Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Klaipeda_2010.11.19

15min_Klaipeda_2010.11.19

Ratings:
(0)
|Views: 40|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2011

pdf

text

original

 
Įsibėgėja „Metų knygos“ rinkimai,
kurie šalyje rengiami jau šeštus me-
tus. Suaugusiųjų, paauglių ir vai-
kų kategorijose skaitytojams-rinkė-
jams pristatoma po 5 knygas. Tačiau,
ko iš tiesų siekiama šiuo konkursu –ar tai mėginimas paskatinti skaitytiplačiąją visuomenę, ar būdas gerintilietuviškosios literatūros pardavimo
rodiklius, o gal lietuviškos literatū-
ros istorijos kūrimas?
„Met
ų
knygos“ rinkim
ų
ko-misijos nar
ė
, lietuvi
ų
vert
ė
ja,žurnalist
ė
, knyg
ų
apžvalginin-
ė
, literat
ū
ros kritik 
ė
Rasa Draz-dauskien
ė
pasakojo, kad šie me-tai rašytoj
ų
produktyvumo pras-
me n
ė
ra išskirtiniai. „Veikiau
į
prasti. Nebuvo taip, kad neb
ū
t
ų
 
iš ko rinktis, bet ir nebuvo taip,
kad
nalinink 
ų
penketukas b
ū
-t
ų
staiga išaišk 
ė
j
ę
s ir visiems b
ū
-t
ų
aišku, kad
č
ia nepakartojamogerumo knygos“, – sak 
ė
literat
ū
-
ros ekspert
ė
.
Tai, kad „Met
ų
knyg
ą
“ renkatik skaitytojai, internautai, pasak R.Drazdauskien
ė
s, yra gerai. „Ašmanau, kad skaitytojai yra šališkiir jie turi tokie b
ū
ti, tai – balsavi-mo privalumas. Vienas iš pagrin-
dini
ų
tiksl
ų
– duoti skaitytojuigalimyb
ę
, parodyti knygas, ku-
rios yra vertos d
ė
mesio. Iš esm
ė
sn
ė
ra didelio skirtumo, kas laimi
skaitytoj
ų
simpatijas. Svarbiau,
kad žmon
ė
s pastebi visus pasi
ū
-lytus penketukus, kalba apie tasknygas, diskutuoja ir jas lygina“,
– sak 
ė
literat
ū
ros kritik 
ė
.
Kad tokie rinkimai išties ska-tina skaitymo populiarinim
ą
, su-
tiko ir Vilniaus universiteto Fi-
lologijos fakulteto Lietuvi
ų
lite-rat
ū
ros katedros ved
ė
ja, docen-
t
ė
, habilituota daktar
ė
Dainora
Poci
ū
t
ė
-Abukevi
č
ien
ė
. „Tai lite-rat
ū
ros populiarinimas, nes ge-
riausi
ų
j
ų
paieška – vartotojiš-kai visuomenei pritaikytas da-lykas, juk dabar tikras rinkim
ų
 
vajus. Žmon
ė
s, kurie nesidomi,
galb
ū
t susivilios perskaityti kny-
g
ą
, kuri išrinkta „Met
ų
geriau-si
ą
ja“. Nevertinu tokio konkur-
so kritiškai, tai – žaidimas, pra-
moga visuomenei“, – sa
ė
litera-
t
ū
ros žinov 
ė
.
Nukelta
į
4 psl.
Knygos varžosidėl pripažinimo
Literatūros žinovėR.Drazdauskienė tei-gė, jog „Metų kny-gos“ tikslas – pri-statyti žmonėmsdėmesio vertus lietu-vių autorių kūrinius.
J.Kalinsko nuotr.
AKTUALIJOS 
 
5 psl.
Pirmalaikių rinkimųidėją  Seimas numarino
Vakar prisiek 
ę
s naujasis Seimonarys Andrius Burba netapo vie-nu iš trumpiausiai pasaulio isto-rijoje dirbusi
ų
parlamentar
ų
.
2010 M. LAPKRIČIO 19 D., PENKTADIENIS      
   Tiražas 100000 egz.  (audituojamas UAB Ernst & Young Baltic)         
Nr. 127 (873)
 
