Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grof, Stanislav - Kosmicka Hra

Grof, Stanislav - Kosmicka Hra

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by lazystreetfreak
Grof, Stanislav - Kosmicka Hra
Grof, Stanislav - Kosmicka Hra

More info:

Published by: lazystreetfreak on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
 1
 Stan Grof 
KOSMICKÁ HRA
Zkoumaní hranic lidského v
ě
domí
 
 2
Pod
ě
kování
 
Tato kniha je pokusem o shrnutífilosofických a spirituálních vhled
ů
za dobu
č
ty
ř 
iceti let mé osobní a profesionální cestyzahrnující zkoumání nezmapovanýchoblastí lidské psýché. Bylo to složité,obtížné a náro
č
né putování, které bychnemohl podniknout sám. Za ta léta se midostalo neocenitelné pomoci, inspirace a povzbuzení mnoha lidí. N
ě
kte
ř 
í z nich bylimí blízcí p
ř 
átelé, jiní významní u
č
itelé, alev
ě
tšina z nich sehrála v mém život
ě
obojíroli. Nemohu pod
ě
kovat každému z nich,nicmén
ě
n
ě
kte
ř 
í si zaslouží zvláštní zmínku.
Angeles Arrien,
antropoložka a dcera„vizioná
ř 
e" - duchovního u
č
itele baskickémystické tradice - mi byla po
ř 
adu letopravdovou p
ř 
ítelkyní a významnouu
č
itelkou. Na základ
ě
svého
č
ty
ř 
icetiletéhospirituálního výcviku se stala živoucím p
ř 
íkladem, jak lze spojit ženské a mužské prvky psýché jednotlivce a jak „krá
č
et pomystické stezce praktickou nohou".Gregory Bateson, originální a plodnýmyslitel, byl mým významným u
č
itelem a p
ř 
ítelem, s nímž jsem m
ě
l tu
č
est trávitstovky hodin osobními i profesionálnímidiskusemi, když jsme oba byli dva a p
ů
lroku reziden
č
ními badateli na
 Esalenskéminstitutu (Esalen Institute)
v Big Sur vKalifornii. B
ě
hem našich rozhovor 
ů
nikdyzcela nep
ř 
ijal oblast mystiky. Avšak neúprosnou logikou své zvídavé myslivyjad
ř 
oval sžíravou kritikumechanistického myšlení ve v
ě
d
ě
, cožširoce rozevíralo prostor pro transpersonálnívizi.
David Bohm;
 jeho dílo bylo jedním znejvýznamn
ě
 jších p
ř 
ísp
ě
vk 
ů
k mému úsilínavázat spojení mezi mými vlastnímiobjevy týkajícími se podstaty a dimenzílidského v
ě
domí na stran
ě
jedné av
ě
deckým sv
ě
tovým názorem na stran
ě
 druhé. Pro své vlastní teoretické formulace jsem shledal jeho holografický modelvesmíru nedocenitelným.
Karl Pribram
vytvo
ř 
il model mozku postavený také naholografických principech, což jeskute
č
nost pro toto p
ř 
emos
ť
ující díloobzvláš
ť
významná.
Joseph Campbell,
 brilantní myslitel,vyprav
ěč
, mistr-u
č
itel a po
ř 
adu let m
ů
 jdrahý p
ř 
ítel, m
ě
nau
č
il chápat význammytologie a její funkce mostu k oblastem posvátna. Siln
ě
ovlivnil mé vlastní myšlenía stejn
ě
významný je i jeho p
ř 
ínos mémuosobnímu životu. Dnes považuji mytologii, jak ji chápe C. G. Jung a Joseph Campbell,za nesmírn
ě
d
ů
ležitou pro psychologii,stejn
ě
jako spiritualitu a náboženství.
Fritjof Capra;
 jeho pr 
ů
kopnická kniha
The Tao of Physics {Tao fyziky)
m
ě
lanesmírný vliv na moje vlastní intelektuálníhledání. Odhalení konvergence mezikvantov
ě
relativistickou fyzikou avýchodními spirituálními filosofiemi midalo nad
ě
 ji, že spiritualita a transpersonální psychologie se jednou stanou nedílnousou
č
ástí jednotného v
ě
deckého paradigmatu budoucnosti. Ohromn
ě
mi to pomohlo,abych se vyprostil ze sv
ě
rací kazajky svéhoakademického vzd
ě
lání. Naše p
ř 
átelství jemi po celá léta zdrojem inspirace.Bratr 
David Steindl-Rast,
 benediktinskýmnich a filosof, mi pomohl pochopit rozdílmezi spiritualitou a náboženstvím. P
ř 
esn
ě
 ji
ř 
e
č
eno, nau
č
il m
ě
oce
ň
ovat mystické jádro
ř 
es
ť
anství a podstatu p
ů
vodního Ježíšovau
č
ení, které mi v mém raném život
ě
 zatem
ň
ovaly složité a matoucí d
ě
 jiny
ř 
es
ť
anské církve.
Michael Harner,
který dokázal jedine
č
ným zp
ů
sobem spojit svéakademické vzd
ě
lání antropologa ašamanské zasv
ě
cení v oblasti Amazonky, je jedním z mých nejbližších p
ř 
átel, jakož imým významným u
č
itelem. Nau
č
il jsem seod n
ě
ho - teoreticky i prakticky - docenitšamanství, nejstarší náboženství i lé
č
itelstvílidstva. Je to d
ů
ležitý dopln
ě
k mýchosobních zkušeností se severoamerickými,mexickými, jihoamerickými a africkýmišamany.
Albert Hofmann
m
ě
l na m
ů
 j osobní i profesionální život nep
ř 
ímo hlubší vliv nežkdokoli jiný. Jeho ne
č
ekan
ě
š
ť
astný,náhodný objev mocných psychedelickýchú
č
ink 
ů
LSD vedl k mému prvnímu zážitku stouto látkou v roce 1956, kdy jsem bylza
č
ínající psychiatr. Pokus zm
ě
nil m
ů
 josobní i profesionální život a vzbudil ve
 
