Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo Tro Kien Thuc Hoa

Bo Tro Kien Thuc Hoa

Ratings: (0)|Views: 398|Likes:
Published by killuahthanh0

More info:

Published by: killuahthanh0 on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
Create by NVQWELCOME TO MY SITE killuahthanh.co.cc 
Van de 1: NGUYEN TO. BANG TUAN HOAN CAC NGUYEN TO
1.
 
CAU TAO NGUYEN TU:
Vo: gom e co dien tich la 1-Nhan: Proton dien tich 1+, notron khong mang dien tich.Z = So dien tich hat nhan = So P = So EA= Z + N = E + NTong so hat mang dien = P + E = 2P = 2ESo hat khong mang dien = N
2.
 
BAI TAP VE CAU TAO NGUYEN TU:
Xac dinh so khoi: tim so khoi A tu cac cong thuc trenXac dinh nguyen to: tim Z hoac E (ghi nho cac so hieu cua 20 nguyen to dau)Luu y : ion M
n+
co so E = So E cua M - n va ion X
n-
co so E = So E cua X + n. odang ion so P cua ion bang so P cua nguyen to do.Khi de bai cho: Tong so hat y, Tong so hat mang dien nhieu hon so hat khongmang dien la x hat thi giai he:Tong mang dien
 – 
so hat khong mang dien = 2P
 – 
N = xTong so hat mang dien = 2P + N = y
P
nguyen to c
an timKhi de bai chi cho tong so hat y, voi cac nguyen to co Z < 40 thi cu lay y/3 ganbang voi so proton.Vi du: Na co Z = 11, gan bang voi 34/3.
3.
 
20 NGUYEN TO DAU CUA BANG TUAN HOAN:
1.H 2. He3.Li 4. Be 5.Bo 6. C 7.N 8.O 9.F 10. Ne11. Na 12. Mg 13.Al 14.Si 15.P 16.S 17.Cl 18.Ar19.K 20.CaCau than chu ne cac:Hoa h
éo ly b
bà c
n nh
n ông f 
i n
é
.hehe Vay la nho duoc 10 nguyen to dau roi, chi can nho them 10 nua la du thi dai hoc roi!
4.
 
CACH VIET CAU HINH E CUA NGUYEN TU, ION
De phuc vu cho dang bai tap nay, cac ban nen hoc thuoc long cau hinh cua cacnguyen to khi hiem: He( Z = 2), Ne(Z = 10), Ar(Z = 18). Chung ta chi can nho so Zcua chung de co the them hoac bot e cho du so e cua nguyen tu hay ion ma ta can viet.Cu the:B1: Viet cau hinh e theo muc nang luong.B2: Sap xep lai theo thu tu lop va phan lopB3: Chuyen sang co cau ban bao hoa hoac bao hoa neu canB4: Them bot hoac bot e dua ve dang ion yeu cau.Vd: Xac dinh cau hinhe cua Cu
2+
(Z = 29). T
ôi làm nhanh nhé
ch
y
ế
u ẫắ và ẫứổ
 -
 
Viet cau hinh cua Cu: nhan thay Cu hon Ar 1 chu ki, do do cau hinh Cu: la[Ar]3d
x
4s
y
. vay can tim x, y. Vi Ar co Z = 18 roi, can them 11 e nua la du.Do do y = 2 (phan lop s co 2 e), x = 9. Xuat hien co cau bao hoa => x =10, y = 1 => Cu: [Ar]3d
10
4s
1
.-
 
Chuyen sang dang ion: Cu
2+
thi cu viec tru 2e ra => Cu
2+
: [Ar]3d
9
.Hay co gang nho Z cua cac nguyen to khi hiem nhe, rat huu ich do!
5.
 
SU BIEN DOI TUAN HOAN CAC TINH CHAT TRONG BANG TUAN HOAN
Cai nay thi phai nho ky de lam bai tap li thuyen nha:
 
Create by NVQWELCOME TO MY SITE killuahthanh.co.cc 
a)
 
Trong 1 chu ki:
 
Tang: Tinh phi kim, tinh axit, do am dien, nang luong ion hoa, tinh oxi hoa.
 