         ISSN 1882-5330
 
          
KLAIPĖDA
RYTOJPORYT
www.ikrauk.lt
GARSENYBĖS 
 
12 psl.
E.Longoria ir T.Parkerissuka skirtingais keliais
ORŲ PROGNOZĖ 
 
2 psl.
MIESTO KULTŪRA 
 
4 psl.
Nuo elektroninėsmuzikos iki premjeros
AKTUALIJOS 
 
5 psl.
Pilietybės įstatymui –prezidentės užkarda
KLAIPĖDA 
 
3 psl.
A.Žigaitytė: Veiklostikrai nepritrūksiu“
 
2
/
 
KLAIPĖDA
2010 LAPKRIČIO 19 D.,
PENKTADIENIS
Klaipėdos apskričiai vieninte-lei Lietuvoje pavyko suburti vi-
sas valstybines gydymo įstaigas
ir imtis kartu diegti elektroninįsveikatos tinklą.
Klaip
ė
dos universiteti-
n
ė
ligonin
ė
, kaip ir Vilniaus
Santariški
ų
bei Kauno medi-
cinos universiteto klinikos,
jau turi
į
diegusi elektronin
į
 sveikatos tinkl
ą
, tad visi pa-
cient
ų
duomenys apdoroja-
mi bendra tvarka.Kaip teig
ė
šios ligonin
ė
s
vyriausiojo gydytojo pava-
duotojas Virginijus Vanagas,
į
diegus ši
ą
sistem
ą
, nebeliko
popierini
ų
žurnal
ų
, pacien-
t
ų
lakstymo po kabinetus,
blaškymosi.„Dabar galime reguliuo-ti srautus. Užregistruoti pa-cient
ą
galima ir viename, irkitame kabinete, nebereikiatiek klaidžioti po pastat
ą
“, –teig
ė
pašnekovas.Dar prieš kelerius metus
imta kalb
ė
ti, kad b
ū
tina vi-sos Lietuvos gydymo siste-
mos duomenis sujungti
į
vie-
n
ą
sistem
ą
, ta
č
iau iki šiol šisužmojis ne
į
gyvendintas.
„Tai
į
gyvendinus duome-n
ų
tvarkymas ligonin
ė
ms b
ū
t
ų
 
žymiai paprastesnis. Pavyz-
dys: jei pacientas pasidar
ė
ty-
rimus Kretingoje ir važiuoja
konsultacij
ų
 
į
Klaip
ė
d
ą
, ne-
bereik 
ė
s ži
ū
r
ė
ti, kas ten tuo-se popieriuose parašyta ar ne-parašyta. Dabar visi duome-nys bus standartizuoti“, – tei-
g
ė
specialistas.
Bus sisteminama ir pa-
cient
ų
ligos istorija, kad me-
dikai gal
ė
t
ų
steb
ė
ti, kaip ki-to žmogaus sveikata.
Klaip
ė
dos apskritis pirmo-ji ryžosi
į
vien
ą
tinkl
ą
sujung-ti dvidešimt gydymo
į
staig
ų
.Kitose apskrityse susivienijo
vos po kelias
į
staigas.
Viliamasi, kad elektroni-niam sveikatos tinklui, kurio
į
diegimas atsieis 2,2 mln. Lt,
pavyks gauti
nansavim
ą
Europos S
ą
jungos strukt
ū
ri-
ni
ų
fond
ų
.
Siekiai Klaipėdos senamiestyje,tarp Pilies gatvės ir Pilies kana-
lo, įrengti nemokamą automobi-lių stovėjimo aikštelę, nesulaukėvisuotinio pritarimo. Specialistai
priminė ir teisines, ir technines
problemas.
Savivaldyb
ė
s Strategin
ė
s
pl
ė
tros komiteto nariai pasi
ū
-l
ė
id
ė
j
ą
šioje vietoje leisti palik-ti mašinas nemokamai. Vakar
toks si
ū
lymas svarstytas Sau-gaus eismo komisijoje. Dabar
č
ia n
ė
ra
į
rengtos aikštel
ė
s, ta-
č
iau automobilius šioje vieto-je palieka ne vienas vairuoto-
jas. Strategin
ė
s pl
ė
tros komite-
to nariai si
ū
l
ė
pastatyti ženk-
l
ą
, kuriame b
ū
t
ų
nurodyta, kadaikštel
ė
je galima palikti auto-mobilius be jokio mokes
č
io. Tai
es
ą
prisid
ė
t
ų
prie senamies-
č
io, kuriame vis tr
ū
ksta vie-tos transporto priemonei pa-
statyti, atgaivinimo.Ta
č
iau Saugaus eismo ko-
misijos atstovai nenor
ė
jo iškartpritarti tokiam pasi
ū
lymui. Kaipteig
ė
komisijos pirmininkas Via-
č
eslavas Karmanovas, vis
ų
pir-
ma iškilt
ų
teisini
ų
problem
ų
,nes ženklus galima statyti tik 
į
rengtose aikštel
ė
se.Be to, ši aikštel
ė
yra sena-miestyje, kur galioja rinkliavauž automobili
ų
statym
ą
, tod
ė
l
ir dabar automobilius šioje vie-
toje paliekantiems vairuoto-jams gali b
ū
ti užblokuojami
ratai. Klaip
ė
die
č
iai, atvažiav 
ę
 
