Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23000, 5.1.2011]

Oslobođenje [broj 23000, 5.1.2011]

Ratings: (0)|Views: 445 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
LIST GODINE U SVIJETU 1992.
SVAKI DAN UZ ^ITATELJE
23.000
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 5. 1. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.000Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
12-13. strana
 
DANAS PRILOG
Edin D`ekosutrapo tpisu je za City
 Saga o transferu napokongo to va
44. strana
 
FarisGa vrankape tano vi}
50.000paci jena ta godi{nje
5. strana
WikiLeaks objavio
Izrael sesprema za veliki ratna Bliskomis toku
19. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. januar 2011. godine
U @I@I
2
PredsjednikUs ta vnogsuda RS-aMirkoZovko
Bo{njaci bezus ta vnog upori{ta
PredsjednikUsta vnogsudaRepublike SrpskeMirkoZov korekao je da bi even- tualnopokretanjepitanjavitalnognaci- onalnoginteresaKlubaBo{njaka u Vi je}u naroda RS-azbogizboraSrbina za pred- sjeda va ju}eg, bilo bez usta vnogosno va. On je na veo da je za tu inici jati vu~uo iz medi ja, ali da do sadatakavzahtjevni-  jestigao.“Volio bih i da ne stigne. Ne smi jem pre judiciratibilokakveodluke, ali mogu datiizja vu jer ona uop}eni jedvosmisle- na. Teoretski se mo`edesiti, kao {to je to sada, da iz jednognarodaniko ne dobi-  jejednu od tih unkci ja, ali u Usta vu ne pi{e da morabiti bar jedan, ve}da naj vi- {edvi jeunkci jemoguobav ljatipredsta-  vnici iz jednognaroda ili iz ostalih“, obja- snio je Zov ko.On je podsjetio da u ~lanu69 Usta va RepublikeSrpske, u sta vu2, amandman 76, izri~itosto ji da od {estunkci ja, pred- sjednikNarodneskup{tine, Vlade RS-a, predsjeda va ju}iVi je}anaroda RS-a, Us- ta vnog i Vrho vnogsuda i republi~ki tu`ilac, kandidati iz redakonstituti vnih i ostalihmoguobav ljatinaj vi{edvi je unkci je.Zov ko je podsjetio da u FBiH ve} dru- gimandat tri unkci jeobalja juBo{nja- ci, iako je to proti vusta vno. “Bo{njaci su na du`nostipredsjednika  Vlade, Skup{tine i Vrho vnogsuda“, na veo  je Zov ko.
VIJESTI
Odluku o pri vremenomfnansira- nju u FBiH, ko ja}e omogu}itiun- kcioniranjenov~anihtoko va u ede- ralnombud`etu u prva tri mjeseca ove godine, morat}e usvo jitido- ma}evlasti.
In teresina jugro`eni jih
- OHR smatra da su entitetske  vlade u okvirimasvo jihnadle`nos- tidu`neblago vremenoobezbi jedi- tineometanounkcioniranjeja vnih fnansi ja, kazala je glasnogo vornica OHR/EUSR-a u BiH JamilaMilo vi} - Halilo vi} na upitOslobo|enja da li posto jimogu}nost da visokipred- sta vnik u BiH ValentinInzkodone- seodlukuko jom}e proglasitiodlu- ku o pri vremenomfnansiranju FBiH od 1. januara do 31. marta 2011. godinezbogneposto janjano-  vogsazi vaDomanarodaParlamen- taFBiH, ko ji bi ovu odlukutrebao pot vrditinakon{to je usvo jiPredsta-  vni~ki dom ederalnogParlamenta. No voizabranipredsta vnicivlasti u FBiHmorat}e samiosiguratiuvjete za unkcioniranjeovogentiteta, {to podrazumi je va i osigura