Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Superinfo [broj 101, 24.12.2010]

Superinfo [broj 101, 24.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 255|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
1.BH. BESPLATNE NOVINE 
tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.ba
 Petak, 24. decembar 2010 / broj 101
 Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
 
 Zimovanje naSmetovima
str. 11
NOVO U ZENICI
APOTEKA
 
Merima 
 
Bulevar Kulina bana
 
(bivši restoran Niagara)
032/242-222
   2   0   1   1
Intrviw sdmic
NšaNiić 
str. 3
Nagrad
str. 7
Svi u Arnu
Zmaviza znič src
str. 10
 
 2
 Petak, 24. decembar 2010.
 3
 Petak, 24. decembar 2010.
Jednogani kod najvažniji oduka
In ter vIe w sedmIce
Nebo jšANIolIć
 M i   z na m o  sa  b o j a ma !
Uica ZAVNobIH-a 78a, nas bRISTT: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524
Koiko e Općinko vijeće u ovojgodini bavio probemima koji uod veike i vitane važnoti za Zeničane?
„Vijeće općine Zenica ima svoj plan rada.Pored tema koji se tiču direktne nadležnostiopćine Zenica, na gotovo svakoj sjednici se ra
-
spravlja i o onim temama koje su u nadležno
-
sti kantona, Federacije ili države. Sve se radi sciljem da općinska administracija i Vijeće, kaodirektni predstavnici građana, daju inicijative ismjernice višim organima vlasti kako bi donijelišto bolja rješenja iz svoje nadležnosti a koji sedirektno tiču kvaliteta života u Zenici. Koliko u tome uspjevamo cijene građani, ali držim da jenaš rad veoma interesantan za građane Zenice,da raspravljamo i dotičemo se svih onih temakoje se tiču svakodnevnog života Zeničana.“.
Šta je od bitniji tvari reaizova
-
no na Vijeću u 2010. godini?
„Rezultati rada Vijeća u 2010. godini sa svo
-
jim odlukama biće takvi da će opredijeliti kvalitetživota u nekoliko sljedećih decenija. Iako to nijenaša direktna nadležnost, Vijeće općine je održa
-
lo nekoliko tematskih sjednica vezanih za zaštituokoliša. Prvi put od nastanka željezare na ovimprostorima do danas taj privredni subjekt koji jeneosporno najveći zagađivač, dobio je okolinskedozvole. One predstavljaju pravni okvir, preci
-
ziraju tačne rokove sa datumima za dovođenjeproizvodnje u skladu sa okolinskim standardima.Prati se stanje zaštite okoliša i daju konkretne ak 
-
 tivnosti i zadaci za rješavanje problema. Zenicaje dobila federalnog inspektora za zaštitu okolišasa stalnim sjedištem u našem gradu, formiranje štab za ekscesne situacije i slično. Moramnaglasiti da smo mi u ovoj godini, prvi u drža
-
vi, izvršili analizu tla i biljaka u blizini industrijskezone i donijeli zaključke o daljim aktzivnostima.Krenuli smo i u realizaciju projekta izgradnje ter 
-
moelektrane u Zenici. Dali smo prethodno sagla
-
snost na koncesiju za izgradnju hidroelektraneVranduk, te saglasnost na potpisivanje Ugovora oprijateljskom okruženju sa Elektroprivredom BiH.Ugovorom se precizira izgradnja komunalne infra
-
strukture u mjesnim zajednicama koje gravitirajuhidroelektrani. Usvojili smo sve neophodne odlu
-
ke vezane za kreditno zaduženje Općine Zenica zapotrebe izgradnje glavne gradske magistrale, raz
-
matrali i intenzivirali aktivnosti vezane za izgradnjuregionalnog vodovoda Plava voda. Zatim, usvojenje četverogodišnji plan ulaganja Općine Zenica izoblasti putne i vodovodne infrastrukture, kao ioblasti javne rasvjete. Donijeli smo odluku o ras
-
pisivanju javnog poziva vezanog za deponiju in
-
dustrijskog otpada Rača, prihvatili plan sanacijeza koji su od strane općine osigurana sredstvaza sanaciju i uklanjanje deponije komunalnogotpada Siđe, donijeli odluku o zbrinjavanju svihnosioca stanarskog prava čime je omogućenorušenje kasina u Blatuši, a Vijeće općine Zenicaje na zadnjoj sjednici dalo i saglasnost na kupo
-
vinu zemljišta za azil za pse. Vjerovatno i uvijek može i mora biti bolje“.
Koiko je Zenia bia upješna uotvaranju vrata privredniima?
„U prirodi čovjeka je da jako brzo zaboraviloše trenutke iz svog života. Prije samo 15-ak godina Zenica je u privrednom smislu bila skoromrtav grad. Industrije nije bilo, a sve ono što namje nekada bila pokretačka snaga nije postojalo.Mi smo svi priželjkivali malo bolja vremena. Da
-
nas je situacija za razliku od perioda koji sam po
-
menuo, a koji nije tako daleko, znatno povoljnija.Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi Zeničana premasvom gradu, zahvaljujući ZEPS-u, pokrenutojintegralnoj proizvodnji u Željezari, kao i izgradnjiinfrastrukturnih objekata kao što su privrednazona, stadion, muzej, Arena i slično, što prizna
-
li ili ne, jeste zasluga i općinske administracije iVijeća općine Zenica, stvoren je puno povoljnijiambijent za privredu u Zenici. Danas je Zenicajedan od najboljih, ako ne i najbolji i najprivlačnijigrad u BiH za privredna ulaganja. Danas u Zeniciimamo Prevent, Cimos, RM-LH, Messer, FrancuZmajevac i mnoge druge firme. Zenica je otvoreni jako pristupačan grad za privredne aktivnosti iovom prilikom pozivam sve one koji žele da ra
-
zvijaju i pokrenu biznis u našem gradu, da to uči
-
ne i siguran sam da se neće pokajati“.
Težište aktivnoti bio je i na una
-
pređenju kvaiteta života građana?
„U svakom slučaju, u zadnjih nekoliko godinaZenica je samo u sportsku infrastrukturu uložilaviše nego svi gradovi u Federaciji, a vjerovatno iu cijeloj BiH. Ono na što se definitivno ide jesterekonstrukcija bazena u Crkvicama. Idejni pro
-
jekat je gotov. Sastavni dio tog projekta, čija ćerealizacija početi, će biti i zatvoreni bazen. Neos
-
porna činjenica je da Zenici kao gradu zatvorenibazen jako bitan kako bi zaokružili svoju cjelinuu sportskoj infrastrukturi.“
Kakav je pan rada Vijeća za na
-
rednu godinu?
„Vijeće svake godine donosi program rada ion, pored djelovanja svih institucija, javnih pre
-
duzeća i javnih ustanova na području općine, uk 
-
ljučuje i praćenje realizacije započetih aktivnostiiz ranijeg perioda. Definitivno mislim da ćemo unarednoj godini riješiti pitanje radnika Komrada, aono što je bitno je da ćemo nastaviti praksu rea
-
govanja po svim pitanjima vezanim za stanovnikeopćine Zenica“.
SUBO T A 25. 12.
NIŽE CIJENE
-10 %
 
