Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Issue 39

Issue 39

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by Erwin Kantor
The Suit, a new paradigm to journalism/marketing is a new cutting-edge Multi-trade bi-monthly online publication, geared towards business professionals on the move. The Suit magazine, offers a unique format. The online magazine combines two tracks, a trade magazine approach in order to promote enterprise, along with news-breaking article driven stories. The Suit has found an economically viable niche for itself in the modern publishing world.
The Suit, a new paradigm to journalism/marketing is a new cutting-edge Multi-trade bi-monthly online publication, geared towards business professionals on the move. The Suit magazine, offers a unique format. The online magazine combines two tracks, a trade magazine approach in order to promote enterprise, along with news-breaking article driven stories. The Suit has found an economically viable niche for itself in the modern publishing world.

More info:

Published by: Erwin Kantor on Jan 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/17/2012

 
TMJ UZNT
{{{,tmjuznti`k`nlj,egi
N
luNdj
?
J}ehzunqj Nltjrqnj{ {ntm
I`rn` B`rtnrgig
‘@ [`hh Utrjjt T`hj’
JltrjvrjljzrumnvTmj Rnunlk Ut`ru
Dje, 2606Nuuzj 5>
Dj`l B`cjr
Gl
 
Z,U, Jeglgine Zlejrt`nlt~ 
Ij}ne`l E`rtjhu
 @ Lj{ Umjrnaa nl Tg{l
Mj`htm E`rj Nl @ijrne`
 @ Vghntne`h Pz`kinrj
Emjibng
Ankmtnlk @k`nlut MNQ 
 
@t L`tzrju Grk`lneu®( gzr igtnq`tngl nu b`ujd gl ` vmnhgugvm~ ga erj`tnlkjlqnrglijlt`hh~ rjuvglunbhj vrgdzetu( ga tmj bjut pz`hnt~( `t tmj hg{jut vguunbhj vrnej,Lgt glh~ tg i`cj tmji igrj rj`dnh~ `aagrd`bhj tg @zutr`hn`l a`inhnju( bzt tg `etz`hh~rj{`rd `ld vrgqndj nlejltnqj agr vjgvhj tg dg tmj rnkmt tmnlk( nl vrgtjetnlk gzr vh`ljt) `ld i`cj tmj nivgrt`lt umnat tg igrj jeg)ujluntnqj `htjrl`tnqju,Tg zu( tmjrj nu lg ujluj -gr q`hzj. nl djqjhgvnlk `dq`lejd vrgdzetu tm`t ”dgl+t eguttmj j`rtm+3 tmjl em`rknlk ` vrjinzi tm`t zla`nrh~ vrjqjltu `l~glj argi vzrem`unlk`ld zunlk tmji, @erguu gzr r`lkj ga bngdjkr`d`bhj h`zldr~ `ld dnum{`umnlkdjtjrkjltu( mgzujmghd uzra`ej ehj`ljru `ld e`rjazhh~ agrizh`tjd m`nr `ld ucnle`rjgaajrnlku( gzr zl{`qjrnlk `ni nu tg egibnlj tmj bjut nl Krjjl `ttrnbztju {ntm vrgdzetpz`hntnju tm`t uzeejjd nl ijjtnlk zujru vjragri`lej j}vjet`tnglu,[ntm jqjr~ ntji {j erj`tj( {j hggc tg gvtninj tmj b`h`lej bjt{jjl zunlk l`tzr`hb`ujd vh`lt djrnqjd nlkrjdnjltu( {ntm emjine`h egivgljltu utnhh djjijd ljejuu`r~ agrvrgdzetu tg {grc jaajetnqjh~ ) `ld nl tzrl( tg vrgkrjuunqjh~ nlerj`uj `ld nivrgqj tmjl`tzr`h egltjlt r`tng `u pznech~ `u lj{agzld clg{hjdkj `ld tjemlghgknju vjrint,@t jqjr~ uzut`nl`bhj utjv( {j `hug `et tg inlninuj {`ut`kj ga lgl)rjlj{`bhjrjugzreju3 vrgdzej v`ec`knlk argi rje~ehjd i`tjrn`hu `ld utrneth~ jluzrj tm`t tmjuenjlej bjmnld `hh ga gzr erzjht~ arjj vrgdzet agrizh`u rjpznrju lg `lni`h tjutnlk gr`lni`h nlkrjdnjltu, 
® L`tzrju Grk`lneu Vt~ Htd, Nluvnrjd b~ L`tzrj 066* @zutr`hn`l I`dj ! G{ljd
   @   h   h  g   t   m  j  r   h  g  k  g  u  `  l   d   t  r  `   d  j  l  `  i  j  u  `  r  j   t   m  j  v  r  g  v  j  r   t  ~  g   a   t   m  j   n  r  r  j  u  v  j  e   t   n  q  j  g  {  l  j  r  u ,
 