vanjeuvje- ta za unkcioniranjenov~anihtoko-  vaunutarbud`eta i premabud`et- skimkorisnicima. - Kako bi se za{titiliinteresi gra|ana, pogoto vona jugro`eni jih, OHR apelu je na sve odgo vorne da stvoreuslo ve za ormiranjeDoma narodaFBiH i da obezbi jedefnan- siranje na ni vouFederaci je, kazala  je Milo vi}- Halilo vi}. FBiH je jedinini vovlasti u BiH ko-  jini jeuspioosigurati,ako ne dono- {enjebud`eta za ovu godinu, a ono baremusva janjeodluke o pri vreme- nomfnansiranju za prvigodi{nji kvartal, iako se iz bud`etaosigura-  va jusredstva za naknadebora~koj populaci ji i soci jalnougro`enim kategori jama, kao i dio naknada za isplatupenzi ja. Samo za redo vnuisplatupenzi ja za oko 366 hiljadapenzionera u FBiHe- deralnaVlada iz bud`etamjese~no upla}ujeZa vodupenzijsko-in valid- skogosiguranjaFBiH oko 13 miliona KM. Na ovajna~inomogu}ava se is-plataneumanjenihpenzi ja, redo-  vnih i po vla{tenih. Iz bud`eta se is- pla}ujunaknade za vi{e od stotinuhi- ljadakorisnikabora~ko-in validskeza- {tite, nekolikodesetinahiljadaci vil- nih`rta varata i jo{ vi{eneratnihin-  valida, kao i pla}e za vi{e od sedam hiljadazaposlenika i du`nosnikae- deralnihinstituci ja. Sve naknade, pla}e i penzi je za de- cembarpro{legodine, a ~ijaisplata se vr{iretroakti vno u januaru ove go- dine, bit }e ispla}eni i bez pri vreme- nogfnansiranja jer su te isplate planirane i vr{ese iz pro{logodi{njeg bud`eta.Problem}e bitiukoliko se do kra-  jaovogmjeseca ne ormirano vi sazivDomanarodaParlamenta FBiH. PremaUsta vu i zakonimau FBiH, odluku o pri vremenomf- nansiranjumora jupot vrditi oba domaParlamenta, kako bi ona stu- pila na snagu.
Presedan
Zasad je to mogu}esamo u Pred- sta vni~komdomu, ko ji ima verifci- ranno visazivjo{ od 22. no vembra, ali ne i ruko vodstvo, dok no visaziv  Domanarodashodnoizbornimre- zultatima iz oktobra2010. godine, jo{ ni jepoznat.FBiH jo{ jednom je u apsurdnojsi- tuaci ji u ko joj se ~ak razmi{ljalo da se pri jedlogodluke o pri vremenom fnansiranjuna|epredno vimposla- nicimaPredsta vni~kog i starimsa- zi vomDomanaroda, ko jinakon po~etkakonstituiranjazakonoda vne  vlasti u FBiHnemavi{enikakvihus- ta vnih i zakonskihingerenci ja, {to bi predstav ljalopresedan u dosada{- njojparlamentarnojpraksi.
 S. [e.
OHR o name tanjupri vremenog finansiranja
Ne}emo se
mi je{a ti
OHR: Zna se {ta je ~ijiposao
Entitetskevlade du`nesu blago vremeno obezbi jeditineometanofunkcioniranjeja vnih finansi ja i takoza{tititiinteresegra|ana
KlubBo{njaka u Vi je}una- roda RS-a na ju~era{njojsje- dniciodr`anoj u BanjojLuci donio je odluku o pokretanju za{titevitalnognacionalnog interesa naizborpremi jera i  Vladeovogentiteta. Predsje- dnikKlubaBo{njaka u Vi-  je}unaroda RS-aMu joHa- d`iomero vi}kazao jeda je ovo jednoglasnaodlukabo{- nja~kihdelegata kao odgo-  vor na na~inizboraruko vod- stvaVi je}anaroda RS-a i izbor ~lano vaVladeko jima je po vri-  je|enusta vniprincipjedna- kopra vnezastupljenostikon- stituti vnihnaroda u RS-u.
