Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5510, 4.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5510, 4.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 438|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
@IVINICE
Zapalio vlasnicukafi}a
TUZLA
Uhap{en jedanod dvojicesilovatelja
90 GODINA @ELJEZNI^ARA
Ekipa „Plavih“iz 1985. ponovona Grbavici
ANALIZA
 Velika odgovornost za deblokadu dr`avnih institucija je na SDP-u i Zlatku Lagumd`iji, ali ni{ta manje breme nijeni na le|ima Fahrudina Radon~i}a i Harisa Silajd`i}a
Akcent na ekonomiji i integracijama u EU i NATO
Podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH
N
ema nikakve dvojbeda }e predstoje}i ra-zgovori i eventualnidogovor parlamenta-rnih stranaka o formiranju vla-sti na dr`avnom nivou biti odsudbinske va`nosti za BiH.Zemlja je bukvalno na prekr-etnici. Parlament BiH je blokir-an. Politika isklju~ivosti, name-tanja gotovih rje{enja i margina-liziranja legitimnih predstavni-ka hrvatskog naroda, Bosnu iHercegovinu vodi prema ambi-su raspada i nestanka.
 2. strana
Formiranje vlasti na dr`avnom nivou
 Trendo v i
Banke sni`avaju kamate
SPAS OD TRE]EG I
^ETVRTOG ENTITETA
 Banke su uvidjele da lihvarsko podizanje kamata nema ni zakonsko upori{te ni ekonomsko opravdanje
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 4. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5510
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Banja Luka:Djevoj~ica sko~ila u Vrbas
BEZUSPJE[NA POTRAGAZA SNJE@ANOM PE]ANAC
 3. strana
   1   5 .  s   t  r .
15. str.
   1   4 .  s   t  r .
66. str.
Istra`ivanje:Debalans u institucijama BiH
ZA ^ETIRI GODINEBO[NJACI OSTALIBEZ 16 FUNKCIJA!?
Prijedor:Nakon stravi~ne pri~e
SVI @ELE POMO]IRIZADU HOZI]U
@ivot:Udarac Selimovi}evog „Klasa“
HLJEB POSKUPIO UCIJELOJ FEDERACIJI
Akcije:^itaoci biraju sportsku li~nost 2010.
D`ekoprvi na listinajboljih
67. str.
   4 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .   8 .  s   t  r .
 
aktuelno
Nema nikakve dvojbe da}e predstoje}i razgovori ieventualni dogovor parla-mentarnih stranaka o formi-ranju vlasti na dr`avnom ni-vou biti od sudbinske va`no-sti za BiH.Zemlja je bukvalno naprekretnici. Parlament BiHje blokiran. Politika isklju-~ivosti, nametanja gotovihrje{enja i marginaliziranjalegitimnih predstavnika hr-vatskog naroda, Bosnu i He-rcegovinu vodi prema ambi-su raspada i nestanka.Velika je odgovornost naSDP-u i Zlatku Lagumd`iji,ali ni{ta manje breme nije nina le|ima Fahrudina Ra-don~i}a i Harisa Silajd`i}a.
