Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 156, 1.1.2011]

Kakanjske novine [broj 156, 1.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 574|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Godina VII, broj 156 - 01.01.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
PROLAZNA OCJENA, ALI LOŠA 
BLIŽI SE VRIJEME VELIKIH INVESTICIJA 
32 godine
rada Tvornicecementa Kakanj
Kakanjci u humanim misijama
Pomoćpovratnicimau Janji, Žepi iRogatici
Anketa o radu Općinskog vije-ća Kakanj u protekloj godini
 
2
broj 156, 01.01.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma Bjelopoljak
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kodIK banke Zenica
UVODNIK 
Redakci Kakanjskih novina u pro-teklom periodu obratili su se brojniroditelji ča su djeca aplicirala za sti-pende koje Općina Kakanj dodjeljujeučenicima i studentima oz ovog grada.Konačan spisak koji je objavljen ovihdana na zvaničnoj web stranici i napanou u holu ove općine u FBiH kod brojnih aplikanata i njihovih porodicaizazvao je buru negodovanja. Državnislužbenici: predsjednik Medžid Bajrić,te članovi Alma Odobašić, Evelin Me-mić i Nirka Omerović, koji su dobiliovaj odgovoran zadatak samim ime-novanjem u komisu, ovoga puta supali na ispitu. Razumljivo je da je predkomisu stigla obimna dokumentacakoju je valjano trebalo iskontrolisati iprekontrolisati. Treba imati razume-vanja i da se može potkrasti i pokojagreška u bodovanju.- Da su se pridržavali kritera ne bise na spisku učenika iz srednje školenašla djeca či su roditelji tokom rata bili u Njemačkoj, a djeca demobilisa-nih boraca nisu uzeta ni u razmatranje.Stipende su dobili i učenici sa dobrim
Sretni božićni praznicii Nova godina
Redakcija Kakanjskih novina
SRAMOTAN RAD KOMISIJE ZA DODJELUSTIPENDIJA PRI OPĆINI KAKANJ
Dijelili i kapom i šakom, pa i djeci čiji su roditelji za vrijemerata bili u Njemačkoj
 Na pretposljednjoj sjednici Općin
-
skog vijeća Kaknja vijećnik HDZ-a Slaven Katičić tražio je od vijećnikada se poveća stavka u Budžetu i da seizađe u susret što većem broju učeni 
-
ka i studenata za dodjelu stipendija. Međutim, umjesto da povećaju stavkuvijećnici su ovu inicijativu
uzeli k  znanju
 , a na narednoj sjednici Vijećasu se smilovali i dali još 15 stipendija.
Piše Azerin Salihbegović
uspjehom, a odlični su odbeni. Padavali su stipende i djeci gdje obaroditelja rade i djeci bogatih kakanj-skih poduzetnika. Sramota i za rudar-ski Kakanj i za načelnika Mensura Ja-šarspahića, kaže nam naš sagovornikkoji je želio ostati anoniman zbog dje-teta koje je apliciralo.Pokušali smo doći do prave istine, alido predsjednika Bajrića nikako. Javila se„tajnica„ koja je kazala da je odsutan.Ove godine dodeljeno je 120 stipen-da za studente, plus 11 stipenda poZaključku Općinskog veća Kakanj od23. novembra 2010. godine. 108 stude-nata odbeno je uz obrazloženje da semogu žaliti i imaju rok od osam dana.- Neću se žaliti, ali ću podnijetikrivične prave protiv svih članovakomise, a ako načelnik Kaknja potpi-še ovu nakaradnu Odluku podnet ćui protiv njega također krivičnu pravu,kaže naš sagovornik.Što se učenika tiče, njih 109 nijeostvarilo pravo na stipendu, a 60 jeimalo sreću da se nađu na konačnomspisku dodjele. Osim njih, još 4 učeni-ka dobila su stipendu po ZaključkuOpćinskog veća Kakanj, troje iz Gi-mnazije Muhsin Rizvić, a jedno izCentra za slepu i slabovidnu djecu.Konačan spisak dodjele stipendapo svemu sudeći imat će i sudski epi-log. To tada oni koji nisu dobili mogugledati svoje drugove či su roditeljizaposleni kako idu na banku da podi-gnu novac i možda ih počaste sendvi-čem ili nečim drugim.
 