2606 DJEJIBJR TMJ UZNT
5
^
ju( nt„u trzj ― jqjr~ ~j`r mghdu `l jhjijlt g zlejrt`nlt~, Bzt tmnu ~j`r( mjrj nltmj Z,U,( vjgvhj `rj igrj eglejrljd tm`l jqjr `bgzt tmj jeglgi~( tmj lj{ mj`htme`rj bnhh( `ld tmj ujezrnt~ g gzr vjrugl`h nlgri`tngl nl e~bjruv`ej, [j utnhh jjh eglljetjd tg tmj jeglgine eghh`vuj g 266=( {j pzjutngl tmj uzeejuug utnizhzu iglj~( {j `rj vjrvhj}jd `bgzt tmj Ajdjr`h Rjujrqj erj`tnlk mzldrjdug bnhhnglu g dghh`ru( `ld {j `rj eglejrljd b~ tmj rnuj g jeglgine vg{jr nl tmjJ`ut, Tnu igltm( {j egqjr tmguj nuuzju( `hglk {ntm ` q`rnjt~ g gvnlnglu gl tmjuzbojetu g rjejuungl( nl`tngl( erjdnt `ld zljivhg~ijlt, Glj tmnlk nu gr ejrt`nl?zljivhg~ijlt nu tmj ljkhjetjd utjvemnhd nl tmnu hnt`l~ g vrgbhjiu( `ld tmj hjuu`zjlt m`h g tmj vgvzh`tngl nu mnt tmj m`rdjut, Agr tmnu nuuzj( {j nltjrqnj{jdj}vjrtu {mg knqj dnqjruj `ld egltr`dnetgr~ dn`klguju g tmj gqjr`hh vrgbhji(`hglk {ntm eglnetnlk vrgklguju, Gzr egqjr utgr~ gl ELBE `lemgr I`rn` B`rtnrgig vrgqndju ` khnivuj g tmj{gi`l( tmj ogzrl`hnut `ld tmj `l`h~ut, Umj `vvr`nuju [`hh Utrjjt„u rghj nl gzrjeglgine vrgbhjiu `u {jhh `u ntu vguntnqj vgtjltn`h, Umj `eclg{hjdkju tm`t tmjkrjjd g [`hh Utrjjt egltrnbztjd tg tmj ernunu bzt `hug jivm`unju tm`t tgd`~ tmjrjnu igrj mzinhnt~, [j„rj lgt ug uzrj g tm`t( mg{jqjr))lgt ~jt( `l~{`~,Nl `lgtmjr `rjl`( {m`t igut tgzemjd gzr mj`rtu nu tmj utgr~ `bgzt `l `i`nlkgeezrrjlej nl Vr`}jdnu( Ij}neg, Gl tmj rglthnlju g tmj drzk {`r ugztm g tmjbgrdjr( tmjrj nu ` lj{ umjrn nl tg{l? I`rnugh Q`hdj( ` 26)~j`r)ghd eghhjkj utzdjlt`ld igtmjr g glj, Umj vzt gl ` b`dkj tm`t lg glj jhuj nl tg{l {`u {nhhnlk tg{j`r, Tnu v`rtnezh`r umjrn {nhh bj tmj rut rjenvnjlt g gzr Uznt Mjrgju @{`rd, I`l~ pzjutnglu m`qj bjjl r`nujd b~ tmj v`uu`kj g tmj rjejlt mj`htme`rj bnhh?tmj vghntneu g tmj vrgejuu( tmj eglutntztngl`hnt~ g