Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5511, 5.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5511, 5.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 937|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

 
Novi nameti stvaraju pritisak na stanovni{tvo, ocjenjuju u sindikalnim i potro{a~kim udru`enjima
Stanje gore uRepublici Srpskoj nego u Federaciji
Za potrebe ~etvero~lane porodice u novembru trebalo izdvojiti oko 1.700 KM
Nakon pregleda u KC-u Banja Luka
P
o~etak 2011. godine zaionako prazne gra|an-ske d`epove u BiH do-nio je nove namete i po-skupljenja.Od 1. januara, zavisno od pr-oizvo|a~a i mjesta prodaje, zadeset do ~ak 50 feninga posku-pjeli su bra{no, hljeb, pecivo,ulje, maslac i {e}er.Pove}ane su i cijene cigaretaza deset do 70 feninga. Za desetdo 50 feninga poskupljuje isto~na hrana, za 0,20 posto lije-kovi...
4. strana
STANDARD
Rizad Hozi} smje{tenu prijedorsku bolnicu
 Hozi} je u banjalu~ki Klini~ki centar stigao u pratnji kom{ije Re{idovi}a
(Foto: M. Lugi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 5. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5511
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Desetine posmatra~a ju~er ujutro na Trebevi}u
(Foto: I. [ebalj)
Pomra~enje Sunca
Bolesni
Fenomeni:Nesvakida{nji prizor nad Sarajevom
SVE POSKUPJELO!
[ta je gra|anima donio po~etak 2011. godine
Analiza: Vrh stranke iznenada „razmi{lja“
MOGU LI TIHI] ISDA IZNEVJERITILAGUMD@IJU?
Saznajemo:IPI podnosi krivi~ne prijave
BORBA ZA NOVACOD UVOZA AUTA
Paradoksi:Sud u Sarajevu donio odluku
TEHNI^AR
-
D@EPARO[VRA]EN NA POSAO
6. strana
   3 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .
 56. strana
   2 .  s   t  r .
6. strana
Alarmantno:Eskalacija nasilja nad `enama u TK 
SILOVATELJI PUNEPRITVORSKE ]ELIJE U TUZLI
14. strana
TRANSFERI
Siti predstavljaD`eku u~etvrtak?
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,5. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Volfsburg i Man~ester siti se dogovorili
- Lijepa vijest u novojgodini. Sve najbolje D`eki,koji je najbolja reklama zaovu dr`avu, bolja od svakogpoliti~ara. Bit }e mu i sigu-rno bolje u Sitiju nego uNjema~koj. Njegov primjer govori da se samo kva-litetom i velikim radom osvaja Evropa.
(Arcibald)
PORTAL -komentar dana
Vlada FBiH uplatila novac u ime kompanija
Zavod PIO dobio oko 30 miliona KM
Omogu}eno i redovno penzionisanje 40 radnika
Zlatko E. iz Sarajeva, re-ndgen-tehni~ar u Zavodu zahitnu medicinsku pomo},vra}en je na posao nakon{to je pro{le godine dobiootkaz zato {to je potkradaopacijente koji su bili na re-ndgenskom snimanju.„Dnevni avaz“ pisao je oovoj aferi koja je razotkrive-na pretpro{le godine.
Dobio otkaz
Tada{nji direktor Hitnepomo}i Alija Mulaomerovi}postavio je videokamere u re-ndgen-sobu i one su zabi-lje`ile kra|e i identificiralepo~inioca. Slu~aj je prijavljeni policiji. Tehni~ar je iskori-stio godinu bolovanja, a po-tom je dobio otkaz. Potom seobratio sudu, koji je prijemjesec donio odluku da Zla-tko E. bude vra}en na posao.Ovo nam je ju~er potvrdi-la i sada{nja direktorica Hi-tne pomo}i Sena Softi}-Talja-novi}.