Ekonomija i razvoj
Lideri {est stranaka,SNSD-a, dva HDZ-a, SDS-a, SBB BiH i SBiH, pro{le sr-ijede su u zgradi Dr`avnogparlamenta jo{ jednom po-zvali Lagumd`iju da im sepridru`i i kao izborni pobje-dnik u Federaciji BiHu~estvuje u kreiranju vlastikojoj bi prioritet bili euroa-tlantske integracije, ekono-mija, razvoj i ja~anje kapaci-teta dr`ave na tom putu.Ho}e li Lagumd`ija pri-hvatiti dobronamjerne suge-stije i ho}e li s predsjednikomSNSD-a Miloradom Dodi-kom, kao izbornim pobje-dnikom u RS, koji ima jednakbroj dr`avnih poslanika kao iSDP, posti}i kompromisnorje{enje, ostaje da se vidi.Njegovo daljnje tvrdo-glavo, ustavno neutemeljenoi za zemlju pogubno insisti-ranje na mjestu predsjedava-ju}eg Vije}a ministara te ir-acionalan stav da u vlastinema mjesta za dva HDZ-a,koja su na izborima dobilavi{e od 90 posto hrvatskihglasova, ne daju previ{e ra-zloga za optimizam.Dragana ^ovi}a i Bo`uLjubi}a - svjesno ili ne, vi{enije ni bitno - takvom se po-litikom gura u naru~je tre}egentiteta, a Bo{njacima se osta-vlja jedina mogu}nost da do-biju svoj, ~etvrti, muslimanskientitet, {to je samo drugo imeza raspad BiH i nestanak nje-nog najbrojnijeg naroda.Taj crni scenarij i njegovezlokobne posljedice pa`nju ja-vnosti dodatno okre}u premaRadon~i}u i Silajd`i}u. Nji-hov pristanak da participira-ju u budu}em sastavu Vije}aministara - iza kojeg }e staja-ti izborni legitimitet od780.000 glasova bira~a na-spram 550.000 koliko imajuukupno SDP, SDA, prava{i iLijanovi}i - u ovim okolno-stima ~ini se kao spasonosnaformula zaustavljanja daljnjegrastakanja BiH.Dodik i ^ovi}, ~ije sustranke konstanta u Vije}uministara posljednjih osamgodina, ve} su dali do znanjada su u toj kombinaciji spr-emni na zna~ajne ustupke, aza po~etak je to svakako odu-stajanje od pri~e o secesiji RSili tre}em entitetu.Tako|er, njihovo aktivnou~e{}e u vlasti dodatno ihve`e za Sarajevo i name}e imobavezu o~uvanja BiH.Sve su to, naravno, pluse-vi koji olak{avaju odluku iSilajd`i}u i Radon~i}u, pose-bno {to u obje stranke, i Str-anci za BiH i Savezu za bo-lju budu}nost BiH, raste za-brinutost da je tajni plan zapodjelu BiH ve} aktiviranblokadom izbora rukovo-dstva Dr`avnog parlamentai vlade, i da u njemuzna~ajno u~estvuju dijeloviSDA i njen, od relevantnihsagovornika na bh. politi~kojsceni odba~eni predsjednikSulejman Tihi}.
Korupcija i mafija
Da u tome ima istine,svjedo~i i pona{anje propaga-ndne ma{inerije i medija uvlasni{tvu ratnoprofiterskeporodice Selimovi} bliskevrhu SDA, koji kukavi~ije ja-je navodne nacionalne izda-je sada poku{avaju podme-tnuti Silajd`i}u i Radon~i}u.Naravno, i Selimovi}imaodgovara situacija u kojoj bizemlja bila podijeljena poetni~kim {avovima, jero~ekuju da bi u pepelu dr`aveBiH nestali i njihovi enormnidugovi bankama i doba-vlja~ima. Upu}eni tvrde da seradi o nevjerovatnoj sumiod tri milijarde maraka!?Ako su, dakle, sebi~nimotivi pivara Selimovi}a injihovih politi~kih savezni-ka iz SDA potpuno jasni iogoljeni, ostaje nedoumicakakav je u tome interes SDP-a i Lagumd`ije, s obzirom nato da je i SDP, kao i Savez zabolju budu}nost, u predi-zbornoj kampanji zagovaraoborbu protiv korupcije,ja~anje dr`ave BiH i njenihinstitucija, a SBB je tome do-dao i neophodno poni{tenjekriminalne ratne privatizaci-je i obra~un s dr`avnom ma-fijom.
 Fadil MANDAL
Socijaldemokratska par-tija BiH spremna je da bu-de vrlo konstruktivna opo-zicija ako SNSD, SDS i dvaHDZ-a obezbijede kvalifiko-vanu ve}inu u oba domaParlamenta BiH i po`eljet }eim sre}u u zajedni~kom ra-du, izjavio je predsjednikSDP-a Zlatko Lagumd`ija uintervjuu za beogradski „Eu-roblic“, prenose agencije.On isti~e da }e SDP, biou vlasti ili opoziciji, podr`atisva zakonska i sistemskarje{enja koja }e ubrzati putBiH ka NATO-u i EU i po-bolj{ati ukupne prilike udru{tvu i standard gra|ana.- Po{tovat }emo svakuve}inu koja se formira premazakonskim procedurama. Sdruge strane, svi akteri uBiH trebaju prihvatiti svakuve}inu koju SDP formiraprema trenutno va`e}imustavnim i zakonskim pro-cedurama - rekao je Lagu-md`ija za „Euroblic“.On o~ekuje formiranjevlasti na nivou BiH u„prvim mjesecima 2011. go-dine“.