i`ld`tnlk Z,U, entnjlu tgvzrem`uj mj`htm nluzr`lej( `ld tmj j}vjetjd bjljtu `ld egutu g tmj bnhh, Nl gzr`rtnehj gl v`kj 26( {j j}vhgrj tmguj izrc~ nuuzju {mnem( `u g ~jt( m`qj lgt bjjlrjughqjd, Tj u{nrhnlk egltrgqjru~ uzrrgzldnlk tmj [ncnhj`cu utgr~ ldu Ozhn`l @uu`lkj`t tmj ejltjr g ntu utgri, Mj nu ejrt`nlh~ rjqj`hnlk ugij nleglqjlnjlt trztmu tmnu~j`r( bzt nt„u m`rd tg vnlvgnlt `l~ rj`h d`i`kj tm`t m`u bjjl dglj, Tj u~utjiujjiu tg m`qj eglejltr`tjd ntu jljrknju gl ut`ivnlk gzt tmnu nldnqndz`h tmrj`t( `ldmj nu glh~ glj g tmj vh`~jru nl ` h`rkjr e~bjr){`r, Nt„u ` `uenl`tnlk utgr~, @u nu gzr ezutgi( nl tmnu nuuzj( {j `hug egltnlzj tg vrghj nllgq`tnqjjltrjvrjljzru {mg `rj tmj ugzrej g lj{ ogbu `ld nluvnr`tngl, Tj~ ejrt`nlh~ dgvh`~ ` rghj nl gzr jeglgine rjegqjr~, Tnu eginlk ~j`r {nhh mgvjzhh~ bj ` tnijg utrjlktmjlnlk rjh`tnglumnvu( `ld {j hggc gr{`rd tg rjvgrtnlk gl tmj zvhnanlkutgrnju g 2600( `u {jhh `u tmguj utgrnju tm`t ljjd tg bj tghd,Ut`~ {ntm zu( `ld( b~ `hh ij`lu( i`~ ~gzru bj ` igrj vrguvjrgzu Lj{ ^j`r!Jrnl J, C`ltgr( Vzbhnumjr
Hjttjr argi tmj vzbhnumjr 
Vzbhnumjr
Jr{nl J, C`ltgr 
Emnja Jdntgr
K`r~ Utjqjlu
I`l`knlk Jdntgr
Inem`jh Kgrdgl
Egv~ Jdntgr
Hgznu Rj~ju
Ujlngr Jdntgr
O`ej~ Agrtnl
A`et Emjecjr
D`qnd UtjnlAjhn} B`dj`
I`rcjtnlk
Iglne` Hnlc 
Erj`tnqj Djunkl
Jrne D`lnjhuEmrnu Djbjhhnu
Uznt Ut`aa [rntjru
Bjec~ [gghqjrtglB~ Emrnutgvmjr A`nhhjB~ R`emjh EjrrgljB~ K`r~ UtjqjluInem`jh KgrdglI`rnl` TgeglI`rc L`~hjr O`iju V`rtrndkjV`tt~ M`utnlkOj`l V`zhD`lnjh Mgrg{ntOgujvmnlj MjnlrnemJrne D`lnjhuU`um` M`ddgecuI`r~ @ll Q`ee`rjhhgE`tmjrnlj V`rc Hgrjll Vjjr 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kathleen added this note
Maria Bartiromo is a bad ass.
Erwin Kantor liked this
MyInfoHQ.net liked this
Erwin Kantor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->