 3
mn
ě
hluboký zájem o mimo
ř 
ádné stavyv
ě
domí.
Jack Kornfield
 je m
ů
 j drahý p
ř 
ítel,kolega, duchovní u
č
itel a opravdový mistr „obratných prost
ř 
edk 
ů
" jak v medita
č
místnosti, tak v b
ě
žném život
ě
. Dokázalobdivuhodným zp
ů
sobem slou
č
it létavýcviku buddhistického mnicha se svýmzápadním akademickým psychologickýmvzd
ě
láním. Všichni, kdo ho známe, p
ř 
átelé,stejn
ě
jako žáci, obdivujeme jeho zanícení,moudrost a nevšední humor. Za dv
ě
 desetiletí, co se známe, jsme spole
č
n
ě
vedli
ř 
adu seminá
řů
. Nau
č
il jsem se od n
ě
ho o buddhismu a spiritualit
ě
pravd
ě
 podobn
ě
vícnež ze všech knih, které jsem o nich p
ř 
e
č
etl.
Ervin Laszlo,
nejvýznamn
ě
 jší sv
ě
tový p
ř 
edstavitel filosofie systém
ů
a teorieobecné evoluce, m
ě
l velmi d
ů
ležitý vliv nam
ů
 j profesionální život. Jeho knihy, v nichžse mu poda
ř 
ilo zformulovat ná
č
rt jednotnév
ě
dy o hmot
ě
, život
ě
 
