Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"

Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"

Ratings:
(0)
|Views: 997|Likes:
Published by Kenny Ryan Limanto
DOWNLOAD PDF-nya di : http://adf.ly/be7s0
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"... Any comment, or suggestion, post it, or message me on fb..
DOWNLOAD PDF-nya di : http://adf.ly/be7s0
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"... Any comment, or suggestion, post it, or message me on fb..

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kenny Ryan Limanto on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/05/2014

 
BHEHLHD PYHEZKEVB WPFEZYOWEOPK
PFCFZHPHC EHJHY CKMFJKPKC JHLHB ZHILFZJFCNHC BFZOJFWPFEZYOMOZOBFZYK VLZYH
]KOLFZ‒
JKWVWVC OLFD 1
Efcc{ Y{hc Lkbhczo $0;488:00=+Ifychjfzzh Hyvb ^kah{hczk $0;488:00>+Yhgdflkh Ogzh}kh $0;488:004+Jhcc{ Zykhw Pykwchcjh $0;488:00;+Aodhcfw Pvzyh ^kghewoco $0;488:080+
Eflobpoe 1 H 9Eflhw 1 H
MHEVLZHW MHYBHWKVCK]FYWKZHW WHCHZH JDHYBH[ON[HEHYZH9080
 
IHI KLHZHY IFLHEHCN
Ckmfjkpkc zfybhwve jfyk}hz jkdkjyopkykjkc, {hcn bfyvphehc eflobpoe jhyk hczhnockwehlwkvb $
Ghlgkvb Fczy{ Ilogefyw
+# Ifyedhwkhz jhlhb pfcgfnhdhc jhc pfcnoihzhc hcnkchpfezoykw jhc pfcnoihzhc dkpfyzfcwk# Oihz kck ifefyah jfcnhc bfcndhbihz bhwvec{h ehlwkvbef jhlhb wfl"wfl ozoz ahczvcn jhc wfl"wfl ozoz polow jkcjkcn hyzfyk# Ckmfjkpkc jkhiwoyiwkjfcnhc gfphz jhc dhbpky wfbpvych $;0&+ jhlhb lhbivcn, % ;6&  zfykehz olfd pyozfkcplhwbh $Wkw~hcjoco, 8;;6+#Ckmfjkpkc bfbklkek wkmhz {hcn zkjhe wzhikl jk ih~hd pfcnhyvd ghdh{h hehc bfcnhlhbkzhzh vlhcn mozoekbkh bfcahjk zvyvchc :"$9"ckzyomfckl+"pkykjkc $Wgdvchge, ^#, 8;;0+#Phjh pfbivhzhc oihz, pfbfykewhhc ehjhy qhz hezkm bfyvphehc pfyw{hyhzhc {hcn dhyvwjkpfcvdk vczve bfcahbkc evhlkzhw wfjkhhc oihz# Wfjkhhc oihz {hcn ifyevhlkzhw ihke hehcbfcvcahcn zfyghphkc{h fmfe zfyhpfvzke {hcn jkdhyhpehc# Whlhd whzv pfyw{hyhzhc bvzv hjhlhdehjhy {hcn jkehcjvcn dhyvw bfbfcvdk pfyw{hyhzhc ehjhy wfpfyzk {hcn zfyghczvb jhlhbMhybheopf Kcjocfwkh#Phjh ififyhph lkzfyhzvy pfcfzhphc ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz jhphzjklhevehc jfcnhc Eyobhzonyhmk Ghky Ekcfyah Zkcnnk $ Mhybheopf Kcjocfwkh Fjkwk K], 8;;65VWP TTT, 900>+# Bfzojf eyobhzonyhmk ghky ekcfyah zkcnnk bfbklkek efpfehhc hchlkwkw {hcnzkcnnk chbvc bfbfylvehc ikh{h {hcn yflhzkm bhdhl jhlhb pflhewhchhcc{h#Jklkdhz jhyk wzyvezvy ckmfjkpkc {hcn bfbpvc{hk nvnvw eyobomoy $kehzhc yhcnehpzfyeocavnhwk+ jhc  nvnvw hvewoeyob $nvnvw ckzyo jhc nvnvw ehyioewkl+, bheh wfc{h~h kckjhphz bfc{fyhp yhjkhwk phjh phcahcn nflobihcn jk jhfyhd vlzyh}kolfz# Jhlhb Zdf Bfyge Kcjfew, ckmfjkpkc bfbklkek wfyhphc bhewkbvb jhlhb lhyvzhc bfzhcol phjh phcahcnnflobihcn 976 jhc 7:0 cb $f 986;0, 6080+, jhlhb lhyvzhc hwhb phcahcn nflobihcn 974 jhc774 cb $f 90=00, 6>:0+ jhc jhlhb lhyvzhc ihwh 974 jhc 7:0 cb $f 90680, 6>:0+# Wfjhcnehcjhlhb Glhye, ckmfjkpkc dhc{h bfbklkek wfyhphc bhewkbvb jhlhb lhyvzhc hwhb phjh phcahcnnflobihcn 974 cb $ 2 6;6 i+ jhc 774 cb $ 2 8;6 i+#Ifyjhwhyehc dhl zfywfivz jk hzhw, pfcflkzk bfbklkd bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfzwfihnhk bfzojf {hcn jknvchehc phjh pfcfzhphc ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz# Ehyfchbfzojf kck bfbklkek ihc{he efvczvcnhc hczhyh lhkc jhphz jknvchehc vczve hchlkwkw wvhzv qhzjhlhb avblhd efgkl, pfcnfyahhcc{h bvjhd, wfjfydhch, gvevp wfcwkzkm jhc wflfezkm, ikh{hc{hyflhzkm bvyhd jhc bfbpvc{hk efpfehhc hchlkwkw gvevp zkcnnk $Bvcwoc, 8;;8+
#
 
PFYVBVWHC BHWHLHD
8# Hphehd bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfz jhphz jknvchehc phjh pfcfzhphc ehjhyckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz?9# Hphehd ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz {hcn ifyfjhy jk phwhyhc zflhd wfwvhk jfcnhcefzfczvhc Mhybheopf Kcjocfwkh  Fjkwk K] zhdvc 8;;6 ?
ZVAVHC
8# Vczve bfcnfzhdvk bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfz jhphz jknvchehc jhlhb pfcfzhphcehjhy ckmfjkpkc phjh zhilfz#9# Vczve bfcnfzhdvk ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz {hcn ifyfjhy jk phwhyhcbfbfcvdk pfyw{hyhzhc {hcn jkzfzhpehc Mhybheopf Kcjocfwkh Fjkwk K] zhdvc 8;;6#

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Micul Dudul liked this
Fajjarini Prasetyo liked this
Endy Fouspil liked this
Sophia Sari Asdini liked this
Mettha SLu DHati BoNee liked this
Ners Nirmala Endang Elis liked this
Dede Rhye Mala liked this
Shin Fitrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->