Giam: Ban kinh nguyen tu, tinh kim loai, tinh bazo, t
ính kh
 b)
 
Trong 1 nhom: nguoc lai voi trong 1 chu ki
 
C
ách
ð
ghi nh
ớ 
 Kim loai luon di voi bazo, tinh khu, ban kinh nguyen tu. Vi kim loai co it e ngoaicung nen luc hut giau hat nhan va e yeu do do ban kinh nguyen tu giam, nguoc laithi phi kim ban kinh nguyen tu lon hon.Tuong tu tinh phi kim, tinh axit do am dien (hieu nhu la luc hut e), nang luong ionhoa (hieu nhu do am dien), tinh oxi hoa luon di cung nhau.
ấ 
n
ð
ề 
ũắ
PH 
 Ả 
 N 
Ứ 
 NẠ OXị ẬÓự
-KH 
Ử 
 
Chuy
ên
ð
ề 
nàyễ tôi s
ẽ 
cung c
ấ 
 p cho các b
n các d 
ng pợ 
ứ 
oxi hó
 a
 – 
kh
ử 
và ph
ýõ 
ng 
 ph
áo cân b
ng 
ð
ể 
có th
ễ 
gi 
i quy
ế 
ð
ý 
ợ 
c nh
ữ 
ng câu h
i lý thuy
ế 
t c
ũ
ng nh
ý 
bài t 
 pế
 
1.
 
C
ác ch
t oxi hóa, ch
t kh
ử 
 
ð
i
n hình:
 
Ch
t oxi hóaặ ỗNO
3
, H
2
SO
4
 
ð
ị ỡMNO
4
, K
2
CrO
4
, K
2
CrO
7
 Ch
t kh
m
nhặ ỗ
2
S, C, NH
3,
Kim lo
i
 
2.
 
C
ác cân b
ng ph
ýõ 
ng trình
oxi h
óa
 – 
kh
ử 
:
 
 
 D
ng ỏắ
m
t ch
t kh
ộ m
t ch
t oxi hóaặ
 
 
X
ác
ð
nh s
thay
ð
i s
oxi hóa c
a các ch
tổ
 
 
C
ân b
ng các ch
t oxi hóa và ch
t kh
sao choặ t
ng e cho ũ t
ng e nh
nổ
 
 
C
ân b
ng các ch
t còn l
iị l
n l
ý 
ợ 
tặ phi kimị hidro và oxiổ
 
 
 D
ng ũắ
T
h
ợ 
 p hai ch
t kh
 Nguy
ên t
cặ c
ng các m
c oxi hóa cao nh
t c
a các nguyên t
trong ch
t kh
ổ Sau
ð
ó cân b
ng nh
ý 
d
ng ầổ
 
V
í d
:
FeS
2
+ HNO
3
 
ụe
2
(SO
4
)
3
+ NO + H
2
O.
tr 
ý 
ờ 
ng h
ợ 
 p này c
ụe và S
ð
u làm ch
t kh
ị do
ð
ó ta c
n xác
ð
nh s
oxi hóa
c
a ụe và S sau ph
n
ng (kh
ông c
n xét s
oxi hóa ban
ð
uấặ
 
3 6
2
Fe S
sau
ð
ó tính t
ng các s
e cho ũ ắạầ ộ ờạợ ũ ầỞ
 S
e nh
n c
a NO làặ ắ e ũở rút g
n e
cho
:e
nh
n
= 5Ta c
n b
ngặ ầụeS
2
+ 8HNO
3
 
ụeớNO
3
)
3
+ 2H
2
SO
4
+ 5NO + 2H
2
O.T
ýõ 
ng t
ị trong các ph
n
ng ox
i h
óa
 – 
kh
ị s
e cho c
aặ
26
2
CuS
l
àặ ợạắ ộ ầạờ ũ ầợ eỉ
3 6
FeS
l
àặ ắạầ ộ ờạầ ũ ẽ eổ
 L
ý 
u ýặ
ch
t là ch
t ban
ð
u nh
ý 
ng s
oxi hóa là s
oxi hóa mà ch
t
ð
ó s
b
oxi hóaặ ừu
b
oxi hóa lên ộợị S bi oxi hóa lên ộờị ụ
e bi oxi h
óa lên ộắ
Th
c ch
t các d
ng oxi hóa
c
òn l
i chúng ta
ð
u có th
quy v
cách này nh
ý 
32
34
FeO
l
àặ ắạắ ộ ớ
-2)*4 = 1 e ho
c s
 
e nh
n c
a
2 213
 NO H 
l
àặ
1*1 + 2 + (-2)*3
= 3 e.
 
