Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove Kriminologije Sa Viktimologijom

Osnove Kriminologije Sa Viktimologijom

Ratings: (0)|Views: 138 |Likes:
Published by Željko Novaković

More info:

Published by: Željko Novaković on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
OSNOVE KRIMINOLOGIJE
PREDMET KRIMINOLOGIJE- određivanje predmeta neke znanosti – osnovni kriterij po kojem se ona oblikuje u zasebnu isamostalnu disciplinu i po kojem se razlikuje od neke druge srodne discipline- predmet svake znanosti – dva sastavna dijela: određenu količinu činjeničnog materijala tj.sistematizirani pregled konkretnih pojava kojima se bavi i temeljne zakonitosti kojima seutvrđuje uzročna povezanost i bit odgovarajuće količine pojava- određena realna zbivanja u zajednici – razni oblici istih pojava koje su u biti jedinstvene, akoje istražuju različite društvene discipline- ista pojava – predmet više disciplina, neke se smatraju «glavnima»- osnovni pojmovi – predstavljaju elemente za određivanje predmeta kriminologije:kriminalitet, kažnjive radnje (delinkvencija), ostala devijatna ponašanjaKRIMINALITET- najvažniji element za pojam kriminologije= ukupnost kriminalnih ponašanja na određenom prostoru kroz određeno vrijeme-maloljetnički kriminalitet, gospodarski kriminalitet- ponašanja – ugrožavaju ili povrjeđuju društv. vrijednosti – kaznena djela- pravna definicija – ona ponašanja koja su predviđena KZ i za koja su propisane sankcije- sociološka definicija – ponašanje osobe ili grupa koje ostali članovi druš. zajednice osuđuju- pojava s dva lica – masovna društvena pojava i pojedinačno ponašanje nekih članovadruštvene zajednice- to je negativna društvena pojava prema ocjeni zakonodavne vlastiKAŽNJIVE RADNJE= svako protupravno ponašanje za koje po važećim propisima određene države nadležnotijelo može izreći kao sankciju neku kaznu- u našem sustavu 4 vrste: kaznena djela, prekršaji, gospodarski prijestupi i stegovna djela- delinkvencija, del. ponašanje – ono koje obuhvaća kriminalitet, i sve ostale kažnjive radnje unekom pravnom sustavuDEVIJATNA PONAŠANJA- širi pojam od kriminaliteta i delinkvencije- kriminalitet dio delinkv.,a delinkv dio devijatnih ponašanja= ponašanje koje odstupa od ponašanja većine, uočljivo i negativno vrednovano- nekad se proglašavaju delinkventnima, ili čak kriminalnima, ali najčešće ostaju nekažnjivaODREĐIVANJE PREDMETA KRIMINOLOGIJE- što ona proučava, čime se bavi- predmet kriminologije – propisima određena kažnjiva ponašanja- sastoji od 3 elementa: delinkvencije kao društv. pojave, kažnjive radnje kao događaja,počinitelja kažnjive radnje- prema širini pristupa razlikujemo 3 koncepcije:1
 