broj 156, 01.01.2011.
3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNOSTI
U kakanjskom Domu kulture 21. de-cembra, održana je svečana akademapovodom Dana rudara. Prikladan kul-turno-umjetnički program pogledalo jeoko 600 prisutnih, među kojima su bilizvaničnici različitih nivoa vlasti, pred-stavnici niza državnih i privatnih predu-zeća, predstavnici resornog ministarstvai Uprave „Elektroprivrede“ BiH.
Radnici godine
Na ovoj svečanosti, već treću godi-nu, Uprava Rudnika mrkog uglja„Kakanj“ proglašava najbolje radnike.Dodjeljuje im se zidni sat i po jednaprosječna plaća Rudnika u iznosu od800 KM. Radnik godine u pratećimdjelatnostima je Fehim Husika, PogonOdržavanje, u preradi uglja SelimBerbić, Pogon Separaca, u površin-skoj eksploataci uglja Hajrudin Ve-hab, Pogon PK Vrtlište, a radnik godi-ne u podzemnoj eksploataci uglja jeDžemal Sarač, Pogon Haljinići. Prisut-nima na Akademi su se obratili gene-ralni direktor Elektroprivrede BiHAmer Jerlagić i direktor Rudnika „Ka-kanj“ Mirsad Jašarspahić.
Bliži se trenutak ulaganja urudnike
Gospodin Jerlagić je podsjetio nadogađaje s početka dvadesetog stolje-ća, borbu bosanskohercegovačkih ru-dara: „za sigurnu budućnost, boljeuslove rada i bolje plaće“, ističući dase bliži trenutak kada će prema rudni-cima biti realizirana prva faza ulaganjaod 120 miliona KM. Za gotovo 90 postoplanom predviđenih sredstava raspi-sani su tenderi za nabavku savremeneopreme i sredstava rada.- Rudari nikada nisu bježali odposla i stoga je naš prvi zajedničkizadatak modernizacija proizvodnjenovim tehnologama, uz poboljšava-nje uslova rada i budite sigurni daćemo uspjeti u njegovom ostvarenju,istakao je Jerlagić.Generalni direktor Jerlagić je pozvaoi na jedinstvo u ostvarivanju zajednič-kih ciljeva uprkos svemu što stoji natom putu i uprkos svima koji iz raznihrazloga nastoje omesti takve planove.
Svečana akademija Rudnika Kakanj
Bliži se vrijeme velikih investicija
Investicioni ciklus započet u ovoj godini, a odobren od strane Skupštine Elektro-privrede BiH biće realiziran tokom 2011. Radnici godine: Fehim Husika, Selim Berbić,Hajrudin Vehab i Džemal Sarač
Radnici godine sa generalnimdirektorom Jašarspahićem
Automatizacija u podzemnojeksploataciji
Direktor Rudnika Kakanj Mirsad Ja-šarspahić je govorio o realizaci proi-zvodnih planova u ovoj godini, zaštiti naradu, investicama iz vlastitih ulaganja,odobrenim investicama Skupštine Elek-troprivrede BiH, modernizaci Rudnika,automatizaci tehnoloških lina u pod-zemnoj eksploataci uglja i uvođenju ISOstandarda. Do kraja godine će biti proi-zvedeno milion i 80 hiljada tona uglja,otvoreno 3.240 metara novih rudarskihprostora, od čega polovina mašinom zaotvaranje jamskih radilišta, koja je krajemmaja nabavljena vlastitim sredstvimaRudnika. Direktor Jašarspahić je posebnoistakao brigu o zaštiti na radu i nužnostuvođenja automatizace.- Uvođenje automatizace na tran-sportu uglja u Pogonu „Haljinići“ izgle-da skoro nestvarno, ali samo onimakoji smatraju da rudar treba raditi kako je decenama radio i na mjestima gdje je najteže i najprljave. Mi takav prolinžinjera nismo. Mi sklapamo mozaik jedne nove, moderne slike rudnika ukojoj će se softverskom aplikacijomupravljati transportom i odvodnjava-njem. I ovaj posao kao što smo i instala-cu modernog metanometrskog siste-ma, realiziramo vlastitim sredstvima isa fondom za međunarodnu saradnju irazvoj. Već u januaru počinjemo sa in-stalacom sosticirane opreme.Izgradnja pretovarnog sistema je utoku, što je još jedna rudnička investi-ca kojom će se unaprediti ekološkaslika Kaknja, istakao je Jašarspahić, jerse stječu uvjeti za korištenje željeznič-ke pruge PK „Vrtlište“ – „Termoelek-trana“ Kakanj, a prestaje potreba zakamionskim transportom uglja. Uidućoj godine biće nastavljena investi-ca i na otvaranju jame Begići.
Investicijama treba dati šansu
Investicioni ciklus započet u ovojgodini, a odobren od strane SkupštineElektroprivrede BiH, biće realiziran to-kom 2011. To su prva velika investiranjaKoncerna u Rudnik Kakanj, a svi senalaze u nekoj od faza javnih nabavki.Najvrjedna, ali i najnužna investica je nabavka širokočelne opreme. Očeku- je se izbor isporučioca ove rudarskemehanizace. Za nabavku pet damperanosivosti 100 tona u toku je žalbeni po-stupak. Nabavka hidrauličnog bagerazapremine kašike 10m³ također je u faziizbora isporučioca. Izgradnja hidroteh-ničkih objekata, tunela Ribnica, je predraspisivanjem međunarodnog tendera,završena je i dokumentaca za nabavkuvučnog i voznog parka, če objavljivanje je harmonizirano sa rokovima završetkagrađevinskih radova i montiranja opre-me pretovarnog sistema.Certiciranjeintegriranog sistema upravljanja kvali-tetom i sistema upravljanja okolinomprema ISO standardima u završnoj jefazi. Otvorene su ponude za izbor certi-kacske kuće. Rudnička laboratora jespremna za certiciranje prema standar-du ISO 17025. Na ovaj način RudnikKakanj denitifno će biti prvi federalnirudnik sa ISO certikatima.Direktor kakanjskog Rudnika Mir-sad Jašarspahić je na kraju akademeistakao:- Vlastitim investicama i investici- jama koncerna treba dati šansu. To jevažan korak prema poslovnim rezulta-tima koji trebaju svakog zaposlenikaučiniti zadovoljnim i sretnim. Istina jeda se predugo čekalo, ali to je korak od60 miliona KM u novoj rudarskoj opre-mi i novim objektima. Zato vjerujem u bolji rudarski život i siguran sam daćemo radost takvog rudnika i takvogživota zajedno djeliti.
Az.S.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Larisa Zaimović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->