į
 senamiest
į
, dar ilgai tur
ė
s mo-
ė
ti už automobili
ų
stov 
ė
jim
ą
,
nes delsiama
į
rengti nemoka-m
ą
aikštel
ę
.
Gali prireiktikeleri
ų
met
ų
D
ė
l pasi
ū
lymo abejojo ir sa-
vivaldyb
ė
s Urbanistin
ė
s pl
ė
t-ros departamento direktorius
Kastytis Macijauskas. Anotjo, automobili
ų
aikštel
ė
s tu-ri b
ū
ti
į
rengtos tinkamai, ki-taip savivaldyb
ė
gali sulauk-
ti ir baud
ų
.
Saugaus eismo komisijanusprend
ė
raštiškai kreiptis
į
 savivaldyb
ė
s administracij
ą
,kad paieškot
ų
galimybi
ų
ma-žiausiomis išlaidomis sutvar-kyti teritorij
ą
ir
į
kurti laikin
ą
 automobili
ų
stov 
ė
jimo aikš-
tel
ę
. Šiuo metu ruošiamas šiosvietos detalusis planas automo-bili
ų
stov 
ė
jimo aikštelei statyti,ta
č
iau visi procesai gali užtruk-
ti dar kelerius metus.
orai
Šiandien oro temperat
ū
ra 6–9 °C šilumos.Daugelyje rajon
ų
lietus. Ateinan
č
i
ą
nakt
į
 bus 3–5 °C, rytoj dien
ą
4–7 °C šilumos.Vietomis gali trumpai palyti. Sekmadien
į
 oras dar keliais laipsniais atv 
ė
s ir bus lietinga.
+5+5+4+6+6+6+4+3+3
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
11-20
NAKTĮ
11-20
DIENĄ
11-21
NAKTĮ
11-21
DIENĄ
VILNIUS
+8
ŠIAULIAI
+7
KAUNAS
+8
KLAIPĖDA
+6
PANEVĖŽYS
+7
UTENA
+7
AtėnaiBerlynas
 
Londonas
 
Madridas
 
Maskva
 
MinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+8+9+9+6+10-4
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
orai
1828
 
Lapkričio 19 d., sulaukęs31-erių, nuo dėmėtosios šilti-nės mirė austrų kompozitorius
Franzas Schubertas
. Jo kūrinys„Messe G-dur“ – pripažintas ro-mantizmo šedevras.Saulė teka
07:57
Saulė leidžiasi
16:11
Dienos ilgumas
08:21
Mėnulio fazė
– Priešpilnis.
vardadieniai
Atas, Audronė, Dainotas, Matilda,Rimgaudė.Paryžius
 