1) kriminlogija se bavi proučavanjem kriminaliteta, tako da istražuje uzroke2) kriminologija istražuje pojavne oblike i uzroke kriminaliteta3) kriminologija proučava fenomenologiju, etiologiju i mjere za sprječavanje i uklanjanjekriminalitetaMETODE KRIMINOLOGIJE- metoda – način postupanja- dijele se – osnovne ili opće, univerzalne, posebne i pomoćne- tehnike i metode se razlikuju – tehnika je sredstvo koje omogućava proučavanje,metoda je planirani način proučavanja-odruju mjesto neke discipline u sustavu znanosti-to su vezni elementi raznih disciplina- određivanje metoda- možemo ih podijeliti u 3 kategorije:1) osnovne – opredjeljuju osnovni znanstveni način promatranja i proučavanja2) posebne – određuju način sistematiziranja i kompariranja i objašnjenje pojava3) pomoćne – određuju način prikupljanja podataka o pojavama
 pomoćne metode
a)promatranje – prikupljanje podataka u prirodnim i društvenim znanostimamože biti: neposredno – izravno pomoću osjetila ili instrumentaposredno – promatranjem drugih pojava koje su u vezi spojavom koja je u središtu pažnjeizravno – promatrač izravno uključuje u odvijanje pojavekoju promatraneizravno – pojava se istražuje izvana, bez sudjel. Promatr pojedinačno – promatra se pojedinačni slučaj pojavedva oblika: proučavanje slučaja i klinička kriminologijamasovno – promatranjem obuhvaćaju manje ili veće serije pojava b)statistika – prikupljanje podataka o kažnjivim radnjama i njihovim počiniteljima,sistematiziranje i čini preglednimc)neke tehnike prikupljanja podataka: ispitivanje – intervju, upitnik, anketatest – određivanje sklonosti, stavova, reakcija pokus – fingiraju situacije – uvjet – posljedica
 posebne metode
- sistematiziraju, uspoređuju, tumače i djelomično objašnjavaju pojavea) povijesna metoda – podaci o pojavama iz prošlosti i uspoređivanje s sadašnjim b) komparativna – pronalazi i utvrđuje istovjetnosti, sličnosti i različitosti pojavac) psihološka – utvrđuje psihičke reakcije ljudi na događaje oko njih, prati njihove nagone,potrebe,osjećaje, motived) statistička – funkcija prikupljanja podataka
osnovna metoda
- najprihvatljiviji, glavni, osnovni, temeljni metodološka načela po kojima se odvijanjuprocesi oblikovanja spoznaja:-sve se pojave mijenjaju-svaka je pojava posljedica nekog uzroka i sama po sebi uzrok druge pojave-sve su pojave međusobno povezane i međusobno utječu jedna na drugu2
 
-svaka spoznaja se provjerava uspoređivanjem s ranijim rezlutatima, pa ako se neobezvrijede, daje im se značenje nove spoznajeKriminologija se služi svojim posebnim metodičkim sustavom sastavljenim od raznihmetoda i tehnika kojima se služe i ostale znanostiODREĐIVANJE POJMA KRIMINOLOGIJE-bitni elementi:a)kriminologija je društvena samostalna znanost b)predmet njenog izučavanja su kažnjiva ponašanja i to pojavni oblici tih ponašanjai njihovi uzrocic) ona ima svoj posebni metodološki sustav- to su tri osnovna elementa- definicija pojama kriminologije: samostalna disciplina u sustavu znanosti koja svojimsustavom metoda proučava pojavne oblike i uzroke kažnjivih ponašanjaMJESTO KRIMINOLOGIJE U SUSTAVU ZNANOSTI-autonomna, samostalna disciplina u sustavu znanosti-kriminološki pristup proučavanju određenih pojava je interdisciplinaran,multidisciplinaran i zato i multimetodološki-kriminalna sociologija – kažnjive radnje i asocijal. ponašanja kao pojave rezultatdruštvenih uvjeta života-kriminalna biologija – proučavanje bioloških funkcija čovjeka ako one sudjeluju uuzrocima i rezultatima kažnjivih ponašanja-kriminalna psihologija – proučava ličnost počinitelja kažnjive radnje-kriminalna psihopatologija – kažnjiva ponašanja koja su vezana uz mentalne poremeć.
Odnos kriminologije i kaznenog prava
- povijesno i aktualno povezane znanosti- znanost kaznenog prava proučava, objašnjava i kritički analizira pozitivno kazneno pravoodređene države, a kriminologija proučava pojavne oblike kažnjivih ponašanja, prije svegakriminaliteta, da bi utvrdila njegove uzroke- rezultati obiju znanosti međusobno se uvjetuju i služe istodobno objema- kriminologija svojim rezultatima obogaćuje znanost kaznenog pravaPOVIJESNI RAZVITAK KRIMINOLOGIJE- Teokrat – 3 motiva djelovanja ljudi: želja za zadovolj, bogać, ćašću- Platon – popravljivi i nepopravljivi zločinci- Aristotel – uzroci zločina bijeda i zločinačke pobude i navike- More – uzroci kriminaliteta u samom društvu- Montesquieu – klima djeluje na formiranje ljudi: sjever – izdržljivi, ratoborni jug – lijeni, plašljivi, pokorni- Holbach – ljudi su plod određene sredine- Beccaria – jedan od začetnika klasične škole
 Kriminologija kao znanost 
- razvoj prema shvaćanju podrijekla i prirode uzroka kažnjivih ponašanja3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->