4
 Petak, 24. decembar 2010.
 Petak, 24. decembar 2010.
U Banja Luci je održana tradi
-
cionalna manifestacija proglašenjanajmenadžera Bosne i Hercego
-
vine. Dodijeljeno je i nekoliko pri
-
znanja ljudima koji nisu direktnou biznisu, ali je njihov značaj zapodsticaj razvoju biznisa u našojdržavi jako veliki. Tako je prizna
-
nje “najnačelnik” uručeno prvomčovjeku Općine Žepče Mati Zovki.“Drago mi je da neko prati kakoi koliko rade načelnici. Mi smo uproteklom periodu uspjeli riješitiveliki broj problema, kako bismood jedne podijeljene i nerazvijenelokalne zajednice napravili sredinukoja je danas prepoznatljiva za ula
-
ganje i poduzetništvo, sa najmanjim taksama i naknadama, ali i najjed
-
nostavnijim administrativnim pro
-
cedurama.”, kaže za naš magazinnačelnik Zovko. Godinu na izmakunaš sagovornik ocjenjuje kao lakšuod prethodne. “Možda smo dolazak 
Priznanje “najnačenik” za Matu Zovku
krize 2008. godine svi olako shva
-
 tili, ali u ovu godinu smo obazrivijeušli. Ponašali smo se domaćinski,a zadovoljni smo činjenicom da jeopćinski proračun za 2010. godinu,koji je iznosio oko 5,2 miliona ma
-
raka, ispunjen gotovo stopostotno.Problemi su se pojavljivali kada su upitanju neporezni prihodi kao što surente ili takse na promet nekretnina
-
ma, jer su ljudi očigledno zazirali odgradnje i većih, nesigurnijih inve
-
sticija. Kriza je pogodila sve granegospodarstva, građevinu, drvopre
-
rađivače, metalski sektor, tekstilce.Mi u Žepču smo imali sreću da jestrani investitor putem tvrtke “Car Trim” koja proizvodi auto-presvla
-
ke, uposlio više od 300 radnika. Toje u dobroj mjeri ublažilo posljedicekrize u našoj općini.”, kaže načelnik Zovko, te najavljuje zadržavanje sta
-
bilizacijskog trenda u godini koja jepred nama. “Usvojili smo proračunza 2011. u formi nacrta, a planiranasredstva iznose gotovo 5,3 milio
-
na maraka. Trećina je namijenjenaza kapitalne investicije. Ovih danadobili smo i potvrdu da nam je kodRazvojne banke Federacije BiHodobren kredit koji će nam omogu
-
ćiti da dovršimo izgradnju sportskedvorane. U pitanju su sredstva odoko milion maraka, a tokom 2011.godine ovaj objekat, koji će biti naraspolaganju učenicima, ali i že
-
pačkim sportašima, bit će stavljenu funkciju. Nažalost, za ovaj, kao ijoš neke kapitalne projekte poputGlazbene škole, nismo imali podrš
-
ku i pomoć viših nivoa vlasti.”, kaženačelnik Zovko i dodaje da će Op
-
ćina Žepče i u budućnosti činiti sveda mlade ljude, posebno visokoo
-
brazovane, zadrži u svom gradu i daim osigura uslove za egzistenciju.“Ovu priliku iskoristio bih da česti
-
 tam Božićne i novogodišnje blag
-
dane te da svim ljudima u vremenukoje je pred nama poželim zdravlje,uspjeh i više životne radosti”, riječisu načelnika Zovke.Vlada Zeničko-dobojskogkantona donijela je Odluku o pri
-
vremenom finansiranju ZDK zaperiod januar-mart 2011. godine.Ovom odlukom je utvrđen iznosod 66,3 miliona maraka (tačno66.312.700,00 KM) za privreme
-
no finansiranje. Na ovoj sjedniciVlada je usvojila Informaciju ostanju priprema za zaštitu i spa
-