Praha
 
Ryga
 
Roma
 
StokholmasTalinasVaršuva
+9+5+9+15+2+2+11+5+4+4
1-4
PIETVAKARIŲ
Lietuvoje
Regiono ligoninės jungsis į tinklą
sveikata
AURELIJA KRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
Nemokama aikštelėtebelieka tik vizija
GINAKUBILIŪTĖ
g.kubiliute@15min.lt
V.VANAGAS:
Įdiegus naują siste-mą nebeliks blašky-mosi po kabinetus.
Naujoji sistema, kai visos regiono ligoninės būtų sujungiamos į vieną elektroninį tinklą, optimizuotų darbus.Tarp Pilies gatvės ir Pilies kanalo norima įrengti bent laikiną automobilių stovėjimo aikštelę. G.Kubiliūtės nuotr.
 
3
2010 LAPKRIČIO 19 D.,
PENKTADIENIS
KLAIPĖDA
 
/
  
Su Klaipėdos valstybiniu muziki-
niu teatru atsisveikinusi buvu-si jo vadovė Audronė Žigaitytė-
Nekrošienė teigė, kad visus dar-
bo metus ją labiausiai palaikė ti-
kėjimas nauju teatru.
„Prieš trejus metus va-žiavau iš Klaip
ė
dos – ma-
no širdis verk 
ė
. Dabar
į
Vil-
ni
ų
gr
į
šiu ramesne širdimi“,– teig
ė
ji.
Anot kompozitor
ė
s, pa-
baigus darbus uostamiestyje,veiklos jai nepritr
ū
ks: ji imsisvadovauti Lietuvos muzik 
ų
s
ą
-jungai, v 
ė
l sugr
į
š prie žurna-listinio darbo, t
ę
s darb
ą
prie
operos „Lizdeika“.
Vakar A.Žigaityt
ė
s-Nekro-
šien
ė
s teatre jau nebebuvo –tre
č
iadienis buvo paskutin
ė
 
jos darbo diena. Kur
į
laik 
ą
,kol prie vadovo vairo gal
ė
s
stoti naujasis vadovas Ram
ū
-nas Kaubrys, teatrui vadovausdirektoriaus pavaduotoja In-
ga Gelžinyt
ė
.
Anot A.Žigaityt
ė
s-Nekro-šien
ė
s, teatre ji buvo sub
ū
rusitvirt
ą
komand
ą
. „Su tais žmo-n
ė
mis aš b
ūč
iau
ė
jusi ir
į
m
ū
-
š
į
. Ir d
ė
l to, kad aš su jais ei-
č
iau, viliuosi, kad Ram
ū
nas
 
(R.Kaubrys – red.)
 
j
ų
nekeis“,
– teig
ė
kompozitor
ė
.
Ji pripažino, kad
nansi-ne prasme teat-
ro vadovo dar-
bas yra „trage-dija“. „Man g
ė
-da už save, kad
aš dirbau už to-kius pinigus“, –prisipažino ji irteig
ė
pasiilgusi
žurnalistin
ė
s
veiklos.
Didžiausia motyvacija,
paskatinusi j
ą
kadaise iškeis-ti Vilni
ų
 