Prekr{io obe}anje
- Op}inski sud u Sarajevudonio je mjeru osiguranja dase tehni~ar vrati na posao.Po~eo je raditi 13. decembra2010. godine. Ispo{tovali smoto rje{enje, jer su sudske odlu-ke obavezuju}e. Ne znam dali je policija protiv njega vo-dila istragu. Nismo imali no-vih prijava o kra|ama, a na{videonadzor jo{ radi - ka`eSofti}-Taljanovi}.Biv{i direktor Hitne po-mo}i Alija Mulaomerovi}prisje}a se da je Zlatku E.dao {ansu da se popravi.- Molio je i kle~ao na ko-ljenima te obe}avao da ne}evi{e krasti, ali nije mogaoizdr`ati. Nije znao da su po-stavljene kamere i one su garegistrovale. Potom je uzeobolovanje i poku{ao se bori-ti pravnim sredstvima. Mojanasljednica dala mu je otkaz.Nisam znao da je vra}en naposao, ali on, prema mommi{ljenju, nije ba{ najzdravi-ji - ka`e Mulaomerovi}.Njemu nije poznata ~in-jenica da se na internetu vrtesnimci s nadzorne kamere izrendgen-sobe. Na njima se vi-di kako u svla~ionicu, nakon{to pacijenti skinu odje}u,ulazi radnik Hitne pomo}i ipretura im po d`epovima.Ova pri~a povla~i i pita-nje zloupotrebe privatnostipacijenata. Ho}e li neko zaovo odgovarati ili }e i potkr-adanje pacijenata i njihovoneovla{teno snimanje usvla~ionici ostati neka`nje-no!?
 E. HALA]
Zahvaljuju}i grantovimaVlade FBiH i odluci o podje-li novca dobivenog naplatomtakozvanog ira~kog duga, u11 bh. kompanija, uglavnomnamjenske industrije, na ra-zne na~ine transferirano jeoko 40 miliona KM poslje-dnjeg mjeseca pro{le godine.No, ve}ina novca kompa-nijama nije upla}ena dire-ktno na ra~une, ve} je isko-ri{tena za pla}anje milio-nskih dugovanja ZavoduPIO FBiH, uvezivanje ra-dnog sta`a i poreze naispla}ene pla}e. Istovremeno,ovim potezom omogu}eno jei redovno penzionisanje 40radnika u firmama BNT No-vi Travnik , „Unis Pretis“ iTehni~ko-remontni zavodHad`i}i.^injeni~no, najvi{e novcadobiva Zavod PIO, ~ime seznatno pove}ala njegova likvi-dnost u prvim mjesecima ovegodine. Prema gruboj pro-cjeni Vlade FBiH, na ra~uneove institucije bit }e upla}enooko 30 miliona KM.Najve}e sume bit }eupla}ene u ime sarajevskog„Zraka“, oko {est milionaKM, potom slijede „Igman“Konjic i BNT Novi Travniksa po pet miliona, bugojanski„Binas“ sa 4,5 miliona i„Pretis“ Vogo{}a“ sa oko 3,5miliona maraka. Oko milionKM bit }e upla}eno u ime„Vitezita“ i KTK Visoko.
 Ad. H.
 Zgrada Zavoda PIO: Zna~ajna finansijska injekcija
Zlatka E. ju~er smo zatekli na radnommjestu. Kratko je kazao da sve optu`beodbija, nakon ~ega nas je uputio na svogadvokata Alena Naki}a.- Pozivam se na Kodeks advokatske eti-ke i zato ne mogu odgovarati na pitanja. Mo-gu samo re}i da je jedini dokaz da je nekopo~inio krivi~no djelo pravomo}naosu|uju}a presuda koja bi bila donesena ukrivi~nom postupku. U konkretnom slu~ajuona ne postoji. Moj klijent je i de facto i dejure nevin ~ovjek u ovom momentu - ka`e advokat Naki}.On nam nije `elio re}i da li je protiv Zlatka E. pokr-enut ikakav krivi~ni postupak.