Diskriminira ju}e
“Sve ono {to se do sadade{a valobilo je suprotnous- ta vnomprincipupodjele klju~nih{estunkci ja u RS-u, jer ni jednani jepripalaBo{- njacima. To jediskriminira-  ju}e i njime je ma joriziran bo{nja~kinarod. I ja pitam oneko ji su takoodlu~ivali mo`e li bitisre}anjedanna- rod, ako tu sre}uuskra}ujedrugom“, istakao je Had`i- omero vi}.Dodao je da delegati iz re- dabo{nja~kognarodaosta ju kod rani jegsta va daproces konstituisanjaVi je}anaroda ni jeokon~anzbogna~ina nako ji jeiz vr{en izbogpotpred- sjednikaBo{njaka na osno vu glaso vapredsta vnikaklubo va Srba, Hrvata i ostalih, jer su Bo{njacinapustilisjednicu nakon{toni jedo{lo do izbo- raMirsada\ape na unkci ju predsjednikaVi je}a. Klubdelegatabo{nja~kog naroda, u nastav kusjednice, podr`ao je bud`et iekonom-skupolitiku RS-a za 2011. jer u njimanemaelemenatako-  jivri je|ajunacionalneintere- sebo{nja~kognaroda.
Prekr{enPoslo vnik 
Had`iomero vi}je dodao da su predsta vniciovognaro- dakonstato valiozbiljnuza- mjerkuzbog~injenice da su u ovogodi{njembud`etu u odnosu na2010. prepolov - ljenasredstvanami jenjena za pomo}po vratnicima, iz- bjeglim i raseljenimlicima, kao i sredstva za Ministar- stvopros vjete RS-a. Had`io- mero vi} je tako|epot vrdio da jeKlubBo{njakauputio apelaci juUsta vnomsudu RS- a za ocjenuusta vnostiizbo- raVi je}anaroda RS-a. Da podsjetimo, predsjeda va ju}i i potpredsjeda va ju}iVi je}a izabrani su bezvoljeKluba Bo{njaka, zbog~egasmatra-  ju da je prekr{enPoslo vnik o raduovogti jela.
G. KATANA
Bo{njacipokrenuliza{titunacionalnoginteresa
Jednoglasnopro tiv
ma jorizaci je
Sve ono {to se do sadade{a valobilo je suprotnousta vnom principupodjeleklju~nih{estfunkci ja u RS-u, jer ni jedna ni jepripalaBo{njacima
Igno isanajednakopravnost
\APOProces konsti tuisanja Vi je}a naroda ni je okon~an zbog na~ina na ko ji je iz vr{en i zbogpotpredsjednika Bo{njaka na osno vu glaso va predsta vnika klubo va Srba, Hrva ta i os talih, jer su Bo{njaci napus tili sjednicu nakon {to ni je do{lo do izbora Mirsada \ape
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. januar 2011. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH  SulejmanTihi} DamirMa{i} SalmirKaplan
Radmano vi}evo sau~e{}e Mubaraku
Po vodompogibi jevi{egra|anaizazvane teroristi~kim~inom u Aleksandri ji, predsje- da va ju}iPredsjedni{tva BiHNeboj{aRadma- no vi}uputio je telegramsau~e{}apredsjedni- kuArapskeRepublikeEgipatHosni juMuba- raku. “S velikomtugomprimili smo vi jest o gnusnomteroristi~komnapadu na cr vuDva sveca u Aleksandri ji. Po vodom ove tragedi-  je, ko ja je odni jela`ivotemnogihne vinihlju- di, Vama i naroduEgipta, upu}ujemizraze najdubljegsau~e{}a, uime Predsjedni{tva BiH, naroda BiH i svo je. Molim Vas da mo je iskreno`aljenjepreneseteporodicamanas- tradalihgra|ana’’, na vedeno je u telegramu.
