Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"

Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"

Ratings: (0)|Views: 993|Likes:
Published by Kenny Ryan Limanto
DOWNLOAD PDF-nya di : http://adf.ly/be7s0
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"... Any comment, or suggestion, post it, or message me on fb..
DOWNLOAD PDF-nya di : http://adf.ly/be7s0
Pembahasan Skripsi Spektroskopi Mengenai "Pengukuran Kadar Nifedipin Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Spektroskopi Ultraviolet"... Any comment, or suggestion, post it, or message me on fb..

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kenny Ryan Limanto on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/05/2014

 
BHEHLHD PYHEZKEVB WPFEZYOWEOPK
PFCFZHPHC EHJHY CKMFJKPKC JHLHB ZHILFZJFCNHC BFZOJFWPFEZYOMOZOBFZYK VLZYH
]KOLFZ‒
JKWVWVC OLFD 1
Efcc{ Y{hc Lkbhczo $0;488:00=+Ifychjfzzh Hyvb ^kah{hczk $0;488:00>+Yhgdflkh Ogzh}kh $0;488:004+Jhcc{ Zykhw Pykwchcjh $0;488:00;+Aodhcfw Pvzyh ^kghewoco $0;488:080+
Eflobpoe 1 H 9Eflhw 1 H
MHEVLZHW MHYBHWKVCK]FYWKZHW WHCHZH JDHYBH[ON[HEHYZH9080
 
IHI KLHZHY IFLHEHCN
Ckmfjkpkc zfybhwve jfyk}hz jkdkjyopkykjkc, {hcn bfyvphehc eflobpoe jhyk hczhnockwehlwkvb $
Ghlgkvb Fczy{ Ilogefyw
+# Ifyedhwkhz jhlhb pfcgfnhdhc jhc pfcnoihzhc hcnkchpfezoykw jhc pfcnoihzhc dkpfyzfcwk# Oihz kck ifefyah jfcnhc bfcndhbihz bhwvec{h ehlwkvbef jhlhb wfl"wfl ozoz ahczvcn jhc wfl"wfl ozoz polow jkcjkcn hyzfyk# Ckmfjkpkc jkhiwoyiwkjfcnhc gfphz jhc dhbpky wfbpvych $;0&+ jhlhb lhbivcn, % ;6&  zfykehz olfd pyozfkcplhwbh $Wkw~hcjoco, 8;;6+#Ckmfjkpkc bfbklkek wkmhz {hcn zkjhe wzhikl jk ih~hd pfcnhyvd ghdh{h hehc bfcnhlhbkzhzh vlhcn mozoekbkh bfcahjk zvyvchc :"$9"ckzyomfckl+"pkykjkc $Wgdvchge, ^#, 8;;0+#Phjh pfbivhzhc oihz, pfbfykewhhc ehjhy qhz hezkm bfyvphehc pfyw{hyhzhc {hcn dhyvwjkpfcvdk vczve bfcahbkc evhlkzhw wfjkhhc oihz# Wfjkhhc oihz {hcn ifyevhlkzhw ihke hehcbfcvcahcn zfyghphkc{h fmfe zfyhpfvzke {hcn jkdhyhpehc# Whlhd whzv pfyw{hyhzhc bvzv hjhlhdehjhy {hcn jkehcjvcn dhyvw bfbfcvdk pfyw{hyhzhc ehjhy wfpfyzk {hcn zfyghczvb jhlhbMhybheopf Kcjocfwkh#Phjh ififyhph lkzfyhzvy pfcfzhphc ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz jhphzjklhevehc jfcnhc Eyobhzonyhmk Ghky Ekcfyah Zkcnnk $ Mhybheopf Kcjocfwkh Fjkwk K], 8;;65VWP TTT, 900>+# Bfzojf eyobhzonyhmk ghky ekcfyah zkcnnk bfbklkek efpfehhc hchlkwkw {hcnzkcnnk chbvc bfbfylvehc ikh{h {hcn yflhzkm bhdhl jhlhb pflhewhchhcc{h#Jklkdhz jhyk wzyvezvy ckmfjkpkc {hcn bfbpvc{hk nvnvw eyobomoy $kehzhc yhcnehpzfyeocavnhwk+ jhc  nvnvw hvewoeyob $nvnvw ckzyo jhc nvnvw ehyioewkl+, bheh wfc{h~h kckjhphz bfc{fyhp yhjkhwk phjh phcahcn nflobihcn jk jhfyhd vlzyh}kolfz# Jhlhb Zdf Bfyge Kcjfew, ckmfjkpkc bfbklkek wfyhphc bhewkbvb jhlhb lhyvzhc bfzhcol phjh phcahcnnflobihcn 976 jhc 7:0 cb $f 986;0, 6080+, jhlhb lhyvzhc hwhb phcahcn nflobihcn 974 jhc774 cb $f 90=00, 6>:0+ jhc jhlhb lhyvzhc ihwh 974 jhc 7:0 cb $f 90680, 6>:0+# Wfjhcnehcjhlhb Glhye, ckmfjkpkc dhc{h bfbklkek wfyhphc bhewkbvb jhlhb lhyvzhc hwhb phjh phcahcnnflobihcn 974 cb $ 2 6;6 i+ jhc 774 cb $ 2 8;6 i+#Ifyjhwhyehc dhl zfywfivz jk hzhw, pfcflkzk bfbklkd bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfzwfihnhk bfzojf {hcn jknvchehc phjh pfcfzhphc ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz# Ehyfchbfzojf kck bfbklkek ihc{he efvczvcnhc hczhyh lhkc jhphz jknvchehc vczve hchlkwkw wvhzv qhzjhlhb avblhd efgkl, pfcnfyahhcc{h bvjhd, wfjfydhch, gvevp wfcwkzkm jhc wflfezkm, ikh{hc{hyflhzkm bvyhd jhc bfbpvc{hk efpfehhc hchlkwkw gvevp zkcnnk $Bvcwoc, 8;;8+
#
 
PFYVBVWHC BHWHLHD
8# Hphehd bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfz jhphz jknvchehc phjh pfcfzhphc ehjhyckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz?9# Hphehd ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz {hcn ifyfjhy jk phwhyhc zflhd wfwvhk jfcnhcefzfczvhc Mhybheopf Kcjocfwkh  Fjkwk K] zhdvc 8;;6 ?
ZVAVHC
8# Vczve bfcnfzhdvk bfzojf wpfezyomozobfzyk vlzyh}kolfz jhphz jknvchehc jhlhb pfcfzhphcehjhy ckmfjkpkc phjh zhilfz#9# Vczve bfcnfzhdvk ehjhy ckmfjkpkc jhlhb wfjkhhc zhilfz {hcn ifyfjhy jk phwhyhcbfbfcvdk pfyw{hyhzhc {hcn jkzfzhpehc Mhybheopf Kcjocfwkh Fjkwk K] zhdvc 8;;6#

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Micul Dudul liked this
Endy Fouspil liked this
Dede Rhye Mala liked this
Shin Fitrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->