į
Klaip
ė
d
ą
, buvo no-ras prisid
ė
ti prie naujojo teat-
ro statyb
ų
.
„Teatrai statomi ne kas-
dien. Lietuvoje apskritai n
ė
ra
buv 
ę
, kad b
ū
t
ų
projektuoja-mas pastatas grynai teatrui.D
ė
l to aš, prisipažinsiu, no-r
ė
jau laim
ė
ti š
į
konkurs
ą
“, –teig
ė
pašnekov 
ė
. Dabar ji ti-
kisi, kad prie naujojo teat-ro gimimo ji gal
ė
s prisid
ė
ti
kaip Lietuvos muzik 
ų
s
ą
jun-
gos pirminink 
ė
.
Prieš kelis mėnesius pradėjus rekons-truoti uostamiesčio „Gintaro“ basei-
ną – iškilo netikėtos kliūtys.
Nuvalius perdangos plokš-tes kilo
į
tarim
ų
, kad pažeista ar-mat
ū
ra. D
ė
l to imta baimintis,kad rekonstrukcijos darbai už-
sit
ę
s ilgiau, nei planuota.
Užbaigti statinio rekonst-
rukcij
ą
buvo planuota iki kovom
ė
nesio. Anot Klaip
ė
dos savi-valdyb
ė
s Statybos ir infrastruk-t
ū
ros pl
ė
tros skyriaus ve-d
ė
jos Violetos Staskonie-n
ė
s, kol kas sunku pasa-
kyti, kiek nenumatytisunkumai pakeis dar-
b
ų
eig
ą
. Rekonstrukci-
ja prad
ė
ta prieš tris m
ė
-nesius. Iki šiol pastatasbuvo susietas su Vytau-to Didžiojo gimnazija: naudota-si bendromis patalpomis, r
ū
bi-n
ė
mis, sanitariniais mazgais irbendromis inžinerin
ė
mis siste-momis. Baseino pastate
į
reng-
ti toki
ų
patalp
ų
nebuvo kur,tad teko suprojektuoti pries-
tat
ą
. Baseine bus
į
rengti keli25 metr
ų
ilgio plaukimo take-
liai. Taip pat bus sutvarkytas irkeliukas, vedantis iš S.Daukanto
gatv 
ė
s
į
basein
ą
.
Baseino rekonstrukcija at-
sieis 3,5 mln. Lt.
Klaipėdos apygardos prokuratū-
roje baigtas ikiteisminis tyrimas
dėl itin žiauraus bejėgiškos būk-
lės mažamečio nužudymo ir by-
la su kaltinamuoju aktu perduo-
ta nagrinėti Klaipėdos apygar-
dos teismui.
Kaip praneš
ė
Klaip
ė
dosapygardos prokurat
ū
ra, kal-tinimai d
ė
l 2 m
ė
nesi
ų
mer-
gait
ė
s nužudymo pareikšti 22met
ų
jos motinai bei 4 kartus
už vagytes ir pl
ė
šim
ą
tik lyg-
tin
ė
mis bausm
ė
mis teismonuosprendžiais teistam jos
sugyventiniui.
Ikiteismin
į
tyrim
ą
atlik 
ę
 pareig
ū
nai nustat
ė
, jog ši
ų
 
met
ų
nakt
į
iš geguž
ė
s 19-os
į
 
geguž
ė
s 20 d. n
ė
dviej
ų
m
ė
ne-
si
ų
neturinti mažamet
ė
mir
ė
 
nuo daugybini
ų
sužalojim
ų
,
kurie atsirado motinai bei jossugyventiniui mušant k 
ū
dik 
į
 