Pro tiv RS-a uUs ta vnom sudu
Nakon{to je u Slu`benomglasnikuRS-a objav ljenZakon o statusudr`a vneimo vine ko ja se nalazi na teritori jitog entiteta i pod za- branom je raspolaganja, dopredsjeda va ju- }iDomanarodaParlamenta BiH i predsje- dnik SDA SulejmanTihi}pokrenuo je pos- tupak kod Usta vnogsuda BiH sa zahtje vom za njego voponi{tenje. U saop}enju za ja vnost po ja{njeno je da insistiranjeNarodneskup- {tine RS-a na ovomzakonupredstav ljaup- orno i grubokr{enjeUsta va i zakona BiH ko-  je~inivlastRS-a. Tihi}}ezatra`itiizricanje pri vremenemjerezabraneuknji`bedr`a vne imo vine na podru~ju RS-a.
Neka kan toni urade svo je
Najboljerje{enje je da kantonalneskup{ti- neuradesvojposao i imenu judelegate za Dom narodaFBiH, prokomentarisao jegla- snogo vornik SDP-a BiH DamirMa{i}za Fe- numogu}nosti da visokipredsta vnikValen- tinInzkonametneodluku o pri vremenomf- nansiranjuFBiH. Ma{i} je dodao da je “vrlo lakoustano vitiko jikantoni i politi~keparti-  jeko~eza vr{etakovogposla“. “SDP ~ini sve da otko~iovajproces jer bez konstituiranjaDo- manaroda ne mo`ebitiizabranavlast u FBiH, ali ni delegati za Dom narodadr`a vnogPar- lamenta{to zna~i da ne mo`ebitiormirana  vlast na dr`a vnomni vou“, po jasnio je Ma{i}.
Inzko }e mora ti in ter venira ti
SDA je mi{ljenja da }e zbogsporosti u kon- stituiranjuDomanarodaederalnogParla- mentaodluku o pri vremenomfnansiranju FBiH za prva tri mjeseca ove godineipakmo- ratinametnutivisokipredsta vnik za BiH Va- lentinInzko. “KonstituiranjeDomanaroda FBiH}e i}i te`e i bo jimo se da }e zbogtoga moratiinter venirativisokipredsta vnik za BiH“, rekao je za Fenuglasnogo vornik SDA SalmirKaplan. Inzkomo`enametnutipri vre- menofnansiranje i to bi moglobitijedno od rje{enjaukoliko se ne odr`isjednicaDoma naroda, smatrapredsjeda va ju}iZastupni~kog domaParlamentaFBiHSaetSo ti}.
U @I@I
Sporazum o stabilizaci ji i pri- dru`ivanju (SSP) Bosne i Herce- go vine sa Evropskomuni jom, unato~~injenici da ga je ratifci- ralosvih27 dr`ava~lanica, ne}e stupiti na snagu sve dok vlasti na{ezemlje ne iz vr{esvo jeoba ve- zepropisanepri vremenimspora- zumom, dozna jeOslobo|enje. Takogra|ani BiH nema jura- zloga za slav lje{to je Francuska, kao posljednjadr`ava~lanica EU ko ja je to trebalau~initi, odnosnonjensenat, 22. decem- bra2010. godine, ratifcirao SSP sa BiH,jer se njego vibenefti ne}emo}ikoristiti.
Od{krinu tavra ta
Kako je za Oslobo|enjepo ja- snioSvenAlkalaj, ministarvanj- skihposlo va BiH,da bi SSP stu- pio na snagu, morapro}i i proces notifkaci je (akt ko jim se slu`be- nostalja do znanja da je doku- mentpostaopra vosna`an) i to u Evropskojkomisi ji. - Evropskakomisi jamo`eoteza- ti sa notifkaci jom SSP-a sa na{om zemljom jer BiH ni jeispunilapre- uzeteoba veze iz pri vremenogspo- razuma. To prakti~nozna~i da on ne}emo}istupiti na snagu sve dok ne dobi jeprolaznost u Evrop- skojkomisi ji, na veo je AmerKape- tano vi}, {e Odsjeka za EU u Minis- tarstvuvanjskihposlo va BiH. Naime, ci jeni se kako}e vari-  janta„otezanja“ notifkaci je u EK-ubitiiz vjesni ja od one da se SSP verifcira, s obzirom na to da osimsuspenzi jenemamehani- zama da se zausta vinjego vostu- panje na snagu. Verifkaci ja SSP-a, pa njego va suspenzi ja, potpuno bi vratila BiH na po~etaksvihde{a vanjau  vezi sevropskimputem, a Bruxellesne `elipotpunoza- tvoritivratana{ojzemlji za EU jer bi timepostalajedinadr`ava u regi ji u potpunojizolaci ji. - Stupanje na snagu SSP-a, po- redbenefta, donosi i no veoba ve- ze. BiH kr{ipri vremenispora- zum i preoptimisti~no je o~eki va- ti da se preuzmuno vizadacika- da ni oni stari jo{ nisuri je{eni. U skladu sa stanjemko jeimamo, mi bismo u narednihpolagodine trebaliubrzanoraditi na evrop- skomputuzemlje ako `elimo bar doneklenadoknaditiizgubljeno  vri jeme. No, ima ju}i na umu ~inje- nicu da ormiranjevlasti ide ve- omasporo, imamorazloga za ozbiljnuzabrinutost, nagla{a va Kapetano vi}.
