. Temaluniieste:,Mesiapromis prin
f.
profegie; misiunea9ivenirea Sa'. Lecgiiledezvoltiaceasti.emi,culminindcusecgiuneade Criciun,timp incaresirbitorim venireaca prunc alui Isuspepimint pentruca siimplineasclprofegiilesubliniatein lecdileanterioare.Cu sigurangi,celcare vorbegte in acestpasaj dinIsaia esteDomnulDumnezeu. nversetul1, Elilprezinti pe Robul Siu, pentrucan versetele ,3gi4si-Idescrie aracterul.Apoi,in versetele,6 gi7,ii vorbegteirect.in versetul 8,Elseprezinti gi-$iexpunerevendicirile suyerane. Nu existi dubiuinprivingaidentititii Robului:nimenialtuldecit Fiullui Dumnezeu, sus Mesia,Unsullui Dumnezeu.veziMatei l2:14-2I; Luca4:16-21.\Domnul Dumnezeu,Creatorulcerului gi alpimAntului, Sprijinitoruluturorlucrurilor,afirmi ciRobul pecareL-aalespentruca siimplineascivoiaSapentru omenireestedrept9idemn deincredere.El nu va cere atengie,ci-$i va vedea de lucrarea Sa cu blindeEe,bunitate,miligi integritate.i vaimbirbitapecei slabi.Nuva govii;inicinu sevadescuraja.Pescurt, El va fi unRobdesivirgit,pentru ciin El segisescoate atributele uiDumnezeuTatil.in versetul5,DumnezeuTatilstabilesteautoritatea Sadreptbazl, a chemirii giinsircinirii Robului. Promite prezenta Saconstanti cittimpRobulisi indeplinegtemisiuneadea deveniunLegimAntpentrupoporul Israelgi o LuminispiritualipentruNeamuri.(veziLuca 2:25-32)MenireaprincipaliaRobului esteindecareaspirituali, fapt dezbitut mai sus.Totugi,dupicum observim dinmisiuneaSa,Ela fostpr€ocupat gi denevoilefizice ale omenirii.Versetul7face referireclarila iluminare9ivindecarespirituall, in special datoritilegituriistrAnsea acestuiacupropozigiaanterioari.(vezigilsaia):2)Lasfbrsitulacestui pasaj, in versetul8,Dumnezeuigi reitereazi.suveranitatea.(vezisi43:lI) El estesuveran;este gelos.DeclarAndu-Seingurul Dumnezeu adevi"rat,El garanteazi9integritateaRobului SIu,Celpe careL-ainsircinat si implineasciplanurileSalepentruomenire.Aceastilecgieasiguri un importantcadrudelucrupentrulecgiileviitoare, culminindcu relatarea enirii pepimAnta Robului,caprunc intr-o iesle. Planul lui Dumnezeusimomentulales eEl pentruacest lannusuntlisate la voia intXmplirii. Acestplanafostconceputmai inainte de intemeiereaumii(1Pet.1:19,20) si continui si sedesfigoare Anilaimplinirealui supremiodaticu scurgereatimpului de-aungulsecolelor.Dumnezeu gi-a alesRobul,si-a declaratrevendicirile,gi-a stabilitlucrarea,apromisprezenta9isprijinulSlucontinuu giL-a trimispe pimint. Toateacesteucruriinbeneficiulomenirii. Alegerea steacuma omului.Meditaliigidisculii1.Referitora versetuldinlecgianoastri,gisegte referinge nou-testamentalecarereafirmiceea ceDumnezeu ThtilspunedespreDumnezeuFiul.2.Noteazi felulincaremisiunea uiIsusa
"Ciciun Copilni s-ani.scut,unFiuni s-adat."(Isaia9:6a)7

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Burcan Adrian liked this
Lavric Simona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->