Advokat: Zlatko E. je nevin ~ovjek
„Zrak“ Sarajevo
600.000
KM„Igman“ Konjic
 700.000
KM„Pretis“ Vogo{}a
400.000
KMVitezit“ Vitez
300.000
KM„Ginex“ Gora`de
300.000
KM„Binas“ Bugojno
300.000
KM.
Novac zaproizvodnju
 Jedan od snimaka lopova s interneta Naki}: Nema presude Ivankovi} (desno) s kolegama Matanovi}em i Pendi}em
Osveta za glasanje u Skup{tini ZDK
Poslanik Ivankovi}pretu~en u Zenici?
Ako se odlu~im oglasiti, saop}it }u {ta sedogodilo, kazao nam je Zoro Ivankovi}
Poslanik u Skup{tini Ze-ni~ko-dobojskog kantonaZoro Ivankovi} napadnut jepreksino} i pretu~en, ~ulo seju~er u politi~kim kuloarimaZDK. Kao mogu}i motiv zanapad, jer se navodno nije ra-dilo o razbojni{tvu radi ko-ristoljublja, spominje se ne-davno glasanje u Skup{tiniZDK.Naime, jedan od trojiceposlanika Narodne strankeRadom za boljitak u Skup{ti-ni ZDK glasao je protiv ka-ndidata svoje stranke i timeomogu}io da u federalniDom naroda bude izabranIvo Tadi} iz HDZ-a. S obzi-rom na to da je jedan od tr-ojice, Igor Matanovi}, dire-ktno zainteresiran da on u|ena tu listu te je nelogi~no daje glasao protiv sebe, sumnjaje pala na dvojicu preostalih,Zoru Ivankovi}a iz Zenice iTonija Pendi}a iz Vare{a.Ivankovi} u Zenici imaauto{kolu, a o navodnomnapadu ju~er nisu htjeli go-voriti ni njegove strana~kekolege, ni bilo ko u Skup{ti-ni ZDK.- Ne mogu vam ni potvr-diti ni demantovati. Jedno-stavno, nisam raspolo`en zabilo kakve izjave. Ako i ka-da budem spreman razgova-rati s novinarima o tome, iz-dat }u saop}enje - kazao namje sino} Ivankovi}.
 A. D@ONLI]
Najnovija istra`ivanja po-kazuju da oko 60 postogra|ana BiH starijih od 15godina prakticira neku odigara na sre}u kao {to su bi-ngo lutrije, kla|enje, slotaparati ili neka druga vrstaigara, javila je Onasa.Procjenjuje se da je BiHprva po broju kladionica uEvropi i da oko 500.000 oso-ba redovno igra igre na sre}ui posje}uje kladionice.- Do{li smo na dno dna,~ovjek vi{e uop}e nema nika-kvu `elju da se bavi poslomi da radi. Izgubio je stvarnupotrebu za radom, ljudi tra`esre}u negdje drugo, a ona si-gurno nije u kladionicama ililutrijama - izjavio je polito-log Husein Oru~evi}.