Duga~akspisakoba veza
Do kra ja2010,i to sa zaka{nje- njem od ~ak godinudana, Vi je}e ministara BiH na pri jedlogMi- nistarstva za vanjskutrgo vinu i ekonomskeodnose BiH doni-  jelo je odluku o ukidanjustaro- snegranicezabraneuvozapu- tni~kihautomobila, teretnihvo- zila i autobusa i pneumatskihgu- ma iz EU {to je biladirek tna oba veza iz SSP-a.S dru gestrane, vlastima BiH os- tao je (pre)duga~akspisakoba ve- zako jemora juispuniti u skladu sa oba vezama iz pri vremenogspora- zuma. To su prvenstvenodono{e- njezakona o dr`a vnojpomo}i na razini BiH, zakona o bankarskojsu- per vizi ji, obligaci jama, kao i dr`a-  vneenergetskestrategi je. Brojne su i oba vezepredvlasti- ma BiH ko je se odnose na pro-  vo|enjedokumentaEvropsko partnerstvo~ija je pro vedba na go- di{njemni vou tek ne{tove}a od 40 posto u odnosu na potrebe. Sve ovo, stoga, ukazu je da su  veomamale{anse da BiH, kako na jav lju jupotpisniceplatorme za ormiranjevlasti (SDP, SDA, NSRB i HSP), dobi jestatuskan- didata za EU do 2013. godine. Dok vlasti ne buduispunile oba vezeko je su samepreuzele potpisi vanjem SSP-a, gra|ani BiH trpjet}e sankci je jer na{aze- mljane}emo}ikoristitive}epo- godnosti, prvenstvenofnansij- skekrozpoticajnasredstvain- strumentapretpristupnepomo}i (IPA) ondo va.Jer, da su vlastiispunileoba ve- ze iz pri vremenogsporazuma i kada bi SSP stupio na snagu, stvorili bi se predu vjeti da se re- alizaci jaondo vavr{iputem dr`a vnihinstituci ja BiH. No, oni }e ovako jo{ ostati da se realizi- ra juputemDirekci je EU u BiH. I to je jo{ jedan od pokazatelja kolikodaleko je na{azemljado- {la na evropskomputu!
AlmirTERZI]
EK ote`everifikaci ju da
 Sporazum ne stupi na snagu
Iako su sve dr`ave EU ra tificiraleSSP, nemarazloga za slavlje
S obziromna to da vlasti BiH nisuispunileoba veze iz pri vremenogsporazuma, gra|anina{ezemlje jo{ dugo ne}emo}ikoristitibenefite SSP-a, a evropski put dr`ave bit }e znatnousporen
 SU SPENZIJOM DO IZOLACIJE Verifikaci ja SSP-a, pa njego va suspenzi ja, po tpuno bi vra tila BiH na po~etak svihde{a vanja u vezi s evropskim pu tem, aBruxelles ne `elipo tpuno za tvori ti vra ta na{oj zemlji za EU jerbi time pos tala jedina dr`ava u regi ji upo tpunoj izolaci ji
Bruxel es: EU ~eka, a vlas i BiH ni{ta ne rade

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->