Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong_dan_tuyen_sinh_SDH_2010

Huong_dan_tuyen_sinh_SDH_2010

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by longpham_dhnn

More info:

Published by: longpham_dhnn on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
ĐI HC QUC GIA H
À N
I
---------------------------
S
:
4226 /HD-
SĐH
C
NG HO
À XÃ H
I CHNGHĨA VIT NAM
Đc lp
- T
do
- H
nh phúc
-------------------------------------------------------------------------
Hà N 
i, ng
ày 10 tháng 12
năm 200
9
HƯN
G D
N
Th
c hiện công tác tuyn sinh sau đại hc năm 2010
c
a Đi hc
Qu
c gia
Hà n
i
Đại hc Quốc gia H
à N
i (ĐHQGHN) xin gửi ti các trưng, viện th
ànhviên, các khoa và trung tâm tr
c thuc ca ĐHQGHN
cùng
các cơ sđ
ào t
o sauđại học (SĐH) ngoài ĐHQGHN (sau đây gi chung là đơn vị đ
ào t
o SĐH) văn
b
n:
“Hưng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại hc năm
2010 c
aĐại hc Quốc gia H
à N
i”
nh
m cthể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm
2010.
Đề nghị t
h
trưng các đơn vị đ
ào t
o SĐH thông báo ng dẫn này đến
các b
phn chức năng có li
ên quan c
a đơn vị m
ình và
đến c
ác
thí sinh đăng
kí d
thi tuyn sinh SĐH năm
2010 t
i ĐHQGHN.
1.
T
CHC THI TUYN SINH SAU ĐI HC
Th
i gian thi
Kì thi tuy
n sinh SĐH năm
2010 c
a ĐHQGHN đưc tổ chức thành 2 đợt
thi:
Đợt
1 vào các ngày 27 và 28/02/2010
, đt 2 v
ào các ngày 28 và 29/08/2010.
Trong năm 2010, ĐHQGHN sẽ có 13 đơn vị tuyn sinh đ
ào t
o sau đại hc. Kế
ho
ch tổ chc tuyn sinh cho mi bc đ
ào t
o v
ào m
i đt thi ca các đơn vị như sau:
1.
Trưng Đi hc Khoa hc
t
nhi
ên
t
chc
tuy
n
sinh
đào to
b
c tiến
s
ĩ
vào c
hai đt thi v
à tuy
n sinh bc đ
ào t
o thạc sĩvào đt 2
.2.
Trưng Đi hc Khoa hc x
ã h
i và nhân văn
t
chc tuyn sinh hai
b
c đ
ào t
o thạc sĩ v
à ti
ến sĩ vào đt 2.
3.
Trưng Đi hc Ngoi ng
t
chc tuyn sinh hai bậc đ
ào t
o thạc sĩ v
àti
ến sĩ vào đợt 2.
4.
Trưng Đi hc Công ngh
t
chc tuyn sinh đ
ào t
o bc thạc sĩ v
àoc
hai đt thi đào to bc tiến sĩ vào đt 2.
5.
Trưng Đi hc Kinh tế
t
chc tuyn sinh hai bậc đ
ào t
o thạc sĩ v
à ti
ến
s
ĩ
vào c
hai đt thi.
6.
Trưng Đi hc Giáo dc
t
chc tuyn sinh hai bậc đ
ào t
o thạc sĩ v
àti
ến sĩ vào đợt 2.
 
7.
Khoa Lu
t
t
chc tuyn sinh đ
ào t
o bc thc sĩ v
ào c
hai đt thi v
à
đào to bc tiến sĩ vào đt 2.
8.
Khoa Qu
n trị kinh doanh
t
chc
tuy
n sinh đ
ào t
o bc thạc sĩ v
ào
đợt
2.9.
Trung tâm Đào to, Bồi dưng ging vi
ên lí lu
n chính tr
t
chc
tuy
n sinh hai bậc đ
ào t
o thạc sĩ v
à ti
ến sĩ v
ào c
hai đt thi.
10.
Trung tâm Đm bo chất lưng đ 
ào t
o v
à Nghiên c
u pt triển
giáo d 
c
t
ch
c
tuy
n sinh đ
ào t
o bc thạc sĩ vào đợt 2.
11.
Trung tâm Nghiên c
u Tài nguyên và môi trưng
t
chc tuyn sinhđào to bc thạc sĩ
và b
c tiến sĩ vào đợt 2.
12.
Vi
n Việt Nam hc v
à khoa h
c pt trin
t
chc
tuy
n sinh đ
ào t
o
b
c thạc sĩ vào đợt 2.
13.
Vi
n Công nghệ thông tin
t
chc tuyn sinh đ
ào t
o bc thạc v
ào c
haiđt thi
.
L
ịch thi
Công vi
c Đt 1 Đt 2
T
p trung thí sinh
Sáng th
By, 27
/02/2010 ng th
By, 2
8/08/2010
Thi môn bản
Chi
u thBy, 2
7/02/2010 Chi
u thBy, 2
8/08/2010
Thi n Cơ sở
Sáng ch
Nht,
28/02/2010 ng ch
Nht,
29/08/2010Thi môn Ngo
i ng
Chi
u
ch
Nht,
28/02/2010 Chi
u
ch
Nht,
29/08/2010
T
chc thi
Giám đốc ĐHQGHN quyết định th
ành l
p Ban
ch
ỉ đạo tuyển sinh SĐHnăm
2010 c
a ĐHQGHN
(g
i tt
à Ban ch
ỉ đạo tuyn sinh)
. Khoa Sau đại hc,ĐHQGHN đơn vị tng trc ca Ban chỉ đạo tuyn sinh, đầu mi đthc
thi vi
c chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra ca ĐHQGHN vcông tác tuyn
sinh và gi
i quyết các vấn đnảy sinh theo
Quy ch
ế đ 
ào t 
o SĐ
ĐHQGHN 
và các quy định hiện h
ành v
công tác tuyn sinh.
Th
trưng các đơn vị đ
ào t
o SĐH của ĐHQGHN ra quyết định th
ànhl
p Hội đồng tuyển sinh SĐH (HĐTS SĐH) năm
2010 c
a đơn vị m
ình và báo
cáo ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học). HĐTS H của các đơn vị
có nhi
m vụđiều h
ành nh
ng công việc liên quan đến công tác tuyển sinh thuộc trách nhim
c
a đơn vị m
ình.
 