 Kladionica: Posje}uje ih pola miliona ljudi 
PARADOKSI
Sud u Sarajevu donio odluku o povratku na posao
Tehni~ar koji je d`eparioopet radi u Hitnoj pomo}i
Snimci kra|e novca od pacijenata i polugolih bolesnih ljudi zavr{ili na internetu
 Mulaomerovi}: Zlatku samdao {ansu da se popravi Softi}-Taljanovi}: Ispo{tovali  sudsko rje{enje
LOTO
JOKER956247405152
679121425
Rezultati najnovijih istra`ivanja
BiH prva po brojukladionica u Evropi
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,5. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Fahir KARALI](fkaralic
 avaz.ba)
Ekonomskaprovalija
Sude}i prema najavama, ~eka nas te`a godinanego 2010., u kojoj su investicije smanjene za 50posto, a nezaposlenost porasla na ~ak 43 posto
Poznate bh. li~nosti ovih dana se utrkuju u odabiru doga|ajakoji je obilje`io 2010. godinu. Jednima je to posjeta svjetski po-znatih An|eline \oli (Angelina Jolie) i Hilari Klinton (HillaryClinton) Sarajevu. Drugima je to ukidanje viznog re`ima.No, ako bismo pitali obi~ne ljude, one koji nisu ni vidjeliAn|u i Hilari, niti su pre{li granicu bez vize, vjerovatno bi ve}inanjih kazala da su 2010. obilje`ili protesti i {trajkovi obespravlje-nih radnika, boraca, invalida... Obi~ni Bosanci i Hercegovci na-jdu`e }e pamtiti strah koji su imali od idu}eg dana, boje}i se dasutra ne}e imati ~ak ni za hljeba.Pe~at protekloj godini dala je i nesposobna vlast, posebno fe-deralna, koja ni{ta nije u~inila da ubla`i propast doma}e privr-ede ili da smanji broj nezaposlenih. Ako zaboravimo da su tro{ilinarodne pare, pove}avali sami sebi pla}e i svakodnevno se vo-zikali po bijelom svijetu, vladali su kao da ih nije ni bilo.Na`alost, prognoze govore da nam ni{ta bolje ne}e biti ni2011. Stru~njaci upozoravaju da nema ideja kako iza}i iz kri-ze. Ka`u da nam trebaju projekti, konkretne ideje kako zapo{lja-vati ljude, otvarati fabrike, stvarati ambijent da se privuku str-ani investitori...Ali, nova vlast, barem za sada, ne nudi ni{ta od toga. Sude}iprema najavama, u idu}oj godini vodit }e nas dobar dio onihzbog kojih je BiH, sa 116. mjestom od 183 dr`ave, jedna od na-jgorih zemalja svijeta po uvjetima za poslovanje. Iako je svimabilo jasno da su strana ulaganja na{a jedina {ansa, ona su lanismanjena za 50 posto.I oni stranci koji su uz veliku pompu do{li u BiH i navodnoulo`ili svoj novac, obi~no su preko no}i nestajali, zajedno s onim{to su bh. gra|ani godinama stvarali. Za rezultat smo imali ra-st nezaposlenosti do ~ak 43 posto.[to je gore, osim prazne pri~e, oni koji namjeravaju vladatiu FBiH o~ito nemaju nijedne konkretne ideje kako bar zausta-viti kola koja se ubrzano kre}u prema ekonomskoj provaliji.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 149.246 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: Namje{ta li Agencija za dr`avnu slu`bu(ADS) BiH konkurse za pojedina radna mjesta?
A) DA 89,84%B) NE 5,91%C) Ne znam 4,25%
CA
ADSBiH namje{takonkurse
ANALIZA
Vrh stranke „razmi{lja“ da se priklju~i {estorci
Mogu li Tihi} i SDA
iznevjeriti Lagumd`iju?
Emisari iz SDA posljednjih dana tajno obilaze oba HDZ-a, SNSD te SBB BiHi raspituju se za varijante ulaska svoje partije u vlast na dr`avnom nivou
Sulejman Tihi} i rukovodstvoSDA trebali bi se ubrzo izjasnitiho}e li do}i na sastanak {est stra-naka, zakazan za 10. januar u Sar-ajevu, na kojem }e biti nastavljenirazgovori o politi~koj situaciji u Bo-sni i Hercegovini i mogu}im ko-mbinacijama za formiranje vlastina dr`avnom nivou.