Lagumd`ija: Po{tovat }emo svaku ve}inu kojase formira prema zakonskim procedurama
ANALIZA
Formiranje vlasti na dr`avnom nivou
Predsjednik SNSD-aMilorad Dodik smatra dane treba formirati Parla-ment BiH sve dok ne budepoznata ve}ina za formira-nje Vije}a ministara BiH.Dodik je za Srnu ocijenioda sve zavisi od toga ko }edo}i na sastanak koji suSNSD, SDS i dva HDZ-azakazali za 10. januar u Sa-rajevu, a na koji su pozva-ni SDP i SDA.- Vidimo da SDP ne}edo}i i to je i rekao. Vidjet}emo na koji su na~in dru-gi spremni da idemo dalje.Mislimo da treba formira-ti institucije vlasti na nivouBiH i skinuti to s dnevnogreda. O~igledno da SDPmisli da se to mo`e uraditisamo s njegovim projekci-jama - rekao je Dodik.On je kazao da }e kapa-citeta za formiranje Vije}aministara biti ako Strankaza BiH i Savez za bolju bu-du}nost budu spremni da seide dalje.
Dodik: Formiranje VMzavisi od SBiH i SBB BiH
 Na sastanku pro{le srijede u Parlamentu BiH u Sarajevu predstavnici {est stranaka pozvali su SDP da im se priklju~i 
Spas od tre}eg i~etvrtog entiteta
Velika odgovornost za deblokadu dr`avnih institucija, Parlamenta i Vije}a ministara je naSDP-u i Zlatku Lagumd`iji, ali ni{ta manje breme nije ni na le|ima Radon~i}a i Silajd`i}a
Bosna i Hercegovinazemlja je ~ije funkcionira-nje zavisi od suptilne ravno-te`e u me|usobnim odno-sima i jednakopravnostinjena tri konstitutivna na-roda. Jo{ od daleke 1945.godine strogo se vodi ra~u-na da na klju~-nim dr`avnimpozicijama bu-de zadovoljenprincip nacio-nalne rotacije.Taj princ-ip po{tovan jei nakon Dejto-na. U ovommandatu ~elnapozicija u VMpripada predsta-vniku hrvatskognaroda.
Princip rotacijeva`i od 1945.
2
Dnevni avaz, utorak,4. januar/sije~anj 2011.
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,4. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
[ta ima uRuandi?