šavanje ljudi i materijalnih dobaraod prirodnih i drugih nesreća samjerama za organizovanje, razvoji jačanje civilne zaštite u Kantonu.Vlada je odobrila poticaje u obla
-
sti poljoprivrede, i to: 50.000 KMna ime podrške za otkup brojlera,35.400 KM je odobreno registri
-
ranim farmama za proizvodnjukravljeg mlijeka, dok je na imepodrške za otkup svježeg voća ipovrća odobreno 46.657 KM.
ZDK
Otvaranje zimske turističkesezone obilježeno je brojnim do
-
gađanjima čiji su domaćini biliKupres, Kozara, Bjelašnica i Ja
-
horina. Na Kupresu se predsta
-
vila Turistička zajednica ZDK, asvoje mjesto na ovoj manifestacijiimala je i općina Maglaj. Načelnik Mehmed Mustabašić predstavioje maglajske turističke potencija
-
le, a direktorica festivala “Student
-
sko ljeto” Rašida Mulalić govorilaje o festivalu koji ove godine slavičetiri decenije, a etablirao se kao turistički brend Maglaja. Posebnointeresovanje posjetilaca privuklisu Mapexovi nagrađeni proizvodirakije jabukovača, kruškovača iviljamovka.
Zimi u uretNajmenadžer Mair Mujić
U Banja Luci jeodržano tradicionalno,dvadesettreće po redu,proglašenje najme
-
nadžera Bosne i Her 
-
cegovine, gdje je tri
-
desetak privrednika pogranama i oblastimaprivrede proglašenonajuspješnijima. Pri
-
znanje za najmenadže
-
ra u malom biznisuuručeno je i direktorukompanije
 EZ d.o.o.
iz Busovače,
MairuMujiću
, za proizvodnju hemijskihsredstava za čišćenje. Inače, kom
-
panija EZ Busovača, kako nam jeistakao Mujić, egzistira od 1989.godine. Na tržištu je prisutno sa trirazličita, ali međusobno povezanaproizvodna programa i to: Programproizvodnje sredstava za održa
-
vanje higijene, pod prepoznatlji
-
vim imenom TISal, Citral i Lilla,Program proizvodnje kozmetičkihpreparata pod nazivom „Royalline“, te Programproizvodnje ekološkiprihvatljive brizganei puhane ambalaže.U okviru programa„TISal“, “Citral”, “Li
-
lla” i „ROYAL LINE“imamo oko tride
-
setak proizvoda zaširoku potrošnju u80 različitih pakova
-
nja. Plasman i dis
-
 tribuciju proizvodaobavljamo na kom
-
pletnoj teritoriji BiH,kao i na teritoriji Hrvatske, Srbijei Slovenije. Poseban akcent datje na razvoj tehnologije, stalnouvođenje novih proizvoda, kao ipermanentno usavršavanje po
-
stojećeg kadra. Visoke standardekvaliteta, kao i zavidan dizajn pro
-
izvoda, poduzeće održava zahva
-
ljujući poslovnim i prijateljskimvezama sa poznatim svjetskimproizvođačima srodnih djelatnosti.Sirovine koje se koriste u proi
-
zvodnji su isključivo EUporijekla što garantujevisok stepen kvalitetaproizvoda, sukladnostsa Standardima i Direk 
-
 tivama Evropske Uniješto pridonosi uklanjanjuštetnih tvari za okoliš,kancerognenih materijai alergenih faktora.U vezi sa temom izgradnje vo
-
dovoda Dobropolje-Mekiš, održanje radni sastanak delegacije MZDobropolje-Mekiš i predstavnikaKP “RAD” Tešanj sa Općinskimnačelnikom i saradnicima. Raz
-
govarano je o izgradnji primarnogvoda sa rezervoara R1, kao i vodakroz Dautovaču, te daljim priorite
-
 tima i finansinranjem na temeljuodluke Općinskog vijeća o finan
-
siranju vodovoda.
Radni sastanak 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->