Bara`na vatra
Za razliku od dosada{njih odbi-janja da se prave bilo kakve kombi-nacije koje ne uklju~uju samoizo-lovani SDP, izjava portparola stra-nke Salmira Kaplana da se u SDAjo{ razmi{lja o pozivu na sastanaksa SNSD-om, SDS-om, oba HDZ-a te SBB BiH i Strankom za BiHpredstavlja indikativan iskorak.Tihi} i njegovo krilo u SDAizlo`eni su bara`noj vatri unutar sa-me stranke.Zamjera mu se da je rezolutnimstavom da ne}e koalirati sa Save-zom za bolju budu}nost drasti~nosuzio prostor za politi~ko manevr-iranje. Ta, u vi{e navrata ponavlja-na izjava svaki put mu se obila oglavu, jer se suo~avao ne samo sunutarstrana~kim otporom nego isa sve manjim brojem pozicija uvlasti na koje je mogao ra~unati.Nadalje, negativna kadrovskaselekcija koju provodi samo je do-datno ujedinila nezadovoljnike unu-tar SDA. Tako|er, ako bi ova stra-nka ostala na sada{njoj pozicijide`urnog potr~ka SDP-a, Tihi}evmandat na ~elu SDA bio bi sve upi-tniji. Zato Tihi} sada „razmi{lja“.Dok on „razmi{lja“, emisari izSDA posljednjih dana tajno obila-ze oba HDZ-a, SNSD i SBB BiH iraspituju se za varijante ulaskasvoje partije u mogu}e kombinaci-je uspostave vlasti.I njima je, prema svemu sude}i,vi{emjese~no Tihi}evo neautorita-tivno tr~karanje od Ljubi}a, preko^ovi}a, do Dodika i Bosi}a, otkr-ilo da Tihi} nije nikakav faktor ume|unacionalnom uvezivanjuBiH, a naro~ito su ljuta dva HDZ-a, jer je dugogodi{nje partnerstvos njima odbacio zbog prousta{kogHSP-a i kriminalizirane Narodnestranke Radom za boljitak.Zato se mo`e o~ekivati da Ti-hi}eva varijanta da na dr`avnom ni-vou bude s jednom grupom stranaka,a na federalnom i kantonalnom s dr-ugom, nema nikakvih {ansi.U tom smislu realnija je pro-gnoza da }e {estorka od Tihi}atra`iti da se vladaju}a strana~ka ga-rnitura s dr`avnog nivoa preslikana federalni i kantonalni.
Jeftina pratilja
Znaju}i o kakvim se velikim po-liti~kim ulozima radi, poznata po-liti~ka prelivoda Sulejman Tihi} sa-da, izgleda, razmatra opciju da izne-vjeri ~ak i Lagumd`iju i njegov SDP,s kojima ve} ima koalicioni dogovor.Mo`e li to napraviti, ostaje da sevidi. Ako je suditi prema dosa-da{njim Tihi}evim aktivnostima,on osobno ipak bi radije bio s Lagu-md`ijom, ali unutra{nja opozicija sveglasnije mu prigovara da je u toj ko-mbinaciji SDA jeftina pratilja, bezutjecaja i kontrole.
T. LAZOVI]
 Lagumd`ija i Tihi}: Ve} imaju dogovor o koaliciji 
Sulejman Tihi} ranije je isticaoda nije dobro iz vlasti isklju~iva-ti HDZ-ove i sada svakome mo`ekazati da je ispadanje SDP-a„te{ka `rtva“ koju mora podnije-ti kako se BiH ne bi raspala, a onbio odgovoran za stvaranje „mus-limanije“.
Koketiranje sa dva HDZ-a
Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur 
Krajnje je vrijeme dase formira vlast u BiH
Prvi zamjenik visokog predsta-vnika u BiH Roderik Mur (Roder-ick Moore) poru~io je da je krajnjevrijeme da stranke u BiH formir-aju vlast, jer to od njih o~ekujugra|ani. On je za „Euroblic“ rekaoda je kroz razgovore s gra|animastekao utisak da se od nove vlastio~ekuje da se posveti borbi protivkorupcije, smanjenju nezaposle-nosti i da vodi BiH prema EU, pr-enijela je Srna.Mur je ocijenio da je zatvaranjesupervizije za Br~ko sasvim opra-vdano, ali da to, u skladu s arbi-tra`nom odlukom, ne zavisi odsupervizora, nego od Vije}a zaimplementaciju mira (PIC).On je dodao da bi va`an koraknaprijed u zatvaranju supervizijebilo ispunjenje svih uvjeta u vezi sasnabdijevanjem Br~ko Distriktastrujom iz jedne od elektroprivre-da BiH.
 Mur: Poruka politi~arima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->