Ima neke kosmi~ke pravde u tome da se dr`ava okojoj je isto to Vije}e sigurnosti donijelo desetinerezolucija na|e na njegovom ~elu
U kultnoj sceni Oskarom nagra|ene „Ni~ije zemlje“ Danisa Ta-novi}a borac Armije RBiH u rovu slu{a vijesti i brine se zbog „stan-ja“ u Ruandi, zaboravljaju}i da ni „stanje“ u kojem je on ni{ta boljene miri{e. Ta scena neodoljivo podsje}a na ono {to bi se trebalo do-ga|ati u januaru ove godine.S prvim ovogodi{njim danom BiH je preuzela jednomjese~nopredsjedavanje Vije}em sigurnosti UN-a i stvarno }e se brinuti o„stanjima“ u Sudanu, Palestini, Obali Slonova~e... a da ni sama nijepromijenila pelene.Istina, u BiH vi{e nema rata, meci ne zvi`de iznad glava, ali surovovi, oni politi~ki, i dalje iskopani, konstantno odr`avaju}i ovuzemlju u njenim vlastitim, manjim ili ve}im „stanjima“. Uostalom,zahvaljuju}i tim politi~kim rovovima, u BiH se i dalje nalazi misijaUN-a, ~etvrta po veli~ini u svijetu. I sada se jo{, ba{ kao i onaj vo-jnik iz rova, trebamo brinuti o tu|im problemima.Paradoksalno jeste, ali s druge strane ipak ima neke kosmi~kepravde u tome da se dr`ava o kojoj je isto to Vije}e sigurnosti doni-jelo desetine rezolucija na|e na njegovom ~elu. Makar na mjesec.Kako god, ulogu koju smo dobili ne treba ni potcjenjivati, ali niprecjenjivati. ^injenica je da se BiH na{la pred najozbiljnijim di-plomatskim izazovom. Ne treba, naravno, biti naivan i misliti da }euloga BiH u stvaranju svjetskog mira tokom predsjedavanja Vi-je}em sigurnosti, kao uostalom i tokom kompletnog dvogodi{njegmandata, biti bogzna kakva - o tome, ipak, odlu~uju mo}niji.No, ~injenicu da }e se tokom cijelog mjeseca u svim svjetskimmedijima BiH spominjati kao predsjedavaju}a ovog tijela, daje mo-gu}nost na{oj diplomatiji da tu poziciju iskoristi za promociju vla-stite dr`ave i njenih interesa.Ho}emo li znati? E, to je ve} drugo pitanje. A dio odgovora le`i iu ~injenici da ni tri mjeseca od izbora nemamo uspostavljenu vlastte da je BiH predsjedavanje preuzela u trenutku kada ima vlast u te-hni~kom mandatu. A tu je vlast ionako ba{ briga {ta se doga|a - i uBiH i u Ruandi.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Danas penzije
Isplata penzija za decembar u Federaciji BiHpo~et }e danas. Prema rije~ima portparola Federa-lnog zavoda PIO Tomislava Kvesi}a, raniji plan daisplata penzija bude obavljena 4. januara nije se pro-mijenio niti je u me|uvremenu bilo problema s Vla-dom FBiH u vezi s uplatom novca za beneficiranepenzionere.Penzije }e biti ispla}ene prema ranijem koeficije-ntu.
 E. Ha.
TRENDOVI
Podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH
Banke sni`avajukamate na kredite
Prosje~na efektivna kamatna stopa spala sa 9,66 na 8,7 posto
Gubitak bankarskog sektora uBiH, koji je za devet mjesecipro{le godine iznosio 77,4 milio-na KM, od toga samo u FBiH 59miliona KM, nije i ne}e izazvatibilo kakvu krizu.No, kako }e se to odraziti nakamatne stope za gra|ane i privr-edu?Prema analizi Agencije za ba-nkarstvo FBiH, efektivna kama-tna stopa (EKS), koja prikazujekoliko klijenta zaista ko{ta kreditjer su u nju ura~unate i bankovneprovizije i naknade, fakti~ki jekonstatno u silaznoj putanji.- Ponderirani EKS na krediteu prva tri kvartala 2010. godineima trend pada. U odnosu na nivoiz decembra 2009. od 9,66 posto,ta stopa je krajem devetog mjese-ca pro{le godine iznosila 8,7 posto- kazao je za na{ list direktor Age-ncije Zlatko Bar{.Paralelno sa sni`avanjem sto-pa pove}an je plasman kredita zaoko 70 miliona KM u odnosu na2009. godinu.- Izvjesno je da }e zbog ekono-mske krize i u narednom periodurast kredita biti nizak, {to }e senegativno reflektirati na finansi-jski rezultat banaka - zaklju~ujeBar{.
 A. HAD@IARAPOVI]
 Penzioneri: Koeficijent ostaje isti 
Ponderirani EKS na kratkoro~ne kredite iznosi
8,19%
Ponderirani EKS na dugoro~ne kredite iznosi
9,24%,
- Austrija
60,2
posto- Hrvatska
9,5
posto- Njema~ka
6,4
posto- Turska
4,5
posto- Slovenija
4,3
posto
Strani vlasnicikapitala u bankama
 Bar{: Trend pada
Federalni zavod PIO

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erna Arslan liked this
Dina Močević liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->