Các công tác ra đề thi, coi thi v
à ch
m thi tuyn sinh SĐH năm
2010 (g
i
chung là t
chc thi) ca ĐHQGHN do
5 H
ĐTS SĐH đảm nhận:
1. T
i trưng Đi hc Khoa hc Tnhi
ên (
ĐH
KHTN),
HĐTS SĐHtrưng ĐHKHTN đảm nhn việc tchc thi cho c đơn vị:
T
rưng ĐHKHTN
;Trung tâm Nghiên c
u tài nguyên i tng
; các chuyên ngành thu
c khi
khoa h
c tnhi
ên c
a trưng Đại hc Giáo dc.
2. T
i trưng Đi
h
c Khoa học X
ã h
i và Nhân văn (ĐH
KHXH-NV),
HĐTSSĐH tng Đ
HKHXH-
NV đm nhận việc tchức thi cho các đơn vị: TrưngĐ
HKHXH-NV; Khoa Lu
t;
Vi
n Vit Nam hc v
à Khoa h
c phát trin; Trungtâm Đào tạo
, B
i dưng ging vi
ên lí lu
n chính trị; Trung tâm Đả
m b
o chtlưng đ
ào t
o v
à Nghiên c
u pt trin go dc
; các chuyên ngành thu
c khi
khoa h
c x
ã h
i và nhân văn
c
a trưng Đi hc Giáo dc.
3. T
i trưng đi hc Ngoi ng(ĐH
NN),
TS H tng Đ
HNN
đảm nhn việc tchc thi cho đơn vị m
ình.4. T
i tng đi hc Công nghH
CN),
TS H tng Đ
HCN
đảm nhận
vi
c tchc thi cho các đơn vị: Tng ĐHCN; Viện Công ngh
Thông tin.5. T
i trưng đi hc
Kinh t
ế
(
ĐH
KT),
TS SĐH tng ĐHKT đảm
nh
n việc tchức thi cho c đơn vị: Tng Đ
HKT; khoa Qu
n trị kinh doanh
.Ch
tịch HĐTS H các trưng Đ
HKHTN,
ĐH
KHXH-NV,
ĐH
NN,
ĐH
CN và
ĐHKT
(g
i tt là các TS tổ chc thi)
quy
ết định th
ành l
p
: Ban
thư kí 
;
Ban đề thi
; các Ti
u ban đề thi; Ban coi thi, Ban chấm thi, các Tiểu ban
ch
m thi, Ban phúc kho v
à các Ti
u ban pc kho
.Ti
u ban đề thi, Tiu ban chm thi đưc th
ành l
p trên cơ sđnghị ca
th
trưng các đơn vị đ
ào t
o gi cho c HĐTS tchc thi
. Ti
u ban đề thi,
Ti
u ban
ch
m thi v
à Ti
u ban pc kho đưc th
ành l
p cho từng môn thi,
nhi
m vụ ra đề thi, chm thi v
à phúc kh
o cho môn thi đó.
T
chc, quyn hn v
à trách nhi
m ca Ban t, Ban đề thi, Ban coi
thi, Ban ch
m thi, Ban phúc khảo thực hin theo Quy chế đ
ào t
o SĐH ĐHQGHN và các quy định hiện h
ành v
công tác tuyn sinh.
Hi
u trưng các trưng Đi hc
c
a các TS tổ chc thi
ra quy
ết định
thành l
p Ban Thanh tra tuyn sinh SĐH năm
2010
để thc hin công tác thanhtra liên quan đến vic tổ chc thi cho khi thi do TS H của đơn vị m
ình
đảm nhận.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->