a
mysli, stejn
ě
tak  jako naše osobní diskuse, mi dalynejuspokojiv
ě
 jší koncep
č
ní rámec pro pochopení mých vlastních zkušeností a pozorování. Umožnily mi za
č
lenit mé poznatky do uceleného sv
ě
tového názoruspojujícího spiritualitu
a
v
ě
du.
Ralph Metzner,
 psycholog a psychoterapeut, dobrodružný duch, v n
ě
se vzácným zp
ů
sobem snoubí p
ř 
ísnév
ě
decké bádání, zájem o p
ř 
írodu a budoucnost lidstva, byl od našeho prvníhosetkání p
ř 
ed t
ř 
iceti lety mým vzácným p
ř 
ítelem a spoluhleda
č
em. Byl mivýznamným vzorem pro udržení emo
č
rovnováhy a intelektuální st
ř 
ízlivosti tvá
ř 
í vtvá
ř 
znepokojujícím zážitk 
ů
m, pozorováníma výzvám.
Ram Dass,
další z
č
len
ů
úzkého kroužkuzvláštních p
ř 
átel, je jedním z mýchnejvýznamn
ě
 jších duchovních u
č
itel
ů
. Jako p
ř 
edstavitel jedine
č
ného spojení dž
ň
ána-, bhakti-, karma- a rádža-jógy sehrál v našíkultu
ř 
e roli archetypálního spirituálníhohleda
č
e, který o triumfech i selháních vesvém duchovním hledání podával zprávy skrutou up
ř 
ímností. Nepamatuji se na jedinéz našich
č
etných setkání, p
ř 
i n
ě
mž by m
ě
 neobohatil o n
ě
které neobvyklé vhledy aideje.
Rupert Sheldrake
m
ě
upozornil snezvyklou pronikavostí a jasností nanedostatky hlavního proudu v
ě
dy. S jeho pomocí jsem za
č
al otev
ř 
en
ě
 ji p
ř 
istupovat k novým pozorováním a v
ěř 
it svémuvlastnímu úsudku, by
ť
mé objevy byly v p
ř 
íkrém rozporu se základnímimetafyzickými p
ř 
edpoklady koncep
č
níchrámc
ů
, jež jsem se nau
č
il. Jeho d
ů
raz na pot
ř 
ebu nacházet odpovídající vysv
ě
tleníformy, vzorce,
ř 
ádu a smyslu byl pro mou práci obzvláš
ť
d
ů
ležitý.
Rick Tarnas,
 psycholog, filosof aastrolog, je jedním z mých nejbližších p
ř 
átel a zárove
ň
stálým zdrojem inspirace anových myšlenek. V letech, kdy jsme žili na
 Esalenském institutu
v Big Sur v Kalifornii,a pozd
ě
 ji, když jsme spole
č
n
ě
p
ř 
ednášeli na
 Kalifornském institutu integrálních studií {California Institute of Integrál Studies
-CIIS), jsme zkoumali mimo
ř 
ádnésouvztažnosti mezi holotropními stavyv
ě
domí, archetypální psychologií a tranzitníastrologií. Svými úzkostliv
ě
pe
č
livýmivýzkumy mi pomohl hluboce docenitvelkolepé, dokonale ú
č
elné uspo
ř 
ádánívesmíru.
Charles Tart
 je pro mne vzorem brilantního a úsp
ě
šného akademika, který sis odvahou,
č
estností a integritounekompromisn
ě
stojí za tím, co považuje za pravdivé. P
ř 
i výzkumu používá neobvyklýchmetod a p
ř 
ístup
ů
, a to i tak kontroverzních anepochopených, jako jsou parapsychologie aspiritualita. Obdivuji ho a hodn
ě
jsem se odn
ě
ho nau
č
il.
Frances Vaughan
a
Roger Walsh
 jsouvynikající pr 
ů
kopníci a v
ů
d
č
í osobnosti voblasti transpersonální psychologie. Jsou partnery v život
ě
i v práci a d
ě
kuji jim proto jako dvojici. Byli mi zdrojem neustáléinspirace, podpory a povzbuzení. Ve svých p
ř 
ednáškách, na seminá
ř 
ích, ve svýchspisech i v osobním život
ě
zt
ě
les
ň
ujímožnost propojení v
ě
dy, spirituality azdravého života. Mít je za p
ř 
átele a kolegy je báje
č
né.
Ken Wilber
vykonal pravd
ě
 podobn
ě
vícnež kdokoli jiný pro položení solidníchfilosofických základ
ů
p
ř 
íštího usmí
ř 
ení v
ě
dya spirituality.
Ř 
ada jeho pr 
ů
kopnických knih je osl
ň
ujícím výkonem
{tour de force),
nabízejícím podivuhodnou syntézu poznatk 
ů
z obrovského množstvírozmanitých oblastí a disciplín, západních ivýchodních. I když jsme se p
ř 
íležitostn
ě
 neshodli na podrobnostech, je jeho dílo promne bohatým zdrojem informací,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->