 D
ng ậắ
P/ 
ý 
sinh ra nhi
u ch
t s
p kh
theo t
l
th
tích cho tr 
ý 
ớ 
cặ
 D
ng này c
n chú ý h
s
th
tíchổ Ta tính t
ng s
e nh
n ũ s
e nh
n c
a ch
t ạ
h
s
t
l
th
tíchổ
 
 
Create by NVQWELCOME TO MY SITE killuahthanh.co.cc 
V
í d
:
Al + HNO
3
ỏlớNO
3
)
3
+ NO + N
2
+ H
2
O v
ớ 
i V
NO
:V
N2
= 1:2.
T
ng s
e nh
n ũ ớt
ng s
e nh
n c
a NOấạầ ộ ớt
ng s
e nh
n c
a N
2
)*2
= 3*1 + 10*2 = 23 e.R
t nhi
u ph
n
ng
ð
õ 
n gi
n khác c
ũ
ng thu
c lo
i ph
n
ng oxi hóa kh
nh
ý 
ặ kim
lo
i
ð
ây dung d
ch mu
iị nhi
t luy
n
Nói chung các ph
n
ng có kim lo
i tham gia
h
u nh
ý 
 
ð
u là ph
n
ng oxi hóa kh
ổ Ph
n
ng nà
y g
n li
n v
ớ 
i
Ð
i
n lu
t b
o toàn
ð
i
n tích mà tôi chia s
 
ở 
các ph
n sauổ
 
ấ 
n
ð
ề 
ậắ ỉÁỉ ẩ
 Ả 
 NẠ TÓM T 
 Ắ 
T ỉÔNẠ TẬ 
Ứ 
ỉ TÍNẬ ỉ 
Ủ 
 ự M 
T S 
 
 PH 
 Ả 
 N 
Ứ 
 NẠ SịNẬ NẬị 
 Ề 
U S 
 Ả 
 N PẬ 
 Ẩ 
 M 
 
Thi tr
ắ 
c nghi 
ề 
m là m
t hinh th
ứ 
c thi không d 
ễ 
 
“ 
nu
ố 
” 
n
ế 
u không mu
ố 
n nói là khóế
 Do v
 y chúng ta c
n ph
i có ph
ýõ 
ng pháp thì m
ớ 
i gi 
i quy
ệ 
ð
ý 
ợ 
c các bài t 
 o
án trong 
 th
ờ 
i gian ng 
ắ 
n nh
ấ 
tế Trong chuyên
ð
ề 
này tôi s
ẽ 
cung c
ấ 
 p cho các b
n các công th
ứ 
c
ð
ể 
tính nhanh và d 
ự 
 
ð
oán s
n ph
ẩ 
m khi bi 
ế 
t t 
ỉ 
ệ 
mol cac ch
ấ 
tế
 
1.
 
D
ng th
i CO
2
v
ào dd OH
-
: c
ó th
x
y ra các ph
n
ứ 
ng sau:
 
CO
2
+ OH
-
 
ỗừO
3-
(1)CO
2
+ 2OH
-
 
ừO
32-
ộ ỗ
2
O (2).Ch
c các b
n
ð
ã quá quen v
ớ 
i d
ng này r 
i ph
i khôngổ
Ð
u tiên c
n l
 p t
l
OHCO2
NN
. R
i lâp b
ng sauặ
 
OHCO2
NN
 1 2CO
2
d
ý 
 N
HCO3-
= N
OH.
 HCO
3-
CO
2
v
à Oỗ
-
 
ð
 N
OH
= 2N
CO2
- N
HCO3-
N
2
3
CO
= N
CO2
- N
HCO3-
CO
32-
 
OH
-
d
ý 
 0 c
ó
 
2.
 
D
ng Mu
i nhôm + dd bazo
k
ế
t t
a r
i tan (V
ớ 
i N
3
Al(OH)
N
):
Al
3+
+ 3OH
-
 
Al(OH)
3
 
ớầấổ
 Al
3+
+ 4OH
-
 
Al(OH)
4-
(2).C
ũ
ng t
ýõ 
ng t
nh
ý 
d
ng trên l
 p b
ng
ð
nh
ớ 
lâu thôiặ
 
3
OHAl
NN
 3 4Al
3+
d
ý 
 N
ũ
OH
N3
 Al(OH)
3
 
Al
3+
v
à Oỗ
-
 
ð
 
OH
N
= 4
3
Al
N
- N
 
Al(OH)
4- 
(AlO
2-
).
 
OH
-
d
ý 
 0 c
ó
 
3.
 
D
ng mu
i aluminat + dd axi
t H
+ 
t
o k 
ế
t t
a r
i tan
(V
ớ 
i N
3
Al(OH)
N
):
 
Al(OH)
4-
+ H
+
 
Al(OH)
3
 
+ H
2
O (1).Al(OH)
4-
+ 3H
+
 
Al
3+
+ H
2
O (2).Ch
có m
t mô típ làm quài àh hehe
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hanhien12 liked this
hontinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->