į
 
į
vairias k 
ū
no vietas, tran-
kant jo galv 
ą
 
į
stal
ą
ir kt. D
ė
lto mažamet
ė
patyr
ė
didel
į
 
-zin
į
skausm
ą
ir kan
č
ias.
Nuo alkoholio apsvaigusipora taip elg
ė
si su bej
ė
giu k 
ū
-dikiu, nes vaikas verk 
ė
ir truk-
d
ė
jiems miegoti.
Geguž
ė
s 20 d. ryt
ą
motina,žinodama, kad mergait
ė
miru-si, nub
ė
go pas kaimyn
ę
ir pa-praš
ė
jos iškviesti greit
ą
j
ą
pa-galb
ą
, meluodama, kad mažy-l
ė
užspringo maitinama. Šios
versijos moteris laik 
ė
si ir ty-
rimo pradžioje, ta
č
iau v 
ė
liau
prisipažino kartu su sugyven-
tiniu nužudžiusi savo maža-
met
ę
dukr
ą
. Abu kaltinamie-ji teismo laukia suimti.
Už mažame
č
io bej
ė
giš-
kos b
ū
kl
ė
s žmogaus nužudy-m
ą
kankinant arba itin žiau-
riai nužudžius numatytas
laisv 
ė
s at
ė
mimas nuo 8 iki 20met
ų
arba
į
kalinimas iki gy-vos galvos.
Kūdikį nužudė, nesšis trukdė miegoti
A.Žigaitytė: Veiklostikrai nepritrūksiu“
Sunerimę dėl Europos Sąjungos (ES)siūlomų patvirtinti direktyvų taba-
ko gamintojai kreipėsi į Klaipėdossavivaldybę.
Kaip teig
ė
„Philip Morris
Baltic“ korporacijos reikal
ų
va-
dovas Lietuvai Gintautas Dir-g
ė
la, nuo rugs
ė
jo iki gruodžio
vyksta direktyv 
ų
viešinimas.
Kompanija nori, kad savo nuo-mon
ę
išreikšt
ų
ir uostamies
č
iosavivaldyb
ė
. „Bendrov 
ė
visada
pasisako už visapusišk 
ą
regu-
liavim
ą
. Ta
č
iau kai kurios di-rektyvos peržengia ribas d
ė
lsveikatos pasekmi
ų
“, - tvirti-
no G.Dirg
ė
la.
Vienoje iš direktyv 
ų
nuro-doma, kad tabako gaminius no-
rima platinti vienoduose pa-
keliuose ir uždrausti nurodyti
prek 
ė
s ženkl
ą
. G.Dirg
ė
la ma-
no, kad tai dar labiau paskatins
kontrabandini
ų
tabako gami-ni
ų
nelegali
ą
prekyb
ą
.
Viena direktyva si
ū
lo už-
drausti tabako gaminiuose nau-
doti tam tikrus priedus. Taip
pat si
ū
loma uždrausti parduo-tuv 
ė
se tabako gaminius išd
ė
s-
tyti matomose vietose.
Klaip
ė
dos vicemer
ė
Judi-ta Simonavi
č
i
ū
t
ė
pripažino,
kad Klaip
ė
dai yra svarbu, koksbus „Philip Morris Baltic“ liki-mas.
Į
mon
ė
Klaip
ė
doje yra vie-nas didžiausi
ų
darbdavi
ų
– jojedirba daugiau nei 400 žmoni
ų
.Taip pat
į
mon
ė
sumoka didžiu-lius mokes
č
ius valstybei bei sa-
vivaldybei.
„Finansine prasme šios
į
mon
ė
s netekimas b
ū
t
ų
didžiu-lis nuostolis. Suprantama, kad
r
ū
kymas kenkia sveikatai, ta-
č
iau niekur n
ė
ra parašyta, kad
r
ū
kymas – nusikaltimas. To-kiomis direktyvomis yra pa-žeidžiami žmoni
ų
interesai“,
– teig
ė
J.Simonavi
č
i
ū
t
ė
.
Anot jos, Klaip
ė
dos savival-dyb
ė
s administracija išreikš sa-vo pozicij
ą
ir raštišk 
ą
pareiški-
m
ą
teiks tarybai.
Prireikė savivaldybės užtarimo
Įsibėgėjus rekonstrukcijai – kliūtys
teisėsauga
GINAKUBILIŪTĖ
g.kubiliute@15min.lt
25 proc. rūko kasdien
Remiantis Statistikos departamento atlikto Sveikatos tyrimoduomenimis, daugiau nei ketvirtadalis (25,8 proc.) 15 m. ir vy-resni
ų
Klaip
ė
dos apskrities gyventoj
ų
r
ū
ko kasdien (Lietuvo-je – 24,5 proc.).Kasdien r
ū
ko beveik 41 proc. vis
ų
Klaip
ė
dos apskrities vyr
ų
 (Lietuvoje – 42 proc.) ir beveik 13 proc. vis
ų
apskrities moter
ų
 (Lietuvoje – 10 proc.).
AURELIJA KRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
AURELIJAKRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
Nuo alkoholio apsvaigusipora mušė kūdikį, nes vai-kas verkė ir trukdė jiemsmiegoti. „15min“ nuotr.
A.Žigaityt 
ė 
-Nekrošien
ė 
.
 
Su tais žmon
ė
misaš b
ūč
iau
ė
jusi ir
į
 m
ū
š
į
. Ir d
ė
l to, kad aš sujais ei
č
iau, viliuosi, kadR.Kaubrys j
ų
nekeis.
Atsisveikindami Klaipėdosteatralai A.Žigaitytei-Nekro-šienei įteikė teatro pastatootograf ją. A.Kripaitės nuotr.
J.SIMONAVIČIŪTĖ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->